EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1588

Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1588 z 13. júla 2015 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP

OJ L 248, 24.9.2015, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1588/oj

24.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 248/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/1588

z 13. júla 2015

o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 109,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže,

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 (2) bolo podstatným spôsobom zmenené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie kodifikovať.

(2)

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je zhodnotenie zlučiteľnosti pomoci s vnútorným trhom v zásade na Komisii.

(3)

Správne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje presné a efektívne uplatňovanie pravidiel súťaže s ohľadom na štátnu pomoc.

(4)

Komisia by mala mať možnosť deklarovať prostredníctvom nariadení, v oblastiach, kde má Komisia dostatočné skúsenosti na vymedzenie všeobecných kritérií zlučiteľnosti, že určité špecifické kategórie pomoci sú zlučiteľné s vnútorným trhom podľa jedného alebo viacerých ustanovení článku 107 ods. 2 a 3 ZFEÚ a že sú vyňaté z postupu stanovenom v jej článku 108 ods. 3

(5)

Nariadenia o skupinových výnimkách zabezpečujú transparentnosť a právnu istotu. Vnútroštátne súdy ich môžu priamo uplatniť, bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a článok 267 ZFEÚ.

(6)

Štátna pomoc je objektívny pojem vymedzený v článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Právomoc Komisie pre prijatie skupinových výnimiek stanovená v tomto nariadení, sa uplatňuje výlučne na opatrenia, ktoré spĺňajú všetky kritériá článku 107 ods. 1 ZFEÚ, a preto predstavujú štátnu pomoc. Začlenenie určitej kategórie pomoci do tohto nariadenia alebo nariadenia o výnimkách, nemá vplyv na kvalifikáciu opatrenia ako štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

(7)

Komisia by mala mať možnosť vyhlásiť, že za určitých podmienok pomoc pre malé a stredné podniky, pomoc na výskum, vývoj a inovácie, pomoc na ochranu životného prostredia, pomoc na podporu zamestnanosti a vzdelávania a pomoc, ktorá je v súlade s mapou regionálnej pomoci schválenou Komisiou pre každý členský štát, je zlučiteľná s vnútorným trhom a nepodlieha požiadavke notifikácie.

(8)

Inovácie sa stali prioritou politiky Únie v kontexte jednej z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 – „Inovácia v Únii“. Okrem toho mnohé opatrenia pomoci na inovácie sú relatívne malé a závažne nenarúšajú hospodársku súťaž.

(9)

Množstvo opatrení, ktoré členské štáty prijali v odvetví kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva nemusí predstavovať pomoc, pretože nespĺňajú všetky kritériá článku 107 ods. 1 ZFEÚ, napríklad z toho dôvodu, že príjemca nevykonáva hospodársku činnosť alebo neexistuje vplyv na obchod medzi členskými štátmi. Pokiaľ však opatrenia v oblasti kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, Komisia by mala mať možnosť vyhlásiť, že za určitých podmienok je tá pomoc zlučiteľná s vnútorným trhom a nepodlieha požiadavkám notifikácie v článku 108 ods. 3 ZFEÚ. Malé projekty v oblasti kultúry, projekty v oblasti tvorby a projekty na zachovanie kultúrneho dedičstva zvyčajne nevedú k závažnému narušeniu hospodárskej súťaže, pričom nedávne prípady ukázali, že takáto pomoc má obmedzený vplyv na obchod.

(10)

Výnimky v odvetví kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva by sa mohli navrhnúť na základe skúseností Komisie, ako sa uvádza v usmerneniach, napríklad v oblasti kinematografických a audiovizuálnych diel, alebo vytvoriť podľa konkrétneho prípadu. Komisia pri navrhovaní takýchto skupinových výnimiek by mala zohľadniť skutočnosť, že by sa mali vzťahovať len na opatrenia, ktoré predstavujú štátnu pomoc, že by sa v zásade mali zameriavať na opatrenia, ktoré prispievajú k cieľom „Modernizácie štátnej pomoci EÚ“ a že takáto skupinová výnimka platí len pre pomoc, v súvislosti s ktorou má Komisia už značné skúsenosti. Okrem toho by sa mala zohľadniť primárna právomoc členských štátov v oblasti kultúry, osobitná ochrana, ktorú požíva kultúrna rozmanitosť podľa článku 167 ods. 1 ZFEÚ a osobitná povaha kultúry.

(11)

Pokiaľ ide o opatrenia štátnej pomoci na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami ako aj opatrenia štátnej pomoci na nápravu škôd spôsobených určitými nepriaznivými poveternostnými podmienkami v rybnom hospodárstve sumy poskytnutej pomoci v uvedených oblastiach sú zvyčajne obmedzené a je možné definovať jasné podmienky zlučiteľnosti s vnútorným trhom. Toto nariadenie by malo umožniť Komisii oslobodiť takúto pomoc od požiadavky notifikácie. Podľa skúseností Komisie nevedie takáto pomoc k žiadnemu závažnému narušeniu a na základe získaných skúseností je možné definovať jasné podmienky zlučiteľnosti s vnútorným trhom.

(12)

V súlade s článkom 42 ZFEÚ sa pravidlá štátnej pomoci za určitých podmienok nevzťahujú na niektoré opatrenia pomoci v prospech poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k ZFEÚ. Článok 42 sa však nevzťahuje na odvetvie lesného hospodárstva alebo na výrobky neuvedené v uvedenej prílohe. Komisia by mala mať možnosť oslobodiť od požiadavky notifikácie určité druhy pomoci v prospech odvetvia lesného hospodárstva vrátane pomoci zahrnutej do programov rozvoja vidieka, ako aj druhy pomoci v prospech podpory a propagácie výrobkov potravinárskeho odvetvia neuvedených v prílohe I k ZFEÚ, kde je podľa skúseností Komisie narušenie hospodárskej súťaže obmedzené a je možné definovať jasné podmienky zlučiteľnosti s vnútorným trhom.

(13)

Podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 (4) sa články 107, 108 a 109 ZFEÚ uplatňujú na pomoc poskytovanú členskými štátmi v prospech podnikov v odvetví rybárstva s výnimkou platieb, ktoré členské štáty uskutočnili podľa nariadenia (ES) č. 1198/2006 a v súlade s ním. Dodatočná štátna pomoc na ochranu morských a sladkovodných biologických zdrojov má zvyčajne obmedzený vplyv na obchod medzi členskými štátmi, prispieva k plneniu cieľov Únie v oblasti námornej a rybárskej politiky a nevedie k závažnému narušeniu hospodárskej súťaže. Poskytnuté sumy sú zvyčajne obmedzené a je možné definovať jasné podmienky zlučiteľnosti s vnútorným trhom.

(14)

Množstvo opatrení, ktoré členské štáty prijali v oblasti športu, predovšetkým v oblasti amatérskeho športu, nemusí predstavovať pomoc, pretože nespĺňajú všetky kritériá článku 107 ods. 1 ZFEÚ, napríklad z toho dôvodu, že príjemca nevykonáva hospodársku činnosť alebo v tejto súvislosti neexistuje vplyv na obchod medzi členskými štátmi. Avšak v rozsahu, v akom opatrenia v oblasti športu predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, Komisia by mala mať možnosť vyhlásiť, že za určitých podmienok je tá pomoc zlučiteľná s vnútorným trhom a nepodlieha požiadavke notifikácie. Opatrenia štátnej pomoci pre šport, predovšetkým opatrenia v oblasti amatérskeho športu alebo malého rozsahu, majú často obmedzený vplyv na obchod medzi členskými štátmi a nevedú k závažnému narušeniu hospodárskej súťaže. Poskytnuté sumy sú zvyčajne takisto obmedzené. Na základe získaných skúseností je možné definovať jasné podmienky zlučiteľnosti s vnútorným trhom tak, aby sa zabezpečilo, že pomoc v oblasti športu nevedie k žiadnemu závažnému narušeniu.

(15)

Vo vzťahu k pomoci týkajúcej sa leteckej a námornej dopravy na základe skúseností Komisie pomoc sociálnej povahy v doprave pre obyvateľov vzdialených regiónov, ako sú napríklad najvzdialenejšie regióny a ostrovy, vrátane členských štátov tvorených jediným ostrovným regiónom a riedko obývaných oblastí, nevedie k žiadnemu závažnému narušeniu hospodárskej súťaže, ak je poskytnutá nezávisle od totožnosti dopravcu. Okrem toho je možné definovať jasné podmienky zlučiteľnosti s vnútorným trhom.

(16)

V oblasti pomoci pre infraštruktúru širokopásmového pripojenia Komisia nadobudla v posledných rokoch rozsiahle skúsenosti a vypracovala usmernenia (5). Podľa skúseností Komisie nevedie pomoc pre niektoré druhy širokopásmovej infraštruktúry k závažnému narušeniu hospodárskej súťaže a mohla by sa na ne vzťahovať skupinová výnimka, ak sú splnené určité podmienky zlučiteľnosti s vnútorným trhom a infraštruktúra sa buduje v tzv. „bielych oblastiach“, teda oblastiach, kde infraštruktúra rovnakej kategórie neexistuje (širokopásmové pripojenie alebo prístupová sieť novej generácie s veľmi vysokou rýchlosťou) a pravdepodobne sa žiadna z nich v blízkej budúcnosti ani nevybuduje, ako sa uvádza v kritériách vypracovaných v usmerneniach. To platí pre pomoc zahŕňajúcu základné širokopásmové pripojenie, ako aj pre malé opatrenia individuálnej pomoci, ktoré sa vzťahujú na prístupové siete novej generácie s veľmi vysokou rýchlosťou („NGA“) a pomoc pre stavebno-inžinierske práce širokopásmového pripojenia a pre pasívnu širokopásmovú infraštruktúru.

(17)

Pokiaľ ide o infraštruktúru, viaceré opatrenia prijaté členskými štátmi nemusia predstavovať pomoc, pretože nespĺňajú všetky kritériá v článku 107 ods. 1 ZFEÚ, napr. preto, že príjemca nevykonáva hospodársku činnosť, pretože opatrenia neovplyvňujú obchod medzi členskými štátmi, alebo ide o opatrenie, ktoré predstavuje náhradu za služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré spĺňa všetky kritériá judikatúry vo veci Altmark  (6). Pokiaľ však financovanie infraštruktúry predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ, Komisia by mala mať možnosť vyhlásiť, že za určitých podmienok je tá pomoc zlučiteľná s vnútorným trhom a nepodlieha požiadavke notifikácie. V súvislosti s infraštruktúrou môžu malé sumy pomoci pre projekty infraštruktúry predstavovať efektívny spôsob, ako podporiť ciele Únie v prípade, ak pomoc minimalizuje náklady a potenciálne narušenie hospodárskej súťaže je obmedzené. Komisia by z tohto dôvodu mala byť schopná oslobodiť od požiadavky notifikácie štátnu pomoc na projekty infraštruktúry, ktoré podporujú ciele stanovené v tomto nariadení a iné ciele spoločného záujmu, najmä ciele stratégie Európa 2020 (7). Mohla by sem patriť podpora projektov zahŕňajúcich viacodvetvové siete alebo zariadenia, ktoré si vyžadujú relatívne malé sumy pomoci. Skupinové výnimky z oznamovacej povinnosti sa môžu však udeliť len pre projekty infraštruktúry, v prípade ktorých Komisia nadobudla dostatok skúseností na definovanie jasných a presných kritérií zlučiteľnosti, pričom sa zabezpečí, že riziko potenciálneho narušenia hospodárskej súťaže je obmedzené a veľké sumy pomoci naďalej podliehajú notifikácii podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ.

(18)

Je vhodné, aby Komisia pri prijímaní nariadení vynímajúcich kategórie pomoci z požiadavky notifikácie stanovenej v článku 108 ods. 3 ZFEÚ určila účel pomoci, kategórie príjemcov pomoci a prahové hodnoty limitujúce vyňatú pomoc, podmienky upravujúce kumuláciu pomoci a podmienky monitoringu tak, aby sa zabezpečila zlučiteľnosť pomoci, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, s vnútorným trhom.

(19)

Prahové hodnoty pre každú kategóriu pomoci, v súvislosti s ktorou Komisia prijme nariadenie o skupinovej výnimke, môžu byť vyjadrené buď v intenzite pomoci vo vzťahu k súboru oprávnených nákladov alebo formou maximálnej výšky pomoci. Komisia by navyše mala mať možnosť vydať skupinové výnimky na niektoré druhy opatrení zahŕňajúce štátnu pomoc, ktoré sa pre osobitný spôsob, akým sú navrhnuté, nemôžu presne vyjadriť v intenzite pomoci alebo formou maximálnej výšky, ako napríklad nástroje finančného inžinierstva alebo určité formy opatrení zamerané na podporu investícií rizikového kapitálu. Takéto komplexné opatrenia môžu zahŕňať pomoc na rôznych úrovniach: priami príjemcovia, dočasní príjemcovia a nepriami príjemcovia pomoci. Vzhľadom na rastúci význam týchto opatrení a ich prínos k plneniu cieľov Únie by malo byť možné takéto opatrenia oslobodiť od požiadavky notifikácie. V prípade takýchto opatrení by preto malo byť možné definovať prahové hodnoty pre určité pridelenie pomoci formou maximálnej úrovne štátnej podpory v rámci tohto opatrenia alebo v súvislosti s týmto opatrením. Maximálna úroveň štátnej podpory môže zahŕňať prvok podpory, ktorý nemusí byť štátnou pomocou, za predpokladu, že opatrenie zahŕňa aspoň niektoré prvky, ktoré obsahujú štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ a ktoré prvky nie sú okrajové.

(20)

Môže byť užitočné stanoviť prahové hodnoty alebo ostatné primerané podmienky požadujúce notifikáciu udelenia pomoci tak, aby Komisia mohla preskúmať jednotlivo dopad určitej pomoci na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi a jej zlučiteľnosť s vnútorným trhom.

(21)

Je vhodné, aby sa umožnilo Komisii pri prijímaní nariadení vynímajúcich určité kategórie pomoci z požiadavky notifikácie stanovenej v článku 108 ods. 3 ZFEÚ pripojiť ďalšie podrobnejšie podmienky tak, aby sa zabezpečila zlučiteľnosť pomoci, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, s vnútorným trhom.

(22)

Komisia, so zreteľom na rozvoj a fungovanie vnútorného trhu, by mala mať možnosť určiť prostredníctvom nariadenia, že určitá pomoc nespĺňa všetky kritériá článku 107 ods. 1 ZFEÚ, a je preto vyňatá z postupu notifikácie stanoveného v článku 108 ods. 3 ZFEÚ za predpokladu, že pomoc poskytnutá tomu istému podniku za dané časové obdobie nepresiahne určitú pevne stanovenú čiastku.

(23)

V súlade s článkom 108 ods. 1 ZFEÚ má Komisia povinnosť, v spolupráci s členskými štátmi, nepretržite preskúmavať všetky schémy existujúcej pomoci. Na tento účel a na zabezpečenie najvyššej možnej miery transparentnosti a primeranej kontroly je žiadúce, aby Komisia zabezpečila založenie spoľahlivého systému zaznamenávania a uchovávania informácií o uplatňovaní prijímaných nariadení, ku ktorému majú prístup všetky členské štáty, a aby pre splnenie tejto povinnosti obdržala od nich všetky nevyhnutné informácie o poskytnutí pomoci oslobodenej od notifikácie, ktorá môže byť skúmaná a hodnotená s členskými štátmi v Poradnom výbore pre štátnu pomoc. Na tento účel je tiež žiadúce, aby Komisia smela požadovať dodanie takýchto informácií, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie efektivity takéhoto preskúmania.

(24)

Členské štáty by mali poskytovať zhrnutia informácií o realizovanej pomoci, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o výnimkách. Uverejňovanie týchto zhrnutí je potrebné na to, aby sa zabezpečila transparentnosť opatrení prijatých členskými štátmi. Vzhľadom na vývoj elektronických komunikačných médií je uverejnenie zhrnutia na webovej stránke Komisie rýchlou a zároveň účinnou metódou, ktorá zainteresovaným stranám zabezpečuje transparentnosť. Preto by sa tieto zhrnutia mali uverejňovať na webovej stránke Komisie.

(25)

Kontrola poskytovania pomoci zahŕňa vecné, právne a ekonomické otázky veľmi zložitej povahy a veľkej rôznorodosti v neustále sa vyvíjajúcom prostredí. Komisia by preto mala pravidelne preskúmať kategórie pomoci, ktoré by mali byť oslobodené od notifikácie. Komisia by mala byť schopná zrušiť alebo zmeniť prijaté nariadenia podľa tohoto nariadenia tam, kde sa okolnosti zmenili s ohľadom na akúkoľvek dôležitú súčasť zakladajúcu opodstatnenie pre ich prijatie alebo tam, kde si to vyžaduje pokrokový rozvoj alebo fungovanie vnútorného trhu.

(26)

Komisia, v úzkej a nepretržitej súčinnosti s členskými štátmi, by mala byť schopná presne vymedziť pôsobnosť týchto nariadení a podmienky k nim pripojené. Aby bola umožnená spolupráca medzi Komisiou a príslušnými orgánmi členských štátov, je vhodné sa poradiť s Poradným výborom pre štátnu pomoc pred tým, než Komisia prijme nariadenia podľa tohoto nariadenia.

(27)

Návrhy nariadení a ostatné dokumenty, ktoré má Poradný výbor pre štátnu pomoc preskúmať v súlade s týmto nariadením, by sa mali uverejňovať na webovej stránke Komisie, aby sa zabezpečila transparentnosť.

(28)

S Poradným výborom pre štátnu pomoc by sa mal konzultovať návrh nariadenia pred jeho uverejnením. V záujme transparentnosti by sa však návrh nariadenia mal uverejniť na webovej stránke Komisie už v čase prvej konzultácie Komisie s poradným výborom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Skupinové výnimky

1.   Komisia môže prostredníctvom nariadení prijatých v súlade s postupom stanoveným v článku 8 tohoto nariadenia a v súlade s článkom 107 ZFEÚ vyhlásiť, že nasledujúce kategórie pomoci sú zlučiteľné s vnútorným trhom a nepodliehajú požiadavke notifikácie stanovenej v článku 108 ods. 3 ZFEÚ:

a)

pomoc:

i)

pre malé a stredné podniky;

ii)

na výskum, vývoj a inovácie;

iii)

na ochranu životného prostredia;

iv)

na podporu zamestnanosti a vzdelávania;

v)

v odvetví kultúry a na zachovanie kultúrneho dedičstva;

vi)

na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami;

vii)

na náhradu škody spôsobenej určitými nepriaznivými poveternostnými podmienkami v odvetví rybárstva;

viii)

v odvetví lesného hospodárstva;

ix)

na podporu výrobkov potravinárskeho odvetvia neuvedených v prílohe I ZFEÚ;

x)

na ochranu morských a sladkovodných biologických zdrojov;

xi)

v oblasti športu;

xii)

pre obyvateľov vzdialených regiónov v doprave, ak má táto pomoc sociálnu povahu a je poskytnutá nezávisle od totožnosti dopravcu;

xiii)

na základnú širokopásmovú infraštruktúru, malé opatrenia individuálnej pomoci v oblasti infraštruktúry zahŕňajúce prístupové siete budúcej generácie, stavebno-inžinierske práce širokopásmového pripojenia a pasívnu širokopásmovú infraštruktúru v oblastiach, kde neexistuje žiadna takáto infraštruktúra a kde sa takáto infraštruktúra pravdepodobne ani v blízkej budúcnosti nevybuduje;

xiv)

na infraštruktúru na podporu cieľov uvedených v bodoch i) až xiii) ako aj v písmene b) tohto odseku a na podporu iných cieľov spoločného záujmu, najmä cieľov stratégie Európa 2020;

b)

pomoc, ktorá súhlasí s mapou schválenou Komisiou pre každý členský štát na poskytnutie regionálnej pomoci.

2.   Nariadenia uvedené v odseku 1 špecifikujú pre každú kategóriu pomoci:

a)

účel pomoci;

b)

kategórie príjemcov;

c)

prahové hodnoty vyjadrené v intenzite pomoci vo vzťahu k súboru oprávnených nákladov alebo formou maximálnej výšky pomoci alebo v prípade určitých druhov pomoci, kde môže byť náročné určiť intenzitu pomoci alebo presnú výšku pomoci, predovšetkým pri nástrojoch finančného inžinierstva a investíciách rizikového kapitálu alebo nástrojoch podobnej povahy, formou maximálnej úrovne štátnej podpory v rámci tohto opatrenia alebo v súvislosti s týmto opatrením bez toho, aby bola dotknutá kvalifikácia príslušných opatrení podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ;

d)

podmienky upravujúce kumuláciu pomoci;

e)

podmienky monitoringu tak, ako je špecifikovaný v článku 3.

3.   Naviac, nariadenia uvedené v odseku 1 môžu najmä:

a)

stanoviť prahové hodnoty alebo iné podmienky pre notifikáciu udelenia individuálnej pomoci;

b)

vylúčiť určité sektory z ich pôsobnosti;

c)

pripojiť ďalšie podmienky zlučiteľnosti pomoci vyňatej podľa týchto nariadení.

Článok 2

De minimis

1.   Komisia môže prostredníctvom nariadenia prijatého v súlade s postupom stanoveným v článku 8 tohto nariadenia, rozhodnúť, že majúc na zreteli rozvoj a fungovanie vnútorného trhu, určitá pomoc nespĺňa všetky kritériá článku 107 ods. 1 ZFEÚ, a je preto vyňatá z postupu notifikácie stanoveného v článku 108 ods. 3 ZFEÚ za predpokladu, že pomoc poskytnutá tomu istému podniku za dané časové obdobie nepresiahne určitú pevne stanovenú čiastku.

2.   Na žiadosť Komisie jej členské štáty oznámia v ktoromkoľvek momente akékoľvek dodatočné informácie vzťahujúce sa na pomoc vyňatú podľa odseku 1.

Článok 3

Transparentnosť a monitoring

1.   Pri prijímaní nariadení podľa článku 1 uloží Komisia členským štátom podrobné pravidlá na zabezpečenie transparentnosti a monitoringu pomoci oslobodenej od požiadavky notifikácie v súlade s týmito nariadeniami. Takéto pravidlá pozostávajú najmä z požiadaviek stanovených v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Pri vykonávaní systémov pomoci alebo individuálnej pomoci udelenej mimo akéhokoľvek systému, ktoré boli oslobodené podľa nariadení uvedených v článku 1 ods. 1, postúpia členské štáty Komisii zhrnutia informácií týkajúcich sa takýchto systémov pomoci alebo individuálnej pomoci, na ktoré sa nevzťahujú oslobodené systémy pomoci, aby sa uverejnili na webovej stránke Komisie.

3.   Členské štáty zaznamenajú a zhromaždia všetky informácie týkajúce sa uplatnenia skupinových výnimiek. Ak má Komisia informácie vedúce ju k pochybnostiam o tom, že nariadenie o výnimkách sa správne uplatňuje, členské štáty jej zašlú akúkoľvek informáciu, ktorú Komisia považuje za nevyhnutnú pre zhodnotenie, či je pomoc v súlade s uvedeným nariadením.

4.   Členské štáty minimálne raz ročne dodajú Komisii správu o uplatňovaní skupinových výnimiek v súlade s konkrétnymi požiadavkami Komisie, prednostne v počítačovej forme. Komisia sprístupní tieto správy pre všetky členské štáty. Výbor uvedený v článku 7 preskúma a zhodnotí tieto správy raz ročne.

Článok 4

Obdobie platnosti, zmeny a doplnenia nariadení

1.   Nariadenia prijaté podľa článkov 1 a 2 platia na určené obdobie. Pomoc vyňatá nariadením prijatým podľa článkov 1 a 2 je vyňatá po dobu platnosti uvedeného nariadenia a počas obdobia prispôsobenia stanoveného v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Nariadenia prijaté podľa článkov 1 a 2 môžu byť zrušené alebo zmenené tam, kde sa okolnosti zmenili s ohľadom na akúkoľvek dôležitú zložku zakladajúcu opodstatnenie pre ich prijatie alebo tam, kde si tak vyžaduje postupný vývoj alebo fungovanie vnútorného trhu. V takomto prípade stanoví nové nariadenie obdobie prispôsobenia v dĺžke šesť mesiacov na prispôsobenie pomoci, na ktorú sa vzťahovalo predchádzajúce nariadenie.

3.   Nariadenia prijaté podľa článkov 1 a 2 stanovia obdobie uvedené v odseku 2 tohto článku, ak ich uplatňovanie nebude predĺžené po uplynutí ich platnosti.

Článok 5

Hodnotiaca správa

Komisia predloží každých päť rokov Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Taktiež predloží návrh správy na zváženie výboru uvedenému v článku 7.

Článok 6

Vypočutie zainteresovaných strán

Ak Komisia zamýšľa prijať nariadenie, zverejní jeho návrh tak, aby umožnila všetkým zainteresovaným osobám a organizáciám predložiť ich pripomienky k návrhu v primeranej lehote, ktorá bude stanovená Komisiou a ktorá za žiadnych okolností nesmie byť kratšia než jeden mesiac.

Článok 7

Poradný výbor pre štátnu pomoc

Zriaďuje sa Poradný výbor pre štátnu pomoc (ďalej len „výbor“). Pozostáva zo zástupcov členských štátov a predsedá mu zástupca Komisie.

Článok 8

Konzultácie výboru

1.   Komisia konzultuje s výborom:

a)

súčasne s uverejnením akéhokoľvek návrhu nariadenia v súlade s článkom 6;

b)

pred prijatím akéhokoľvek nariadenia.

2.   Konzultácia výboru sa uskutoční na stretnutí zvolávanom Komisiou. Návrhy a dokumenty na preskúmanie sa pripoja do prílohy k oznámeniu a môžu sa uverejniť na webovej stránke Komisie. Stretnutie sa uskutoční nie skôr ako dva mesiace po zaslaní oznámenia.

Toto obdobie môže byť skrátené v prípade konzultácií uvedených v odseku 1 písm. b) v prípade naliehavosti alebo pri jednoduchom predĺžení platnosti nariadenia.

3.   Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení na prijatie. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú predseda môže stanoviť podľa závažnosti veci a, ak je to nevyhnutné, hlasovaním.

4.   Stanovisko sa zaznamená v zápisnici. Navyše, každý členský štát má právo požiadať o zapísanie svojej pozície do záznamu. Výbor môže odporúčať uverejnenie stanoviska v Úradnom vestníku Európskej Únie.

5.   Komisia vezme plne do úvahy stanovisko prijaté výborom. Informuje výbor o spôsobe, akým sa jeho stanovisko bralo do úvahy.

Článok 9

Zrušovacie ustanovenie

Nariadenie (ES) č. 994/98 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2015

Za Radu

predseda

F. ETGEN


(1)  Stanovisko z 29. apríla 2015 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1).

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1).

(5)  Oznámenie Komisie – Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí (Ú. v. EÚ C 25, 26.1.2013, s. 1).

(6)  Rozsudok Súdneho dvora z 24. júla 2003 vo veci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ([2003] ECR I-7747).

(7)  Pozri odporúčanie Rady 2010/410/EÚ z 13. júla 2010 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie (Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2010, s. 28) a rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46).


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN

Nariadenie Rady (ES) č. 994/98

(Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1).

Nariadenie Rady (EÚ) č. 733/2013

(Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 11).


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 994/98

Toto nariadenie

Články 1 až 8

Články 1 až 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Príloha I

Príloha II


Top