EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2007

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/2007 z 10. novembra 2015, ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

OJ L 294, 11.11.2015, p. 64–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2007/oj

11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/64


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/2007

z 10. novembra 2015,

ktorým sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bosne a Hercegovine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 33 a článok 31 ods. 2,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 19. januára 2015 prijala rozhodnutie (SZBP) 2015/77 (1), ktorým sa pán Lars-Gunnar WIGEMARK vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bosne a Hercegovine. Mandát OZEÚ má uplynúť 31. októbra 2015.

(2)

Mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť o ďalšie obdobie 16 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť dosahovanie cieľov vonkajšej činnosti Únie uvedených v článku 21 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Larsa-Gunnarr WIGEMARKA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bosne a Hercegovine sa týmto predlžuje do 28. februára 2017. Rada môže rozhodnúť, že mandát OZEÚ sa skončí skôr, a to na základe posúdenia zo strany Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (VP).

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ je založený na týchto cieľoch politiky Únie v Bosne a Hercegovine: neustály pokrok v procese stabilizácie a pridruženia s cieľom vytvoriť stabilnú, životaschopnú, mierovú a mnohonárodnostnú Bosnu a Hercegovinu, ktorá mierumilovne spolupracuje so svojimi susedmi a nezvratne smeruje k členstvu Únie. Únia bude tiež naďalej podporovať vykonávanie Všeobecnej rámcovej dohody o mieri (GFAP) v Bosne a Hercegovine.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľov politiky sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

ponúkať poradenstvo Únie a podporovať politický proces;

b)

zabezpečovať súlad a súdržnosť činností Únie;

c)

uľahčovať dosahovanie pokroku v súvislosti s politickými, hospodárskymi a európskymi prioritami;

d)

monitorovať výkonné a legislatívne orgány na všetkých úrovniach vlády v Bosne a Hercegovine a poskytovať im poradenstvo, ako aj nadväzovať styky s orgánmi a politickými stranami v Bosne a Hercegovine;

e)

zabezpečovať vykonávanie úsilia Únie v celkovom rozsahu činností v oblasti právneho štátu a reformy sektora bezpečnosti, podporovať celkovú koordináciu úsilia Únie v boji proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii a poskytovať politické riadenie tohto úsilia na miestnej úrovni, a v tejto súvislosti podľa potreby poskytovať posúdenie a poradenstvo VP a Komisii;

f)

poskytovať podporu posilnenému a účinnejšiemu prepojeniu trestného súdnictva a polície v Bosne a Hercegovine;

g)

bez toho, aby bola dotknutá štruktúra vojenského velenia, ponúkať veliteľovi ozbrojených síl EÚ politické usmernenia týkajúce sa vojenských otázok miestneho politického rozmeru, najmä takých, ktoré sa týkajú citlivých operácií, vzťahov s miestnymi orgánmi a vzťahov s miestnymi médiami; radiť sa s veliteľom ozbrojených síl EÚ predtým, ako prijme politické opatrenie, ktoré môže ovplyvniť bezpečnostnú situáciu;

h)

koordinovať a vykonávať úsilie, ktoré Únia vyvíja v záujme informovania verejnosti v Bosne a Hercegovine o otázkach týkajúcich sa Únie;

i)

podporovať proces integrácie do EÚ prostredníctvom cielenej verejnej diplomacie a podporných činností Únie zameraných na dosiahnutie dôkladnejšieho porozumenia otázok týkajúcich sa EÚ a ich podpory zo strany verejnosti v Bosne a Hercegovine, a to aj prostredníctvom zapojenia aktérov občianskej spoločnosti na miestnej úrovni;

j)

prispievať k rozvoju a upevňovaniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Bosne a Hercegovine v súlade s politikou v oblasti ľudských práv a usmerneniami Únie o ľudských právach;

k)

rokovať s príslušnými orgánmi Bosny a Hercegoviny o ich plnej spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY);

l)

v súlade s procesom integrácie do Únie poskytovať poradenstvo a pomáhať v súvislosti s politickým dialógom o nevyhnutných ústavných zmenách, uľahčovať a monitorovať ho;

m)

udržiavať úzke vzťahy s vysokým predstaviteľom v Bosne a Hercegovine a inými príslušnými medzinárodnými organizáciami, ktoré pracujú v krajine, a konzultovať s nimi;

n)

podľa potreby poskytovať poradenstvo VP týkajúce sa fyzických alebo právnických osôb, voči ktorým by sa vzhľadom na situáciu v Bosne a Hercegovine mohli prijať reštriktívne opatrenia;

o)

bez toho, aby boli dotknuté príslušné štruktúry velenia, pomáhať pri zabezpečovaní toho, aby sa všetky nástroje Únie v danej oblasti uplatňovali jednotne na účely dosiahnutia jej politických cieľov.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu pod vedením VP.

2.   PBV je s OZEÚ v úzkom spojení a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci jeho mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ bez toho, aby boli dotknuté právomoci VP.

3.   OZEÚ úzko koordinuje svoju činnosť s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a s jej príslušnými útvarmi.

Článok 5

Financovanie

1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. novembra 2015 do 28. februára 2017 je 7 600 000 EUR.

2.   S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie. Účasť fyzických a právnických osôb na zadávaní verejných zákaziek zo strany OZEÚ je otvorená bez obmedzenia. Okrem toho sa na tovary zakúpené zo strany OZEÚ nevzťahuje pravidlo pôvodu.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   Na pomoc OZEÚ pri vykonávaní mandátu a na prispievanie k súdržnosti, viditeľnosti a účinnosti celkovej činnosti Únie v Bosne a Hercegovine sa prideľuje osobitný personál. V rámci mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá OZEÚ za vytvorenie tímu. Tím zahŕňa členov, ktorí sú odborníkmi na osobitné politické otázky vyplývajúce z mandátu. OZEÚ bezodkladne informuje Radu a Komisiu o zložení tímu.

2.   Členské štáty, inštitúcie Únie a ESVČ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov vyslaného personálu hradí príslušný členský štát, inštitúcia Únie alebo ESVČ. K OZEÚ sa tiež môžu prideliť experti, ktorých do inštitúcií Únie alebo ESVČ vyslali členské štáty. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu, inštitúcii Únie alebo ESVČ a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a personálu OZEÚ

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov personálu OZEÚ, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými stranami. Členské štáty a ESVČ poskytnú na takýto účel všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia tímu OZEÚ dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/488/EÚ (2).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby mal OZEÚ prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Delegácie Únie a/alebo členské štáty podľa potreby poskytujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

V súlade s politikou Únie týkajúcou sa bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo Únie v operáciách podľa hlavy V zmluvy prijíma OZEÚ v súlade s mandátom OZEÚ a v závislosti od bezpečnostnej situácie v oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod priamym vedením OZEÚ, najmä tak, že:

a)

vypracuje konkrétny bezpečnostný plán založený na usmernení zo strany ESVČ, ktorý zahŕňa fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia, ktorým sa riadi bezpečný presunu personálu do oblasti, za ktorú zodpovedá, a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov, a ktorý obsahuje aj pohotovostný a evakuačný plán;

b)

zabezpečuje, aby všetci členovia personálu nasadzovaní mimo Únie boli poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti, za ktorú zodpovedá;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia tímu OZEÚ, ktorí sa majú nasadiť mimo Únie, vrátane miestneho zmluvného personálu, zúčastnili pred presunom do oblasti, za ktorú zodpovedá, alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti prideleného uvedenej oblasti zo strany ESVČ;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a predkladá Rade, VP a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy o pokroku a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Predkladanie správ

OZEÚ pravidelne podáva ústne a písomné správy VP a PBV. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám Rady. Pravidelné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže podávať správy aj Rade pre zahraničné veci. OZEÚ sa môže v súlade s článkom 36 zmluvy podieľať na informovaní Európskeho parlamentu.

Článok 12

Koordinácia

1.   V záujme dosiahnutia cieľov politiky Únie prispieva OZEÚ k jednotnosti, konzistentnosti a účinnosti činnosti Únie a pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje Únie a činnosti členských štátov pôsobili súdržne. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou Komisie a prípadne aj ďalších OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Únie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke vzťahy s vedúcimi delegácií Únie v regióne a vedúcimi misií členských štátov. Vedúci misií členských štátov vyvíjajú čo najväčšie úsilie, aby OZEÚ pomáhali pri vykonávaní mandátu. OZEÚ je tiež v spojení s medzinárodnými a regionálnymi aktérmi pôsobiacimi v teréne a predovšetkým úzko spolupracuje s vysokým predstaviteľom v Bosne a Hercegovine.

3.   V záujme podpory operácií krízového riadenia Únie OZEÚ spolu s ostatnými aktérmi Únie prítomnými v oblasti zlepšuje šírenie a výmenu informácií zo strany uvedených aktérov Únie s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň spoločnej informovanosti o situácii a jej hodnotenia.

Článok 13

Pomoc súvisiaca s nárokmi

OZEÚ a personál OZEÚ pomáhajú pri poskytovaní informácií pri riešení všetkých nárokov a záväzkov, ktoré vyplývajú z mandátov predchádzajúcich OZEÚ v Bosne a Hercegovine, a poskytujú administratívnu pomoc a prístup k príslušným spisom na takéto účely.

Článok 14

Preskúmanie

Vykonávanie tohto rozhodnutia a jeho súlad s inými príspevkami Únie v regióne sa pravidelne skúma. OZEÚ predloží Rade, VP a Komisii do konca júna 2016 správu o pokroku a do konca novembra 2016 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2015.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Radu

predseda

P. GRAMEGNA


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/77 z 19. januára 2015, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine (Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2015, s. 7).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/488/EÚ z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 274, 15.10.2013, s. 1).


Top