EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0332

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/332 z 20. februára 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Istra“ [Istra (CHOP)]

C/2019/1574

OJ L 59, 27.2.2019, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/332/oj

27.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/70


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/332

z 20. februára 2019,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Istra“ [Istra (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bola v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená žiadosť Chorvátska o zápis názvu „Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje“ do registra ako chráneného označenia pôvodu (2).

(2)

Voči predmetnému zápisu do registra vznieslo v súlade s článkom 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 námietku Slovinsko, a to 22. júna 2016 prostredníctvom oznámenia o námietke a 22. augusta 2016 formou odôvodneného stanoviska k námietke.

(3)

Slovinsko tvrdilo, že registrácia „Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje“ nebola v súlade s podmienkami nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, a to z týchto dôvodov: názov, ktorého zápis do registra bol vyžiadaný, sa čiastočne zhoduje s názvom slovinského výrobku „Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre“, ktorý bol zapísaný do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení EÚ od roku 2007 a nebol predložený žiadny dôkaz o používaní názvu „Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje“ v obchodnom styku alebo v bežnom jazyku ako bežný obchodný alebo historický názov na označenie olivového oleja vyrobeného v chorvátskej Istrii.

(4)

Námietka bola uznaná za oprávnenú. Komisia v listoch z 18. októbra 2016 vyzvala zainteresované strany, aby pristúpili k príslušným konzultáciám v snahe dosiahnuť vzájomnú dohodu v zmysle svojich vnútorných postupov. Lehota na konzultácie bola dodatočne predĺžená o tri mesiace v súlade s článkom 51 ods. 3 tretím pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

(5)

Po konzultáciách dospelo Chorvátsko a Slovinsko k dohode. Táto skutočnosť bola Komisii oznámená listom z 8. mája 2017, po ktorom nasledovali ďalšie výmeny medzi Chorvátskom a Komisiou.

(6)

Na základe dohody sa vykonalo niekoľko zmien špecifikácie výrobku. Názov výrobku „Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje“ sa zmenil na „Istra“. Produkčná plocha bola rozšírená tak, aby zahŕňala slovinskú časť polostrova Istria, čím sa chorvátska žiadosť stala žiadosťou viacerých krajín (chorvátskou a slovinskou). Okrem toho sa spravili ďalšie malé zmeny v jednotnom dokumente a v špecifikácii výrobku.

(7)

Keďže jednotný dokument bol do značnej miery zmenený, Komisia v súlade s článkom 51 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 žiadosť opätovne preskúmala a dospela k záveru, že boli splnené všetky podmienky zápisu.

(8)

Rozšírenie zemepisnej oblasti na slovinskú Istriu je opodstatnené, keďže slovinská Istria vyrába olivový olej, ktorý má s olivovým olejom chorvátskej Istrie, ktorého sa žiadosť týka, rovnakú históriu, prepojenie a kvalitu. Používanie názvu „Istra“ v Slovinsku a Chorvátsku bolo preukázané vyčerpávajúcim spôsobom. Vnútroštátne námietkové konania boli správne aktualizované. Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1151/2012 sú splnené.

(9)

V súlade s článkom 50 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 bola v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnená žiadosť Slovinska a Chorvátska o zápis názvu „Istra“ do registra (3).

(10)

Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012, názov „Istra“ by sa mal zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov „Istra“ (CHOP) sa zapisuje do registra.

Názov uvedený v prvom pododseku sa vzťahuje na výrobok triedy 1.5. Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.), ktorá je uvedená v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 668/2014 (4).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2019

Za Komisiu

v mene predsedu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 108, 23.3.2016, s. 18.

(3)  Ú. v. EÚ C 327, 17.9.2018, s. 4.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


Top