EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0167

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/167 z 30. januára 2017, ktorým sa Belgicku, Českej republike, Francúzsku a Španielsku dočasne povoľuje certifikovať predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál špecifických druhov ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici Rady 2008/90/ES z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu [oznámené pod číslom C(2007) 60]

C/2017/0060

OJ L 27, 1.2.2017, p. 143–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2017; Zrušil 32017D0925

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/167/oj

1.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/143


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/167

z 30. januára 2017,

ktorým sa Belgicku, Českej republike, Francúzsku a Španielsku dočasne povoľuje certifikovať predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál špecifických druhov ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici Rady 2008/90/ES z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu

[oznámené pod číslom C(2007) 60]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (1) a najmä na jej článok 4, článok 6 ods. 4, článok 9 ods. 1 a článok 13 ods. 3,

so zreteľom na vykonávaciu smernicu Komisie 2014/98/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na rod a druh ovocných drevín uvedených v prílohe I k smernici, ako aj osobitné požiadavky, ktoré majú spĺňať dodávatelia, a podrobné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol (2), a najmä na jej článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

Vykonávacou smernicou 2014/98/EÚ sa stanovujú pravidlá produkcie, certifikácie a uvádzania predzákladného, základného a certifikovaného materiálu na trh.

(2)

Počas produkcie platia prísne ustanovenia týkajúce sa ochrany predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu pred všetkými druhmi infekcií spôsobených škodcami, pretože predzákladné materské rastliny predstavujú východiskový bod pre produkciu a postup certifikácie množiteľského materiálu a ovocných drevín. Článok 8 ods. 1 vykonávacej smernice 2014/98/EÚ zaväzuje dodávateľov udržiavať predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál v určených zariadeniach, ktoré sú zabezpečené proti hmyzu a poskytujú ochranu pred infekciou vzdušnými vektormi alebo z iných možných zdrojov. V článku 8 ods. 2 uvedenej smernice sa vyžaduje, aby boli predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál individuálne identifikované v priebehu produkcie. Okrem toho sa článkom 8 ods. 3 tejto smernice stanovuje, že sa predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál musia pestovať izolovane od pôdy, v črepníkoch bez pôdy alebo v črepníkoch so sterilizovanými rastovými médiami.

(3)

Z dôvodu absencie harmonizovaného systému certifikácie môžu dodávatelia ešte stále produkovať predzákladné materské rastliny aj predzákladný materiál na otvorenom poli. Vykonávacia smernica 2014/98/EÚ začne platiť 1. januára 2017 a po tomto dátume sa ňou po prvýkrát zavedie požiadavka, aby dodávatelia produkovali predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál v zariadeniach, ktoré sú zabezpečené proti hmyzu. Dodávatelia v niektorých členských štátoch investovali do výstavby zariadení zabezpečených proti hmyzu ešte pred nadobudnutím účinnosti pravidiel uvedenej smernice, ktorou sa vykonáva smernica 2008/90/ES, a budú preto schopní plniť požiadavky stanovené v článku 8 ods. 1, 2 a 3 vykonávacej smernice 2014/98/EÚ odo dňa uplatňovania uvedenej smernice. Vzhľadom na to, že si výstavba týchto zariadení vyžaduje značné investície z hľadiska ľudských i finančných zdrojov, je vhodné poskytnúť dodávateľom z iných členských štátov dostatok času na prispôsobenie svojich systémov produkcie určitých druhov a zároveň pokračovať v produkcii. Výrobcovia v Belgicku a vo Francúzsku začali skôr investovať do výstavby zariadení zabezpečených proti hmyzu, kým výrobcovia v Českej republike a Španielsku budú potrebovať viac času na splnenie požiadavky produkcie v zariadeniach, ktoré sú zabezpečené proti hmyzu.

(4)

Belgicko, Česká republika, Francúzsko a Španielsko preto podali žiadosti o dočasné povolenie certifikovať predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál niektorých druhov z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, v zmysle článku 8 ods. 4 vykonávacej smernice 2014/98/EÚ. Uvedené povolenia by mali byť časovo obmedzené a platiť len na určité druhy.

(5)

V záujme zabezpečenia rovnakého zdravotného stavu predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu z produkcie na otvorenom poli v porovnaní s predzákladnými materskými rastliny a predzákladným materiálom z produkcie v zariadeniach, ktoré sú zabezpečené proti hmyzu, by sa mali prijať určité opatrenia. Tieto opatrenia sa týkajú identifikácie, vizuálnej prehliadky, odberu vzoriek a testovania, izolačnej vzdialenosti, ošetrovania a podmienok rastu predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu, ako aj analýzy pôdy, v ktorej sa predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál pestujú. Okrem toho je potrebné prijať aj opatrenia na zabránenie prenosu infekcie zo strojov, z nástrojov na štepenie a iných zdrojov. Belgicko, Česká republika, Francúzsko a Španielsko navrhli opatrenia, ktoré považujú za nevyhnutné na obmedzenie rizika infekcie v súlade s klimatickými podmienkami, podmienkami rastu predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu, vzdialenosťou ku všetkým pestovaným a voľne rastúcim druhom, ktoré majú význam pre príslušné predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál, na základe odborných poznatkov o výskyte a biológii uvedených škodcov.

(6)

V provincii Luxemburg v Belgicku neexistuje žiadna komerčná produkcia množiteľského materiálu, ovocných drevín a podpníkov Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica a Pyrus communis L. V snahe zaručiť vhodnú izolačnú vzdialenosť ku ktorémukoľvek z pestovaných druhov Malus domestica, Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persicaPyrus communis L., by sa predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál týchto druhov mali pestovať iba na poliach v provincii Luxemburg.

(7)

Francúzsko používa osobitný postup, ktorým sa kandidátske predzákladné materské rastliny vyberajú na poli, ktoré je v blízkosti iných rastlín rovnakého druhu nepodliehajúcim systému certifikácie. Belgická škôlka na produkciu predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu na poli sa nachádza v blízkosti obce Mussy-la-ville. Preto ani Belgicko, ani Francúzsko nemôžu zaručiť izolačnú vzdialenosť. S cieľom ochrániť zdravie vybraných kandidátskych predzákladných materských rastlín a predmetných predzákladných materských rastlín sa tieto rastliny pravidelne kontrolujú a častejšie analyzujú.

(8)

Predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál z produkcie na poliach, ktoré nie sú zabezpečené proti hmyzu, by mali byť označené náveskami s cieľom zabezpečiť ich vysledovateľnosť v súlade s článkom 8 ods. 4 vykonávacej smernice 2014/98/EÚ. Návesky by mali byť v súlade s požiadavkami uvedenými v článku 2 vykonávacej smernice Komisie 2014/96/EÚ (3). Okrem toho by tieto návesky mali poskytovať relevantné informácie potrebné tak na účely úradnej kontroly, ako aj na zlepšenie informovanosti používateľov materiálu. Preto by na náveskách mali byť uvedené osobitné podmienky pestovania, ako aj dátum, do ktorého môžu príslušné členské štáty certifikovať predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál z produkcie na poli. Vzhľadom na obmedzenú veľkosť návesky by sa malo povoliť obmedzenie informácií uvádzaných na náveske s tým, že podrobnejšie informácie o povolení sa uvedú v sprievodnom doklade k náveske.

(9)

Z dôvodov týkajúcich sa zdravia rastlín je vhodné stanoviť pravidlá umožňujúce spätné vysledovanie každého základného a certifikovaného množiteľského materiálu a všetkých ovocných drevín, ktoré sú namnožené z predzákladných materských rastlín a predzákladných materiálov z produkcie na poli. Preto by na označení každého základného a certifikovaného množiteľského materiálu a všetkých ovocných drevín, ktoré sú namnožené z predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu z produkcie na poli, malo byť jasne uvedené, že tieto predzákladné materské rastliny, ako aj predzákladný materiál podliehajú povoleniu udelenému týmto rozhodnutím.

(10)

Na základe uvedených skutočností a s cieľom umožniť dodávateľom v Belgicku, Českej republike, Francúzsku a Španielsku postupne presunúť produkciu predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu z otvorených polí do zariadení zabezpečených proti hmyzu, by sa týmto členským štátom malo dočasne povoliť certifikovať v súlade s týmto rozhodnutím predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál určitých druhov ovocných drevín z produkcie na poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu. Toto povolenie by malo platiť do 31. decembra 2018 v prípade Belgicka a Francúzska a do 31. decembra 2022 v prípade Českej republiky a Španielska.

(11)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od rovnakého dátumu ako vykonávacia smernica 2014/98/EÚ.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Povolenie

1.   V súlade s článkom 8 ods. 4 vykonávacej smernice 2014/98/EÚ môžu Česká republika a Španielsko do 31. decembra 2022 certifikovať predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál z produkcie na otvorenom poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, pre druhy uvedené v prílohe, ak sú splnené požiadavky v článkoch 2, 3 a 4 ods. 1

2.   V súlade s článkom 8 ods. 4 vykonávacej smernice 2014/98/EÚ môžu Belgicko a Francúzsko do 31. decembra 2018 certifikovať predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál z produkcie na otvorenom poli, ktoré nie je zabezpečené proti hmyzu, pre druhy uvedené v prílohe, ak sú splnené požiadavky v článkoch 2, 3 a 4 ods. 1

Článok 2

Požiadavky na udržiavanie

1.   Predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál z produkcie na poli sa musia udržiavať v súlade s požiadavkami v oddiele A prílohy stanovenými pre dotknuté členské štáty a druhy.

2.   Nástroje na štepenie a orezávanie, ako aj stroje sa pred každým použitím na predzákladných materských rastlinách a predzákladnom materiáli a po ňom musia skontrolovať, vyčistiť a vydezinfikovať.

3.   Predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál musia byť v primeranej vzdialenosti tak, aby sa minimalizoval kontakt koreňov medzi príslušnými predzákladnými materskými rastlinami a predzákladným materiálom.

Článok 3

Požiadavky týkajúce sa vizuálnej prehliadky, odberu vzoriek a testovania

Okrem požiadaviek stanovených v článkoch 10 a 11 vykonávacej smernice 2014/98/EÚ musia Belgicko, Česká republika, Francúzsko a Španielsko zabezpečiť splnenie požiadaviek v oddiele B prílohy stanovených pre príslušné členské štáty a druhy.

Článok 4

Požiadavky na označovanie

1.   Okrem informácií požadovaných v článku 2 ods. 2 vykonávacej smernice 2014/96/EÚ musí byť na náveske predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu certifikovaných Českou republikou a Španielskom uvedené tvrdenie: „Z produkcie na poli v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/167; certifikácia povolená do 31. decembra 2022.“.

Okrem informácií požadovaných v článku 2 ods. 2 vykonávacej smernice 2014/96/EÚ musí byť na náveske predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu certifikovaných Belgickom a Francúzskom uvedené tvrdenie: „Z produkcie na poli v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/167; certifikácia povolená do 31. decembra 2018.“.

2.   Ak existuje sprievodný doklad v súlade s článkom 3 ods. 1 vykonávacej smernice 2014/96/EÚ, môžu sa informácie na úradnej náveske uvedené v odseku 1 obmedziť na tvrdenie „Z produkcie na poli“. V takom prípade musí sprievodný doklad k predzákladným materským rastlinám a predzákladnému materiálu okrem informácií požadovaných v článku 3 ods. 2 vykonávacej smernice 2014/96/EÚ obsahovať aj tvrdenie uvedené v odseku 1.

3.   Okrem informácií požadovaných v článku 2 ods. 2 vykonávacej smernice 2014/96/EÚ musí náveska v prípade každého základného množiteľského materiálu a všetkých základných ovocných drevín a každého certifikovaného množiteľského materiálu a všetkých certifikovaných ovocných drevín, ktoré sú namnožené z predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu certifikovaných v súlade s týmto rozhodnutím, obsahovať aj toto tvrdenie: „Získané z materiálu z produkcie na poli v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/167“.

4.   Ak existuje sprievodný doklad v súlade s článkom 3 ods. 1 vykonávacej smernice 2014/96/EÚ, môžu sa informácie na úradnej náveske uvedené v odseku 3 obmedziť na tvrdenie: „Získané z materiálu z produkcie na poli“. V takom prípade musí sprievodný doklad ku každému základnému množiteľskému materiálu a všetkým základným ovocným drevinám a každému certifikovanému množiteľskému materiálu a všetkým certifikovaným ovocným drevinám, ktoré sú namnožené z predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu certifikovaných v súlade s týmto rozhodnutím, obsahovať okrem informácií požadovaných v článku 3 ods. 2 vykonávacej smernice 2014/96/EÚ aj tvrdenie uvedené v odseku 3.

Článok 5

Oznamovanie

Belgicko, Česká republika, Francúzsko a Španielsko bezodkladne oznámia Komisii a ostatným členským štátom každý prípad certifikácie podľa článku 1. Oznámenie musí obsahovať množstvo certifikovaných predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu, ako aj druhy, ku ktorým dané predzákladné materské rastliny a daný predzákladný materiál patria.

Článok 6

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2017.

Článok 7

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. januára 2017

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 298, 16.10.2014, s. 22.

(3)  Vykonávacia smernica Komisie 2014/96/EÚ z 15. októbra 2014 o požiadavkách na označovanie, uzatváranie a balenie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia, ktoré spadajú do pôsobnosti smernice Rady 2008/90/ES (Ú. v. EÚ L 298, 16.10.2014, s. 12).


PRÍLOHA

ODDIEL A

Zoznam druhov uvedených v článku 1 a požiadavky, ktoré sa týkajú udržiavania, uvedené v článku 2

1.   Belgicko

1.1.   Zoznam druhov:

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. a podpníky týchto druhov

1.2.   Požiadavky týkajúce sa všetkých uvedených druhov

1.2.1.   Opatrenia

Ak sa vizuálnymi prehliadkami zistí prítomnosť vektorov z radu hmyzu pre príslušných škodcov uvedených v časti A prílohy I a v prílohe II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ, vykoná sa ošetrenie insekticídmi.

1.3.   Osobitné požiadavky pre určité druhy

1.3.1.   Prunus avium, P. cerasus, P. domesticaP. persica

1.3.1.1.   Rastové podmienky

Musí sa zabrániť kvitnutiu predzákladných materských rastlín a predzákladného materiálu druhov Prunus avium, P. cerasus, P. domesticaP. persica.

2.   Česká republika

2.1.   Zoznam druhov:

Castanea sativa Mill. a Juglans regia L.

2.2.   Požiadavky týkajúce sa oboch uvedených druhov

2.2.1.   Opatrenia

V prípade pochybností o prítomnosti príslušných škodcov uvedených v časti A prílohy I a v prílohe II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ na predzákladných materských rastlinách a predzákladnom materiáli sa tieto predzákladné materské rastliny a predzákladný materiál musia okamžite odstrániť.

2.2.2.   Rastové podmienky

Predzákladným materským rastlinám sa musí zabrániť v kvitnutí každoročným orezávaním na začiatku každého vegetačného obdobia.

2.3.   Osobitné požiadavky pre určité druhy

2.3.1.   Juglans regia L.

2.3.1.1.   Rastové podmienky

Predzákladné materské rastliny sa musia vysádzať v oblastiach, v ktorých sa vizuálnymi prehliadkami potvrdila neprítomnosť vektorov vírusu zvinutky čerešne.

3.   Francúzsko

3.1.   Zoznam druhov:

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicinaPyrus communis L.

3.2.   Požiadavky týkajúce sa všetkých uvedených druhov

3.2.1.   Opatrenia

Ak sa vizuálnymi prehliadkami zistí prítomnosť vektorov z radu hmyzu pre príslušných škodcov uvedených v časti A prílohy I a v prílohe II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ, vykoná sa ošetrenie insekticídmi.

3.2.2.   Rastové podmienky

Predzákladné materské rastliny sa musia štepiť na podpníky vyprodukované kultúrou in vitro, ak sú k dispozícii.

3.3.   Osobitné požiadavky pre určité druhy

3.3.1.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, a P. salicina

Predzákladným materským rastlinám a predzákladnému materiálu druhov Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, a P. salicina sa musí zabrániť v kvitnutí.

4.   Španielsko

4.1.   Zoznam druhov:

Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persicaPyrus communis L.

4.2.   Požiadavky týkajúce sa všetkých uvedených druhov

4.2.1.   Opatrenia

Ak sa vizuálnymi prehliadkami zistí prítomnosť vektorov z radu hmyzu pre príslušných škodcov uvedených v časti A prílohy I a v prílohe II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ, vykoná sa ošetrenie insekticídmi.

4.3.   Osobitné požiadavky pre určité druhy

4.3.1.   Olea europaea L.

4.3.1.1.   Izolačná vzdialenosť

Izolačná vzdialenosť od každého pestovaného alebo voľne rastúceho druhu Olea europaea L., ktorý nepodlieha systému certifikácie, musí byť najmenej 100 m.

4.3.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcisP. persica

4.3.2.1.   Izolačná vzdialenosť

Izolačná vzdialenosť od každého pestovaného alebo voľne rastúceho druhu Prunus amygdalus, P. cerasusP. prunophora, ktorý nepodlieha systému certifikácie, musí byť 500 m.

4.3.2.2.   Rastové podmienky

Predzákladným materským rastlinám a predzákladnému materiálu druhov Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcisP. persica sa musí zabrániť v kvitnutí.

4.3.3.   Pyrus communis L.

4.3.3.1.   Izolačná vzdialenosť

Izolačná vzdialenosť od každého pestovaného alebo voľne rastúceho druhu P. communis L., ktorý nepodlieha systému certifikácie, musí byť najmenej 500 m.

4.3.3.2.   Rastové podmienky

Predzákladným materským rastlinám a predzákladnému materiálu druhu P. communis L sa musí zabrániť v kvitnutí.

ODDIEL B

Požiadavky týkajúce sa vizuálnej prehliadky, odberu vzoriek a testovania uvedené v článku 3

1.   Belgicko

1.1.   Požiadavky týkajúce sa všetkých druhov uvedených v oddiele A bode 1.1

1.1.1.   Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú najmenej raz ročne s cieľom zistiť prítomnosť vektorov z radu hmyzu pre príslušných škodcov uvedených v časti A prílohy I a v prílohe II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ.

1.2.   Osobitné požiadavky pre určité druhy

1.2.1.   Malus domestica Mill. a Pyrus communis L.

1.2.1.1.   Odber vzoriek a testovanie

Z každej predzákladnej materskej rastliny sa každoročne odoberie vzorka, ktorá sa testuje na vírusy prenášané hmyzom a peľom uvedené v časti A prílohy I a v prílohe II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ.

1.2.2.   Prunus avium, P. cerasus, P. domesticaP. persica

1.2.2.1.   Odber vzoriek a testovanie

Z každej predzákladnej materskej rastliny sa každoročne a pri každom cykle množenia odoberie vzorka, ktorá sa testuje na vírusy prenášané hmyzom a peľom uvedené v prílohe II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ.

2.   Česká republika

2.1.   Osobitné požiadavky pre určité druhy

2.1.1.   Castanea sativa Mill.

2.1.1.1.   Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú od apríla do mája.

2.1.2.   Juglans regia L.

2.1.2.1.   Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú koncom leta alebo na jeseň.

3.   Francúzsko

3.1.   Požiadavky týkajúce sa všetkých druhov uvedených v oddiele A bode 3.1

3.1.1.   Vizuálna prehliadka

Vizuálne prehliadky sa vykonávajú najmenej raz za rok.

3.2.   Osobitné požiadavky pre určité druhy

3.2.1.   Corylus avellana L.

3.2.1.1.   Odber vzoriek a testovanie

Z každej predzákladnej materskej rastliny sa každoročne odoberie vzorka, ktorá sa testuje na prítomnosť vírusu mozaiky jablone (ApMV).

3.2.2.   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. a Pyrus communis L.

3.2.2.1.   Odber vzoriek a testovanie

Z každej predzákladnej materskej rastliny sa každoročne odoberie vzorka, ktorá sa testuje na prítomnosť vírusu chlorotickej škvrnitosti listov jablone (ACLSV), vírusu žliabkovitosti kmeňa jablone (ASGV), vírusu jamkovitosti kmeňa jablone (ASPV) a na gumovitosť.

3.2.3.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persicaP. salicina

3.2.3.1.   Odber vzoriek a testovanie

Z každej predzákladnej materskej rastliny sa každoročne a pri každom cykle množenia odoberie vzorka, ktorá sa testuje na prítomnosť vírusu zakrpatenosti slivky (PDV) a vírusu nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín (PNRSV). V prípade P. persica sa z každej predzákladnej materskej rastliny každoročne a pri každom cykle množenia odoberie vzorka, ktorá sa testuje na prítomnosť viroidu latentnej mozaiky broskyne (PLMVd).

4.   Španielsko

4.1.   Osobitné požiadavky pre určité druhy

4.1.1.   Olea europaea L. a Pyrus communis L.

4.1.1.1.   Odber vzoriek a testovanie

Z každej predzákladnej materskej rastliny každoročne odoberie vzorkam ktorá sa testuje na vírusy a vírusom podobné choroby uvedené v prílohe II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ.

4.1.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcisP. persica

4.1.2.1.   Odber vzoriek a testovanie

Odber vzoriek a testovanie na vírusy prenášané hmyzom a peľom uvedené v prílohe II k vykonávacej smernici 2014/98/EÚ sa vykonávajú každoročne.


Top