EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1432

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1432 zo 7. augusta 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania účinných látok s nízkym rizikom (Text s významom pre EHP )

C/2017/5386

OJ L 205, 8.8.2017, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1432/oj

8.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/59


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1432

zo 7. augusta 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, pokiaľ ide o kritériá schvaľovania účinných látok s nízkym rizikom

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 3 v spojení s článkom 78 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (ES) č. 1107/2009 je uľahčiť uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky s nízkym rizikom na trh stanovením kritérií na identifikáciu účinných látok s nízkym rizikom a urýchliť proces autorizácie nízkorizikových prípravkov.

(2)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (2) sa podporuje integrovaná ochrana proti škodcom s dôrazom na používanie prípravkov na ochranu rastlín a iných nechemických metód, ktoré majú čo najmenej vedľajších účinkov na ľudské zdravie, necieľové organizmy a životné prostredie. Konkrétne v jej článku 12 sa uvádza, že v prípade použitia prípravkov na ochranu rastlín v určitých osobitných oblastiach, ako sú oblasti, ktoré využíva široká verejnosť, sa má v prvom rade posudzovať použitie nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín.

(3)

V súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009 sa bod 5 prílohy II uvedeného nariadenia vzťahuje na identifikáciu tých účinných látok s nízkym rizikom, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Bod 5 prílohy II sa týka viacerých kategórií nebezpečnosti stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3). V záujme jasnosti a zohľadnenia súčasného uplatňovania uvedeného nariadenia je vhodné poskytnúť ďalšie podrobnosti, pokiaľ ide o tieto kategórie nebezpečnosti.

(5)

V súlade s článkom 16 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (4) sú látky, ktoré predstavujú výrazné riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia, vymedzené ako prioritné látky na úrovni Únie a uvedené v prílohe X k danej smernici. Preto by sa tieto uvádzané prioritné látky nemali považovať za účinné látky s nízkym rizikom.

(6)

Kritériá vzťahujúce sa na stálosť a biologickú koncentráciu by vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky mohli brániť schváleniu určitých prirodzene sa vyskytujúcich látok (napr. niektorých rastlín alebo minerálov) ako látok s nízkym rizikom, ktoré predstavujú podstatne menšie riziko ako iné účinné látky. Preto je vhodné umožniť schválenie týchto látok ako látok s nízkym rizikom, ak sú v súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(7)

Semiochemikálie – látky uvoľňované rastlinami, živočíchmi a inými organizmami, ktoré sa používajú na komunikáciu v rámci druhov alebo medzi druhmi – sú prirodzene sa vyskytujúcimi látkami s cieľovo špecifickým a netoxickým spôsobom účinku. Väčšinou sú účinné pri veľmi malých množstvách často porovnateľných s prirodzene sa vyskytujúcimi úrovňami (5). Na základe súčasných vedeckých a technických poznatkov je zároveň vhodné zabezpečiť, aby mohli byť semiochemikálie považované za látky s nízkym rizikom.

(8)

Účinné látky v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 zahŕňajú aj mikroorganizmy, ktorých vlastnosti sa líšia od vlastností chemických látok. Preto je vhodné, aby sa na základe súčasných vedeckých a technických poznatkov stanovili nízkorizikové kritériá uplatniteľné na mikroorganizmy.

(9)

Mikroorganizmy, ktoré majú byť obsiahnuté v prípravkoch na ochranu rastlín, sa posudzujú na úrovni kmeňa v súlade s osobitnými požiadavkami na údaje stanovenými v časti B prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 283/2013 (6). Preto by sa mikroorganizmy mali identifikovať a charakterizovať na úrovni kmeňa aj v prípade, že sa posudzuje ich súlad s kritériami nízkorizikových látok, keďže toxikologické vlastnosti rôznych kmeňov patriacich k rovnakému druhu mikroorganizmov môžu byť výrazne odlišné. Mikroorganizmus možno považovať za nízkorizikový, ak sa na úrovni kmeňa preukáže viacnásobná rezistencia na antimikrobiálne látky používané v humánnej alebo veterinárnej medicíne.

(10)

Malo by sa jasne uviesť, že bakulovírusy ako hostiteľsky špecifická skupina vírusu, ktorý infikuje výlučne článkonožce a vyskytuje sa najmä u druhov hmyzu z radu Lepidoptera, sa majú považovať za nízkorizikové látky, keďže neexistujú žiadne vedecké dôkazy o akomkoľvek nepriaznivom účinku bakulovírusov na zvieratá a ľudí (7). Bakulovírusy by sa mali považovať za nízkorizikové, pokiaľ nebol na úrovni kmeňa preukázaný nežiaduci účinok na necieľový hmyz.

(11)

Bod 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Zmenou kritérií sa zohľadňuje súčasný stav vedeckých a technických poznatkov a objasňujú existujúce kritériá v bode 5. Nové kritériá by sa preto mali uplatňovať čo najskôr s výnimkou prípadu, keď príslušný výbor hlasoval o návrhu nariadenia, ktorý mu bol predložený, bez toho, aby bolo dané nariadenie prijaté Komisiou do 28. augusta 2017.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Bod 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009, zmenenému týmto nariadením, sa uplatňuje od 28. augusta 2017 s výnimkou postupov, na základe ktorých výbor hlasoval o návrhu nariadenia, ktorý mu bol predložený, bez toho, aby bol tento návrh nariadenia prijatý do 28. augusta 2017.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7.augusta 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(5)  Správa OECD z 5. seminára riadiacej skupiny pre pesticídy o technikách aplikácie prípravkov a semiochemikálií na kontrolu škodcov: scenáre používania a súvisiace riziká ENV/JM/MONO(2015)38.

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013 z 1. marca 2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú požiadavky na údaje o účinných látkach (Ú. v. EÚ L 93, 3.4.2013, s. 1).

(7)  Skupina EFSA BIOHAZ (skupina EFSA pre biologické riziká), 2013. Vedecké stanovisko k spravovaniu zoznamu kvalifikovaného predpokladu bezpečnosti (QPS) biologických látok úmyselne pridávaných do potravín a krmív (aktualizácia z roku 2013). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(11):3449, 107 s doi:10.2903/j.efsa.2013.3449.


PRÍLOHA

Bod 5 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 sa nahrádza takto:

„5.   Účinné látky s nízkym rizikom

5.1.   Účinné látky okrem mikroorganizmov

5.1.1.   Účinná látka, ktorá nie je mikroorganizmom, sa nesmie považovať za nízkorizikovú, ak v jej prípade platí ktorákoľvek z týchto skutočností:

a)

je alebo musí byť klasifikovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 ako jedna z týchto látok:

karcinogénna látka kategórie 1A, 1B alebo 2,

mutagénna látka kategórie 1A, 1B alebo 2,

reprodukčne toxická látka kategórie 1A, 1B alebo 2,

kožný senzibilizátor kategórie 1,

látka spôsobujúca vážne poškodenie očí kategórie 1,

respiračný senzibilizátor kategórie 1,

akútne toxická látka kategórie 1, 2 alebo 3,

látka toxická pre špecifický cieľový orgán kategórie 1 alebo 2,

látka akútne a chronicky toxická pre vodné organizmy kategórie 1 na základe vhodných štandardných skúšok,

výbušnina,

látka žieravá pre kožu kategórie 1A, 1B alebo 1C;

b)

bola v zmysle smernice 2000/60/ES identifikovaná ako prioritná látka;

c)

je považovaná za endokrinný disruptor;

d)

má neurotoxické alebo imunotoxické účinky.

5.1.2.   Účinná látka, ktorá nie je mikroorganizmom, sa nesmie považovať za nízkorizikovú, ak je stála (s polčasom rozpadu v pôde dlhším ako 60 dní) alebo má bioakumulačný faktor nad 100.

Prírodne sa vyskytujúcu látka, pre ktorú neplatí žiadna zo skutočností uvedených v písmenách a) až d) bodu 5.1.1, sa však môže považovať za nízkorizikovú aj v prípade, že je stála (s polčasom rozpadu v pôde dlhším ako 60 dní) alebo má bioakumulačný faktor nad 100.

5.1.3.   Účinná látka, ktorá nie je mikroorganizmom, uvoľňovaná rastlinami, živočíchmi a inými organizmami a používaná na komunikáciu sa považuje za nízkorizikovú, ak pre ňu neplatí žiadna zo skutočností uvedených v písmenách a) až d) bodu 5.1.1.

5.2.   Mikroorganizmy

5.2.1.   Účinná látka, ktorá je mikroorganizmom, sa považuje za nízkorizikovú, ak sa na úrovni kmeňa nepreukázala viacnásobná rezistencia na antimikrobiálne látky používané v humánnej alebo veterinárnej medicíne.

5.2.2.   Bakulovírusy sa považujú za nízkorizikové, ak sa na úrovni kmeňa nepreukázali nežiaduce účinky na necieľový hmyz.“


Top