EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0681

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti

OJ L 119, 4.5.2016, p. 132–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj

4.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/132


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/681

z 27. apríla 2016

o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 82 ods. 1 písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

Keďže:

(1)

Komisia 6. novembra 2007 prijala návrh rámcového rozhodnutia Rady o využívaní osobných záznamov o cestujúcich (ďalej len „PNR“ – passenger name record) na účely presadzovania práva. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa však návrh Komisie, ktorý v tom čase ešte nebol prijatý Radou, stal obsolentným.

(2)

V dokumente s názvom Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich (3), sa Komisia vyzýva, aby predložila návrh na využívanie údajov PNR na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania terorizmu a závažnej trestnej činnosti.

(3)

Komisia v oznámení z 21. septembra 2010 o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín načrtla niekoľko základných prvkov politiky Únie v tejto oblasti.

(4)

V smernici Rady 2004/82/ES (4) sa na účely zlepšenia hraničných kontrol a boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu upravuje prenos vopred poskytovaných informácií o cestujúcich (ďalej len „API“ – advance passenger information) leteckými dopravcami príslušným vnútroštátnym orgánom.

(5)

Ciele tejto smernice sú okrem iného zaistiť bezpečnosť, chrániť život a bezpečnosť osôb a vytvoriť právny rámec na ochranu údajov PNR pri ich spracúvaní príslušnými orgánmi.

(6)

Efektívne využívanie údajov PNR, napríklad porovnaním údajov PNR s rôznymi databázami o hľadaných osobách a veciach, je potrebné na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, ďalej pri zhromažďovaní dôkazov a v prípade potreby pri vyhľadávaní osôb podieľajúcich sa na trestných činoch a pri odhaľovaní zločineckých sietí.

(7)

Posúdenie údajov PNR umožňuje identifikáciu osôb, ktoré neboli podozrivé z účasti na teroristických trestných činoch alebo závažnej trestnej činnosti pred takýmto posúdením, a príslušné orgány by ich preto mali ďalej preskúmať. Využívaním údajov PNR možno reagovať na hrozbu teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti aj z inej perspektívy, než je spracúvanie iných kategórií osobných údajov. S cieľom zabezpečiť, aby sa spracúvanie údajov PNR obmedzilo na nevyhnutné minimum, by však malo byť vytváranie a uplatňovanie kritérií posudzovania obmedzené na teroristické trestné činy a závažnú trestnú činnosť, pre ktoré je použitie takýchto kritérií relevantné. Kritériá posudzovania by sa okrem toho mali vymedziť takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že systém nesprávne identifikuje minimálny počet nevinných osôb.

(8)

Leteckí dopravcovia už údaje PNR svojich cestujúcich zhromažďujú a spracúvajú na vlastné komerčné účely. Touto smernicou by sa leteckým dopravcom nemali ukladať žiadne povinnosti zhromažďovať akékoľvek dodatočné informácie od cestujúcich alebo ich uchovávať, ani ukladať cestujúcim povinnosť, aby poskytovali akékoľvek ďalšie údaje okrem tých, ktoré sa už leteckým dopravcom poskytujú.

(9)

Niektorí leteckí dopravcovia uchovávajú ako súčasť údajov PNR údaje API, ktoré zbierajú, a niektorí nie. Využívanie údajov PNR spolu s údajmi API má pridanú hodnotu spočívajúcu v tom, že pomáha členským štátom pri overovaní totožnosti fyzickej osoby, čím tak zvyšuje hodnotu takéhoto výsledku z hľadiska presadzovania práva a znižuje na minimum riziko kontrolovania a vyšetrovania nevinných osôb. Preto je dôležité zabezpečiť, aby leteckí dopravcovia, ktorí zbierajú údaje API, tieto preniesli bez ohľadu na to, či uchovávajú údaje API rôznymi technickými prostriedkami ako iné údaje PNR.

(10)

V záujme prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti je nevyhnutné, aby všetky členské štáty prijali ustanovenia ukladajúce povinnosti leteckým dopravcom, ktorí prevádzkujú lety mimo EÚ, aby prenášali údaje PNR, ktoré zbierajú, vrátane údajov API. Členské štáty by mali mať tiež možnosť rozšíriť túto povinnosť na leteckých dopravcov, ktorí prevádzkujú lety vnútri EÚ. Týmito ustanoveniami by nemala byť dotknutá smernica 2004/82/ES.

(11)

Spracúvanie osobných údajov by malo byť primerané konkrétnym cieľom v oblasti bezpečnosti, ktoré sa touto smernicou sledujú.

(12)

Vymedzenie teroristických trestných činov, ktoré sa uplatňuje v rámci tejto smernice, by malo byť rovnaké ako v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV (5). Vymedzenie závažnej trestnej činnosti by malo zahŕňať kategórie trestných činov uvedené v prílohe II k tejto smernici.

(13)

Údaje PNR by sa mali preniesť jedinému určenému útvaru informácií o cestujúcich (ďalej len „PIU“) v príslušnom členskom štáte, aby sa zabezpečila jednoznačnosť a znížili náklady leteckých dopravcov. PIU môže mať v členskom štáte viacero podriadených útvarov a členské štáty tiež môžu PIU zriadiť spoločne. Členské štáty by si mali navzájom vymieňať informácie prostredníctvom relevantných sietí na výmenu informácií, aby uľahčili zdieľanie informácií a zabezpečili interoperabilitu.

(14)

Náklady na využívanie, uchovávanie a výmenu údajov PNR znášajú členské štáty.

(15)

Zoznam údajov PNR, ktorý by mal dostať PIU, by sa mal vypracovať tak, aby zodpovedal oprávneným požiadavkám orgánov verejnej moci týkajúcim sa prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, a aby sa takto zlepšila vnútorná bezpečnosť v rámci Únie a chránili základné práva, najmä právo na súkromie a na ochranu osobných údajov. Na tento účel by sa mali uplatňovať prísne normy v súlade s Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (ďalej len „dohovor č. 108“) a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „EDĽP“). Tento zoznam by sa nemal zakladať na rasovom alebo etnickom pôvode osoby, jej náboženskom vyznaní alebo viere, politickom alebo inom zmýšľaní, členstve v odborových organizáciách, zdraví, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii. Údaje PNR by mali obsahovať len údaje o rezervácii cestujúceho a trase jeho cesty, ktoré príslušným orgánom umožnia identifikovať v leteckej doprave cestujúcich, ktorí predstavujú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť.

(16)

V súčasnosti sú k dispozícii dve možné metódy prenosu údajov: metóda „pull“, pri ktorej môžu príslušné orgány členského štátu, ktorý požaduje údaje PNR, mať prístup do rezervačného systému leteckého dopravcu a vybrať („pull“) kópiu požadovaných údajov PNR, a metóda „push“, pri ktorej leteckí dopravcovia prenesú („push“) požadované údaje PNR orgánu, ktorý ich od nich požaduje, a ktorá leteckým dopravcom umožňuje zachovať si kontrolu nad tým, aké údaje sa poskytujú. Metóda „push“ sa pokladá za spôsob poskytujúci vyššiu úroveň ochrany údajov a mala by byť povinná pre všetkých dopravcov.

(17)

Komisia podporuje usmernenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) o PNR. Tieto usmernenia by preto mali byť základom pre prijatie podporovaných formátov údajov pre prenos údajov PNR leteckými dopravcami členským štátom. S cieľom zaistiť jednotné podmienky na zavádzanie podporovaných formátov údajov a príslušných protokolov vzťahujúcich sa na prenos údajov od leteckých dopravcov, mali by sa na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6).

(18)

Členské štáty by mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby leteckým dopravcom umožnili plniť si povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty by mali uplatniť voči leteckým dopravcom, ktorí nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa prenosu údajov PNR, účinné, primerané a odrádzajúce sankcie vrátane finančných sankcií.

(19)

Každý členský štát by mal byť zodpovedný za posúdenie potenciálnych hrozieb súvisiacich s teroristickými trestnými činmi a závažnou trestnou činnosťou.

(20)

Berúc plne do úvahy právo na ochranu osobných údajov a právo na nediskrimináciu, žiadne rozhodnutie, ktoré má nepriaznivé právne účinky alebo závažné dôsledky pre danú osobu, by sa nemalo prijať len na základe automatizovaného spracúvania údajov PNR. Okrem toho, vzhľadom na články 8 a 21 charty by žiadne takéto rozhodnutie nemalo diskriminovať zo žiadneho dôvodu, ako napríklad pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu osoby, jej genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Komisia by mala tieto zásady tiež zohľadniť pri preskúmaní uplatňovania tejto smernice.

(21)

Členské štáty by za žiadnych okolností nemali výsledok spracúvania údajov PNR považovať za dôvod obchádzať svoje medzinárodné záväzky podľa Dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov zmenenom Protokolom z 31. januára 1967, ani používať tento výsledok na odopretie bezpečných a účinných legálnych ciest žiadateľov o azyl na územie Únie na účel uplatňovania ich práva na medzinárodnú ochranu.

(22)

Berúc v plnej miere do úvahy zásady vysvetlené v nedávnej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie v tejto oblasti by sa uplatňovaním tejto smernice malo v plnej miere zabezpečiť dodržiavanie základných práv, práva na súkromie, ako aj zásady proporcionality. Zároveň by mali byť skutočne dosiahnuté ciele, pokiaľ ide o nevyhnutnosť a primeranosť z hľadiska zabezpečovania všeobecných záujmov, ktoré uznáva Únia, a potreby chrániť práva a slobody iných v boji proti teroristickým trestným činom a závažnej trestnej činnosti. Uplatňovanie tejto smernice by malo byť riadne odôvodnené a mali by existovať nevyhnutné záruky, ktorými sa zabezpečí zákonnosť každého uchovávania, analýzy, prenosu alebo využitia údajov PNR.

(23)

Členské štáty by si mali vymieňať údaje PNR, ktoré dostávajú medzi sebou a s Europolom, pokiaľ sa to považuje za nevyhnutné na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. PIU by podľa potreby mali výsledok spracovania údajov PNR bezodkladne postúpiť PIU iných členských štátov na ďalšie prešetrenie. Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté iné nástroje Únie týkajúce sa výmeny informácií medzi policajnými a inými orgánmi presadzovanie práva a justičnými orgánmi vrátane rozhodnutia Rady 2009/371/SVV (7) a rámcového rozhodnutia Rady 2006/960/SVV (8). Takáto výmena údajov PNR by sa mala riadiť pravidlami policajnej a justičnej spolupráce a nemala by oslabiť vysokú úroveň ochrany súkromia a osobných údajov, ktorú požaduje charta, dohovor č. 108 a EDĽP.

(24)

Bezpečná výmena informácií týkajúcich sa údajov PNR by sa mala medzi členskými štátmi zabezpečiť prostredníctvom akýchkoľvek existujúcich kanálov pre spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov a najmä s Europolom prostredníctvom sieťovej aplikácie Europolu na zabezpečenú výmenu informácií (SIENA).

(25)

Dĺžka doby uchovávania údajov PNR by mala byť nevyhnutná a primeraná účelom prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti. Vzhľadom na povahu údajov a spôsoby ich využívania je potrebné, aby sa údaje PNR uchovávali po dostatočne dlhú dobu, aby sa umožnilo vykonanie analýzy a ich využitie v rámci vyšetrovania. Aby sa predišlo neprimeranému využívaniu údajov, je nevyhnutné, aby sa po určitej počiatočnej dobe uchovávania údajov údaje PNR depersonalizovali maskovaním dátových prvkov. Na zabezpečenie čo najvyššej úrovne ochrany údajov by sa mal prístup k úplným údajom PNR, ktoré umožňujú priamo identifikovať dotknutú osobu, poskytnúť po uplynutí uvedenej počiatočnej doby len za veľmi prísnych a obmedzených podmienok.

(26)

Ak sa určité údaje PNR preniesli príslušnému orgánu a využívajú sa v rámci konkrétneho vyšetrovania alebo stíhania trestných činov, doba uchovávania týchto údajov príslušným orgánom by sa mala riadiť vnútroštátnym právom bez ohľadu na doby uchovávania údajov stanovené v tejto smernici.

(27)

Spracúvanie údajov PNR PIU a príslušnými orgánmi jednotlivých členských štátov by malo podliehať normám ochrany osobných údajov podľa vnútroštátnych právnych predpisov v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV (9) a s osobitnými požiadavkami na ochranu údajov stanovenými v tejto smernici. Odkazy na rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV by sa mali považovať za odkazy na právne predpisy účinné v súčasnosti, ako aj na právne predpisy, ktoré ich nahradia.

(28)

Vzhľadom na právo na ochranu osobných údajov by práva dotknutých osôb pri spracúvaní ich údajov PNR, napríklad práva na prístup k nim, na ich opravu, vymazanie a obmedzenie a práva na náhradu škody a súdne opravné prostriedky, mali byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV a s vysokou úrovňou ochrany, ktorá je stanovená v charte a EDĽP.

(29)

Vzhľadom na to, že cestujúci majú právo byť informovaní o spracúvaní ich osobných údajov, by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa cestujúcim poskytli správne, ľahko dostupné a zrozumiteľné informácie o zhromažďovaní údajov PNR a o ich odovzdaní PIU a o ich právach, ktoré majú ako dotknuté osoby.

(30)

Touto smernicou nie je dotknuté právo Únie a vnútroštátne právo týkajúce sa zásady prístupu verejnosti k úradným dokumentom.

(31)

Prenos údajov PNR z členských štátov do tretích krajín by sa mal povoľovať iba na individuálnom základe a v plnom súlade s ustanoveniami, ktoré členské štáty prijali podľa rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV. V záujme zabezpečenia ochrany osobných údajov by takéto prenosy mali podliehať dodatočným požiadavkám týkajúcim sa účelu prenosu. Mali by tiež podliehať zásadám nevyhnutnosti a proporcionality a vysokej úrovne ochrany, ktoré sú stanovené v charte a EDĽP.

(32)

Vnútroštátny dozorný orgán zriadený v rámci uplatňovania rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV by mal zodpovedať aj za poradenstvo a monitorovanie týkajúce sa uplatňovania ustanovení prijatých členskými štátmi na základe tejto smernice.

(33)

Touto smernicou nie je dotknutá možnosť členských štátov ustanoviť v rámci svojho vnútroštátneho práva systém zhromažďovania a spracúvania údajov PNR od hospodárskych subjektov, ktoré nie sú leteckými dopravcami, ako napríklad cestovných agentúr a kancelárií, ktoré poskytujú služby súvisiace s cestovaním, vrátane rezervácie letov, v súvislosti s ktorými zhromažďujú a spracúvajú údaje PNR, alebo od iných dopravcov neuvedených v tejto smernici, ak sa v tomto vnútroštátnom práve dodržiava právo Únie.

(34)

Touto smernicou nie sú dotknuté platné pravidlá Únie týkajúce sa spôsobu vykonávania kontroly hraníc, ani pravidlá Únie upravujúce vstup na územie Únie a výstup z neho.

(35)

V dôsledku právnych a technických rozdielov medzi vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane údajov PNR leteckí dopravcovia čelia a budú čeliť rôznym požiadavkám, pokiaľ ide o druhy informácií, ktoré sa majú odovzdávať a podmienkam, za ktorých sa majú postúpiť príslušným vnútroštátnym orgánom. Uvedené rozdiely môžu negatívne vplývať na účinnú spoluprácu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pri prevencii, odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. Je preto potrebné ustanoviť na úrovni Únie spoločný právny rámec pre prenos a spracúvanie údajov PNR.

(36)

V tejto smernici sa dodržiavajú základné práva a zásady charty, najmä právo na ochranu osobných údajov, právo na súkromie a právo na nediskrimináciu, ktoré sú chránené v jej článkoch 8, 7 a 21 preto by sa mala zodpovedajúcim spôsobom vykonávať. Táto smernica je v súlade so zásadami ochrany údajov a jej ustanovenia sú v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV. Okrem toho táto smernica v záujme zabezpečenia súladu so zásadou proporcionality v niektorých otázkach obsahuje prísnejšie pravidlá ochrany údajov než rámcové rozhodnutie 2008/977/SVV.

(37)

Rozsah pôsobnosti tejto smernice sa čo najviac obmedzil, pretože: stanovuje uchovávanie údajov PNR v rámci PIU po dobu najviac piatich rokov, po ktorej uplynutí by sa údaje mali vymazať; stanovuje, že údaje sa majú po počiatočnej dobe šiestich mesiacov depersonalizovať maskovaním dátových prvkov; a zakazuje zhromažďovanie a využívanie citlivých údajov. V záujme zabezpečenia účinnosti a vysokej úrovne ochrany údajov sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, zodpovedný nezávislý vnútroštátny dozorný orgán, konkrétne zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedať za poradenstvo a monitorovanie spôsobu, akým sa údaje PNR spracúvajú. Každé spracúvanie údajov PNR by sa malo zaznamenať alebo zdokumentovať na účely overovania jeho zákonnosti, vlastného monitorovania a zabezpečenia riadnej integrity údajov a bezpečnosti spracúvania. Členské štáty by tiež mali zabezpečiť, aby cestujúci boli jasne a presne informovaní o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich právach.

(38)

Keďže ciele tejto smernice, a to prenos údajov PNR leteckými dopravcami a spracúvanie týchto údajov na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(39)

V súlade s článkom 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, tieto členské štáty oznámili želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tejto smernice.

(40)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu.

(41)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (10) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 25. marca 2011 vydal svoje stanovisko,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica ustanovuje:

a)

prenos osobných záznamov o cestujúcich (ďalej len „PNR“) na letoch mimo EÚ, ktorý vykonávajú leteckí dopravcovia;

b)

spracúvanie údajov uvedených v písmene a) vrátane ich zhromažďovania, využívania a uchovávania zo strany členských štátov a ich výmeny medzi členskými štátmi.

2.   Údaje PNR zhromaždené v súlade s touto smernicou možno spracúvať len na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti podľa článku 6 ods. 2 písm. a), b) a c).

Článok 2

Uplatňovanie tejto smernice na lety vnútri EÚ

1.   Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať túto smernicu na lety vnútri EÚ, oznámi to písomnou formou Komisii. Členský štát môže takéto oznámenie kedykoľvek zaslať alebo odvolať. Komisia uvedené oznámenie a každé jeho odvolanie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Ak sa oznámenie uvedené v odseku 1 zašle, všetky ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú na lety vnútri EÚ rovnako ako na lety mimo EÚ a na údaje PNR z letov vnútri EÚ rovnako ako na údaje PNR z letov mimo EÚ.

3.   Členský štát sa môže rozhodnúť, že bude uplatňovať túto smernicu len na určené lety vnútri EÚ. Keď sa tak rozhodne, určí lety, ktoré považuje za nevyhnuté v záujme sledovania cieľov tejto smernice. Členský štát môže výber letov vnútri EÚ kedykoľvek zmeniť.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„letecký dopravca“ je podnik leteckej dopravy, ktorý je držiteľom platnej prevádzkovej licencie alebo rovnocenného dokladu oprávňujúceho vykonávať leteckú prepravu cestujúcich;

2.

„let mimo EÚ“ je akýkoľvek plánovaný alebo neplánovaný let prevádzkovaný leteckým dopravcom s odletom z tretej krajiny a plánovaným pristátím na území členského štátu alebo s odletom z územia členského štátu a plánovaným pristátím v tretej krajine, pričom v oboch prípadoch zahŕňa lety s akýmikoľvek medzipristátiami na území členských štátov alebo tretích krajín;

3.

„let vnútri EÚ“ je akýkoľvek plánovaný alebo neplánovaný let prevádzkovaný leteckým dopravcom s odletom z územia členského štátu a plánovaným pristátím na území jedného alebo viacerých iných členských štátov bez akýchkoľvek medzipristátí na území tretej krajiny;

4.

„cestujúci“ je každá osoba, vrátane osôb v transfere alebo tranzite okrem členov posádky, ktorá sa so súhlasom leteckého dopravcu prepravuje alebo má byť prepravená lietadlom, pričom takýto súhlas je preukázaný zápisom danej osoby na zozname cestujúcich;

5.

„záznamy o cestujúcich“ alebo „PNR“ sú záznamy o cestovných požiadavkách jednotlivých cestujúcich, ktoré obsahujú informácie potrebné na spracúvanie rezervácie a jej kontrolu zo strany rezervujúceho a zúčastneného leteckého dopravcu pre každú cestu, ktorú si osoba rezervovala alebo ktorá bola rezervovaná v jej mene, bez ohľadu na to, či sú obsiahnuté v rezervačných systémoch, systémoch kontroly odletov, používané na vybavenie cestujúcich alebo v rovnocenných systémoch poskytujúcich tie isté funkcie;

6.

„rezervačný systém“ je vnútorný systém leteckého dopravcu, v ktorom sa zhromažďujú údaje PNR na účely spracúvania rezervácií;

7.

metóda „push“ je metóda, ktorou leteckí dopravcovia prenášajú údaje PNR uvedené v prílohe I do databázy orgánu, ktorý ich požaduje;

8.

„teroristické trestné činy“ sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva uvedené v článkoch 1 až 4 rámcového rozhodnutia 2002/475/SVV;

9.

„závažná trestná činnosť“ sú trestné činy uvedené v prílohe II, za ktoré možno podľa vnútroštátneho práva členského štátu uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch rokov;

10.

„depersonalizovať maskovaním dátových prvkov“ je zneviditeľniť tie dátové prvky, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu dotknutej osoby.

KAPITOLA II

Povinnosti členských štátov

Článok 4

Útvar informácií o cestujúcich

1.   Každý členský štát zriadi alebo určí orgán zodpovedný za prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti alebo podriadený útvar takéhoto orgánu, ktorý bude konať ako „útvar informácií o cestujúcich“ (ďalej len „PIU“).

2.   PIU je zodpovedný za:

a)

zhromažďovanie údajov PNR od leteckých dopravcov, ich uchovávanie a spracúvanie týchto údajov a za prenos týchto údajov alebo výsledky ich spracúvania príslušným orgánom uvedeným v článku 7;

b)

výmenu údajov PNR a aj výsledkov spracúvania týchto údajov s PIU iných členských štátov a s Europolom v súlade s článkami 9 a 10.

3.   Členmi personálu PIU môžu byť osoby vyslané príslušnými orgánmi. Členské štáty poskytnú PIU primerané zdroje na plnenie ich úloh.

4.   Dva alebo viaceré členské štáty (ďalej len „zúčastňujúce sa členské štáty“) môžu zriadiť alebo určiť jediný orgán, ktorý bude konať ako ich PIU. Takýto PIU sa zriadi v jednom zo zúčastnených členských štátov a považuje sa za vnútroštátny PIU všetkých zúčastnených členských štátov. Zúčastnené členské štáty sa spolu dohodnú na podrobných pravidlách fungovania PIU a rešpektujú požiadavky stanovené v tejto smernici.

5.   Každý členský štát zašle oznámenie Komisii do jedného mesiaca po zriadení svojho PIU a svoje oznámenie môže kedykoľvek zmeniť. Komisia uverejní oznámenie a všetky jeho zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Zodpovedná osoba v PIU

1.   PIU vymenuje zodpovednú osobu, ktorá bude zodpovedná za monitorovanie spracovania údajov PNR a uplatňovanie príslušných záruk.

2.   Členské štáty poskytnú zodpovednej osobe prostriedky na účinné a nezávislé vykonávanie ich povinností a úloh podľa tohto článku.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby dotknutá osoba mala právo obrátiť sa na zodpovednú osobu, ktorá plní úlohu jednotného kontaktného miesta, so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania uvedených údajov PNR.

Článok 6

Spracúvanie údajov PNR

1.   Údaje PNR prenesené leteckými dopravcami zhromažďuje PIU príslušného členského štátu podľa článku 8. Ak údaje PNR prenesené leteckými dopravcami obsahujú údaje iné ako údaje zo zoznamu uvedeného v prílohe I, PIU tieto údaje ihneď po ich prijatí natrvalo vymaže.

2.   PIU spracúva údaje PNR iba na tieto účely:

a)

vykonanie posúdenia cestujúcich pred ich plánovaným príletom do členského štátu alebo odletom z neho s cieľom identifikovať osoby, ktoré by mali príslušné orgány uvedené v článku 7 a v relevantných prípadoch Europol v súlade s článkom 10 ďalej preskúmať vzhľadom na to, že by sa mohli podieľať na teroristických trestných činoch alebo závažnej trestnej činnosti;

b)

reagovanie na individuálnom základe na riadne odôvodnenú, dostatočne podloženú žiadosť príslušných orgánov o poskytnutie a spracovanie údajov PNR v konkrétnych prípadoch na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti a poskytnutie výsledkov takéhoto spracúvania príslušným orgánom, prípadne Europolu, a

c)

analýza údajov PNR na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií, ktoré sa majú používať pri posúdeniach vykonávaných podľa odseku 3 písm. b) s cieľom identifikovať osoby, ktoré sa môžu podieľať na teroristických trestných činoch alebo závažnej trestnej činnosti.

3.   Pri vykonávaní posúdenia uvedeného v odseku 2 písm. a) PIU môže:

a)

porovnať údaje PNR s databázami, ktoré sú relevantné na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti, vrátane databáz hľadaných osôb alebo vecí, alebo osôb alebo vecí, na ktoré bol vydaný zápis, a to v súlade s normami Únie a medzinárodnými a vnútroštátnymi normami vzťahujúcimi sa na takéto databázy, alebo

b)

spracúvať údaje PNR na základe vopred stanovených kritérií.

4.   Každé posudzovanie cestujúcich pred ich plánovaným príletom do členského štátu alebo odletom z neho vykonávané podľa odseku 3 písm. b) na základe vopred určených kritérií sa vykonáva nediskriminačným spôsobom. Tieto predurčené kritériá musia byť cielené, primerané a konkrétne. Členské štáty zabezpečia, aby tieto kritériá stanovovali a pravidelne preskúmavali útvary PIU v spolupráci s príslušnými orgánmi uvedenými v článku 7. Kritéria sa v žiadnom prípade nezakladajú na rasovom alebo etnickom pôvode osoby, jej politickom zmýšľaní, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odborových organizáciách, zdraví, sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky pozitívne lustrácie, ktoré sú výsledkom automatizovaného spracúvania údajov PNR vykonaného podľa odseku 2 písm. a), individuálne preskúmali neautomatizovanými prostriedkami s cieľom overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán uvedený v článku 7 podnikol kroky podľa vnútroštátneho práva.

6.   PIU členského štátu prenesie údaje PNR, ktoré sa týkajú osôb identifikovaných podľa odseku 2 písm. a) alebo výsledok spracúvania uvedených údajov na ďalšie preskúmanie príslušným orgánom toho istého členského štátu uvedeným v článku 7. Tieto prenosy sa vykonávajú iba na individuálnom základe a v prípade automatizovaného spracúvania údajov PNR po individuálnom preskúmaní neautomatizovanými prostriedkami.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby mala zodpovedná osoba prístup ku všetkým údajom spracúvaným útvarom PIU. Ak sa zodpovedná osoba domnieva, že spracúvanie akýchkoľvek údajov nebolo zákonné, môže postúpiť vec vnútroštátnemu dozornému orgánu.

8.   Uchovávanie, spracúvanie a analýza údajov PNR útvarom PIU sa uskutočňuje výhradne na bezpečnom mieste alebo miestach na území členských štátov.

9.   Dôsledky posúdenia cestujúcich podľa odseku 2 písm. a) tohto článku nesmú ohroziť právo na vstup osôb, ktoré požívajú právo Únie na voľný pohyb na území dotknutého členského štátu, ako sa ustanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (11). Okrem toho ak sa posúdenia vykonávajú vo vzťahu k letom vnútri EÚ medzi členskými štátmi, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (12), dôsledky takýchto posúdení musia byť v súlade s uvedeným nariadením.

Článok 7

Príslušné orgány

1.   Každý členský štát prijme zoznam príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené žiadať od PIU údaje PNR alebo výsledky spracúvania týchto údajov alebo ich od nich prijímať s cieľom ďalej preskúmať tieto informácie alebo prijať náležité opatrenia na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.

2.   Orgány uvedené v odseku 1 sú orgány s právomocou v oblasti prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.

3.   Na účely článku 9 ods. 3 každý členský štát oznámi Komisii zoznam príslušných orgánov do 25. mája 2017 a svoje oznámenie môže kedykoľvek zmeniť. Komisia uverejní oznámenie a všetky jeho zmeny v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Údaje PNR a výsledky spracúvania týchto údajov, ktoré boli doručené PIU môžu príslušné orgány členského štátu ďalej spracúvať iba na konkrétne účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti.

5.   Odsekom 4 nie je dotknuté presadzovanie vnútroštátneho práva ani súdne právomoci v prípadoch, ak sa v priebehu vykonávania opatrenia na presadzovanie práva vyplývajúceho z tohto spracúvania odhalia iné trestné činy alebo ich náznaky.

6.   Príslušné orgány neprijmú žiadne rozhodnutie, ktoré by malo nepriaznivé právne účinky alebo závažné dôsledky pre určitú osobu, len na základe automatizovaného spracúvania údajov PNR. Takéto rozhodnutia sa nesmú prijímať na základe rasového alebo etnického pôvodu osoby, jej politického zmýšľania, náboženského vyznania či filozofického presvedčenia, členstva v odborových organizáciách, zdravia, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

Článok 8

Povinnosti leteckých dopravcov týkajúce sa prenosov údajov

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby leteckí dopravcovia („metódou push“) prenášali údaje PNR uvedené v prílohe I v rozsahu, v akom takéto údaje zhromaždili počas bežného výkonu svojich činností, do databázy PIU členského štátu, na ktorého území let pristáva a/alebo z ktorého územia odlieta. Ak ide o let so spoločnými letovými kódmi jedného alebo viacerých leteckých dopravcov, povinnosť prenášať údaje PNR všetkých cestujúcich na tomto lete sa vzťahuje na leteckého dopravcu, ktorý let prevádzkuje. Ak má let mimo EÚ jedno či viac medzipristátí na letiskách členských štátov, leteckí dopravcovia prenesú údaje PNR o všetkých cestujúcich PIU všetkých dotknutých členských štátov. To platí aj vtedy, keď má let vnútri EÚ jedno alebo viacero medzipristátí na letiskách rôznych členských štátov, ale len vo vzťahu k členským štátom, ktoré zhromažďujú údaje PNR z letov vnútri EÚ.

2.   V prípade, že leteckí dopravcovia zhromaždili údaje o vopred poskytovaných informáciách o cestujúcich (API) uvedené v bode 18 prílohy I, ale neuchovávajú ich tými istými technickými prostriedkami ako iné údaje PNR, členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že leteckí dopravcovia uvedené údaje prenesú („metódou push“) PIU členského štátu uvedeného v odseku 1. V prípade takéhoto prenosu sa na tieto údaje API uplatnia všetky ustanovenia tejto smernice.

3.   Leteckí dopravcovia prenesú údaje PNR elektronickými prostriedkami s využitím spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov, ktoré sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku17 ods. 2, alebo v prípade technickej poruchy akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, ktorými sa zabezpečí primeraná úroveň bezpečnosti údajov:

a)

24 až 48 hodín pred plánovaným časom odletu, a

b)

bezodkladne po uzatvorení letu, teda po tom, ako cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a už žiadni cestujúci nemôžu nastúpiť alebo vystúpiť.

4.   Členské štáty leteckým dopravcom povolia, aby obmedzili prenos údajov uvedený v odseku 3 písm. b) aktualizáciu prenosov uvedených v písmene a) rovnakého odseku.

5.   Keď je prístup k údajom PNR potrebný v záujme reakcie na konkrétnu a skutočnú hrozbu súvisiacu s teroristickým trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou, leteckí dopravcovia na žiadosť PIU v súlade s vnútroštátnym právom na základe konkrétneho prípadu vykonajú prenos údajov PNR v iný čas, ako sa uvádza v odseku 3.

Článok 9

Výmena informácií medzi členskými štátmi

1.   Členské štáty zabezpečia, aby PIU v súvislosti s osobami, ktoré identifikuje v súlade s článkom 6 ods. 2, preniesol všetky relevantné a potrebné údaje PNR alebo výsledok ich spracúvania príslušným PIU ostatných členských štátov. PIU prijímajúcich členských štátov odovzdávajú v súlade s článkom 6 ods. 6 prijaté informácie svojim príslušným orgánom.

2.   PIU členského štátu má právo v prípade potreby požiadať PIU ktoréhokoľvek iného členského štátu, aby mu poskytol údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo svojej databáze a ešte sa nedepersonalizovali maskovaním dátových prvkov podľa článku 12 ods. 2, a v prípade potreby aj výsledok akéhokoľvek spracúvania týchto údajov, ak sa už vykonalo podľa článku 6 ods. 2 písm. a). Takáto žiadosť musí byť riadne odôvodnená.Môže vychádzať z ktoréhokoľvek dátového prvku alebo ich kombinácie, ako uzná za potrebné žiadajúci PIU v konkrétnom prípade týkajúcom sa prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti. PIU poskytnú požadované informácie hneď, ako je to možné. V prípade, že sa požadované údaje depersonalizovali maskovaním dátových prvkov podľa článku 12 ods. 2, PIU poskytne úplné údaje PNR, len ak sa možno opodstatnene domnievať, že je to nevyhnutné na účel uvedený v článku 6 ods. 2 písm. b) a len ak ho na to oprávnil orgán uvedený v článku 12 ods. 3 písm. b).

3.   Príslušné orgány členského štátu môžu požiadať priamo PIU ktoréhokoľvek iného členského štátu, aby im poskytol údaje PNR, ktoré tento útvar uchováva vo svojej databáze, len keď je to potrebné v naliehavých prípadoch a za podmienok stanovených v odseku 2. Žiadosti príslušných orgánov musia byť odôvodnené. Kópia žiadosti sa vždy musí zaslať PIU žiadajúceho členského štátu. Vo všetkých ostatných prípadoch zasielajú príslušné orgány svoje žiadosti prostredníctvom PIU.

4.   Výnimočne, keď je prístup k údajom PNR potrebný v záujme reakcie na konkrétnu a skutočnú hrozbu súvisiacu s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou, má PIU členského štátu právo požiadať PIU iného členského štátu, aby v súlade s článkom 8 ods. 5 získal údaje PNR a poskytol ich žiadajúcemu PIU.

5.   Výmena informácií podľa tohto článku môže prebiehať prostredníctvom akéhokoľvek existujúceho kanála pre spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov. V žiadosti a pri výmene informácií sa použije rovnaký jazyk ako jazyk, ktorý sa používa pre zvolený kanál. Členské štáty pri zasielaní svojich oznámení podľa článku 4 ods. 5 informujú Komisiu aj o podrobnostiach kontaktných bodov, ktorým možno takéto žiadosti zasielať v naliehavých prípadoch. Komisia oznámi takéto podrobnosti členským štátom.

Článok 10

Podmienky prístupu Europolu k údajom PNR

1.   Europol je oprávnený požadovať od PIU členských štátov údaje PNR alebo výsledky spracúvania týchto údajov v medziach svojich právomocí a na plnenie svojich úloh.

2.   Europol môže na individuálnom základe prostredníctvom národnej ústredne Europolu predložiť PIU ktoréhokoľvek členského štátu elektronickú a náležite odôvodnenú žiadosť o prenos konkrétnych údajov PNR alebo výsledok spracovania konkrétnych údajov PNR. Europol môže takúto žiadosť predložiť, ak je to nevyhnutne potrebné na podporu a posilnenie opatrení členských štátov, ktorými sa má predísť konkrétnemu teroristickému trestnému činu alebo závažnej trestnej činnosti a ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, pokiaľ tento trestný čin alebo trestná činnosť patrí do oblasti právomoci Europolu podľa rozhodnutia 2009/371/SVV. V uvedenej žiadosti sa uvedú primerané dôvody, na základe ktorých sa Europol domnieva, že prenos údajov PNR alebo výsledok spracúvania údajov PNR podstatným spôsobom prispeje k predchádzaniu, odhaleniu alebo vyšetrovaniu predmetného trestného činu.

3.   Europol informuje zodpovednú osobu vymenovanú v súlade s článkom 28 rozhodnutia 2009/371/SVV o každej výmene informácií podľa tohto článku.

4.   Výmena informácií podľa tohto článku prebieha prostredníctvom aplikácie SIENA a v súlade s rozhodnutím 2009/371/SVV. V žiadosti o informácie a pri výmene informácií sa použije rovnaký jazyk ako jazyk, ktorý sa používa v aplikácii SIENA.

Článok 11

Prenos údajov do tretích krajín

1.   Členský štát môže preniesť údaje PNR a výsledok spracúvania takýchto údajov, ktoré sú uchovávané PIU v súlade s článkom 12 do tretej krajiny iba na individuálnom základe, ak:

a)

boli splnené podmienky stanovené v článku 13 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV;

b)

je prenos potrebný na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2;

c)

tretia krajina súhlasí s tým, že predmetné údaje prenesie ďalšiemu tretiemu štátu iba v prípade, ak je to absolútne nevyhnutné na účely tejto smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a iba s výslovným súhlasom členského štátu, a

d)

boli splnené rovnaké podmienky, ako sú ustanovené v článku 9 ods. 2.

2.   Bez ohľadu na článok 13 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV sa prenosy údajov PNR bez predchádzajúceho súhlasu členského štátu, z ktorého sa údaje získali, povolia len za výnimočných okolností a len ak:

a)

takéto prenosy sú nevyhnutné na reakciu členského štátu alebo tretej krajiny na konkrétnu a skutočnú hrozbu súvisiacu s teroristickými trestnými činmi alebo závažnou trestnou činnosťou, a

b)

predchádzajúci súhlas nie je možné získať včas.

Orgán zodpovedný za vydanie súhlasu je o tom bezodkladne informovaný, pričom prenos sa riadne zaznamená a podrobí sa následnému overeniu.

3.   Členské štáty poskytujú údaje PNR príslušným orgánom tretích krajín len za podmienok, ktoré sú v súlade s touto smernicou, a len po overení toho, že plánované využitie údajov PNR zo strany príjemcov je v súlade s týmito podmienkami a zárukami.

4.   Vždy, keď členský štát vykonáva prenos údajov PNR podľa tohto článku, informuje o tom svoju zodpovednú osobu PIU.

Článok 12

Doba uchovávania údajov a depersonalizácia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje PNR, ktoré leteckí dopravcovia poskytnú PIU, uchovávali v databáze PIU po dobu piatich rokov po ich prenose PIU členského štátu, na území ktorého let pristáva alebo z ktorého odlieta.

2.   Po uplynutí doby šiestich mesiacov od prenosu údajov PNR podľa odseku 1, sa všetky údaje PNR depersonalizujú maskovaním nasledujúcich dátových prvkov, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho, ktorého sa údaje PNR týkajú:

a)

meno (mená) vrátane mien ostatných cestujúcich uvedené v PNR a počet spolucestujúcich v PNR;

b)

adresa a kontaktné informácie;

c)

informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, pokiaľ obsahujú akékoľvek informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho, ktorého sa údaje PNR týkajú, alebo akýchkoľvek iných osôb;

d)

informácie o častých cestujúcich („frequent flyer“);

e)

všeobecné poznámky, pokiaľ obsahujú akékoľvek informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho, ktorého sa údaje PNR týkajú, a

f)

akékoľvek údaje API, ktoré boli zhromaždené.

3.   Po uplynutí doby šiestich mesiacov uvedenej v odseku 2 je sprístupnenie úplných údajov PNR prípustné, len ak:

a)

sa možno opodstatnene domnievať, že je to nevyhnutné na účely uvedené v článku 6 ods. 2 písm. b) a

b)

ho schválil:

i)

justičný orgán alebo

ii)

iný vnútroštátny orgán, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušný overiť, či boli splnené podmienky sprístupnenia, a za podmienky, že zodpovedná osoba PIU bola o sprístupnení informovaný a následne ho uvedená zodpovedná osoba preskúmala.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje PNR po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 natrvalo vymazali. Touto povinnosťou nie sú dotknuté prípady, keď boli konkrétne údaje PNR prenesené príslušnému orgánu a využívajú sa v súvislosti s konkrétnym prípadmi na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania teroristických trestných činov alebo závažnej trestnej činnosti; v týchto prípadoch sa uchovávanie takýchto údajov príslušným orgánom riadi vnútroštátnym právom.

5.   PIU uchováva výsledok spracúvania podľa článku 6 ods. 2 písm. a) iba tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely informovania príslušných orgánov a v súlade s článkom 9 ods. 1 informujú PIU iných členských štátov o pozitívnej lustrácii. Aj keď je výsledok automatizovaného spracúvania po následnom individuálnom preskúmaní neautomatizovanými prostriedkami uvedenými v článku 6 ods. 5 negatívny, môže sa uchovávať, aby sa predišlo budúcim falošným pozitívnym lustráciám, a to dovtedy, kým sa nevymažú podkladové údaje podľa odseku 4 tohto článku.

Článok 13

Ochrana osobných údajov

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby pri každom spracúvaní osobných údajov podľa tejto smernice mal každý cestujúci rovnaké právo na ochranu svojich osobných údajov, práva na prístup k nim, na ich opravu, vymazanie a obmedzenie a práva na náhradu škody a súdne opravné prostriedky, ako sú ustanovené v práve Únie a vo vnútroštátnom práve a na účely vykonania článkov 17, 18, 19 a 20 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV. Uvedené články sa preto uplatnia.

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby sa ustanovenia prijaté vo vnútroštátnom práve na účely vykonania článkov 21 a 22 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV týkajúce sa dôvernosti pri spracúvaní a bezpečnosti údajov vzťahovali aj na spracúvanie osobných údajov podľa tejto smernice.

3.   Touto smernicou nie je dotknutá uplatniteľnosť smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (13) na spracúvanie osobných údajov leteckým dopravcami, najmä ich povinnosti prijať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov.

4.   Členské štáty zakážu spracúvanie údajov PNR, z ktorých je zrejmý rasový alebo etnický pôvod osoby, jej politické zmýšľanie, náboženské vyznanie či filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, zdravie, sexuálny život alebo sexuálna orientácia. Ak PIU dostane údaje PNR obsahujúce takéto informácie, ihneď ich vymaže.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby PIU viedli dokumentáciu týkajúcu sa všetkých systémov a postupov spracovania patriacich do ich pôsobnosti. Táto dokumentácia obsahuje aspoň:

a)

názov/meno a kontaktné údaje organizácie a pracovníkov PIU poverených spracúvaním údajov PNR a jednotlivé úrovne oprávnení na prístup;

b)

žiadosti podané príslušnými orgánmi a PIU ostatných členských štátov;

c)

všetky žiadosti o prenosy údajov PNR do tretej krajiny a prenosy týchto údajov do tretej krajiny.

PIU na požiadanie sprístupní celú dokumentáciu vnútroštátnemu dozornému orgánu.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby PIU viedol záznamy aspoň o týchto operáciách spracúvania: zhromažďovanie, nahliadanie, sprístupňovanie a výmaz. V záznamoch o nahliadaní a sprístupňovaní sa predovšetkým uvádza účel, dátum a čas týchto operácií, a pokiaľ možno aj identifikačné údaje osoby, ktorá do údajov PNR nahliadala alebo ich sprístupnila, ako aj totožnosť príjemcov týchto údajov. Záznamy sa využívajú výhradne na účely overovania a vlastného monitorovania, zabezpečenia integrity a bezpečnosti údajov alebo auditu. PIU na požiadanie sprístupní záznamy vnútroštátnemu dozornému orgánu.

Tieto záznamy sa archivujú počas piatich rokov.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby ich PIU zaviedol primerané technické a organizačné opatrenia a postupy na zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti primeranej rizikám, ktoré predstavuje spracúvanie a povaha údajov PNR.

8.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade pravdepodobného porušenia ochrany osobných údajov, ktoré by mohlo viesť k veľkému riziku pre ochranu osobných údajov alebo nepriaznivo ovplyvniť súkromie dotknutej osoby, PIU bez zbytočného odkladu informoval o tomto porušení dotknutú osobu a vnútroštátny dozorný orgán.

Článok 14

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uložia v prípade porušenia vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na zaistenie ich vykonávania.

Členské štáty predovšetkým ustanovia pravidlá o sankciách vrátane finančných sankcií voči leteckým dopravcom, ktorí neprenášajú údaje podľa článku 8 alebo neprenášajú ich v požadovanom formáte.

Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 15

Vnútroštátny dozorný orgán

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátny dozorný orgán uvedený v článku 25 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV bol zodpovedný aj za poradenstvo a monitorovanie týkajúce sa uplatňovania ustanovení prijatých členskými štátmi na základe tejto smernice na svojom území. Uplatňuje sa pritom článok 25 rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

2.   Uvedené vnútroštátne dozorné orgány vykonávajú činnosti podľa odseku 1 s ohľadom na ochranu základných práv pri spracúvaní osobných údajov.

3.   Každý vnútroštátny dozorný orgán:

a)

rieši sťažnosti podané akoukoľvek dotknutou osobou, vyšetruje predmetnú záležitosť a v primeranej lehote informuje dotknutú osobu o vývoji a výsledku šetrenia jej sťažnosti;

b)

overuje zákonnosť spracúvania údajov vedie vyšetrovania, inšpekcie a audity v súlade s vnútroštátnym právom, a to buď z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti uvedenej v písmene a).

4.   Každý vnútroštátny dozorný orgán poskytne na požiadanie poradenstvo ktorejkoľvek dotknutej osobe v súvislosti s výkonom jej práv uvedených v ustanoveniach prijatých podľa tejto smernice.

KAPITOLA III

Vykonávacie opatrenia

Článok 16

Spoločné protokoly a podporované formáty údajov

1.   Všetky prenosy údajov PNR leteckými dopravcami PIU na účely tejto smernice sa uskutočňujú elektronickými prostriedkami, ktoré poskytujú dostatočné záruky, pokiaľ ide o technické bezpečnostné opatrenia a organizačné opatrenia vzťahujúce sa na spracúvanie, ktoré sa má uskutočniť. V prípade technickej poruchy sa prenos údajov PNR môže uskutočniť akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami, za predpokladu, že sa zachová rovnaká úroveň bezpečnosti a dodržiava sa právo Únie týkajúce sa ochrany údajov.

2.   Rok odo dňa, keď Komisia po prvýkrát prijme spoločné protokoly a podporované formáty údajov v súlade s odsekom 3, sa všetky prenosy údajov PNR leteckými dopravcami PIU na účely tejto smernice budú uskutočňovať elektronicky s využitím bezpečných metód podľa uvedených spoločných protokolov. Takéto protokoly sú v záujme zaistenia bezpečnosti údajov PNR počas prenosu spoločné pre všetky prenosy. Údaje PNR sa prenesú v podporovanom formáte údajov, ktorý umožní ich čitateľnosť pre všetky zúčastnené strany. Od všetkých leteckých dopravcov sa vyžaduje, aby si vybrali spoločný protokol a formát údajov, ktoré plánujú používať pre svoje prenosy, a oznámili to PIU.

3.   Zoznam spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov vypracuje a v prípade potreby upraví Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.

4.   Odsek 1 sa uplatňuje, kým nebudú k dispozícii spoločné protokoly a podporované formáty údajov uvedené v odsekoch 2 a 3.

5.   Každý členský štát zabezpečí, aby sa prijali potrebné technické opatrenia umožňujúce využívanie spoločných protokolov a formátov údajov do jedného roka od dátumu prijatia spoločných protokolov a podporovaných formátov údajov uvedených v odseku 2.

Článok 17

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 18

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 25. mája 2018. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 19

Preskúmanie

1.   Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi vrátane štatistických informácií uvedených v článku 20 ods. 2 Komisia do 25. mája 2020, preskúma všetky prvky tejto smernice a predloží a predstaví správu Európskemu parlamentu a Rade.

2.   Komisia pri preskúmaní venuje osobitnú pozornosť:

a)

dodržiavaniu uplatniteľných noriem ochrany osobných údajov;

b)

potrebe a proporcionalite zhromažďovania a spracúvania údajov PNR v prípade každého účelu ustanoveného v tejto smernici;

c)

dĺžke doby uchovávania údajov;

d)

účinnosti výmeny informácií medzi členskými štátmi a

e)

kvalite posúdení, a to aj so zreteľom na štatistické informácie zozbierané podľa článku 20.

3.   Správa uvedená v odseku 1 tiež obsahuje preskúmanie nevyhnutnosti, proporcionality a efektívnosti začlenenia v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice povinného zhromažďovania a prenosu údajov PNR, týkajúcich sa všetkých alebo vybraných letov vnútri EÚ. Komisia zohľadní skúsenosti členských štátov a najmä tých, ktoré uplatňujú túto smernicu na lety vnútri EÚ v súlade s článkom 2. Správa tiež zváži potrebu začleniť do pôsobnosti tejto smernice hospodárske subjekty, ktoré nie sú leteckými dopravcami ako napríklad cestovných agentúr a kancelárií, ktoré poskytujú služby súvisiace s cestovaním, vrátane rezervácie letov.

4.   Komisia podľa potreby predloží na základe preskúmania uskutočneného podľa tohto článku Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na zmenu tejto smernice.

Článok 20

Štatistické údaje

1.   Členské štáty poskytujú Komisii každoročne súbor štatistických informácií o údajoch PNR, ktoré sa poskytujú PIU. Tieto štatistiky nesmú obsahovať žiadne osobné údaje.

2.   Štatistiky obsahujú minimálne tieto údaje:

a)

celkový počet cestujúcich, ktorých údaje PNR sa zhromaždili a vymieňali;

b)

počet cestujúcich identifikovaných na bližšie preskúmanie.

Článok 21

Vzťah k iným nástrojom

1.   Členské štáty môžu naďalej uplatňovať dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo dojednania o výmene informácií medzi príslušnými orgánmi, ktoré členské štáty uzavreli medzi sebou navzájom a ktoré sú platné 24. mája 2016, pokiaľ sú tieto dohody alebo dojednania v súlade s touto smernicou.

2.   Touto smernicou nie je dotknutá uplatniteľnosť smernice 95/46/ES na spracúvanie osobných údajov leteckým dopravcami.

3.   Touto smernicou nie sú dotknuté žiadne povinnosti ani záväzky členských štátov alebo Únie vyplývajúce z platných dvojstranných alebo mnohostranných dohôd s tretími krajinami.

Článok 22

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V Bruseli 27. apríla 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 107.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. apríla 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 21. apríla 2016.

(3)  Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1.

(4)  Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 24).

(5)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37).

(8)  Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89).

(9)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).


PRÍLOHA I

Údaje zo záznamov o cestujúcich zhromažďované leteckým dopravcami

1.

Lokalizačný záznam PNR („PNR record locator“)

2.

Dátum rezervácie/vystavenia letenky

3.

Dátum(-y) plánovanej cesty

4.

Meno (mená)

5.

Adresa a kontaktné informácie (telefónne číslo, e-mailová adresa)

6.

Informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy

7.

Celá trasa cesty pre konkrétny záznam o cestujúcom

8.

Informácie o častých cestujúcich („frequent flyer“)

9.

Cestovná agentúra/zástupca cestovnej agentúry

10.

Štádium cesty cestujúceho vrátane potvrdení odletu, stavu vybavenia („check-in“), informácií o prípadoch, keď sa cestujúci nedostavil k odletu (no show), alebo informácií o prípadoch, keď sa cestujúci dostavil bez rezervácie („go show“)

11.

Oddelené/rozdelené informácie PNR (Split/Divided PNR Information)

12.

Všeobecné poznámky (vrátane všetkých dostupných informácií o maloletých bez sprievodu mladších ako 18 rokov, napríklad meno alebo pohlavie maloletého, vek, jazyk(-y), ktorým(-i) hovorí, meno a kontaktné údaje osoby, ktorá ho sprevádza k odletu a jej vzťah k maloletému, meno a kontaktné údaje osoby, ktorá ho sprevádza po prílete a jej vzťah k maloletému, sprevádzajúci pracovník letiska pri odlete a prílete)

13.

Informácie o vystavení letenky vrátane čísla letenky, dátumu vystavenia letenky a jednosmerných leteniek, údajov zaznamenaných v rámci automatizovaného výpočtu cestovného („automated ticket fare quote“)

14.

Číslo sedadla a ostatné informácie týkajúce sa sedadla

15.

Informácie týkajúce sa spoločného označovania liniek (code-sharing)

16.

Všetky informácie o batožine

17.

Počet a mená ďalších cestujúcich v rámci jedného záznamu o cestujúcom

18.

Akékoľvek zhromaždené vopred poskytované informácie o cestujúcich (API) (vrátane typu, čísla, krajiny, v ktorej bol vydaný a dátumu uplynutia platnosti akéhokoľvek dokladu totožnosti, národnosti, priezviska, mena, pohlavia, dátumu narodenia, leteckej spoločnosti, čísla letu, dátumu odletu, dátumu príletu, miesta odletu, miesta príletu, času odletu a času príletu)

19.

Všetky doterajšie zmeny v údajoch PNR uvedených v bodoch 1 až 18.


PRÍLOHA II

Zoznam trestných činov, na ktoré sa odkazuje v článku 3 bode 9

1.

Účasť na zločinnom spolčení;

2.

obchodovanie s ľuďmi;

3.

sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia;

4.

nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami;

5.

nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami;

6.

korupcia;

7.

podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Únie;

8.

legalizácia príjmov z trestnej činnosti a falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura;

9.

kriminalita súvisiaca s počítačmi/počítačová kriminalita;

10.

trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami;

11.

uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu;

12.

vražda, závažné ublíženie na zdraví;

13.

nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami;

14.

únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka;

15.

organizovaná a ozbrojená lúpež;

16.

nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel;

17.

falšovanie, pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva alebo ich distribúcia;

18.

falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami;

19.

nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu;

20.

nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi;

21.

znásilnenie;

22.

trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu;

23.

nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla;

24.

sabotáž;

25.

obchodovanie s odcudzenými vozidlami;

26.

priemyselná špionáž.


Top