EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0949

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/949 z 2. júna 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o konfiguráciu identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 911/2004 (Text s významom pre EHP )

C/2017/3622

OJ L 143, 3.6.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/949/oj

3.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/949

z 2. júna 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o konfiguráciu identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 911/2004

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (1), najmä na jeho článok 4 ods. 3 písm. c),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1760/2000 sa stanovujú pravidlá identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka. S cieľom umožniť vysledovanie pohybov hovädzieho dobytka sa v uvedenom nariadení stanovuje, že všetky zvieratá musia byť označené najmenej dvomi prostriedkami na identifikáciu uvedenými v prílohe I k danému nariadeniu, s použitím toho istého jedinečného identifikačného kódu. Prostriedky na identifikáciu uvedené v danej prílohe zahŕňajú bežný ušný štítok a elektronický identifikátor vo forme elektronického ušného štítku alebo bachorového bolusu či injektovateľného transpondéra.

(2)

V nariadení (ES) č. 1760/2000, zmenenom nariadením (EÚ) č. 653/2014 (2), sa stanovuje, že pravidlá týkajúce sa konfigurácie identifikačného kódu sa stanovujú prostredníctvom vykonávacích aktov.

(3)

Najvhodnejšou konfiguráciou identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, konzistentnou s normami identifikácie zvierat stanovenými Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (International Organization for Standardization, ISO) je buď dvojpísmenný, alebo trojčíselný kód krajiny, a individuálny kód zvieraťa pozostávajúci z maximálne 12 číslic.

(4)

Konfiguráciou identifikačného kódu, ktorá sa má stanoviť v tomto nariadení, by sa navyše malo zabezpečiť fungovanie jednotného trhu, a to nielen s hovädzím dobytkom, ale aj s ovcami a kozami, v prípade ktorých sa takáto konfigurácia identifikačného kódu vyžaduje v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (3), bez ohľadu na prostriedky na identifikáciu zavedené v rôznych členských štátoch.

(5)

V nariadení Komisie (ES) č. 911/2004 (4) sa stanovuje kodifikovaná forma, ktorá sa používa na identifikáciu členského štátu pôvodu spolu s informáciami o jednotlivom zvierati, ktoré sa majú uviesť na viditeľných ušných značkách. Touto kodifikovanou formou identifikácie je kód krajiny pozostávajúci z dvoch písmen spolu s individuálnym kódom zvieraťa, ktorý pozostáva z maximálne 12 číslic.

(6)

Konfigurácia identifikačného kódu pre hovädzí dobytok by mala byť uplatniteľná tak na bežné ušné štítky, ako aj na elektronické identifikátory a takéto kódy by mali byť interoperabilné, elektronicky vymeniteľné a čitateľné vo všetkých členských štátoch. Nariadenie (ES) č. 911/2004 by sa malo preto zmeniť, aby odkazovalo na identifikačný kód, ktorý sa má stanoviť týmto nariadením.

(7)

V článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 911/2004 sa stanovuje, že Španielsko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo si môžu ponechať vlastný systém alfanumerického kódu pre uvedených 12 číslic nasledujúcich po kóde krajiny, pokiaľ ide o zvieratá narodené do 31. decembra 1999 v prípade Španielska, Írska, Talianska a Portugalska, a pokiaľ ide o zvieratá narodené do 30. júna 2000 v prípade Spojeného kráľovstva. Keďže pravidlá pre konfiguráciu identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, majú nahradiť pravidlá stanovené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 911/2004, v tomto nariadení by sa mala takisto stanoviť uvedená výnimka.

(8)

V článku 5 nariadenia (ES) č. 1760/2000 sa stanovuje, že členské štáty musia zostaviť počítačovú databázu pre hovädzí dobytok, do ktorej musí príslušný orgán členského štátu zaznamenať identifikačný kód hovädzieho dobytka. Navyše sa v článku 4 ods. 4 uvedeného nariadenia stanovuje dátum, od ktorého musia členské štáty zabezpečiť plnú funkčnosť infraštruktúry nutnej na využívanie elektronického identifikátora ako úradného prostriedku na identifikáciu hovädzieho dobytka. Súčasťou tejto infraštruktúry je počítačová databáza.

(9)

V záujme hladkého prechodu z bežných ušných štítkov na elektronické identifikátory je vhodné stanoviť dočasné opatrenia na prekódovanie identifikačného kódu pre hovädzí dobytok v počítačovej databáze, kým sa nezabezpečí plná funkčnosť infraštruktúry, ktorú potrebujú členské štáty na využívanie elektronického identifikátora.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá konfigurácie identifikačného kódu pre hovädzí dobytok podľa článku 4 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Článok 2

Konfigurácia identifikačného kódu pre hovädzí dobytok

Identifikačný kód musí figurovať na prostriedkoch na identifikáciu v tejto podobe:

a)

prvým prvkom identifikačného kódu musí byť kód toho členského štátu, kde bol prostriedok na identifikáciu prvýkrát použitý, a to v podobe buď dvojpísmenného kódu, alebo trojčíselného kódu, ako sa uvádza v prílohe;

b)

druhým prvkom identifikačného kódu musí byť individuálny číselný kód zvieraťa, ktorý nesmie presiahnuť 12 číslic; Írsko, Španielsko, Taliansko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo si však môžu ponechať vlastný systém alfanumerického kódu pre uvedených 12 číslic nasledujúcich po kóde krajiny, pokiaľ ide o zvieratá narodené do 31. decembra 1999 v prípade Írska, Španielska, Talianska a Portugalska, a pokiaľ ide o zvieratá narodené do 30. júna 2000 v prípade Spojeného kráľovstva.

Článok 3

Počítačová databáza

Príslušný orgán členského štátu môže zaznamenať do počítačovej databázy pre hovädzí dobytok podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1760/2000 identifikačný kód vo forme buď dvojpísmenného kódu, alebo trojčíselného kódu, ktoré sa uvádzajú v článku 2 písm. a) tohto nariadenia, bez ohľadu na kód krajiny, ktorý figuruje na prostriedku na identifikáciu, pokiaľ je zabezpečená plná vysledovateľnosť hovädzieho zvieraťa.

Článok 4

Zmeny nariadenia (ES) č. 911/2004

Nariadenie (ES) č. 911/2004 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Znaky tvoriace identifikačný kód na ušných značkách musia mať podobu stanovenú v článku 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/949 (*1).

(*1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/949 z 2. júna 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o konfiguráciu identifikačného kódu pre hovädzí dobytok, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 911/2004 (Ú. v. EÚ L 143, 3.6.2017, s. 1).“"

2.

Príloha I sa vypúšťa.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. júna 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 653/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu hovädzieho dobytka a označovanie hovädzieho mäsa (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 33).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 911/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o ušné značky, zdravotné preukazy zvierat a registre zvierat (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 65).


PRÍLOHA

Kódy krajín uvedené v článku 2:

Členský štát

Dvojpísmenný kód

Trojčíselný kód

Belgicko

BE

056

Bulharsko

BG

100

Česká republika

CZ

203

Dánsko

DK

208

Nemecko

DE

276

Estónsko

EE

233

Írsko

IE

372

Grécko

EL

300

Španielsko

ES

724

Francúzsko

FR

250

Chorvátsko

HR

191

Taliansko

IT

380

Cyprus

CY

196

Lotyšsko

LV

428

Litva

LT

440

Luxembursko

LU

442

Maďarsko

HU

348

Malta

MT

470

Holandsko

NL

528

Rakúsko

AT

040

Poľsko

PL

616

Portugalsko

PT

620

Rumunsko

RO

642

Slovinsko

SI

705

Slovensko

SK

703

Fínsko

FI

246

Švédsko

SE

752

Spojené kráľovstvo

UK

826


Top