EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2198

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EU) 2017/2198 z 27. novembra 2017 o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Poľsku [oznámené pod číslom C(2017) 8039] (Text s významom pre EHP )

C/2017/8039

OJ L 312, 28.11.2017, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2198/oj

28.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/89


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EU) 2017/2198

z 27. novembra 2017

o určitých dočasných ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Poľsku

[oznámené pod číslom C(2017) 8039]

(Iba poľské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje populácie domácich a divo žijúcich ošípaných a môže mať závažný vplyv na ziskovosť chovu ošípaných, keďže môže narušiť obchod v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných existuje riziko rozšírenia pôvodcu choroby do iných chovov ošípaných a medzi divo žijúce ošípané. Môže sa teda rozšíriť z jedného členského štátu do druhého členského štátu a do tretích krajín obchodovaním so živými ošípanými alebo produktmi z nich.

(3)

V smernici Rady 2002/60/ES (3) sa stanovujú minimálne opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v rámci Únie na kontrolu afrického moru ošípaných. V článku 15 smernice 2002/60/ES sa stanovuje vymedzenie infikovanej oblasti po potvrdení jedného alebo viacerých prípadov afrického moru ošípaných v populácii divo žijúcich ošípaných.

(4)

Poľsko informovalo Komisiu o aktuálnej situácii na svojom území, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, a v súlade s článkom 15 smernice 2002/60/ES vymedzilo infikovanú oblasť, v ktorej sa uplatňujú opatrenia podľa článku 15 uvedenej smernice.

(5)

S cieľom predísť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami je nevyhnutné v spolupráci s dotknutým členským štátom vymedziť na úrovni Únie infikovanú oblasť v súvislosti s africkým morom ošípaných v Poľsku.

(6)

Preto by infikovaná oblasť v Poľsku mala byť až do stretnutia Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu a malo by sa stanoviť trvanie uvedenej regionalizácie.

(7)

Toto rozhodnutie sa má prehodnotiť na ďalšom zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Poľsko zabezpečí, aby infikovaná oblasť vymedzená v súlade s článkom 15 smernice 2002/60/ES zahŕňala aspoň oblasti uvedené ako infikovaná oblasť v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 15. decembra 2017.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.

V Bruseli 27. novembra 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 27).


PRÍLOHA

Oblasti vymedzené ako infikovaná oblasť v Poľsku podľa článku 1

Dátum skončenia uplatňovania

Gminy Brochow, Kampinos, Leoncin, Leszno, Stare Babice, Izabelin, Czosnow, Lomianki (obszar wiejski) a Lomianki (miasto)

15. decembra 2017


Top