EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2003

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2003 z 10. novembra 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Text s významom pre EHP)

OJ L 294, 11.11.2015, p. 32–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2003/oj

11.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/32


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2003

z 10. novembra 2015,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 808/2004 sa vytvára spoločný rámec na systematickú tvorbu európskej štatistiky informačnej spoločnosti.

(2)

Prostredníctvom vykonávacích opatrení je potrebné určiť, ktoré údaje sa majú poskytovať na tvorbu štatistiky v rámci modulu 1: „Podniky a informačná spoločnosť“ a modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informačná spoločnosť“, a stanoviť lehoty na ich zasielanie.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Údaje, ktoré sa majú zasielať na tvorbu európskej štatistiky informačnej spoločnosti uvedenej v článku 3 ods. 2 a článku 4 nariadenia (ES) č. 808/2004, sa vymedzujú v rámci modulu 1: „Podniky a informačná spoločnosť“ prílohy I a modulu 2: „Jednotlivci, domácnosti a informačná spoločnosť“ prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.


PRÍLOHA I

Modul 1: Podniky a informačná spoločnosť

A.   Témy a ich ukazovatele

1.

Medzi témy vybrané zo zoznamu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 808/2004, ktoré sa majú sledovať v referenčnom roku 2016, patria:

a)

IKT systémy a ich používanie v podnikoch;

b)

používanie internetu a iných elektronických sietí v podnikoch;

c)

elektronický obchod (e-commerce);

d)

procesy elektronického podnikania a organizačné aspekty;

e)

znalosti v oblasti IKT v podnikovej jednotke a potreba zručností v oblasti IKT;

f)

prekážky brániace využívaniu IKT, internetu a iných elektronických sietí, elektronického obchodu a procesov elektronického podnikania;

g)

prístup k technológiám umožňujúcim pripojenie na internet alebo iné siete z akéhokoľvek miesta v akomkoľvek čase (všadeprítomná pripojiteľnosť) a ich používanie.

2.

Sledujú sa tieto ukazovatele týkajúce sa podnikov:

a)

IKT systémy a ich používanie v podnikoch

i)

v prípade všetkých podnikov:

používanie počítačov;

ii)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

(nepovinné) zamestnané osoby alebo percentuálny podiel z celkového počtu zamestnaných osôb, ktoré používajú počítače na pracovné účely.

b)

Používanie internetu a iných elektronických sietí v podnikoch

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

prístup na internet,

vystavovanie alebo odosielanie faktúr;

ii)

v prípade podnikov, ktoré majú prístup na internet:

zamestnané osoby alebo percentuálny podiel z celkového počtu zamestnaných osôb, ktoré používajú počítače s prístupom na internet na pracovné účely,

pripojenie na internet: DSL alebo akýkoľvek iný druh pevného širokopásmového internetového pripojenia,

pripojenie na internet: mobilné širokopásmové pripojenie cez prenosné zariadenie používajúce mobilné telefónne siete („3G“ alebo „4G“),

(nepovinné) pripojenie na internet: mobilné širokopásmové pripojenie cez prenosný počítač používajúci mobilné telefónne siete („3G“ alebo „4G“),

(nepovinné) pripojenie na internet: mobilné širokopásmové pripojenie cez iné prenosné zariadenia, ako sú napr. smartfóny používajúce mobilné telefónne siete („3G“ alebo „4G“),

zamestnané osoby alebo percentuálny podiel z celkového počtu zamestnaných osôb, ktorým podnik poskytol prenosné zariadenie umožňujúce pripojenie na internet na pracovné účely prostredníctvom mobilných telefónnych sietí,

poskytnutie prenosných zariadení umožňujúcich mobilné pripojenie na internet zamestnaným osobám na pracovné účely,

existencia webovej lokality,

používanie sociálnych sietí, nielen na umiestňovanie platených reklám,

používanie podnikových blogov alebo mikroblogov, nielen na umiestňovanie platených reklám,

používanie webových lokalít na zdieľanie multimediálnych obsahov, nielen na umiestňovanie platených reklám,

používanie nástrojov na báze wiki na výmenu poznatkov, nielen na umiestňovanie platených reklám,

iii)

v prípade podnikov, ktoré majú DSL alebo akýkoľvek iný druh pevného širokopásmového pripojenia na internet:

maximálna zmluvne stanovená rýchlosť sťahovania najrýchlejšieho pevného pripojenia na internet v Mbit/s v rozsahu: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100];

iv)

v prípade podnikov, ktoré majú webovú lokalitu, informácie o funkčnej ponuke:

opis tovaru alebo služieb, cenníky,

online objednávanie alebo rezervovanie,

možnosť pre návštevníkov prispôsobiť si alebo navrhnúť tovar alebo služby online,

možnosť vysledovať zadané objednávky alebo zistiť informácie o ich stave,

individualizácia obsahu webovej lokality pre pravidelných/častejších návštevníkov,

linky alebo odkazy na podnikové profily v sociálnych médiách,

(nepovinné) zverejnenie voľných pracovných miest alebo online podávanie žiadostí o zamestnanie;

v)

v prípade podnikov, ktoré poskytujú zamestnaným osobám prenosné zariadenia umožňujúce mobilné pripojenie na internet na pracovné účely:

poskytnutie prenosných zariadení na prístup k systému elektronickej pošty podniku,

poskytnutie prenosných zariadení na prístup k dokumentom podniku a ich úpravu,

poskytnutie prenosných zariadení na používanie vyhradených obchodných softvérových aplikácií.

c)

Elektronický obchod (e-commerce)

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

prijatie objednávok na tovar alebo služby zadaných prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie (internetový predaj) v predchádzajúcom kalendárnom roku,

prijatie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom správ EDI (EDI predaj) v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) zadanie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom webovej lokality, aplikácie alebo správy EDI v predchádzajúcom kalendárnom roku;

ii)

v prípade podnikov, ktoré prijali objednávky zadané prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie v predchádzajúcom kalendárnom roku:

hodnota alebo percentuálny podiel celkového obratu z predaja v rámci elektronického obchodu, ktorý bol výsledkom objednávok zadaných prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie, v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel predaja (obratu) v rámci elektronického obchodu súkromným zákazníkom (medzi podnikom a koncovými zákazníkmi: B2C), ktorý bol výsledkom objednávok zadaných prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel predaja (obratu) v rámci elektronického obchodu iným podnikom (medzi podnikmi: B2B) a predaja v rámci elektronického obchodu verejným orgánom (medzi podnikom a verejnou správou: B2G), ktorý bol výsledkom prijatých objednávok zadaných prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) používanie online platobných systémov v prípade predaja prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie, t. j. platba je súčasťou objednávky,

(nepovinné) používanie offline platobných systémov v prípade predaja prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie, t. j. platba nie je súčasťou objednávky;

iii)

v prípade podnikov, ktoré prijali objednávky na výrobky alebo služby prostredníctvom správ EDI:

hodnota alebo percentuálny podiel celkového obratu z predaja v rámci elektronického obchodu, ktorý bol výsledkom objednávok prijatých prostredníctvom správ EDI v predchádzajúcom kalendárnom roku;

iv)

v prípade podnikov, ktoré zadali objednávky prostredníctvom webovej lokality, aplikácie alebo správy EDI, je poskytovanie nasledujúcich informácií nepovinné:

zadanie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie v predchádzajúcom kalendárnom roku,

zadanie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom správ EDI v predchádzajúcom kalendárnom roku,

zadanie objednávok na tovar alebo služby prostredníctvom webovej lokality, aplikácie alebo správy EDI v hodnote aspoň 1 % celkovej hodnoty nákupov v predchádzajúcom kalendárnom roku.

d)

Procesy elektronického podnikania a organizačné aspekty

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

(nepovinné) analýza veľkých dát s použitím vlastných údajov podniku z inteligentných zariadení alebo snímačov ako zdroja údajov v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) analýza veľkých dát s použitím geolokalizačných údajov ako zdroja údajov v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) analýza veľkých dát s použitím údajov získaných zo sociálnych médií ako zdroja údajov v predchádzajúcom kalendárnom roku,

(nepovinné) analýza veľkých dát s použitím iných zdrojov údajov, neuvedených v tomto bode, v predchádzajúcom kalendárnom roku;

ii)

v prípade podnikov, ktoré analyzujú veľké dáta:

(nepovinné) využitie vlastných zamestnancov podniku na vykonávanie analýzy veľkých dát,

(nepovinné) využitie externých poskytovateľov služieb na vykonávanie analýzy veľkých dát;

iii)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

vystavovanie/odosielanie akéhokoľvek druhu faktúr v elektronickej alebo v papierovej forme iným podnikom v predchádzajúcom kalendárnom roku,

vystavovanie/odosielanie akéhokoľvek druhu faktúr v elektronickej alebo papierovej forme orgánom verejnej moci v predchádzajúcom kalendárnom roku,

vystavovanie/odosielanie akéhokoľvek druhu faktúr v elektronickej alebo papierovej forme súkromným zákazníkom v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel všetkých faktúr prijatých vo forme elektronických faktúr v štandardnej štruktúre vhodnej na automatické spracovanie (eInvoices) v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel všetkých faktúr prijatých v papierovej forme alebo vo forme elektronických faktúr v štruktúre nevhodnej na automatické spracovanie v predchádzajúcom kalendárnom roku;

iv)

v prípade podnikov, ktoré vystavili/odoslali faktúry iným podnikom alebo orgánom verejnej moci v predchádzajúcom kalendárnom roku:

percentuálny podiel všetkých faktúr vystavených/odoslaných iným podnikom alebo orgánom verejnej moci vo forme elektronických faktúr v štandardnej štruktúre vhodnej na automatické spracovanie (eInvoices) v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel všetkých faktúr vystavených/odoslaných iným podnikom alebo orgánom verejnej moci v elektronickej forme v štruktúre nevhodnej na automatické spracovanie v predchádzajúcom kalendárnom roku,

percentuálny podiel všetkých faktúr vystavených/odoslaných iným podnikom alebo orgánom verejnej moci len v papierovej forme v predchádzajúcom kalendárnom roku.

e)

Znalosti v oblasti IKT v podnikovej jednotke a potreba zručností v oblasti IKT

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

zamestnávanie špecialistov IKT,

poskytnutie akéhokoľvek druhu odbornej prípravy na rozvinutie zručností súvisiacich s IKT pre špecialistov IKT v predchádzajúcom kalendárnom roku,

poskytnutie akéhokoľvek druhu odbornej prípravy na rozvinutie zručností súvisiacich s IKT pre ostatné zamestnané osoby v predchádzajúcom kalendárnom roku,

prijatie alebo snaha prijať špecialistov IKT v predchádzajúcom kalendárnom roku,

vykonávanie nasledujúcich činností IKT v predchádzajúcom kalendárnom roku v členení podľa kategórií „najmä vlastnými zamestnancami vrátane zamestnancov v materských spoločnostiach alebo pridružených podnikoch“, „najmä externým dodávateľom“ alebo „neuplatňuje sa“:

údržba infraštruktúry IKT (servery, počítače, tlačiarne, siete),

podpora kancelárskeho softvéru,

vývoj softvéru/systémov na riadenie podniku,

podpora softvéru/systémov na riadenie podniku,

vývoj webových aplikácií,

podpora webových aplikácií,

bezpečnosť a ochrana údajov;

ii)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače a ktoré v predchádzajúcom kalendárnom roku prijali alebo sa snažili prijať špecialistov IKT:

voľné miesta pre špecialistov IKT, ktoré bolo ťažké obsadiť.

f)

Prekážky brániace využívaniu IKT, internetu a iných elektronických sietí, elektronického obchodu a procesov elektronického podnikania

i)

v prípade podnikov, ktoré používajú počítače:

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: tovar alebo služby nie sú vhodné na internetový predaj,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: problémy súvisiace s logistikou,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: problémy s platbou,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: problémy súvisiace s bezpečnosťou IKT alebo ochranou údajov,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: problémy s právnym rámcom,

(nepovinné) prekážky, ktoré obmedzujú predaj prostredníctvom webovej lokality alebo aplikácie alebo mu bránia: príliš vysoké investičné náklady v porovnaní s očakávaným úžitkom.

g)

Prístup k technológiám umožňujúcim pripojenie na internet alebo iné siete z akéhokoľvek miesta v akomkoľvek čase (všadeprítomná pripojiteľnosť) a ich používanie;

i)

v prípade podnikov, ktoré majú prístup na internet:

poskytovanie vzdialeného prístupu k systému elektronickej pošty, dokumentom alebo aplikáciám podniku,

platba reklám na internete,

používanie služieb cloud computingu s výnimkou bezplatných služieb;

ii)

v prípade podnikov, ktoré platia za reklamy na internete s použitím niektorej z nasledujúcich metód cielenej reklamy:

metóda reklamy na základe obsahu alebo kľúčových slov webových lokalít, ktoré používatelia vyhľadávajú,

metóda reklamy na základe sledovania minulých aktivít alebo profilu používateľov internetu,

metóda reklamy na základe geolokácie používateľov internetu,

akákoľvek iná, vyššie neuvedená metóda cielenej reklamy na internete;

iii)

v prípade podnikov, ktoré majú prístup na internet a kupujú služby cloud computingu:

používanie elektronickej pošty ako služby cloud computingu,

používanie kancelárskeho softvéru ako služby cloud computingu,

hosting podnikovej databázy (podnikových databáz) ako služby cloud computingu,

ukladanie súborov ako služby cloud computingu,

používanie softvérových aplikácií pre financie alebo účtovníctvo ako služby cloud computingu,

používanie správy vzťahov s klientmi (Customer Relationship Management – CRM) ako služby cloud computingu,

používanie výpočtovej kapacity na prevádzku vlastného softvéru ako služby cloud computingu,

používanie služieb cloud computingu zo spoločne využívaných serverov poskytovateľov služieb,

používanie služieb cloud computingu zo serverov poskytovateľov služieb určených výlučne pre podnik.

3.

Tieto základné ukazovatele za všetky podniky sa sledujú alebo získavajú z alternatívnych zdrojov:

hlavná ekonomická činnosť podniku v predchádzajúcom kalendárnom roku,

priemerný počet zamestnaných osôb v predchádzajúcom kalendárnom roku,

celkový obrat (celková hodnota bez DPH) v predchádzajúcom kalendárnom roku.

B.   Pokrytie

Ukazovatele stanovené v časti A bodoch 2 a 3 sa sledujú za tieto kategórie podnikov:

1.

Ekonomická činnosť: podniky zaradené do týchto položiek NACE Rev. 2:

Položka NACE

Opis

Sekcia C

Priemyselná výroba

Sekcia D, E

Dodávka elektriny, plynu a pary, dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd

Sekcia F

Stavebníctvo

Sekcia G

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov

Sekcia H

Doprava a skladovanie

Sekcia I

Ubytovacie a stravovacie služby

Sekcia J

Informácie a komunikácia

Sekcia L

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Divízie 69 – 74

Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy

Sekcia N

Administratívne a podporné služby

Skupina 95.1

Oprava počítačov a komunikačných zariadení

2.

Veľkosť podniku: podniky s 10 alebo viac zamestnanými osobami. Sledovanie podnikov s menej ako 10 zamestnanými osobami je nepovinné.

3.

Geografická oblasť: podniky nachádzajúce sa v akejkoľvek časti územia členského štátu.

C.   Referenčné obdobia

Referenčným obdobím pre ukazovatele, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci kalendárny rok, je rok 2015. Pre ostatné ukazovatele je referenčným obdobím rok 2016.

D.   Členenie údajov

V prípade tém a ukazovateľov uvedených v časti A bode 2 sa poskytujú tieto doplnkové ukazovatele:

1.

Členenie podľa ekonomických činností: podľa týchto agregátov NACE Rev. 2:

Agregácia NACE Rev. 2

na eventuálny výpočet národných agregátov

 

10 – 18

 

19 – 23

 

24 – 25

 

26 – 33

 

35 – 39

 

41 – 43

 

45 – 47

 

47

 

49 – 53

 

55

 

58 – 63

 

68

 

69 – 74

 

77 – 82

 

26.1 – 26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Agregácia NACE Rev. 2

na eventuálny výpočet európskych agregátov

 

10 – 12

 

13 – 15

 

16 – 18

 

26

 

27 – 28

 

29 – 30

 

31 – 33

 

45

 

46

 

55 – 56

 

58 – 60

 

61

 

62 – 63

 

77 – 78 + 80 – 82

 

79

 

95.1

2.

Členenie podľa veľkostných tried: údaje sa poskytujú v členení podľa týchto veľkostných tried v závislosti od počtu zamestnaných osôb:

Veľkostná trieda

 

10 alebo viac zamestnaných osôb

 

10 až 49 zamestnaných osôb

 

50 až 249 zamestnaných osôb

 

250 alebo viac zamestnaných osôb

Ak sa podniky sledujú, údaje sa poskytujú v členení podľa tejto tabuľky:

Veľkostná trieda

 

Menej ako 10 zamestnaných osôb (nepovinné)

 

Menej ako 5 zamestnaných osôb (nepovinné)

 

5 až 9 zamestnaných osôb (nepovinné)

E.   Periodicita

Údaje vyžadované podľa tejto prílohy sa za rok 2016 predložia jednorazovo.

F.   Lehoty na zasielanie výsledkov

1.

Agregované údaje, v prípade potreby označené ako dôverné alebo nespoľahlivé, sa v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 a bodom 6 prílohy I k nemu zašlú Eurostatu pred 5. októbrom 2016. Do tohto dátumu musí byť súbor údajov dokončený, zvalidovaný a prijatý.

2.

Metaúdaje uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa zašlú Eurostatu pred 31. májom 2016.

3.

Správa o kvalite uvedená v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa zašle Eurostatu do 5. novembra 2016.

4.

Údaje a metaúdaje sa poskytnú Eurostatu v súlade so štandardom výmeny údajov stanoveným Eurostatom cez jednotné kontaktné miesto. Metaúdaje a správa o kvalite sa poskytnú v štandardnej štruktúre stanovenej Eurostatom.


PRÍLOHA II

Modul 2: Jednotlivci, domácnosti a informačná spoločnosť

A.   Témy a ich ukazovatele

1.

Medzi témy vybrané zo zoznamu v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 808/2004, ktoré sa majú sledovať v referenčnom roku 2016, patria:

a)

prístup k IKT a ich používanie jednotlivcami a/alebo domácnosťami;

b)

používanie internetu a iných elektronických sietí na rôzne účely jednotlivcami a/alebo domácnosťami;

c)

bezpečnosť a dôveryhodnosť IKT;

d)

znalosti a zručnosti v oblasti IKT;

e)

prekážky brániace používaniu IKT a internetu;

f)

používanie IKT jednotlivcami na výmenu informácií a služieb s vládami a orgánmi verejnej správy (elektronická verejná správa);

g)

prístup k technológiám umožňujúcim pripojenie na internet alebo iné siete z akéhokoľvek miesta v akomkoľvek čase (všadeprítomná pripojiteľnosť) a ich používanie.

2.

Sledujú sa tieto ukazovatele:

a)

Prístup k IKT a ich používanie jednotlivcami a/alebo domácnosťami

i)

v prípade všetkých domácností:

prístup na internet doma (akýmkoľvek zariadením);

ii)

v prípade domácností s prístupom na internet:

pripojenie na internet: pevné širokopásmové pripojenie, ako napr. DSL, ADSL, VDSL, kábel, optické vlákno, satelit, verejné WiFi,

pripojenie na internet: mobilné širokopásmové pripojenie (cez mobilnú telefónnu sieť – aspoň 3G, napr. UMTS, s použitím (SIM) karty alebo USB kľúča, mobilného telefónu alebo smartfónu ako modemu),

(nepovinné) pripojenie na internet: pripojenie cez bežnú telefónnu linku alebo ISDN,

(nepovinné) pripojenie na internet: mobilné úzkopásmové pripojenie (cez mobilnú telefónnu sieť – menej ako 3G, napr. 2G+/GPRS, s použitím (SIM) karty alebo USB kľúča, mobilného telefónu alebo smartfónu ako modemu).

b)

Používanie internetu jednotlivcami a/alebo domácnosťami na rôzne účely

i)

v prípade všetkých jednotlivcov:

používanie internetu v poslednom období (za posledné tri mesiace; pred viac ako tromi mesiacmi a menej ako rokom; pred viac ako rokom; nikdy nepoužíval internet);

ii)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet:

používanie internetu na nákup alebo objednanie tovaru a služieb na súkromné účely v poslednom období (za posledné tri mesiace; pred viac ako tromi mesiacmi a menej ako rokom; pred viac ako rokom; nikdy nenakupoval ani neobjednával cez internet);

iii)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledné tri mesiace:

priemerná frekvencia používania internetu za posledné tri mesiace (každý deň alebo skoro každý deň; aspoň raz za týždeň (ale nie každý deň); menej ako raz za týždeň),

používanie stolového počítača na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie laptopu alebo netbooku na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie tabletu na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie mobilného telefónu alebo smartfónu na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie iných mobilných zariadení (napríklad mediálna alebo herná konzola, čítačka elektronických kníh, inteligentné hodinky) na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie inteligentného televízora (s priamym internetovým pripojením, napríklad cez WiFi, nie cez samostatné zariadenie, pri ktorom sa televízor používa len ako väčšia obrazovka) na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na odosielanie a prijímanie elektronickej pošty,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na telefonovanie cez internet, videotelefonovanie (pomocou webovej kamery) prostredníctvom internetu (s použitím aplikácií),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na účasť v sociálnych sieťach (vytvorenie používateľského profilu, vkladanie správ a iných príspevkov),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na čítanie online spravodajstva, novín alebo spravodajských časopisov,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na vyhľadávanie informácií o tovare alebo službách,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na prehrávanie alebo sťahovanie hier,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na počúvanie hudby (napríklad rádio cez internet, streaming hudby),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na sledovanie televíznych programov vysielaných televíznymi stanicami cez internet (naživo alebo s časovým posunom),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na sledovanie videa na požiadanie od poskytovateľov komerčných služieb,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na sledovanie videoobsahu od poskytovateľov služieb na zdieľanie súborov,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na vkladanie vlastnej tvorby (ako napr. text, fotografie, video, hudba, softvér) na akékoľvek webové lokality prístupné pre ostatných používateľov,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na tvorbu webových lokalít alebo blogov,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na vyhľadávanie informácií týkajúcich sa zdravia,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na dohodnutie návštevy lekára prostredníctvom webovej lokality (napríklad webovej lokality nemocnice alebo zdravotníckeho zariadenia),

používanie internetu na súkromné účely za posledné tri mesiace na využívanie služieb týkajúcich sa cestovania a ubytovania v súvislosti s cestovaním,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na predaj tovaru alebo služieb (napríklad prostredníctvom online aukcií),

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na internetové bankovníctvo,

používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na úhradu (prostredníctvom platobných účtov) tovaru alebo služieb nakupovaných cez internet,

využívanie ukladacieho priestoru na internete za posledné tri mesiace na súkromné účely na ukladanie dokumentov, obrázkov, hudby, videa alebo iných súborov (napríklad Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive),

používanie internetu za posledné tri mesiace pri učení sa na vzdelávacie, profesionálne alebo súkromné účely formou účasti na online kurze,

používanie internetu za posledné tri mesiace pri učení sa na vzdelávacie, profesionálne alebo súkromné účely formou využívania online materiálov s výnimkou úplných kurzov (napríklad audiovizuálne materiály, softvér na online učenie, elektronické učebnice),

používanie internetu za posledné tri mesiace pri učení sa na vzdelávacie, profesionálne alebo súkromné účely formou komunikácie s inštruktormi alebo študentmi prostredníctvom vzdelávacích webových lokalít/portálov,

(nepovinné) používanie internetu za posledné tri mesiace pri učení sa na iné vzdelávacie, profesionálne alebo súkromné účely;

iv)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali inteligentný televízor na pripojenie sa na internet za posledné tri mesiace:

používanie inteligentného televízora na sledovanie televíznych programov cez internet (naživo alebo s časovým posunom) za posledné tri mesiace,

používanie inteligentného televízora na sledovanie iného videoobsahu (na požiadanie alebo od poskytovateľov služieb na zdieľanie súborov) za posledné tri mesiace,

používanie inteligentného televízora na prezeranie internetu prostredníctvom prehliadača za posledné tri mesiace,

používanie inteligentného televízora na využívanie iných aplikácií (napríklad Skype, Facebook, hry, nakupovanie cez internet) za posledné tri mesiace.

v)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely:

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na nákup alebo predaj akcií, dlhopisov, fondov alebo iných investičných služieb,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na nákup alebo obnovenie existujúcich poistiek vrátane tých, ktoré sa ponúkajú v balíku s ďalšou službou (napríklad cestovné poistenie ponúkané spolu s letenkou),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na vybavenie pôžičky alebo úveru od bánk alebo iných finančných poskytovateľov;

vi)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely na nákup alebo objednanie tovaru a služieb:

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie jedla alebo potravín,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie tovaru pre domácnosť,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie liekov,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie odevov alebo športového tovaru,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie počítačového hardvéru,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie elektronického vybavenia (vrátane kamier),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie telekomunikačných služieb (napríklad predplatenie televízie, širokopásmového pripojenia, prípojky pevnej linky alebo mobilného telefónu, dobíjanie kreditu na predplatených telefónnych kartách),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie dovolenkového ubytovania (ako napr. hotely),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie iných cestovných služieb (ako napr. cestovné lístky, prenájom auta),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie lístkov na podujatia,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie filmov alebo hudby,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie kníh, časopisov alebo novín (vrátane elektronických kníh),

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie materiálov na elektronické vzdelávanie,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie softvéru videohier, iného počítačového softvéru a inovácií softvéru,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na objednanie iného tovaru alebo služieb,

nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb za posledných dvanásť mesiacov u vnútroštátnych predajcov,

nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb za posledných dvanásť mesiacov u predajcov z iných krajín EÚ,

nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb za posledných dvanásť mesiacov u predajcov z krajín mimo EÚ,

nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb za posledných dvanásť mesiacov u predajcov, ktorých krajina pôvodu je neznáma,

počet objednávok či tovaru alebo služieb zakúpených cez internet za posledné tri mesiace (počet objednávok/nákupov alebo podľa kategórií: 1 – 2 objednávky/nákupy; od > 2 do 5 objednávok/nákupov; od > 5 do 10 objednávok/nákupov, > 10 objednávok/nákupov),

celková hodnota tovaru alebo služieb (s výnimkou akcií alebo iných finančných služieb) zakúpených cez internet za posledné tri mesiace (suma v EUR alebo podľa kategórií: menej ako 50 EUR, od 50 do menej ako 100 EUR, od 100 EUR do menej ako 500 EUR, od 500 EUR do menej ako 1 000 EUR, 1 000 EUR alebo viac; suma nie je známa),

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: technická porucha webovej lokality pri objednávaní alebo platení,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: problémy s hľadaním informácií o zárukách a ostatných zákonných právach,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: dodávka trvala dlhšie, ako bolo uvedené,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: konečné náklady vyššie, ako bolo uvedené (napr. vysoké dodacie náklady, neočakávané poplatky za spracovanie),

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: dodanie nesprávneho alebo poškodeného tovaru,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: došlo k podvodu (napr. vôbec nedoručený tovar/služby, zneužitie údajov z kreditnej karty),

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: reklamácie a odškodnenie sú problematické, alebo reakcia na reklamáciu je neuspokojivá,

(nepovinné) problémy v súvislosti s elektronickým obchodom: zahraničný maloobchodník nedodáva do krajiny pobytu respondenta,

(nepovinné) iné problémy v súvislosti s elektronickým obchodom:

(nepovinné) žiadne problémy v súvislosti s elektronickým obchodom,

ako často sa používali informácie z viacerých webových lokalít maloobchodníkov, výrobcov alebo poskytovateľov služieb pred nákupom cez internet za posledných dvanásť mesiacov: vždy alebo takmer vždy, niekedy, zriedkakedy alebo nikdy,

ako často sa používali informácie z webových lokalít alebo aplikácií na porovnanie cien alebo výrobkov pred nákupom cez internet za posledných dvanásť mesiacov: vždy alebo takmer vždy, niekedy, zriedkakedy alebo nikdy,

ako často sa používali informácie z recenzií zákazníkov na webových lokalitách alebo blogoch pred nákupom cez internet za posledných dvanásť mesiacov: vždy alebo takmer vždy, niekedy, zriedkakedy alebo nikdy,

tovar alebo služby boli nakúpené alebo objednané tak, že sa okamžite reagovalo na reklamu na webovej lokalite pre sociálne médiá alebo v aplikácii sociálnych sietí kliknutím alebo priamym nákupom.

c)

Bezpečnosť a dôveryhodnosť IKT

i)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov:

osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov týkajúce sa osobných údajov (napríklad meno, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti),

osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov týkajúce sa kontaktných údajov (napr. adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa),

osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov týkajúce sa platobných údajov (napr. číslo kreditnej alebo debetnej karty, číslo bankového účtu),

iné osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov, napríklad fotografie, údaje o súčasnej polohe, informácie týkajúce sa zdravia, zamestnania, príjmov,

žiadne osobné informácie poskytnuté cez internet za posledných dvanásť mesiacov,

čítanie vyhlásení o ochrane osobných údajov pred poskytnutím osobných informácií za posledných dvanásť mesiacov,

obmedzený prístup k údajom o geografickej polohe za posledných dvanásť mesiacov,

obmedzený prístup k profilu alebo obsahu na sociálnych sieťach za posledných dvanásť mesiacov,

nesúhlas s používaním osobných informácií na reklamné účely za posledných dvanásť mesiacov,

overenie zabezpečenia webovej lokality, na ktorej sa mali poskytnúť osobné informácie za posledných dvanásť mesiacov (napríklad webové lokality https, logo alebo certifikát bezpečnosti),

požiadanie o aktualizáciu alebo odstránenie informácií, ktoré o respondentovi spravujú webové lokality alebo vyhľadávacie služby za posledných dvanásť mesiacov,

znalosť o tom, že súbory „cookies“ sa môžu využiť na sledovanie pohybu osôb na internete, vytváranie používateľských profilov a tvorbu reklám individuálne prispôsobených používateľom,

(nepovinné) obavy vyplývajúce zo skutočnosti, že online činnosti sa zaznamenávajú na účely individualizovanej reklamy (veľké obavy, určité obavy alebo vôbec žiadne obavy),

bezpečnostné nastavenia prehliadača už boli zmenené, aby sa zabránilo vytváraniu súborov „cookies“ na vlastnom počítači alebo aby sa obmedzilo ich množstvo,

používanie softvéru na zabránenie sledovania (anti-tracking).

d)

Znalosti a zručnosti v oblasti IKT

i)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov:

zručnosti, ktoré umožňujú prenášať súbory medzi počítačom a inými zariadeniami,

zručnosti, ktoré umožňujú inštalovať softvér alebo aplikácie (apps),

zručnosti, ktoré umožňujú meniť nastavenia akéhokoľvek softvéru vrátane operačného systému alebo bezpečnostných programov,

zručnosti, ktoré umožňujú kopírovať alebo presúvať súbory alebo adresáre,

zručnosti, ktoré umožňujú používať softvér na spracovanie textu,

zručnosti, ktoré umožňujú vytvárať prezentácie alebo dokumenty, ktoré zahŕňajú text, obrázky, tabuľky alebo grafy,

zručnosti, ktoré umožňujú používať tabuľkový softvér,

zručnosti, ktoré umožňujú upraviť fotografie, video alebo audio súbory,

zručnosti, ktoré umožňujú kódovať v programovacom jazyku.

ii)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet a tabuľkový softvér za posledných dvanásť mesiacov:

zručnosti, ktoré umožňujú používať rozšírené funkcie tabuľkového softvéru na usporiadanie a analyzovanie údajov, ako je triedenie, filtrovanie, používanie vzorcov, vytváranie grafov.

e)

Prekážky brániace používaniu IKT a internetu

i)

v prípade domácností bez prístupu na internet doma uvedenie dôvodu, pre ktorý domácnosť nemá prístup na internet doma:

má prístup na internet inde,

nepotrebuje internet napríklad preto, že nie je užitočný alebo nie je zaujímavý,

vybavenie je príliš drahé,

prístup na internet je príliš drahý (napríklad telefón alebo predplatené služby DSL),

nedostatočné zručnosti,

obavy týkajúce sa súkromia alebo bezpečnosti,

širokopásmové pripojenie nie je v danej oblasti k dispozícii,

iný dôvod (iné dôvody).

f)

Používanie IKT jednotlivcami na výmenu informácií a služieb s vládami a orgánmi verejnej správy (elektronická verejná správa)

i)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledných dvanásť mesiacov:

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely na získavanie informácií z webových lokalít verejných orgánov alebo verejných služieb,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely na sťahovanie úradných formulárov z webových lokalít verejných orgánov alebo verejných služieb,

používanie internetu za posledných dvanásť mesiacov na súkromné účely na zasielanie vyplnených webových formulárov verejným orgánom alebo verejným službám;

ii)

v prípade jednotlivcov, ktorí za posledných dvanásť mesiacov neodoslali na súkromné účely vyplnené formuláre na webové lokality verejných orgánov, a to z tohto dôvodu:

odoslanie úradných formulárov nebolo potrebné;

iii)

v prípade jednotlivcov, ktorí za posledných dvanásť mesiacov neodoslali na súkromné účely vyplnené formuláre na webové lokality verejných orgánov, hoci odoslanie úradných formulárov bolo potrebné, a to z jedného z nasledujúcich dôvodov:

nebola k dispozícii takáto služba webovej lokality,

nedostatočné zručnosti alebo vedomosti (napríklad respondent nevedel, ako sa webová lokalita používa, alebo jej použitie bolo príliš komplikované),

obavy týkajúce sa ochrany a bezpečnosti osobných údajov,

(nepovinné) absencia elektronického podpisu alebo problémy s ním či absencia elektronického preukazu totožnosti/elektronického osvedčenia, ktoré sa vyžadujú na overenie/používanie služby, alebo problémy s nimi,

za respondenta ich odoslala iná osoba (napríklad poradca, daňový poradca, príbuzný alebo rodinný príslušník),

iný dôvod alebo dôvody neodoslania vyplnených formulárov verejným orgánom cez internet,

g)

Prístup k technológiám umožňujúcim pripojenie na internet alebo iné siete z akéhokoľvek miesta v akomkoľvek čase (všadeprítomná pripojiteľnosť) a ich používanie

i)

v prípade jednotlivcov, ktorí používali internet za posledné tri mesiace:

používanie mobilného telefónu alebo smartfónu na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie mobilného telefónu alebo smartfónu cez mobilnú telefónnu sieť na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie mobilného telefónu alebo smartfónu cez bezdrôtovú sieť (napríklad WiFi) na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie prenosného počítača (napríklad laptop, tablet) na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie prenosného počítača (napríklad laptop, tablet) cez mobilnú telefónnu sieť s prístupom na internet mimo domova alebo pracoviska s použitím USB kľúča alebo SIM karty alebo mobilného telefónu či smartfónu ako modemu za posledné tri mesiace,

používanie prenosného počítača (napríklad laptop, tablet) cez bezdrôtovú sieť (napríklad WiFi) na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

používanie iných mobilných zariadení (napríklad mediálna alebo herná konzola, čítačka elektronických kníh alebo inteligentné hodinky) na pripojenie sa na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace,

nepoužívanie mobilných zariadení s prístupom na internet mimo domova alebo pracoviska za posledné tri mesiace.

B.   Pokrytie

1.

Štatistickými jednotkami, na ktoré sa vzťahujú ukazovatele týkajúce sa domácností uvedené v časti A bode 2 tejto prílohy, sú domácnosti, v ktorých je aspoň jeden člen vo vekovej skupine 16 až 74 rokov.

2.

Štatistickými jednotkami, na ktoré sa vzťahujú ukazovatele týkajúce sa jednotlivcov uvedené v časti A bode 2 tejto prílohy, sú jednotlivci vo veku 16 až 74 rokov.

3.

Geografická oblasť zahŕňa domácnosti alebo jednotlivcov, príp. domácnosti aj jednotlivcov, ktorí bývajú v ktorejkoľvek časti územia členského štátu.

C.   Referenčné obdobie

Hlavným referenčným obdobím pre zber štatistických údajov je prvý štvrťrok 2016.

D.   Sociálno-ekonomické doplnkové ukazovatele

1.

V prípade tém a ich ukazovateľov uvedených v časti A bode 2 tejto prílohy, ktoré sa týkajú domácností, sa sledujú tieto doplnkové ukazovatele:

a)

región bydliska na úrovni NUTS 1;

b)

(nepovinné) región bydliska na úrovni NUTS 2;

c)

geografická poloha, teda či sa bydlisko nachádza v menej rozvinutom regióne, prechodnom regióne alebo rozvinutejšom regióne;

d)

stupeň urbanizácie, teda či sa bydlisko nachádza v husto osídlenej oblasti, stredne osídlenej oblasti alebo riedko osídlenej oblasti;

e)

druh domácnosti, uvedie sa počet členov domácnosti, (nepovinné) počet osôb vo veku od 16 do 24 rokov, (nepovinné) počet študentov vo veku od 16 do 24 rokov, (nepovinné) počet osôb vo veku od 25 do 64 rokov, (nepovinné) počet osôb vo veku 65 rokov alebo viac a osobitne sa sleduje počet detí vo veku do 16 rokov, (nepovinné) počet detí vo veku od 14 do 15 rokov, (nepovinné) počet detí vo veku od 5 do 13 rokov, (nepovinné) počet detí vo veku 4 roky alebo menej;

f)

(nepovinné) čistý mesačný príjem domácnosti, ktorý sa zisťuje ako hodnota alebo v intervaloch zodpovedajúcich kvartilom príjmov;

g)

(nepovinné) ekvivalentný celkový čistý mesačný príjem domácnosti v kvintiloch.

2.

V prípade tém a ich ukazovateľov uvedených v časti A bode 2 tejto prílohy, ktoré sa týkajú jednotlivcov, sa sledujú tieto doplnkové ukazovatele:

a)

pohlavie;

b)

krajina narodenia, pričom sa uvedie, či sa osoba narodila v tuzemsku alebo v zahraničí, ak v zahraničí, uvedie sa aj to, či ide o iný členský štát EÚ alebo o štát, ktorý nie je členským štátom EÚ;

c)

štátna príslušnosť, pričom sa uvedie, či osoba je občanom štátu bydliska alebo či osoba nie je občanom štátu bydliska a ďalej sa špecifikuje, či ide o občana iného členského štátu EÚ alebo občana štátu, ktorý nie je členským štátom EÚ;

d)

vek v dokončených rokoch; (nepovinné) do 16 rokov alebo nad 74 rokov, príp. oboje;

e)

(nepovinné) faktický rodinný stav, či ide o osobu žijúcu alebo nežijúcu v konsenzuálnom zväzku;

f)

úroveň vzdelania, pričom sa uvedie najvyššia úroveň úspešne dokončeného vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED 2011): najviac nižšie sekundárne vzdelanie (ISCED 0, 1 alebo 2), vyššie sekundárne a post-sekundárne vzdelanie (nezahrňované do terciárneho) (ISCED 3 alebo 4), terciárne vzdelanie (ISCED 5, 6, 7 alebo 8), nižšie ako primárne vzdelanie (ISCED 0), primárne vzdelanie (ISCED 1), nižšie sekundárne vzdelanie (ISCED 2), vyššie sekundárne vzdelanie (ISCED 3), post-sekundárne vzdelanie (nezahrňované do terciárneho) (ISCED 4), krátke terciárne študijné cykly (ISCED 5), bakalárske alebo rovnocenné (ISCED 6), magisterské alebo rovnocenné (ISCED 7) alebo doktorandské alebo rovnocenné (ISCED 8);

g)

ekonomická aktivita a postavenie v zamestnaní, pričom sa uvedie, či je osoba zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vrátane vypomáhajúcich členov domácností v rodinnom podniku (nepovinné: zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby na plný pracovný čas, zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby na kratší pracovný čas, zamestnanci so stálym zamestnaním alebo zamestnaním na dobu neurčitú, zamestnanec s dočasným zamestnaním alebo pracovnou zmluvou na dobu určitú, samostatne zárobkovo činné osoby vrátane vypomáhajúcich členov domácností v rodinnom podniku);

h)

(nepovinné) ekonomický sektor zamestnania:

Sekcie NACE Rev. 2

Opis

A

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

B, C, D a E

Priemyselná výroba, ťažba a dobývanie a iné odvetvia

F

Stavebníctvo

G, H a I

Veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby

J

Informácie a komunikácia

K

Finančné a poisťovacie činnosti

L

Činnosti v oblasti nehnuteľností

M a N

Služby pre podniky

O, P a Q

Verejná správa a obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc

R, S, T a U

Ostatné služby

i)

ekonomická aktivita a postavenie v zamestnaní, pričom sa uvedie, či je osoba nezamestnaná alebo je nepracujúci študent, alebo z iného dôvodu nepracujúci jednotlivec (nepovinný údaj: osoba je na dôchodku alebo predčasnom dôchodku, prestala podnikať, má trvalé zdravotné postihnutie, je v povinnej vojenskej službe alebo civilnej službe, vykonáva domáce práce alebo je neaktívna z akéhokoľvek iného dôvodu);

j)

zamestnanie podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO-08), pričom sa uvedie, či je osoba klasifikovaná ako manuálny pracovník, nemanuálny pracovník, pracovník v oblasti IKT, pracovník mimo oblasti IKT a ako nepovinný údaj všetky zamestnania podľa ISCO-08 na dvojmiestnej úrovni.

E.   Periodicita

Údaje za rok 2016 sa predložia jednorazovo.

F.   Lehoty na zasielanie výsledkov

1.

Záznamy individuálnych údajov v zmysle článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 a bodu 6 prílohy II k nemu, ktoré neumožňujú priamu identifikáciu príslušných štatistických jednotiek, sa zašlú Eurostatu pred 5. októbrom 2016. Do tohto dátumu musí byť súbor údajov dokončený, zvalidovaný a prijatý.

2.

Metaúdaje uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa zašlú Eurostatu pred 31. májom 2016.

3.

Správa o kvalite uvedená v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa zašle Eurostatu do 5. novembra 2016.

4.

Údaje a metaúdaje sa poskytnú Eurostatu v súlade so štandardom výmeny údajov stanoveným Eurostatom cez jednotné kontaktné miesto. Metaúdaje a správa o kvalite sa poskytnú v štandardnej štruktúre stanovenej Eurostatom.


Top