EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2050

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2050 z 10. decembra 2020, ktorým sa určitým členským štátom udeľujú výnimky z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek [oznámené pod číslom C(2020) 8595] (Iba anglické, fínske, francúzske, grécke, holandské, chorvátske, litovské, maltské, nemecké, poľské, rumunské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

C/2020/8595

Ú. v. EÚ L 420, 14.12.2020, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2050/oj

14.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 420/23


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2050

z 10. decembra 2020,

ktorým sa určitým členským štátom udeľujú výnimky z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek

[oznámené pod číslom C(2020) 8595]

(Iba anglické, fínske, francúzske, grécke, holandské, chorvátske, litovské, maltské, nemecké, poľské, rumunské, slovinské, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 z 10. októbra 2019, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 577/98 (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

Z informácií poskytnutých Komisii vyplýva, že žiadosti Nemecka, Írska, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Cypru, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska, Poľska, Rumunska, Slovinska a Fínska o výnimky uvedené v prílohe sú odôvodnené, keďže sú potrebné väčšie úpravy vnútroštátnych administratívnych a štatistických systémov, aby sa dodržalo nariadenie (EÚ) 2019/1700.

(2)

Nemecku, Írsku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Cypru, Litve, Luxembursku, Malte, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku a Fínsku by sa mali požadované výnimky udeliť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členským štátom uvedeným v prílohe sa udeľujú výnimky z nariadenia (EÚ) 2019/1700 uvedené v danej prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko, Írsku, Helénskej republike, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Chorvátskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Litovskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Maltskej republike, Holandskému kráľovstvu, Poľskej republike, Rumunsku, Slovinskej republike a Fínskej republike.

V Bruseli 10. decembra 2020

Za Komisiu

Paolo GENTILONI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 261I, 14.10.2019, s. 1.


PRÍLOHA

Výnimky z nariadenia (EÚ) 2019/1700

Doména: Pracovná sila

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Článok 5 – Štatistické populácie a jednotky zisťovania

Francúzsko

3 roky

(2021 – 2023)

Zisťovanie sa nevzťahuje na francúzsky departement Mayotte.

Príloha II – Požiadavky na presnosť

Grécko

3 roky

(2021 – 2023)

Požiadavky na presnosť týkajúce sa štvrťročného pomeru nezamestnanosti k počtu obyvateľov vo veku 15 – 74 rokov nemusia byť splnené v prípade niektorých regiónov NUTS 2.

 

Holandsko

1 rok (2021)

Okrem mikroúdajov na základe obmedzenej veľkosti vzorky, ktoré sa majú postupne vypĺňať, aby sa splnili všetky požiadavky na presnosť, sa zasielajú hlavné ukazovatele založené na modeloch a ich členenia. Ak sa to požaduje, poskytujú sa ďalšie podrobné ukazovatele vrátane členení.

Príloha V – Lehoty na zasielanie údajov

Grécko, Taliansko

1 rok (2021)

Vopred skontrolované štvrťročné mikroúdaje bez priamych identifikátorov sa zašlú do 12 týždňov po skončení referenčného obdobia.

Taliansko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov v prípade podrobnej témy „Príjem z práce“ sa zašlú do 18 týždňov po skončení referenčného obdobia.

Doména: Príjem a životné podmienky

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Článok 13 ods. 5 Kvalita

Litva

3 roky

(2021 – 2023)

Metaúdaje a informácie uvedené v článku 13 ods. 4 sa v prípade zberu údajov za rok 2021 zašlú do konca septembra 2022, v prípade zberu údajov za rok 2022 do konca júla 2023 a v prípade zberu údajov za rok 2023 do konca mája 2024.

Príloha II – Požiadavky na presnosť

Nemecko

2 roky

(2021 – 2022)

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer trvalého rizika chudoby počas štyroch rokov k počtu obyvateľov“.

Írsko

3 roky

(2021 – 2023)

Pokiaľ ide o najvyššiu hodnotu štandardnej chyby v prípade ukazovateľa „Pomer rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia k počtu obyvateľov“, hodnoty parametrov a, b sú:

a = 900 a b = 700 v prípade zberu údajov za rok 2021;

a = 900 a b = 1175 v prípade zberu údajov za rok 2022;

a = 900 a b = 1650 v prípade zberu údajov za rok 2023.

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer trvalého rizika chudoby počas štyroch rokov k počtu obyvateľov“.

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia k počtu obyvateľov v každom regióne NUTS 2“.

Francúzsko

2 roky

(2021 – 2022)

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer trvalého rizika chudoby počas štyroch rokov k počtu obyvateľov“.

Taliansko

3 roky

(2021 – 2023)

Požiadavka na presnosť sa v prípade ukazovateľa „Pomer rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia k počtu obyvateľov v každom regióne NUTS 2“ uplatňuje v každom regióne NUTS 1, a nie v každom regióne NUTS 2.

Fínsko

3 roky

(2021 – 2023)

Z požiadaviek na presnosť je vyňatý ukazovateľ „Pomer trvalého rizika chudoby počas štyroch rokov k počtu obyvateľov“.

Príloha III – Charakteristiky vzoriek

Nemecko

2 roky

(2021 – 2022)

Systém rotácie vzorky je v prípade zberu údajov za rok 2021 dva roky a v prípade zberu údajov za rok 2022 tri roky.

Príloha V – Lehoty na zasielanie údajov

Nemecko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do konca februára roku N + 1.

Írsko

1 rok (2021)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do konca marca 2022.

Grécko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do konca apríla 2022, za rok 2022 do konca marca 2023 a za rok 2023 do konca februára 2024.

Španielsko

2 roky

(2021 – 2022)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022 a za rok 2022 do konca marca 2023.

Francúzsko

3 roky

(2021 – 2023)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa príjmov, vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do konca marca roku N + 1.

Chorvátsko

2 roky

(2021 – 2022)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022 a za rok 2022 do konca marca 2023.

Taliansko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022, za rok 2022 do konca apríla 2023 a za rok 2023 do konca marca 2024.

Cyprus

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do 15. júna roku N + 1.

Litva

3 roky (2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do konca apríla 2022, za rok 2022 do konca marca 2023 a za rok 2023 do konca februára 2024.

Luxembursko

3 roky

(2021 – 2023)

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa príjmov, vopred skontrolované predbežné mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do konca apríla roku N + 1 a revidované údaje do konca mája roku N + 1.

Malta

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok N sa zasielajú do konca apríla roku N + 1.

Poľsko

2 roky

(2021 – 2022)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022 a za rok 2022 do konca marca 2023.

Rumunsko

3 roky

(2021 – 2023)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa všetkých definitívnych premenných sa v prípade zberu údajov za rok N zasielajú do konca februára roku N + 1.

Slovinsko

1 rok (2021)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov za rok 2021 sa zašlú do 15. júna 2022.

Doména: Zdravie

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Príloha V – Lehoty na zasielanie údajov

Rumunsko

1 rok (prvý rok vykonávania)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov sa zašlú do 12 mesiacov po skončení obdobia zberu vnútroštátnych údajov.

Doména: Vzdelávanie a odborná príprava

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Príloha II – Požiadavky na presnosť

Fínsko

3 roky (2021 – 2023)

Požiadavka na presnosť nemusí byť splnená v prípade ukazovateľa „Miera účasti na formálnom vzdelávaní a odbornej príprave (osoby vo veku 18 – 24 rokov)“.

Doména: Využívanie času

Príslušný článok/príslušná príloha

Členský štát

Obdobie udelenej výnimky

Obsah udelenej výnimky

Príloha V – Lehoty na zasielanie údajov

Rumunsko

1 rok (prvý rok vykonávania)

Vopred skontrolované mikroúdaje bez priamych identifikátorov týkajúce sa zberu údajov sa zašlú do 20 mesiacov po skončení terénnej práce.


Top