EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0330

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/330 z 11. decembra 2018, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Text s významom pre EHP)

C/2018/8376

OJ L 59, 27.2.2019, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/330/oj

27.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/330

z 11. decembra 2018,

ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 649/2012 sa vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (ďalej len „Rotterdamský dohovor“), podpísaný 11. septembra 1998 a schválený v mene Únie rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Komisia prijala vykonávacie nariadenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3) o neschválení látok amitrol, beta-cypermetrín, DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl), iprodión, linurón, ortosulfamurón, pikoxystrobín a triasulfurón alebo neobnovení platnosti schválenia uvedených látok. Preto sú dané látky na území Únie zakázané v kategórii použitia „pesticídy“, a teda by sa mali doplniť do zoznamu chemikálií v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(3)

Komisia prijala vykonávacie nariadenie podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 o neobnovení schválenia účinnej látky izoproturón. Preto, hoci izoproturón bol identifikovaný a nahlásený na hodnotenie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (4) v prípade typov výrobku 7 a 10, a členské štáty ho teda naďalej môžu autorizovať, kým sa podľa uvedeného nariadenia neprijme rozhodnutie, naďalej platí, že prakticky každé jeho použitie ako pesticíd je zakázané. Preto je daná látka na území Únie prísne obmedzená v kategórii použitia „pesticídy“, a teda by sa mala doplniť do zoznamu chemikálií v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(4)

Účinná látka maneb bola pôvodne schválená podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. Žiadosť o obnovenie platnosti daného schválenia bola podaná, nebola však podložená žiadnou doplňujúcou dokumentáciou. Platnosť schválenia teda uplynula. Preto je látka maneb na území Únie zakázaná v kategórii použitia „pesticídy“, a teda by sa mala doplniť do zoznamu chemikálií v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(5)

Účinná látka fipronil bola pôvodne schválená podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009. Žiadosť o obnovenie platnosti daného schválenia bola podaná, nebola však podložená žiadnou doplňujúcou dokumentáciou. Platnosť schválenia teda uplynula. Preto i napriek tomu, že fipronil je schválený podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 v prípade typu výrobku 18, naďalej platí, že prakticky každé jeho použitie ako pesticíd je zakázané. Preto je fipronil na území Únie prísne obmedzený v kategórii použitia „pesticídy“ a mal by sa doplniť do zoznamu chemikálií v častiach 1 a 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(6)

Na ôsmom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru, ktoré sa konalo od 24. apríla do 5. mája 2017, bolo prijaté rozhodnutie o zaradení karbofuránu, trichlorfónu a chlórovaných parafínov s krátkym reťazcom do prílohy III k uvedenému dohovoru, v dôsledku čoho sa na tieto chemikálie v zmysle uvedeného dohovoru vzťahuje postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení. Predmetné zmeny by sa preto zakomponovať do zoznamu chemikálií v častiach 1, 2 a 3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012, konkrétne by sa do zoznamu v časti mal doplniť karbofurán, trichlorfón a chlórované parafíny s krátkym reťazcom, zo zoznamu v časti dva by sa mali vypustiť karbofurán a trichlorfón a v časti 1 by sa mali vykonať z toho vyplývajúce zmeny.

(7)

Na základe rozhodnutia prijatého na štvrtej konferencii zmluvných strán v roku 2008 sa do prílohy III k Rotterdamskému dohovoru v kategórii použitia „pesticídy“ zahrnuli zlúčeniny tributylcínu. Konferencia zmluvných strán na svojom ôsmom zasadnutí, ktoré sa konalo od 24. apríla do 5. mája 2017, rozhodla o zaradení zlúčenín tributylcínu do prílohy III v kategórii použitia „priemyselná chemikália“ v dôsledku čoho sa na zlúčeniny tributylcínu vzťahuje postup predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa uvedeného dohovoru aj v kategórii použitia „priemyselná chemikália“. Daná zmena, spolu so zmenami v regulačnom štatúte zlúčenín tributylcínu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (5), ktoré sa vykonali po zaradení zlúčenín tributylcínu do zoznamu v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012, by sa mali zakomponovať do zoznamu chemikálií v časti 1 a 3 v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(8)

Konferencia zmluvných strán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (ďalej len „Štokholmský dohovor“) schváleného rozhodnutím 2006/507/ES (6), na svojom ôsmom zasadnutí, ktoré sa konalo od 24. apríla do 5. mája 2017, rozhodla o zaradení chlórovaných parafínov s krátkym reťazcom do prílohy A k Štokholmskému dohovoru. V záujme vykonávania Štokholmského dohovoru a vzhľadom na skutočnosť, že predmetné látky už sú uvedené v časti B prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (7), by sa mali doplniť do časti 1 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012.

(9)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 (8) sa pozmeňujú pravidlá vývozu zmesí kovovej ortuti s inými látkami s koncentráciou ortuti nižšou než 95 % a určitých zlúčenín ortuti. Dané zmeny by sa mali zakomponovať do existujúcich záznamov v časti 2 prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 v prípade zlúčenín ortuti a zmesí kovovej ortuti s inými látkami s koncentráciou ortuti nižšou než 95 %.

(10)

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám primeraný čas na prijatie opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s týmto nariadením a členským štátom na prijatie opatrení potrebných na jeho vykonávanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

a)

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu;

b)

Príloha V sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2019

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002 o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.).

(6)  Rozhodnutie Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 1).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1.

Zoznam chemikálií v časti 1 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa karbofuránu sa nahrádza týmto zápisom:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„karbofurán (#)

1563-66-2

216-353-0

ex 2932 99 00

p(1)

b“;

 

b)

zápis týkajúci sa tributylcínu sa nahrádza týmto zápisom:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„všetky zlúčeniny tributylcínu vrátane:

 

 

ex 2931 20 00

p(1)-p(2)

i(1)-i(2)

b-b

sr-sr“;

 

tributylcínoxidu

56-35-9

200-268-0

ex 2931 20 00

tributylcínfluoridu

1983-10-4

217-847-9

ex 2931 20 00

tributylcínmetakrylátu

2155-70-6

218-452-4

ex 2931 20 00

tributylcínbenzoátu

4342-36-3

224-399-8

ex 2931 20 00

tributylcínchloridu

1461-22-9

215-958-7

ex 2931 20 00

tributylcínlinoleátu

24124-25-2

246-024-7

ex 2931 20 00

tributylcínnaftenátu (#)

85409-17-2

287-083-9

ex 2931 20 00

c)

zápis týkajúci sa trichlorfónu sa nahrádza týmto zápisom:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„trichlorfón (#)

52-68-6

200-149-3

ex 2931 39 90

p(1)-p(2)

b-b“;

 

d)

dopĺňajú sa tieto zápisy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Podkategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

„amitrol (+)

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p(1)

b

 

beta-cipermetrín (+)

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p(1)

b

 

DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl) (+)

150315-10-9

144740-54-5

neuvádza sa

ex 2935 90 90

p(1)

b

 

fipronil (+)

120068-37-3

neuvádza sa

ex 2933 19 90

p(1)

b

 

iprodión (+)

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p(1)

b

 

izoproturón (+)

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p(1)

b

 

linurón (+)

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p(1)

b

 

maneb (+)

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p(1)-p(2)

b-b

 

ortosulfamurón (+)

213464-77-8

neuvádza sa

ex 2933 59 95

p(1)

b

 

pikoxystrobín (+)

117428-22-5

neuvádza sa

ex 2933 39 99

p(1)

b

 

triasulfurón (+)

82097-50-5

neuvádza sa

ex 2935 90 90

p(1)

b“.

 

2.

Zoznam chemikálií v časti 2 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa karbofuránu sa vypúšťa;

b)

zápis týkajúci sa trichlorfónu sa vypúšťa;

c)

dopĺňajú sa tieto zápisy:

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN (***)

Kategória (*)

Obmedzenie použitia (**)

„amitrol

61-82-5

200-521-5

ex 2933 99 80

p

b

beta-cipermetrín

65731-84-2

265-898-0

ex 2926 90 70

p

b

DPX KE 459 (flupyrsulfurón-metyl)

150315-10-9

144740-54-5

neuvádza sa

ex 2935 90 90

p

b

fipronil

120068-37-3

neuvádza sa

ex 2933 19 90

p

sr

iprodión

36734-19-7

253-178-9

ex 2933 21 00

p

b

izoproturón

34123-59-6

251-835-4

ex 2924 21 00

p

sr

linurón

330-55-2

206-356-5

ex 2928 00 90

p

b

maneb

12427-38-2

235-654-8

ex 3824 99 93

p

b

ortosulfamurón

213464-77-8

neuvádza sa

ex 2933 59 95

p

b

pikoxystrobín

117428-22-5

neuvádza sa

ex 2933 39 99

p

b

triasulfurón

82097-50-5

neuvádza sa

ex 2935 90 90

p

b“.

3.

Zoznam chemikálií v časti 3 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa tributylcínu sa nahrádza týmto zápisom:

Chemikália

Číslo CAS

Kód HS

čistá látka (**)

Kód HS

zmesi obsahujúce látku (**)

Kategória

„všetky zlúčeniny tributylcínu vrátane:

 

ex ex 2931.20

3808.59

pesticíd

priemyselná chemikália“;

tributylcínoxidu

56-35-9

ex ex 2931.20

tributylcínfluoridu

1983-10-4

ex ex 2931.20

tributylcínmetakrylátu

2155-70-6

ex ex 2931.20

tributylcínbenzoátu

4342-36-3

ex ex 2931.20

tributylcínchloridu

1461-22-9

ex ex 2931.20

tributylcínlinoleátu

24124-25-2

ex ex 2931.20

tributylcínnaftenátu (#)

85409-17-2

ex ex 2931.20

b)

dopĺňajú sa tieto zápisy:

Chemikália

Príslušné čísla CAS

Kód HS

čistá látka (**)

Kód HS

zmesi obsahujúce látku (**)

Kategória

„karbofurán

1563-66-2

ex ex 2932.99

3808.91

3808.59

pesticíd

trichlorfón

52-68-6

ex ex 2931.39

3808.91

pesticíd

chlórované parafíny s krátkym reťazcom

85535-84-8

ex ex 3824.99

 

priemyselná chemikália“.


PRÍLOHA II

Príloha V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1.

Do zoznamu v časti 1 sa dopĺňa tento zápis:

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)

 

„chlórované parafíny s krátkym reťazcom

číslo EC 287-476-5

číslo CAS 85535-84-8

kód KN 3824 99 92 “.

2.

Časť 2 sa nahrádza takto:

„ČASŤ 2

Chemikálie odlišné od perzistentných organických látok uvedených v prílohách A a B k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach podľa jeho ustanovení

č.

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)

1

Kozmetické mydlá s obsahom ortuti

kódy KN 3401 11 00 , 3401 19 00 , 3401 20 10 , 3401 20 90 , 3401 30 00

2

Kovová ortuť a zmesi kovovej ortuti s inými látkami vrátane zliatin ortuti, s koncentráciou ortuti aspoň 95 hmotnostných %

číslo CAS 7439-97-6

číslo EC 231-106-7

kód KN 2805 40

3

Tieto zlúčeniny ortuti, s výnimkou prípadov, ak sa vyvážajú na laboratórny výskum alebo laboratórnu analýzu:

rumelka,

chlorid ortuťný (I) (Hg2Cl2),

oxid ortuťnatý (II) (HgO),

sulfid ortuťnatý (HgS).

CAS č. 10112-91-1, 21908-53-2, 1344-48-5

ES č. 233-307-5, 244-654-7, 215-696-3

kódy KN ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00

4

Všetky zmesi kovovej ortuti s inými látkami vrátane zliatin ortuti, na ktoré sa nevzťahuje zápis v čísle 2, a všetky zmesi ortuti, na ktoré sa nevzťahuje zápis v čísle 3, ak je účelom vývozu zmesi alebo zlúčeniny spätné získanie kovovej ortuti

Vrátane:

síran ortuťný (I) (Hg2SO4, CAS č. 7783-36-0), tiokyanát (II) ortuťnatý (Hg(SCN)2, CAS č. 592-85-8), dijodid (I) diortuťný (Hg2I2, CAS č. 15385-57-6)

kódy KN ex 2852 10 00 , ex 2852 90 00 “.


Top