EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0405

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/405 zo 16. marca 2020, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa správ o kvalite a obsah správ o kvalite, ktoré sa zasielajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem (Text s významom pre EHP)

C/2020/1563

OJ L 80, 17.3.2020, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/405/oj

17.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/405

zo 16. marca 2020,

ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa správ o kvalite a obsah správ o kvalite, ktoré sa zasielajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1091 sa vyžaduje, aby členské štáty zasielali Komisii správy o kvalite, ktoré obsahujú opis štatistického procesu za každý referenčný rok, a Komisia sa splnomocňuje prijímať vykonávacie akty na stanovenie praktických opatrení týkajúcich sa správ o kvalite a obsahu takýchto správ.

(2)

Je potrebné zabezpečiť jednotné podávanie správ o kvalite s cieľom umožniť výmenu údajov a metaúdajov o kvalite.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V tomto nariadení sa stanovujú praktické opatrenia týkajúce sa správ o kvalite a obsah správ o kvalite, ktoré členské štáty zasielajú Komisii (Eurostatu) v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1091.

Článok 2

Správy o kvalite uvedené v článku 1 obsahujú informácie o kritériách kvality a štatistických pojmoch uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu. Uvádzajú sa v nich aj všetky prípady nedodržania týchto kritérií kvality.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 1.


PRÍLOHA

Správy o kvalite – kritériá kvality a štatistické pojmy

a)    Správy o kvalite musia zahŕňať informácie o všetkých kritériách kvality stanovených v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009 takto:

1.   RELEVANTNOSŤ

a)

opis používateľov, ich príslušné potreby a zdôvodnenie týchto potrieb;

b)

postupy používané na meranie spokojnosti používateľov a na tvorbu štatistických výsledkov;

c)

rozsah, v akom sú požadované štatistické údaje k dispozícii.

2.   PRESNOSŤ

a)

posúdenie presnosti, v ktorom sa zhrnú rôzne komponenty dátových súborov;

b)

opis výberových chýb;

c)

opis všetkých ostatných chýb.

3.   VČASNOSŤ A ČASOVÁ PRESNOSŤ

a)

časový úsek medzi dostupnosťou údajov a udalosťou alebo javom, ktoré tieto údaje opisujú (včasnosť);

b)

časový úsek medzi stanoveným dátumom dodania údajov a skutočným dátumom dodania údajov (časová presnosť).

4.   PRÍSTUPNOSŤ A ZROZUMITEĽNOSŤ

a)

podmienky a prostriedky, prostredníctvom ktorých môžu používatelia získavať a používať údaje, napr. prístup k tlačovým správam, publikáciám, online databázam alebo mikroúdajom;

b)

podmienky a prostriedky, prostredníctvom ktorých môžu používatelia interpretovať údaje, napr. dokumentácia o metodike a riadení kvality.

5.   POROVNATEĽNOSŤ

a)

miera, do akej je porovnateľná štatistika medzi rozdielnymi zemepisnými oblasťami;

b)

miera, do akej je štatistika porovnateľná v čase.

6.   KOHERENTNOSŤ

a)

miera, do akej je štatistika v súlade s údajmi získanými z iných zdrojov (prierezová koherentnosť);

b)

miera, do akej je štatistika konzistentná v rámci príslušného dátového súboru (vnútorná koherentnosť).

b)    Členské štáty musia podávať správy aj o týchto prvkoch:

1.   RIADENIE KVALITY

a)

zavedené systémy a rámce na riadenie kvality štatistických produktov a procesov;

b)

vlastné posúdenie kvality údajov.

2.   REVÍZIA ÚDAJOV

a)

politika revízie a prípadne dôvod, prečo boli overené údaje revidované, napr. nové zdroje údajov, nové metódy alebo iné relevantné informácie;

b)

dátumy, rozsah a závažnosť revízií.

c)    V súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1091 musia správy o kvalite zahŕňať informácie o štatistickom procese, a to najmä o použitej metodike a opore výberu takto:

1.   PREZENTÁCIA ŠTATISTIKY

Aspekty zverejnených údajov, ktoré môžu byť zobrazené ako tabuľky, grafy alebo mapy:

a)

opis údajov;

b)

systém klasifikácie;

c)

pokrytie odvetví;

d)

štatistické pojmy a definície;

e)

štatistická jednotka;

f)

štatistická populácia;

g)

referenčná oblasť (geografický rozsah pôsobnosti);

h)

časové pokrytie (obdobie, za ktoré sú údaje k dispozícii);

i)

referenčné obdobie (obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje);

j)

merná jednotka.

2.   ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE

Aspekty všetkých operácií spracovania údajov slúžiacich na odvodenie nových informácií:

a)

opora výberu;

b)

koncepcia výberu (ak je uplatniteľná);

c)

zdrojové údaje;

d)

periodicita zberu údajov;

e)

spôsob zberu údajov, v uplatniteľnom prípade vrátane dotazníkov (v angličtine);

f)

overenie údajov;

g)

zostavovanie údajov;

h)

očistenie.

3.   POLITIKA ZVEREJŇOVANIA

Pravidlá zverejňovania údajov na vnútroštátnej úrovni.

4.   PERIODICITA ZVEREJŇOVANIA

Periodicita zverejňovania údajov na vnútroštátnej úrovni.

d)   V súlade so štatistickými zásadami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. a), e) a f) nariadenia (ES) č. 223/2009 členské štáty musia podávať správy o týchto prvkoch:

1.   INŠTITUCIONÁLNY MANDÁT

a)

právne akty alebo iné dohody, ktoré stanovujú zodpovednosť a právomoc, pokiaľ ide o zber, spracovanie a zverejňovanie štatistiky;

b)

postupy spoločného využívania údajov a koordinácia medzi subjektmi, ktoré zostavujú údaje.

2.   DÔVERNOSŤ

a)

legislatívne opatrenia alebo iné formálne postupy brániace akémukoľvek neoprávnenému zverejneniu údajov, ktoré by mohli priamo alebo nepriamo viesť k identifikácii osoby alebo hospodárskeho subjektu;

b)

pravidlá, ktorými sa riadi spracúvanie mikroúdajov a súhrnných údajov s cieľom zabezpečiť dôvernosť štatistických údajov a zabrániť neoprávnenému zverejneniu.

3.   NÁKLADY A ZAŤAŽENIE

a)

náklady a zaťaženie spojené so zberom a tvorbou štatistického produktu;

b)

zaťaženie respondentov;

c)

priemerné trvanie rozhovorov na farmách (ak je to možné a relevantné v závislosti od spôsobu zberu údajov).


Top