EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1790

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1790 z 12. februára 2016 o uzavretí revízie 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“)

OJ L 274, 11.10.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1790/oj

11.10.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/2


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/1790

z 12. februára 2016

o uzavretí revízie 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a častí, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a bod 3 prílohy III k nemu,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Dohoda Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (ďalej len „dohoda“) nadobudla platnosť 16. októbra 1995.

(2)

V článku 13 dohody sa stanovuje, že zmeny týkajúce sa samotnej dohody a jej dodatkov sa prijímajú tak, že zmluvná strana odovzdá text navrhovaných zmien generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ho odovzdá všetkým zmluvným stranám. Ak žiadna zmluvná strana nevyjadrí v priebehu šiestich mesiacov odo dňa odovzdania navrhovaných zmien generálnym tajomníkom námietku, zmeny nadobudnú platnosť pre všetky zmluvné strany tri mesiace po uplynutí uvedenej šesťmesačnej lehoty.

(3)

WP.29 sa na svojom 150. zasadnutí v marci 2010 dohodlo, že zriadi neformálnu skupinu, ktorá by mala WP.29 pomáhať pri zvažovaní opatrení týkajúcich sa budúceho smerovania harmonizácie predpisov o vozidlách v rámci dohody. Toto budúce smerovanie by malo prispieť k zvýšeniu počtu krajín a organizácií regionálnej ekonomickej integrácie, ktoré sa zapájajú do činností svetového fóra, a takisto k zvýšeniu počtu zmluvných strán dohody prostredníctvom zlepšenia jej uplatňovania a spoľahlivosti, a malo by teda zaistiť, aby táto dohoda naďalej ostala kľúčovým medzinárodným rámcom pre harmonizáciu technických predpisov v automobilovom odvetví.

(4)

Rada 15. júla 2013 poverila Komisiu, aby začala v rámci WP.29 rokovania o zmene dohody. Komisia v mene Únie rokovala o návrhoch na zmenu dohody v rámci neformálnej skupiny zriadenej WP.29.

(5)

WP.29 na svojom 162. zasadnutí v marci 2014 vzalo na vedomie návrhy na revíziu 3 dohody vypracované neformálnou skupinou a vyzvalo zmluvné strany dohody, aby začali svoje vnútroštátne postupy preskúmavania návrhov na zmenu dohody.

(6)

WP.29 na svojom 164. zasadnutí v novembri 2014 vzalo na vedomie návrh predložený niekoľkými zmluvnými stranami dohody týkajúci sa zvýšenia počtu hlasov potrebných na hlasovanie väčšinou v prípade zavádzania nových predpisov OSN a zmien existujúcich predpisov OSN z dvojtretinovej na štvorpätinovú väčšinu. Zástupca Únie oznámil úmysel vypracovať k tomuto návrhu koordinovanú pozíciu členských štátov EÚ.

(7)

Návrhy na revíziu 3 dohody a na zvýšenie počtu hlasov potrebných na hlasovanie väčšinou z dvoch tretín na štyri pätiny sú v súlade s cieľmi rokovaní stanovenými v rozhodnutí Rady, ktorým sa Komisia poveruje začať v rámci WP.29 rokovania o revízii 3 dohody.

(8)

Články 1 až 15 dohody a dodatky 1 a 2 k dohode by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Uvedené zmeny dohody by sa mali schváliť v mene Únie.

(10)

WP.29 uskutoční neformálne hlasovanie, aby pred začatím postupu zmeny dohody stanoveného v článku 13 dohody overilo, či bude možné získať súhlas všetkých zmluvných strán s týmito zmenami. Únia by mala hlasovať v prospech týchto zmien.

(11)

Po tom, ako sa pri neformálnom hlasovaní vo WP.29 potvrdí, že s navrhovanými zmenami dohody súhlasia všetky zmluvné strany, by mal predseda Rady vymenovať zástupcu Únie, ktorý bude v súlade s bodom 3 prílohy III k rozhodnutiu 97/836/ES oprávnený oznámiť text navrhovaných zmien generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov podľa postupu stanoveného v článku 13 ods. 1 dohody,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje revízia 3 Dohody Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov.

Text revízie 3 dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu splnomocnenú vykonať v mene Únie oznámenie stanovené v článku 13 ods. 1 dohody na účely začatia postupu uzavretia revízie 3 dohody a vyjadriť súhlas Európskej únie s tým, že bude viazaná revíziou 3 dohody.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3).

V Bruseli 12. februára 2016

Za Radu

predseda

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

(2)  Súhlas zo 7. júna 2016 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(3)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top