EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1854

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/1854 z 10. októbra 2017, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/797/EÚ, ktorým sa Estónskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článkov 168 a 168a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

OJ L 265, 14.10.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1854/oj

14.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/17


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2017/1854

z 10. októbra 2017,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/797/EÚ, ktorým sa Estónskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článkov 168 a 168a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V článkoch 168 a 168a smernice 2006/112/ES sa stanovuje právo zdaniteľnej osoby na odpočet dane z pridanej hodnoty (DPH) účtovanej na tovar, ktorý jej bol dodaný, a služby, ktoré jej boli poskytnuté, na použitie na účely jej zdaniteľných transakcií. V článku 26 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice sa uvádza požiadavka účtovať DPH v prípade, keď sa majetok podniku poskytne na používanie na súkromné účely zdaniteľnej osoby alebo jej zamestnancov alebo všeobecnejšie na iné účely ako účely jej podnikania.

(2)

Vykonávacím rozhodnutím Rady 2014/797/EÚ (2) sa Estónsku povolilo obmedziť právo na odpočet DPH zaplatenej pri kúpe, lízingu, nadobudnutí v rámci Spoločenstva a dovoze určitých osobných motorových vozidiel a zo súvisiacich výdavkov a oslobodiť danú zdaniteľnú osobu od účtovania DPH z používania vozidiel, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje, na iné než podnikateľské účely.

(3)

Estónsko požiadalo listom, ktorý Komisia zaevidovala 18. apríla 2017, o povolenie naďalej uplatňovať osobitné opatrenia týkajúce kúpy, lízingu, nadobudnutia v rámci Spoločenstva a dovozu určitých osobných motorových vozidiel, ktoré sa odchyľujú od ustanovení smernice 2006/112/ES, ktorými sa upravuje právo zdaniteľnej osoby na odpočet DPH zaplatenej pri nákupe tovaru a služieb, a od tých ustanovení, v ktorých sa vyžaduje účtovať daň z majetku podniku používaného na iné než podnikateľské účely.

(4)

O žiadosti predloženej Estónskom Komisia v súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/ES informovala ostatné členské štáty listom zo 14. júna 2017. Listom z 15. júna 2017 Komisia oznámila Estónsku, že má všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie žiadosti.

(5)

V súlade s článkom 6 ods. 2 vykonávacieho rozhodnutia 2014/797/EÚ Estónsko predložilo Komisii spolu so žiadosťou o predĺženie aj správu o uplatňovaní uvedeného vykonávacieho rozhodnutia, vrátane preskúmania percentuálneho obmedzenia uplatňovaného na právo na odpočet. Na základe momentálne dostupných informácií Estónsko uvádza, že percentuálny podiel 50 % je naďalej opodstatnený a vhodný.

(6)

Predĺženie týchto odchyľujúcich sa opatrení by malo byť časovo obmedzené, aby bolo možné vyhodnotiť ich účinnosť, ako aj vhodnosť percentuálneho podielu. Estónsku by sa preto malo povoliť ďalšie uplatňovanie tohto opatrenia na obmedzené obdobie, a to do 31. decembra 2020.

(7)

Ak bude Estónsko zvažovať potrebu predĺženia tohto povolenia na obdobie po roku 2020, Komisii by sa mala súčasne so žiadosťou o predĺženie predložiť správa zahŕňajúca preskúmanie percentuálneho obmedzenia, a to najneskôr 31. marca 2020.

(8)

Odchýlka bude mať len zanedbateľný účinok na celkovú výšku príjmov z dane vybranej na stupni konečnej spotreby a nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z DPH.

(9)

Vykonávacie rozhodnutie 2014/797/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 6 vykonávacieho rozhodnutia 2014/797/EÚ sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Platí do 31. decembra 2020.

2.   Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia stanoveného v tomto rozhodnutí sa Komisii predloží do 31. marca 2020 a pripojí sa k nej správa zahŕňajúca preskúmanie percentuálneho podielu stanoveného v článku 1.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Estónskej republike.

V Luxemburgu 10. októbra 2017

Za Radu

predseda

T. TÕNISTE


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Rady 2014/797/EÚ zo 7. novembra 2014, ktorým sa Estónskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článkov 168 a 168a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 330, 15.11.2014, s. 48).


Top