EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0768R(02)

Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2016/768 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (Ú. v. EÚ L 127, 18.5.2016)

OJ L 171, 4.7.2017, p. 238–240 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/768/corrigendum/2017-07-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/238


Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2016/768 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

( Úradný vestník Európskej únie L 127 z 18. mája 2016 )

1.

Na titulnej strane s obsahom a v názve na strane 8:

namiesto:

„Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/768 z 21. apríla 2016 o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979“

má byť:

„Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/768 z 21. apríla 2016 o prijatí dodatku k Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979“.

2.

Na strane 8 v odôvodnení 5:

namiesto:

„(5)

Zmeny uvedené v rozhodnutí 2012/6 nadobudli platnosť …“

má byť:

„(5)

Dodatok uvedený v rozhodnutí 2012/6 nadobudol platnosť …“.

3.

Na strane 8 v odôvodnení 6:

namiesto:

„(6)

Zmeny uvedené v rozhodnutí 2012/5 si vyžadujú …“

má byť:

„(6)

Dodatok uvedený v rozhodnutí 2012/5 si vyžaduje …“.

4.

Na strane 8 v odôvodnení 7:

namiesto:

„(7)

… na ktoré sa vzťahujú zmeny protokolu, …“

má byť:

„(7)

… na ktoré sa vzťahuje dodatok k protokolu, …“.

5.

Na strane 8 v odôvodnení 8:

namiesto:

„(8)

Zmeny protokolu uvedené v rozhodnutí 2012/5 by sa preto mali …“

má byť:

„(8)

Dodatok k protokolu uvedený v rozhodnutí 2012/5 by sa preto mal …“.

6.

Na strane 9 v článku 1:

namiesto:

„Článok 1

Zmeny Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len ‚protokol‘) sa týmto prijímajú v mene Únie.

Zmeny protokolu v znení, ktoré sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2012/5 Výkonného orgánu dohovoru, sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.“

má byť:

„Článok 1

Dodatok k Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len ‚protokol‘) sa týmto prijíma v mene Únie.

Dodatok k protokolu v znení, ktoré sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu 2012/5 Výkonného orgánu dohovoru, je pripojený k tomuto rozhodnutiu.“

7.

Na strane 9 v poznámke pod čiarou č. 1:

namiesto:

„(1)

Dátum nadobudnutia platnosti zmien protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.“

má byť:

„(1)

Dátum nadobudnutia platnosti dodatku k protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.“

8.

Na strane 10 v názve:

namiesto:

„ZMENY PROTOKOLU uvedené v prílohe 2012/5 Výkonného orgánu výboru“

má byť:

„DODATOK K PROTOKOLU uvedený v prílohe 2012/5 Výkonného orgánu výboru“.

9.

Na strane 10 v časti b) článku 3 bode 5:

namiesto:

„5.

V odseku 2 písm. a) sa slová…“

má byť:

„5.

V odseku 2 písm. c) sa slová…“.

10.

Na strane 10 v časti b) článku 3 bode 6 v novom odseku 2a:

namiesto:

„2a.

Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím platnosti zmeny, ktorá zavádza nové kategórie zdrojov, môže uplatňovať limity platné pre ‚jestvujúci stacionárny zdroj‘ na akýkoľvek zdroj v tejto novej kategórií, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmeny pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou.“

má byť:

„2a.

Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím platnosti dodatku, ktorý zavádza nové kategórie zdrojov, môže uplatňovať limity platné pre ‚jestvujúci stacionárny zdroj‘ na akýkoľvek zdroj v tejto novej kategórií, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tohto dodatku pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou.“

11.

Na strane 10 v časti b) článku 3 bode 6 v novom odseku 2b:

namiesto:

„2b.

Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím platnosti zmeny, ktorá zavádza nové limity platné pre ‚nový stacionárny zdroj‘, môže naďalej uplatňovať predtým platné limity na akýkoľvek zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmeny pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou.“

má byť:

„2b.

Strana, ktorá už bola stranou tohto protokolu pred nadobudnutím platnosti dodatku, ktorý zavádza nové limity platné pre ‚nový stacionárny zdroj‘, môže naďalej uplatňovať predtým platné limity na akýkoľvek zdroj, ktorého stavba alebo podstatná zmena sa začala pred uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tohto dodatku pre danú stranu, pokiaľ a kým tento zdroj neskôr neprejde podstatnou zmenou.“

12.

Na strane 12 v časti g) článku 13 bode 16 písm. a):

namiesto:

„a)

slová ‚a príloh I, II, IV, V a VI‘ sa nahrádzajú slovami ‚iné ako zmeny príloh III a VII‘;“

má byť:

„a)

slová ‚a príloh I, II, IV, V a VI‘ sa nahrádzajú slovami ‚iné ako dodatok k prílohám III a VII‘;“.

13.

Na strane 13 v časti g) článku 13 bode 19:

namiesto:

„5a.   Pre strany, ktoré danú zmenu prijali, sa postup stanovený v odseku 5 nahrádza postupom stanoveným v odseku 3 v súvislosti so zmenami príloh II, IV, V a VI.

5b.   Zmeny príloh II, IV, V a VI sa prijímajú konsenzom strán prítomných na zasadnutí výkonného orgánu. Zmena ktorejkoľvek takej prílohy nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď boli strany výkonným tajomníkom Komisie oboznámené s touto zmenou, pre tie strany, ktoré nepredložili depozitárovi oznámenie v súlade s ustanoveniami písmena a):

a)

každá strana, ktorá nie je schopná schváliť zmenu príloh II, IV, V a VI, to písomne oznámi depozitárovi do jedného roka odo dňa oznámenia prijatia zmeny. O prijatí každého takého oznámenia depozitár bezodkladne oboznámi všetky strany. Strana môže kedykoľvek nahradiť predchádzajúce oznámenie prijatím tejto zmeny a uložením listiny o prijatí u depozitára sa táto zmena prílohy pre túto stranu stane účinnou;

b)

žiadna zmena príloh II, IV, V a VI nenadobudne platnosť, ak súhrnný počet 16 alebo viac strán buď: …“

má byť:

„5a.   Pre strany, ktoré daný dodatok prijali, sa postup stanovený v odseku 5 nahrádza postupom stanoveným v odseku 3 v súvislosti s dodatkom k prílohám II, IV, V a VI.

5b.   Dodatok k prílohám II, IV, V a VI sa prijíma konsenzom strán prítomných na zasadnutí výkonného orgánu. Dodatok ku ktorejkoľvek takejto prílohe nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka odo dňa, keď boli strany výkonným tajomníkom Komisie oboznámené s týmto dodatkom, pre tie strany, ktoré nepredložili depozitárovi oznámenie v súlade s ustanoveniami písmena a):

a)

každá strana, ktorá nie je schopná schváliť dodatok k prílohám II, IV, V a VI, to písomne oznámi depozitárovi do jedného roka odo dňa oznámenia prijatia dodatku. O prijatí každého takého oznámenia depozitár bezodkladne oboznámi všetky strany. Strana môže kedykoľvek nahradiť predchádzajúce oznámenie prijatím tohto dodatku a uložením listiny o prijatí u depozitára sa tento dodatok k prílohe pre túto stranu stane účinným;

b)

žiadny dodatok k prílohám II, IV, V a VI nenadobudne platnosť, ak súhrnný počet 16 alebo viac strán buď: …“.

14.

Na strane 13v časti h) článku 15 bode 20 v novom odseku 3:

namiesto:

„3.   Štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uvedie, že v súvislosti so zmenou príloh II, IV, V a VI nemá v úmysle viazať sa postupmi stanovenými v článku 13 ods. 5b.“

má byť:

„3.   Štát alebo regionálna hospodárska integračná organizácia vo svojej listine o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uvedie, že v súvislosti s dodatkom k prílohám II, IV, V a VI nemá v úmysle viazať sa postupmi stanovenými v článku 13 ods. 5b.“

15.

Na strane 18 – Sklársky priemysel (v prílohe II kategórii 8) bode 16:

namiesto:

„16.

Emisné limity pre emisie prachu z výroby skla: 5 mg/m3.“

má byť:

„16.

Emisné limity pre emisie olova z výroby skla: 5 mg/m3“.

16.

Na strane 19 – Spaľovanie odpadu (v prílohe II kategórii 10 a 11) bode 20:

namiesto:

„20.

Emisný limit pre emisie prachu zo spaľovania odpadu: 0,05 mg/m3.“

má byť:

„20.

Emisný limit pre emisie ortuti zo spaľovania odpadu: 0,05 mg/m3.“


Top