EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0440

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/440 z 24. marca 2020 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (ECB/2020/17)

OJ L 91, 25.3.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj

25.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 91/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/440

z 24. marca 2020

o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (ECB/2020/17)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1 druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a článkom 18.1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 18.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), v záujme dosahovania cieľov Európskeho systému centrálnych bánk, Európska centrálna banka (ECB) spolu s národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro (ďalej len „národné centrálne banky“) môžu obchodovať na finančných trhoch okrem iného s obchodovateľnými nástrojmi v rámci priamych nákupov a predajov.

(2)

Program nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (public sector asset purchase programme – PSPP) spolu s tretím programom nákupu krytých dlhopisov, programom nákupu cenných papierov krytých aktívami a programom nákupu cenných papierov podnikového sektora tvoria rozšírený program nákupu aktív (asset purchase programme – APP) Európskej centrálnej banky. Cieľom APP je zlepšiť transmisiu menovej politiky, uľahčiť poskytovanie úverov hospodárstvu eurozóny, uvoľniť úverové podmienky pre domácnosti a firmy a podporiť trvalú konvergenciu miery inflácie smerom k úrovni tesne pod 2 % v strednodobom horizonte v súlade s primárnym cieľom ECB udržiavať cenovú stabilitu.

(3)

Vzhľadom na výnimočné hospodárske a finančné okolnosti spojené so šírením ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) Rada guvernérov 18. marca 2020 rozhodla o spustení nového dočasného núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP), ktorý zahŕňa všetky kategórie aktív akceptovateľné v rámci APP. Okrem nákupov uskutočňovaných v rámci APP sa budú oddelene uskutočňovať nákupy v rámci PEPP s celkovým dodatočným objemom 750 miliárd EUR do konca roku 2020. Cieľom zavedenia PEPP je reagovať na špecifickú, mimoriadnu a akútnu hospodársku krízu, ktorá by mohla ohroziť cieľ cenovej stability a riadne fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky. Vzhľadom na tieto výnimočné, rýchlo sa meniace a neisté okolnosti je potrebné, aby bol PEPP v porovnaní s APP navrhnutý a uskutočňovaný s vysokou mierou flexibility a ciele PEPP v oblasti menovej politiky nie sú zhodné s cieľmi APP.

(4)

Svetová zdravotnícka organizácia charakterizovala COVID-19 ako pandémiu a toto ochorenie spôsobilo kolektívny stav ohrozenia verejného zdravia, ktorý nemá v novodobej histórii obdobu. Vyvolalo extrémny hospodársky šok, na ktorý je potrebné reagovať ambiciózne, koordinovane a bezodkladne vo všetkých oblastiach politiky s cieľom podporiť ohrozených podnikateľov a pracovníkov. V dôsledku pandémie sa spomaľuje hospodárska aktivita v celej eurozóne a nevyhnutne dôjde k jej značnému poklesu, najmä keď stále viac krajín potrebuje zintenzívniť opatrenia proti šíreniu vírusu. Tieto opatrenia vyvíjajú akútny tlak na peňažné toky podnikateľov a pracovníkov a ohrozujú samotnú existenciu podnikateľov a pracovných miest. Je tiež zrejmé, že táto situácia obmedzuje transmisiu impulzov menovej politiky a predstavuje vážne protiinflačné riziká pre príslušný výhľad inflácie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je PEPP opatrením, ktoré je primerané vážnym rizikám, ktoré pre cenovú stabilitu, transmisný mechanizmus menovej politiky a hospodársky výhľad v eurozóne predstavuje vypuknutie a eskalujúce šírenie ochorenia COVID-19. Rada guvernérov ukončí čisté nákupy aktív v rámci PEPP, keď dospeje k záveru, že krízové obdobie spôsobené ochorením COVID-19 sa skončilo, ale každopádne nie pred koncom roku 2020.

(5)

Rozdelenie nákupov akceptovateľných obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných centrálnymi regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami v rámci PEPP medzi akceptovateľné jurisdikcie eurozóny sa bude riadiť podielmi národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB, ako sa uvádza v článku 29 štatútu ESCB. Nevyhnutný je však flexibilný prístup k štruktúre nákupov v rámci PEPP, aby sa zabránilo tomu, že sa aktuálne posuny v agregovanej výnosovej krivke štátnych dlhopisov v eurozóne prejavia na deformácii bezrizikovej výnosovej krivky eurozóny, a zároveň sa tiež zabezpečilo, že celková orientácia programu pokrýva všetky jurisdikcie eurozóny. S cieľom ešte viac posilniť flexibilitu PEPP sa v rámci PEPP budú nakupovať aj obchodovateľné dlhové cenné papiere verejného sektora s kratšou splatnosťou ako majú tie, ktoré sa nakupujú v rámci PSPP.

(6)

Rada guvernérov 18. marca 2020 tiež rozhodla, že ak by mali limity, ktoré si sama stanovila, brániť opatreniam, ktoré Eurosystém potrebuje prijať, aby bol schopný vykonávať svoj mandát, zváži Rada guvernérov revíziu týchto limitov v rozsahu nevyhnutnom na to, aby boli jeho opatrenia primerané existujúcim rizikám. S cieľom zabezpečiť potrebný účinok tohto rozhodnutia by sa konsolidovaná držba podľa článku 5 rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/188 (ECB/20202/9) (1) nemala vzťahovať na držbu v rámci PEPP. Eurosystém nebude tolerovať žiadne riziká ohrozujúce plynulú transmisiu jeho menovej politiky vo všetkých jurisdikciách eurozóny.

(7)

Pokiaľ ide o akceptovateľnosť obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných vládou Helénskej republiky na účely PEPP, Rada guvernérov vzala do úvahy: a) potrebu zmierniť tlak vyplývajúci z rozvíjajúcej sa nákazy spôsobenej ochorením COVID-19, ktorý vážne ovplyvňuje grécke finančné trhy; b) záväzky prijaté Helénskou republikou v súvislosti so sprísneným dohľadom a monitorovanie ich implementácie inštitúciami Únie; c) skutočnosť, že strednodobé dlhové opatrenia týkajúce sa Helénskej republiky prijaté prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu závisia od pokračovania v plnení týchto záväzkov; d) priamy prístup ECB k informáciám o hospodárskej a finančnej situácii Helénskej republiky v dôsledku zapojenia ECB do sprísneného rámca dohľadu a e) skutočnosť, že Helénska republika opätovne získala prístup na trhy. Na základe tohto posúdenia Rada guvernérov rozhodla, že obchodovateľné dlhové cenné papiere vydané vládou Helénskej republiky budú akceptovateľné pre nákupy v rámci PEPP.

(8)

PEPP je v plnom rozsahu v súlade s povinnosťami centrálnych bánk Eurosystému podľa zmlúv, vrátane zákazu menového financovania, a nenarúša fungovanie Eurosystému v súlade so zásadou otvoreného trhového hospodárstva s voľnou súťažou.

(9)

S cieľom zabezpečiť efektívnosť PEPP, Eurosystém týmto objasňuje, že akceptuje rovnaké (pari passu) zaobchádzanie ako súkromný sektor, pokiaľ ide o obchodovateľné dlhové cenné papiere verejného sektora, ktoré môže Eurosystém nakúpiť v rámci PEPP, v súlade s podmienkami týchto nástrojov.

(10)

Operácie v rámci PEPP by sa mali uskutočňovať decentralizovane v súlade s príslušnými rozhodnutiami ECB, čím sa zabezpečí jednotnosť menovej politiky Eurosystému. Nákupy v rámci PEPP sa budú uskutočňovať v súlade s existujúcou úpravou prijatou na účely APP okrem prípadov výslovne stanovených v tomto rozhodnutí.

(11)

Rada guvernérov 18. marca 2020 rozhodla, že rozšíri rozsah akceptovateľných aktív v rámci programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (corporate sector purchase programme – CSPP) o komerčné cenné papiere nefinančných podnikov, čím sa stanú všetky komerčné cenné papiere s dostatočnou kreditnou kvalitou akceptovateľnými aj pre nákupy v rámci PEPP.

(12)

S cieľom rýchlo zareagovať na súčasnú pandemickú situáciu by malo toto rozhodnutie nadobudnúť účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zavedenie a rozsah núdzového pandemického programu nákupu aktív

1.   Eurosystém týmto zavádza núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) ako samostatný program nákupu aktív v objeme 750 miliárd EUR.

2.   Ak nie je v tomto rozhodnutí uvedené inak, centrálne banky Eurosystému v rámci PEPP nakupujú:

a)

akceptovateľné obchodovateľné dlhové cenné papiere v zmysle ustanovení rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/188 (ECB/2020/9) a v súlade s nimi;

b)

akceptovateľné podnikové dlhopisy a iné obchodovateľné dlhové nástroje v zmysle ustanovení rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/948 (ECB/2016/16) (2) a v súlade s nimi;

c)

akceptovateľné kryté dlhopisy v zmysle ustanovení rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/187 (ECB/2020/8) (3) a v súlade s nimi;

d)

akceptovateľné cenné papiere kryté aktívami (asset-backed securities – ABS) v zmysle ustanovení rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/5 (ECB/2014/45) (4) a v súlade s nimi.

Článok 2

Splatnosť obchodovateľných dlhových cenných papierov verejného sektora

Obchodovateľné dlhové cenné papiere podľa článku 1 ods. 2 písm. a) sú akceptovateľné pre nákupy v rámci PEPP, len ak v čase ich nákupu príslušnou centrálnou bankou Eurosystému zostáva do ich splatnosti najmenej 70 dní a najviac 30 rokov. V záujme plynulej implementácie PEPP sú v jeho rámci akceptovateľné obchodovateľné dlhové nástroje, ktorých zostatková splatnosť je 30 rokov a 364 dní.

Článok 3

Výnimka pre obchodovateľné dlhové cenné papiere vydané Helénskou republikou

Napriek požiadavkám stanoveným v článku 3 ods. 2 rozhodnutia (EÚ) 2020/188 (ECB/2020/9) sú obchodovateľné dlhové cenné papiere denominované v eurách, ktoré vydala vláda Helénskej republiky, akceptovateľné pre nákup v rámci PEPP, ak spĺňajú požiadavky pre nákupy stanovené v článku 3 ods. 4 rozhodnutia (EÚ) 2020/188 (ECB/2020/9).

Článok 4

Objem nákupov

Nákupy sa v rámci PEPP uskutočňujú s cieľom čeliť hrozbám, ktoré predstavujú výnimočné hospodárske a trhové podmienky pre schopnosť Eurosystému vykonávať svoj mandát, a to v rozsahu, ktorý sa považuje za nevyhnutný a primeraný. S cieľom umožniť potrebný účinok tohto výnimočného rozhodnutia sa konsolidácia držby podľa článku 5 rozhodnutia (EÚ) 2020/188 (ECB/20202/9) nevzťahuje na držbu v rámci PEPP.

Článok 5

Rozdelenie portfólií

1.   Rozdelenie kumulatívnych čistých nákupov obchodovateľných dlhových cenných papierov vydaných akceptovateľnými centrálnymi, regionálnymi alebo miestnymi vládami a uznanými agentúrami medzi akceptovateľné jurisdikcie eurozóny, na základe stavov, sa riadi podielmi národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB, ako sa uvádza v článku 29 štatútu ESCB.

2.   Nákupy v rámci PEPP sa uskutočňujú flexibilne, čo umožní upravovať distribúciu nákupných tokov z hľadiska času, jednotlivých tried aktív a jurisdikcií.

3.   Rada guvernérov prenáša na Výkonnú radu právomoc stanoviť primerané tempo a zloženie mesačných nákupov v rámci PEPP v medziach celkového objemu 750 miliárd EUR. Konkrétne sa môže rozdelenie nákupov v rámci PEPP upraviť tak, aby sa umožnilo upravovať distribúciu nákupných tokov z hľadiska času, jednotlivých tried aktív a jurisdikcií.

Článok 6

Transparentnosť

1.   Eurosystém uverejňuje každý týždeň v komentári ku svojej konsolidovanej týždennej účtovnej závierke súhrnnú účtovnú hodnotu cenných papierov, ktoré má v držbe v rámci PEPP.

2.   Eurosystém uverejňuje každý mesiac mesačné čisté nákupy a kumulatívne čisté nákupy.

3.   Účtovná hodnota cenných papierov v držbe v rámci PEPP sa uverejňuje každý týždeň na webovom sídle ECB v časti o operáciách na voľnom trhu.

Článok 7

Požičiavanie cenných papierov

S cieľom zabezpečiť efektívnosť PEPP, Eurosystém umožní požičiavanie cenných papierov nakúpených v rámci PEPP, okrem iného v rámci dohôd o spätnom odkúpení.

Článok 8

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 24. marca 2020

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/188 z 3. februára 2020 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2020/9) (Ú. v. EÚ L 39, 12.2.2020, s. 12).

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/948 z 1. júna 2016 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov podnikového sektora (ECB/2016/16), (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2016, s. 28).

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/187 z 3. februára 2020 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2020/8) (Ú. v. EÚ L 39, 12.2.2020, s. 6).

(4)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/5 z 19. novembra 2014 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2014/45) (Ú. v. EÚ L 1, 6.1.2015, s. 4).


Top