EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1845

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1845 z 18. októbra 2016, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o pomoc na zníženie výroby mlieka podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1612

OJ L 282, 19.10.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1845/oj

19.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 282/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1845

z 18. októbra 2016,

ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o pomoc na zníženie výroby mlieka podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1612

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1612 z 8. septembra 2016, ktorým sa poskytuje pomoc na zníženie výroby mlieka (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením (EÚ) 2016/1612 sa stanovuje pomoc pre výrobcov mlieka, ktorí sa zaviazali znížiť svoje dodávky kravského mlieka na obdobie troch mesiacov. Táto pomoc sa vypláca na základe žiadostí o pomoc. Ak oznámené súhrnné množstvo, na ktoré sa vzťahujú vierohodné a prípustné žiadosti o pomoc, prekračuje maximálne celkové množstvo uvedené v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia, členské štáty majú uplatňovať prideľovací koeficient na množstvo, na ktoré sa vzťahujú jednotlivé žiadosti o pomoc.

(2)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o pomoc predložené na obdobie november 2016, december 2016 a január 2017 prekračujú celkové maximálne množstvo. Preto treba stanoviť prideľovací koeficient.

(3)

V záujme urýchleného vykonávania delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1612 by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o pomoc na zníženie dodávok kravského mlieka v mesiacoch november 2016, december 2016 a január 2017 podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1612, je 0,12462762.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. októbra 2016

Za Komisiu

v mene predsedu

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 242, 9.9.2016, s. 4.


Top