EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1607

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1607 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1239, pokiaľ ide o uplatniteľné dátumy ukončenia predkladania žiadostí o licenciu

C/2019/6862

OJ L 250, 30.9.2019, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1607/oj

30.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 250/56


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1607

z 27. septembra 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1239, pokiaľ ide o uplatniteľné dátumy ukončenia predkladania žiadostí o licenciu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 178 písm. b),

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1239 (2) sa stanovujú spoločné ustanovenia, pokiaľ ide o predkladanie žiadostí o dovozné a vývozné licencie na poľnohospodárske výrobky a o vydávanie licencií. Obsahuje ustanovenia týkajúce sa termínov na predkladanie žiadostí o licenciu a žiadostí o zrušenie. Obsiahnuté ustanovenia sa týkajú konkrétne prípadov, keď sa v uvedenom nariadení stanovuje obdobie pre určitý postup s cieľom určiť začiatok alebo koniec uvedeného obdobia, pokiaľ tieto dátumy pripadajú na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok.

(2)

Na uľahčenie spravovania colných kvót v celej Únii je potrebné zabezpečiť, aby sa na všetky colné kvóty v poľnohospodárstve spravované prostredníctvom licencií vzťahovali rovnaké pravidlá, ktorými sa stanovujú termíny na predkladanie žiadostí o licenciu.

(3)

Žiadatelia by mali mať možnosť predkladať žiadosti o licenciu bez ohľadu na štátne sviatky v členských štátoch. V súčasnosti sú dátumy ukončenia predkladania žiadostí o licenciu, ktoré pripadajú na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, stanovené rôzne v závislosti od toho, či je obdobie na predkladanie žiadostí vymedzené konkrétnym dátumom alebo dĺžkou tohto obdobia. Pokiaľ ide o druhý prípad, v článku 3 ods. 4 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (3) sa stanovuje, že ak sa lehota končí v sobotu, nedeľu alebo v štátny sviatok, dátumom ukončenia predkladania žiadostí je pracovný deň nasledujúci po danej sobote, nedeli alebo štátnom sviatku. Pokiaľ je obdobie na predkladanie žiadostí vymedzené konkrétnym dátumom, končí sa v súlade s článkom 5 uvedeného nariadenia uplynutím poslednej hodiny dátumu ukončenia predkladania žiadostí. Vzhľadom na to, že neexistuje osobitné ustanovenie pre prípady, keď dátum ukončenia obdobia na predkladanie žiadostí o licenciu vymedzeného konkrétnym dátumom pripadá na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, v takých prípadoch by sa žiadosti museli predkladať najneskôr v posledný pracovný deň, ktorý predchádza sobote, nedeli alebo štátnemu sviatku.

(4)

S cieľom predísť neistote v súvislosti s príslušným dátumom ukončenia by sa mali dátumy ukončenia predkladania žiadostí o licenciu, ktoré pripadajú na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, presunúť na skorší dátum vo všetkých prípadoch, a to bez ohľadu na to, či je obdobie na predkladanie žiadostí vymedzené konkrétnym dátumom alebo dĺžkou tohto obdobia. Okrem toho by sa členským štátom, ktoré si to želajú, malo povoliť stanoviť takú organizáciu pracovného času, ktorá umožňuje predkladanie žiadostí v sobotu, nedeľu alebo v štátny sviatok. Pre takéto prípady by sa mali stanoviť pravidlá na zabezpečenie transparentnosti riadenia predkladania žiadostí o licenciu a zabezpečenie informovanosti žiadateľov o takýchto opatreniach.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 3 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1239 sa mení takto:

1.

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

odchylne od článku 3 ods. 2 písm. b) a ods. 4 uvedeného nariadenia je uplatniteľným dátumom ukončenia posledný pracovný deň pred sobotou, nedeľou alebo štátnym sviatkom a končí sa o 13.00 hod. bruselského času. Pokiaľ však ide o žiadosti o licenciu, členské štáty sa môžu rozhodnúť stanoviť takú organizáciu pracovného času, ktorá umožní ich predkladanie v sobotu, nedeľu alebo v štátny sviatok. V takom prípade je uplatniteľným dátumom ukončenia daná sobota, nedeľa alebo štátny sviatok a končí sa o 13.00 hod. bruselského času. Pokiaľ sa členský štát rozhodne stanoviť takúto organizáciu pracovného času, uverejní ju.“

2.

Dopĺňa sa tento druhý pododsek:

„Písmeno b) prvého pododseku sa uplatňuje aj vtedy, keď je uplatniteľný dátum ukončenia vymedzený konkrétnym dátumom a tento dátum pripadá na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1239 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o systém dovozných a vývozných licencií (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 44).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1).


Top