EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0468

Rozhodnutie Asociačného výboru EÚ-Marocké kráľovstvo č. 1/2020 zo 16. marca 2020 o výmene informácií medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom na účely posúdenia vplyvu dohody vo forme výmeny listov na zmenu protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [2020/468]

ST/6222/2020/INIT

Ú. v. EÚ L 98, 31.3.2020, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/468/oj

31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/45


ROZHODNUTIE ASOCIAČNÉHO VÝBORU EÚ-MAROCKÉ KRÁĽOVSTVO Č. 1/2020

zo 16. marca 2020

o výmene informácií medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom na účely posúdenia vplyvu dohody vo forme výmeny listov na zmenu protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [2020/468]

ASOCIAČNÝ VÝBOR EÚ-MAROCKÉ KRÁĽOVSTVO,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu z 26. februára 1996 o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, a najmä na jej článok 83,

so zreteľom na Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom z 25. októbra 2018 o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej,

keďže:

(1)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda vo forme výmeny listov“) nadobudla platnosť 19. júla 2019.

(2)

Táto dohoda vo forme listov sa uzavrela bez toho, aby boli dotknuté príslušné pozície Európskej únie a Marockého kráľovstva k štatútu Západnej Sahary.

(3)

Na základe tejto dohody vo forme výmeny listov sa na výrobky s pôvodom v Západnej Sahare, ktoré podliehajú kontrole colných orgánov Marockého kráľovstva, vzťahujú rovnaké obchodné preferencie ako tie, ktoré Európska únia udeľuje výrobkom, na ktoré sa vzťahuje Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“).

(4)

V duchu partnerstva a s cieľom umožniť zmluvným stranám posúdiť vplyv tejto dohody vo forme výmeny listov, a hlavne jej vplyv na udržateľný rozvoj, najmä pokiaľ ide o prínosy pre dotknuté obyvateľstvo a využívanie prírodných zdrojov dotknutých území, sa Európska únia a Marocké kráľovstvo dohodli, že si v rámci asociačného výboru budú aspoň raz ročne vzájomne vymieňať informácie.

(5)

Konkrétne podmienky vykonávania tohto posudzovania musí prijať asociačný výbor,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V duchu partnerstva a s cieľom umožniť zmluvným stranám, aby posúdili vplyv dohody vo forme výmeny listov na udržateľný rozvoj počas jej uplatňovania, sa Európska únia a Marocké kráľovstvo dohodli navzájom si každoročne vymieňať informácie v rámci asociačného výboru.

2.   Európska únia a Marocké kráľovstvo si vymieňajú údaje, ktoré sa v dotknutých hlavných odvetviach činnosti považujú za relevantné, ako aj štatistické, hospodárske, sociálne a environmentálne informácie, a to najmä o výhodách dohody vo forme výmeny listov pre dotknuté obyvateľstvo a využívaní prírodných zdrojov dotknutých území. Zoznam relevantných informácií sa nachádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Táto výmena sa bude uskutočňovať na základe písomného oznámenia, ktoré sa zašle vopred, a to najneskôr do konca marca každého roku; v nadväznosti na toto oznámenie sa môžu zasielať žiadosti o objasnenie a doplňujúce otázky, ktoré sa prípadne vyskytli v súvislosti s tematickými oblasťami, ktoré boli schválené týmto rozhodnutím. Odpovede sa poskytnú najneskôr do konca júna každého roku.

3.   V duchu partnerstva a s cieľom umožniť zmluvným stranám, aby posúdili vplyv dohody vo forme výmeny listov, sa zmluvné strany okrem toho dohodli aj na tom, že Marocké kráľovstvo môže požiadať Európsku úniu o informácie o výrobe konkrétnych kategórií výrobkov, ktoré sú pre Marocké kráľovstvo zaujímavé, ako aj informácie o obchode s týmito výrobkami, a to na základe už existujúcich informačných systémov.

Na tento účel Maroko písomne predloží svoju žiadosť Európskej únii najneskôr do konca marca každého roku; v nadväznosti na toto oznámenie sa môžu zasielať žiadosti o objasnenie a doplňujúce otázky. Odpovede sa poskytnú najneskôr do konca júna každého roku.

4.   Zmluvné strany si svoje závery vymenia v rámci asociačného výboru jedenkrát ročne.

5.   Zápisnicu vrátane záverov asociačného výboru musia zmluvné strany schváliť do jedného mesiaca od zasadnutia.

Článok 2

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. marca 2020

Za Asociačný výbor

EÚ-Marocké kráľovstvo

R. GILI


PRÍLOHA

INFORMÁCIE RELEVANTNÉ PRE VÝMENU INFORMÁCIÍ PODĽA DOHODY VO FORME VÝMENY LISTOV

Vymieňané informácie musia umožniť aktualizáciu správy vypracovanej útvarmi Komisie v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 11. júna 2018 (1). Výmena informácií preto musí zahŕňať podrobné informácie, ktoré umožnia posúdiť vplyv dohody vo forme výmeny listov počas jej vykonávania, vrátane všeobecných informácií o dotknutom obyvateľstve a dotknutých územiach. Tieto informácie sú určené výhradne na účely posúdenia vplyvu a prípravy aktualizácie uvedenej správy útvarmi Komisie a ESVČ. Medzi relevantné informácie patria orientačne tieto informácie:

1.

Informácie dodané Marockým kráľovstvom:

a)

Všeobecné informácie:

*

Sociálno-ekonomické a environmentálne štatistiky.

b)

Informácie o hlavných vývozných odvetviach hospodárstva:

*

výroba podľa druhu výrobku;

*

využívané plochy a zozbierané objemy;

*

objem a hodnota vývozu do Európskej únie;

*

činnosť miestnych hospodárskych subjektov v sektoroch, ktorých sa dohoda vo forme výmeny listov týka, a vytvorené pracovné miesta;

*

udržateľný rozvoj zdrojov;

*

výrobné zariadenia.

2.

Informácie poskytnuté EÚ:

Informácie o obchode s konkrétnymi výrobkami vyvezenými do Marockého kráľovstva podľa colného kódexu, objemu a hodnoty a, ak sú k dispozícii, aj informácie o ich výrobe.

3.

Ďalšie relevantné informácie:

Ako sa uvádza v korešpondencii medzi Európskou komisiou a veľvyslanectvom Marockého kráľovstva pri Európskej únii zo 6. decembra 2018, Marocké kráľovstvo zavedie mechanizmus na zhromažďovanie informácií o vývoze, na ktorý sa vzťahuje dohoda o pridružení zmenená výmenou listov, ktorý bude systematicky a pravidelne poskytovať každý mesiac presné údaje, ktoré by Európskej únii mali umožniť, aby disponovala transparentnými a spoľahlivými informáciami o pôvode týchto vývozov do Únie, a to podľa regiónov (2). Európska komisia bude mať priamy prístup k týmto údajom, ktoré bude zdieľať s colnými orgánmi členských štátov Európskej únie.

Marocké kráľovstvo bude mať k dispozícii transparentné štatistické a spoľahlivé informácie o vývoze Európskej únie do Marockého kráľovstva.


(1)  Správa o výhodách pre obyvateľov Západnej Sahary a o konzultácii s týmito obyvateľmi, pokiaľ ide o rozšírenie colných preferencií na výrobky s pôvodom v Západnej Sahare z 11. júna 2018 [SWD (2018) 346 final].

(2)  Poznámka: tento mechanizmus sa uplatňuje od 1. októbra 2019.


Top