EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0758

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 z 29. apríla 2015 o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

OJ L 123, 19.5.2015, p. 77–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/oj

19.5.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 123/77


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/758

z 29. apríla 2015

o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Komplexný systém Únie pre typové schvaľovanie motorových vozidiel sa zaviedol smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (3).

(2)

Na úrovni Únie boli harmonizované technické požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, ktoré zohľadňujú veľký počet prvkov týkajúcich sa bezpečnosti a životného prostredia, aby sa tak zabezpečila vysoká úroveň bezpečnosti cestnej premávky v celej Únii.

(3)

Zavedenie služby eCall dostupnej vo všetkých vozidlách a vo všetkých členských štátoch je od roku 2003 jedným z hlavných cieľov Únie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci prístupu dobrovoľného zavedenia začalo viacero iniciatív, ktoré zatiaľ však neboli príliš úspešné.

(4)

V záujme ďalšieho zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky sa v oznámení Komisie z 21. augusta 2009„eCall: čas na zavedenie“ navrhli nové opatrenia na zavedenie palubnej tiesňovej služby v Únii. Jedným z navrhovaných opatrení bolo stanoviť povinnosť zabudovať palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 do všetkých nových typov vozidiel počínajúc kategóriami vozidiel M1 a N1, ako sú vymedzené v prílohe II k smernici 2007/46/ES.

(5)

Európsky parlament 3. júla 2012 prijal uznesenie o systéme eCall: nové služby čísla 112 pre občanov, v ktorej vyzval Komisiu, aby v rámci smernice 2007/46/ES predložila návrh s cieľom zabezpečiť povinné zavedenie verejného systému eCall využívajúceho linku 112 do roku 2015.

(6)

Naďalej je potrebné v celej Únii zlepšiť fungovanie služby tiesňovej linky 112, aby poskytovala pohotovú a účinnú pomoc v núdzových situáciách.

(7)

Systém eCall Únie má znížiť počet úmrtí v Únii, ako aj závažnosť zranení spôsobených dopravnými nehodami vďaka včasnému upozorneniu záchranných služieb. Povinným zavádzaním palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 spolu s potrebnou a koordinovanou modernizáciou infraštruktúry verejných mobilných bezdrôtových komunikačných sietí na prenos volaní eCall a stredísk tiesňového volania na prijatie a spracovanie volaní eCall by sa zabezpečila dostupnosť tejto služby pre všetkých občanov, čím by sa prispelo k zníženiu počtu úmrtí a závažných zranení, nákladov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, dopravných zápch spôsobených dopravnými nehodami a ďalších nákladov.

(8)

V súlade s článkom 1 ods. 1 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 585/2014/EÚ (4) členské štáty najneskôr šesť mesiacov pred začatím uplatňovania tohto nariadenia, no v každom prípade najneskôr 1. októbra 2017 zavedú na svojom území infraštruktúru stredísk tiesňového volania potrebnú na riadne prijímanie a spracúvanie všetkých volaní eCall. V súlade s článkom 3 rozhodnutia 585/2014/EÚ členské štáty do 24. decembra 2015 podajú Komisii správu o stave vykonávania uvedeného rozhodnutia. Ak bude výsledkom správ záver, že infraštruktúra stredísk tiesňového volania pre eCall nebude funkčná do 1. októbra 2017, Komisia by mala prijať vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť zavedenie infraštruktúry stredísk tiesňového volania pre eCall.

(9)

Členské štáty by v súlade s bodom 4 odporúčania Komisie 2011/750/EÚ (5) mali zabezpečiť, aby operátori mobilných sietí do 31. decembra 2014 vo svojich sieťach zaviedli mechanizmy na spracúvanie rozlišovacieho prvku systému eCall. Ak záverom preskúmania podľa bodu 6 uvedeného odporúčania bude, že rozlišovací prvok systému eCall nebude zavedený do 31. marca 2016, Komisia by mala prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby operátori mobilných sietí zaviedli mechanizmus na spracúvanie rozlišovacieho prvku systému eCall.

(10)

Poskytnutie presných a spoľahlivých informácií o polohe je základným prvkom účinného fungovania palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112. Preto je vhodné požadovať, aby bol kompatibilný so službami poskytovanými v rámci programov Galileo a Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS) ustanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 (6). Systém vytvorený v rámci programu Galileo je nezávislý globálny systém satelitnej navigácie a systém vytvorený v rámci programu EGNOS je regionálny systém satelitnej navigácie, ktorý zlepšuje kvalitu signálu celosvetového systému na určovanie polohy (GPS).

(11)

Povinné vybavenie vozidiel palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 by sa malo zo začiatku týkať len nových typov osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (kategórie M1 a N1), pre ktoré už existuje vhodný mechanizmus vytvárania volaní. Komisia by mala ďalej posúdiť možnosť rozšíriť požiadavku na vybavenie vozidiel palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 v blízkej budúcnosti aj na ďalšie kategórie vozidiel, ako sú ťažké nákladné vozidlá, autobusy, autokary, dvojkolesové motorové vozidlá a poľnohospodárske traktory, a to s cieľom prípadne predložiť legislatívny návrh.

(12)

Vybavenie existujúcich typov vozidiel, ktoré sa budú vyrábať od 31. marca 2018, palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 by sa malo v záujme rýchlejšieho šírenia tohto systému podporovať. Pri typoch vozidiel, ktoré boli typovo schválené pred 31. marcom 2018, existuje možnosť doplniť ich výbavu systémom eCall na dobrovoľnej báze.

(13)

Verejná interoperabilná služba eCall pre celú Úniu založená na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112 a systémoch eCall podporovaných službami tretích strán (služby volania eCall STS) môžu existovať spoločne pod podmienkou, že sa prijmú opatrenia nevyhnutné na zaistenie kontinuity poskytovania služby spotrebiteľom. V záujme zaistenia kontinuity verejnej služby eCall využívajúcej tiesňovú linku 112 vo všetkých členských štátoch počas celej životnosti vozidla a zaručenia nepretržitej automatickej dostupnosti verejnej služby eCall využívajúcej tiesňovú linku 112 by mali byť všetky vozidlá vybavené službou eCall využívajúcou tiesňovú linku 112, a to bez ohľadu na to, či si majiteľ vozidla zvolí službu volania eCall STS.

(14)

Spotrebitelia by mali mať k dispozícii reálny prehľad o palubnom systéme eCall využívajúcom tiesňovú linku 112 a o palubnom systéme eCall pre služby tretích strán, ak je vozidlo takýmto systémom vybavené, a úplné a spoľahlivé informácie týkajúce sa všetkých doplnkových funkcií či služieb súvisiacich s ponúkanou súkromnou záchrannou službou a palubnými aplikáciami tiesňového volania či volania o pomoc, ako aj informácie týkajúce sa úrovne služby, ktorú možno očakávať pri kúpe týchto služieb tretích strán, a súvisiacich nákladov. Systém služby eCall využívajúci tiesňovú linku 112 je verejná služba všeobecného záujmu, ku ktorej by preto mali mať všetci spotrebitelia bezplatný prístup.

(15)

Povinné vybavenie vozidiel palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 by sa nemalo dotknúť práva žiadnej zo zainteresovaných strán, ako sú výrobcovia automobilov a nezávislí prevádzkovatelia, ponúkať doplnkové záchranné služby a/alebo služby s pridanou hodnotou paralelne s palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 alebo na základe neho. Akékoľvek doplnkové služby by však mali byť navrhnuté tak, aby zbytočne nerozptyľovali vodiča, neovplyvňovali fungovanie palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 ani nebránili v efektívnej práci centrám tiesňového volania. Palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 a systém poskytujúci súkromné služby alebo služby s pridanou hodnotou by mali byť navrhnuté tak, aby výmena osobných údajov medzi nimi nebola možná. Ak sa takéto služby poskytujú, mali by byť v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti, ochrany a ochrany údajov a mali by byť pre spotrebiteľov vždy dobrovoľné.

(16)

Aby sa zabezpečila možnosť slobodného výberu zo strany zákazníka a spravodlivá hospodárska súťaž, ako aj podpora inovácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti odvetvia informačných technológií Únie na globálnom trhu, systémy eCall by sa z dôvodu možných budúcich palubných aplikácií alebo služieb mali zakladať na interoperabilnej, normalizovanej a zabezpečenej platforme s otvoreným prístupom. Keďže si to vyžaduje technickú a právnu podporu, Komisia by mala bezodkladne na základe konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami vrátane výrobcov vozidiel a nezávislých hospodárskych subjektov posúdiť všetky možnosti na podporu a zabezpečenie takejto platformy s otvoreným prístupom, a ak je to vhodné, na tento účel predložiť legislatívnu iniciatívu. Okrem toho by mal byť palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 dostupný za primeraný poplatok nepresahujúci nominálnu hodnotu a bez diskriminácie pre všetkých nezávislých prevádzkovateľov na účely opravy a údržby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (7).

(17)

Aby sa zachovala celistvosť systému typového schvaľovania, mali by sa na účely tohto nariadenia akceptovať len také palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, ktoré je možné plne odskúšať.

(18)

Palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 je núdzový systém a ako taký si vyžaduje najvyššiu úroveň spoľahlivosti. Je potrebné zaistiť presnosť minimálneho súboru údajov a hlasového prenosu a kvalitu a pripraviť jednotný režim skúšok na zaistenie dlhej životnosti a trvanlivosti palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112. Preto by sa mali v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ (8) vykonávať pravidelné kontroly technického stavu.

(19)

Požiadavky na ochranu cestujúcich v prípade čelného a bočného nárazu sa podľa smernice 2007/46/ES netýkajú vozidiel vyrábaných v malých sériách a vozidiel schválených podľa článku 24 uvedenej smernice. Tieto vozidlá by preto mali byť oslobodené od povinnosti dodržiavať požiadavky týkajúce sa systému eCall stanovené v tomto nariadení. Okrem toho, niektoré vozidlá kategórie M1 a N1 nie je možné z technických príčin vybaviť vhodným mechanizmom na vytvorenie volania eCall.

(20)

Vozidlá na osobitné účely by mali spĺňať požiadavky týkajúce sa systému eCall stanovené v tomto nariadení v prípade, že základné/nedokončené vozidlo je vybavené potrebným mechanizmom na vytvorenie volania.

(21)

Každé spracúvanie osobných údajov prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 by malo spĺňať pravidlá ochrany údajov stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (10), aby sa tak osobitne zabezpečilo, že vozidlá vybavené palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 v bežnom stave prevádzky pomocou linky 112 nebudú sledovateľné a nebudú nijakým spôsobom nepretržite sledované, a že minimálny súbor údajov zasielaný palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 bude obsahovať len minimálne informácie potrebné na primerané spracovanie tiesňových volaní. Takto by sa mali zohľadniť odporúčania pracovnej skupiny pre ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov zriadenej podľa článku 29 smernice 95/46/ES (ďalej len „pracovná skupina pre ochranu údajov zriadená podľa článku 29“), ktoré sú uvedené v jej pracovnom dokumente o dôsledkoch pre ochranu osobných údajov a súkromie v rámci iniciatívy eCall prijatom 26. septembra 2006.

(22)

Výrobcovia by mali vykonať všetky potrebné opatrenia s cieľom dosiahnuť súlad s pravidlami týkajúcimi sa ochrany súkromia a údajov uvedenými v tomto nariadení, a to v súlade s článkami 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie (11).

(23)

Výrobcovia vozidiel by pri plnení technických požiadaviek mali do palubných systémov integrovať technické formy ochrany údajov a mali by dodržiavať zásadu ochrany súkromia už v štádiu návrhu.

(24)

Informácie o existencii bezplatného verejného systému eCall založeného na jednotnom európskom čísle tiesňového volania 112, o práve majiteľa vozidla rozhodnúť sa používať uvedený systém namiesto systému volania eCall STS a o spracúvaní údajov, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho linku 112, by mali výrobcovia poskytovať ako súčasť technickej dokumentácie odovzdávanej s vozidlom. Uvedené informácie by mali tiež byť k dispozícii na stiahnutie na internete.

(25)

Údaje prenesené prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 a spracúvané strediskami tiesňového volania možno do záchranných služieb a servisných partnerov uvedených v rozhodnutí č. 585/2014/EÚ previesť len v prípade incidentov súvisiacich s volaniami eCall a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí a používajú sa výlučne na dosiahnutie cieľov tohto rozhodnutia. Údaje z palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 spracúvané strediskami tiesňového volania sa neprevádzajú žiadnym tretím stranám bez výslovného predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.

(26)

Európske organizácie pre normalizáciu, Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) a Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) vytvorili spoločné normy pre zavedenie celoeurópskej služby eCall, ktoré by sa mali uplatňovať na účely tohto nariadenia, čím sa umožní technologický vývoj palubnej služby eCall, zabezpečí sa interoperabilita a kontinuita služby v celej Únii a znížia sa náklady na jej zavedenie pre Úniu ako celok.

(27)

Aby sa zabezpečilo uplatňovanie spoločných technických požiadaviek týkajúcich sa palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112, v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty týkajúce sa oslobodenia určitých tried vozidiel kategórií M1 a N1 od povinnosti zabudovať palubné systémy eCall, stanovenia podrobných technických požiadaviek a skúšok pre typové schválenie ES vozidiel týkajúce sa ich palubných systémov eCall a typové schvaľovanie ES systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek navrhnutých a vyrobených pre tieto vozidlá, ako aj stanovenia podrobných technických pravidiel a skúšobných postupov, ktorých cieľom je uplatňovanie určitých pravidiel spracúvania osobných údajov a zabezpečiť to, aby sa neuskutočnila žiadna výmena osobných údajov medzi palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 a systémami tretích strán. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a s príslušnými zainteresovanými stranami, najmä s organizáciami na ochranu spotrebiteľov, ako aj s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a pracovnou skupinou pre ochranu údajov zriadenou podľa článku 29 v súlade s platnými právnymi predpismi. Pri príprave a tvorbe delegovaných aktov by Komisia by mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(28)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o praktické opatrenia na posúdenie zamedzenia sledovateľnosti a sledovania, vzor pre informovanie používateľov a správne opatrenia na účely typového schválenia ES týkajúce sa vzoru pre informačné dokumenty, ktoré poskytujú výrobcovia na účely typového schválenia, vzoru osvedčení o typovom schválení ES a vzoru značky typového schválenia ES. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (12).

(29)

Výrobcovia vozidiel by mali mať dostatočný čas na prispôsobenie sa technickým požiadavkám stanoveným v tomto nariadení.

(30)

Toto nariadenie je novým samostatným nariadením v kontexte postupu typového schvaľovania ES stanovenom v smernici 2007/46/ES, preto by sa prílohy I, III, IV a XI k tejto smernici mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(31)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to dosiahnutie vnútorného trhu prostredníctvom zavedenia spoločných technických požiadaviek týkajúcich sa nových typovo schválených vozidiel vybavených palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(32)

V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (13) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 29. októbra 2013 vydal svoje stanovisko (14),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú všeobecné požiadavky pre typové schválenie ES vozidiel, pokiaľ ide o palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112 a systémy, komponenty a samostatné technické jednotky palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 a N1, ako sú vymedzené v bodoch 1.1.1 a 1.2.1 v časti A prílohy II k smernici 2007/46/ES, a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 navrhnuté a vyrobené pre tieto vozidlá.

Nevzťahuje sa na tieto vozidlá:

a)

vozidlá vyrábané v malých sériách schválených podľa článkov 22 a 23 smernice 2004/46/ES;

b)

vozidlá schválené podľa článku 24 smernice 2007/46/ES;

c)

vozidlá, ktoré z technických dôvodov nie je možné vybaviť vhodným mechanizmom na vytvorenie volania eCall, určené v súlade s odsekom 2.

2.   Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8, v ktorých určí triedy vozidiel z kategórií M1 a N1, ktoré z technických dôvodov nie je možné vybaviť vhodným mechanizmom na vytvorenie volania eCall, a to na základe štúdie posúdenia nákladov a prínosov vykonanej alebo nariadenej Komisiou a po zohľadnení všetkých príslušných bezpečnostných a technických aspektov.

Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 9. júna 2016.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem vymedzení pojmov uvedených v článku 3 smernice 2007/46/ES uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112“ je núdzový systém obsahujúci palubné zariadenie a prostriedky na vytvorenie, riadenie a vykonanie prenosu volania eCall, ktorý je aktivovaný buď automaticky palubnými senzormi, alebo manuálne a ktorý prostredníctvom verejnej mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete prenáša minimálny súbor údajov a pomocou linky 112 vytvára audiokanál medzi osobami vo vozidle a strediskom tiesňového volania pre eCall;

2.

„eCall“ je tiesňové volanie z vozidla na linku 112, ktoré sa vytvorí automaticky aktivovaním palubnými senzormi alebo manuálne a ktoré prostredníctvom verejných mobilných bezdrôtových komunikačných sietí prenáša minimálny súbor údajov a vytvára audiokanál medzi vozidlom a strediskom tiesňového volania pre eCall;

3.

„stredisko tiesňového volania“ je fyzické miesto, ktoré ako prvé prijíma tiesňové volania v rámci zodpovednosti verejného orgánu alebo súkromnej organizácie uznanej príslušným členským štátom;

4.

„najvhodnejšie stredisko tiesňového volania“ je stredisko, ktoré príslušné orgány vopred určia na prijímanie tiesňových volaní z určitej oblasti alebo tiesňových volaní určitého typu;

5.

„stredisko tiesňového volania pre eCall“ je najvhodnejšie stredisko tiesňového volania, ktoré vopred určia orgány na prvotné prijatie a spracovanie volaní eCall;

6.

„minimálny súbor údajov“ sú informácie určené podľa normy Telematika v cestnej doprave. Elektronická bezpečnosť. Minimálny súbor dát pre eCall (STN EN 15722:2011), ktoré sa odosielajú do strediska tiesňového volania pre eCall;

7.

„palubné zariadenie“ je zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré poskytuje palubné údaje alebo má prístup k palubným údajom, ktoré sú potrebné na uskutočnenie transakcie eCall prostredníctvom verejnej mobilnej bezdrôtovej komunikačnej siete;

8.

„transakcia eCall“ je zriadenie relácie mobilnej bezdrôtovej komunikácie vo verejnej bezdrôtovej komunikačnej sieti, prenos minimálneho súboru údajov z vozidla do strediska tiesňového volania pre eCall a vytvorenie audiokanála medzi vozidlom a týmto strediskom;

9.

„verejná mobilná bezdrôtová komunikačná sieť“ je mobilná bezdrôtová komunikačná sieť dostupná verejnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (15) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES (16);

10.

„volanie eCall podporované službami tretích strán“ alebo „volanie eCall STS“ je palubné tiesňové volanie poskytovateľovi služieb tretích strán, ktoré sa uskutočňuje automaticky aktivovaním palubnými senzormi alebo manuálne a ktoré prostredníctvom verejných mobilných bezdrôtových komunikačných sietí prenáša minimálny súbor údajov a vytvára audiokanál medzi vozidlom a poskytovateľom služieb tretích strán;

11.

„poskytovateľ služieb tretích strán“ je organizácia uznaná vnútroštátnymi orgánmi za oprávnenú prijímať volanie eCall STS a postúpiť minimálny súbor údajov stredisku tiesňového volania pre eCall;

12.

„palubný systém eCall pre služby tretích strán“ je systém aktivovaný automaticky palubnými senzormi alebo manuálne, ktorý prostredníctvom verejných mobilných bezdrôtových komunikačných sietí prenáša minimálny súbor údajov a vytvára audiokanál medzi vozidlom a poskytovateľom služieb tretích strán.

Článok 4

Všeobecné povinnosti výrobcov

Výrobcovia preukazujú, že všetky nové typy vozidiel uvedené v článku 2 sú vybavené pevne zabudovaným palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 v súlade s týmto nariadením a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa tohto nariadenia.

Článok 5

Osobitné povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia zabezpečia, aby všetky nové typy ich vozidiel a systémy, komponenty a samostatné technické jednotky palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 navrhnuté a vyrobené pre tieto vozidlá boli vyrobené a schválené v súlade s týmto nariadením a v delegovaných a vykonávajúcich aktoch prijatých podľa tohto nariadenia.

2.   Výrobcovia preukážu, že všetky nové typy vozidiel sú vyrobené tak, aby bolo v prípade závažnej nehody, zistenej aktiváciou jedného alebo viacerých senzorov alebo procesorov vo vozidle, ktorá sa stane na území Únie, zabezpečené automatické vytvorenie volania eCall na jednotné európske číslo tiesňového volania 112.

Výrobcovia preukážu, že nové typy vozidiel sú vyrobené tak, aby bola zabezpečená aj možnosť manuálneho vytvorenia volania eCall na jednotné európske číslo tiesňového volania 112.

Výrobcovia zabezpečia, aby ovládanie manuálneho spustenia palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 bolo navrhnuté tak, aby sa predišlo nesprávnemu použitiu.

3.   Odsekom 2 nie je dotknuté právo majiteľa vozidla použiť okrem palubného systému eCall využívajúceho linku 112 aj palubný systém eCall pre služby tretích strán poskytujúci rovnaké služby, a to za predpokladu, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

palubný systém eCall pre služby tretích strán spĺňa normu STN EN 16102:2011 Inteligentné dopravné systémy. eCall. Prevádzkové požiadavky na podporu tretej strany;

b)

výrobcovia zabezpečia, aby bol vždy aktívny len jeden systém a aby sa v prípade nefunkčnosti palubného systému eCall pre služby tretích strán automaticky spustil palubný systém eCall využívajúci linku 112;

c)

majiteľ vozidla má vždy právo rozhodnúť sa použiť namiesto palubného systému pre služby tretích strán palubný systém eCall využívajúci linku 112;

d)

výrobcovia zahrnú do návodu na obsluhu informácie o práve uvedenom v písmene c).

4.   Výrobcovia zabezpečia, aby prijímače v palubných systémoch eCall využívajúcich tiesňovú linku 112 boli kompatibilné so službami určovania polohy poskytovanými systémami Galileo a EGNOS. Výrobcovia sa môžu navyše rozhodnúť aj pre kompatibilitu s inými satelitnými navigačnými systémami.

5.   Na účely typového schválenia ES sa prijímajú len tie palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, či už trvalo zabudované do vozidla alebo so samostatným typovým schválením, ktoré možno podrobiť skúškam.

6.   Výrobcovia preukážu, že v prípade výskytu závažnej systémovej poruchy, ktorá by spôsobila neschopnosť vytvoriť volanie eCall na linku 112, budú osoby vo vozidle upozornené.

7.   Palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 je prístupný za primeraný poplatok nepresahujúci nominálnu hodnotu a bez diskriminácie pre všetkých nezávislých prevádzkovateľov na účely opravy a údržby v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007.

8.   Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8, v ktorých stanoví podrobné technické požiadavky a skúšky na typové schválenie ES vozidiel, pokiaľ ide o ich palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112, a typové schválenie ES systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek palubných systémov eCall využívajúcich tiesňovú linku 112.

Technické požiadavky a skúšky uvedené v prvom pododseku sa zakladajú na požiadavkách stanovených v odsekoch 2 až 7 a podľa potreby na existujúcich normách týkajúcich sa volania eCall vrátane:

a)

EN 16072:2011: Inteligentný dopravný systém. Elektronická bezpečnosť. Prevádzkové požiadavky na celoeurópske eCall;

b)

EN 16062:2011: Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Aplikačné protokoly vysokej úrovne (HLAP) eCall;

c)

CEN/TS 16454:2013: Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Testovanie zhody eCall od začiatku do konca týkajúcej sa zhody palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 s celoeurópskym systémom eCall;

d)

EN 15722:2011: Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Minimálny súbor dát pre eCall;

e)

EN 16102:2011: Inteligentné dopravné systémy. eCall. Prevádzkové požiadavky na podporu tretej strany;

f)

akýchkoľvek ďalších európskych normách týkajúcich sa systémov eCall prijatých v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 (17) alebo predpisoch Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (predpisy EHK OSN) týkajúcich sa systémov eCall, ku ktorým Únia pristúpila.

Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 9. júna 2016.

9.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 8 na účely aktualizácie verzií noriem uvedených v odseku 8 tohto článku v prípade prijatia novej verzie.

Článok 6

Pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov

1.   Týmto nariadením nie sú dotknuté smernice 95/46/ES a 2002/58/ES. Akékoľvek spracúvanie osobných údajov prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 spĺňa pravidlá ochrany osobných údajov stanovené v uvedených smerniciach.

2.   Osobné údaje spracúvané podľa tohto nariadenia sa použijú len na účely spracovania núdzových situácií uvedených v článku 5 ods. 2 prvom pododseku.

3.   Osobné údaje spracúvané podľa tohto nariadenia sa neuchovávajú dlhšie, ako je nevyhnutné na účely spracovania núdzových situácií uvedených v článku 5 ods. 2 prvom pododseku. Tieto údaje sa úplne vymažú hneď, ako už nie sú na tento účel potrebné.

4.   Výrobcovia zabezpečia, aby palubné systémy eCall využívajúce tiesňovú linku 112 neboli sledovateľné ani neboli nijakým spôsobom nepretržite sledované.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby sa údaje vo vnútornej pamäti palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 automaticky a nepretržite odstraňovali. Uchovávať sa môžu len tri posledné polohy vozidla, pokiaľ je to nevyhnutne potrebné na určenie aktuálnej polohy a smeru jazdy v čase udalosti.

6.   Uvedené údaje nesmú byť pred vytvorením volania eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 dostupné mimo palubného systému pre žiadne subjekty.

7.   Do palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 sa zabudujú technológie na zvýšenie ochrany súkromia, aby sa tak pre používateľov systému eCall zabezpečila náležitá úroveň ochrany súkromia, a rovnako aj potrebné záruky na zabránenie sledovaniu a zneužitiu.

8.   Minimálny súbor údajov zasielaný palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 obsahuje iba minimálne množstvo informácií, ako sa uvádzajú v norme EN 15722:2011: Telematika v cestnej doprave. Elektronická bezpečnosť. Minimálny súbor dát pre eCall. Palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 sa neprenášajú žiadne ďalšie údaje. Minimálny súbor dát je uchovávaný spôsobom, ktorý umožňuje jeho úplné a trvalé vymazanie.

9.   Výrobcovia zabezpečia, aby sa v návode na použitie uviedli jasné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní údajov, ktoré sa uskutočňuje v rámci palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112. Ide o tieto informácie:

a)

odkaz na právny základ spracúvania údajov;

b)

skutočnosť, že palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 je štandardne nastavený ako aktívny;

c)

spôsoby spracúvania údajov, ktoré vykonáva palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112;

d)

osobitné účely spracúvania v rámci systému eCall, ktoré sa obmedzujú na núdzové situácie uvedené v článku 5 ods. 2 prvom pododseku;

e)

typy zhromažďovaných a spracúvaných údajov a informácie o príjemcoch týchto údajov;

f)

čas, počas ktorého sa údaje uchovávajú v palubnom systéme eCall využívajúcom tiesňovú linku 112;

g)

skutočnosť, že nedochádza k nepretržitému sledovaniu vozidla;

h)

spôsoby vykonávania práv dotknutých osôb, ako aj kontaktná služba príslušná na spracovávanie žiadostí o prístup;

i)

akékoľvek ďalšie potrebné informácie týkajúce sa sledovateľnosti, sledovania a spracúvania osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služby volania eCall STS a/alebo ďalších služieb s pridanou hodnotou, ktoré musí výslovne odsúhlasiť majiteľ a ktoré sú v súlade so smernicou 95/46/ES. Osobitne sa zohľadní skutočnosť, že môžu existovať rozdiely medzi spracúvaním údajov vykonávaným prostredníctvom palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 a palubných systémov eCall pre služby tretích strán alebo ďalších služieb s pridanou hodnotou.

10.   Aby sa predišlo nedorozumeniu v súvislosti so sledovanými účelmi a pridanou hodnotou spracúvania, informácie uvedené v odseku 9 sa v návode na použitie uvedú oddelene pre palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 a palubné systémy eCall pre služby tretích strán pred použitím systému.

11.   Výrobcovia zabezpečia, aby palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 a každý ďalší systém poskytujúci službu volania eCall STS alebo službu s priadnou hodnotou boli navrhnuté tak, aby výmena osobných údajov medzi nimi nebola možná. Nevyužívanie systému poskytujúceho službu volania eCall STS alebo službu s pridanou hodnotou alebo odmietnutie dotknutej osoby udeliť súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účely služby volania eCall STS alebo služby s pridanou hodnotou nesmie negatívne ovplyvniť využívanie palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112.

12.   Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 8 s cieľom stanoviť:

a)

podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy týkajúce sa uplatňovania pravidiel spracúvania osobných údajov uvedených v odsekoch 2 a 3;

b)

podrobné technické požiadavky a skúšobné postupy s cieľom zabezpečiť, aby sa neuskutočnila výmena osobných údajov medzi palubným systémom eCall využívajúcim tiesňovú linku 112 a systémami tretích strán, ako sa uvádza v odseku 11.

Prvé takéto delegované akty sa prijmú do 9. júna 2016.

13.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov ustanoví:

a)

praktické opatrenia na posúdenie zamedzenia sledovateľnosti a sledovania vozidla podľa odsekov 4, 5 a 6;

b)

vzor pre informovanie používateľa podľa odseku 9.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2

Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 9. júna 2016.

Článok 7

Povinnosti členských štátov

S účinnosťou od 31. marca 2018 vnútroštátne orgány udeľujú typové schválenie ES, pokiaľ ide o palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112, pre nové typy vozidiel a nové typy systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek palubných systémov eCall využívajúcich tiesňovú linku 112 navrhnutých a vyrobených pre tieto vozidlá, ktoré spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia.

Článok 8

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 8 a 9 a článku 6 ods. 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 8. júna 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 8 a 9 a článku 6 ods. 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 8 a 9 a článku 6 ods. 12 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 9

Vykonávacie akty

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia správne opatrenia na účely typového schválenia ES vozidiel s ohľadom na palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 a systémy, komponenty a samostatné technické jednotky palubného systému eCall využívajúceho tiesňovú linku 112 navrhnuté a vyrobené pre tieto vozidlá, ako sa vyžaduje v článku 5 ods. 1, týkajúce sa:

a)

vzorov pre informačné dokumenty poskytované výrobcami na účely typového schválenia;

b)

vzorov osvedčení o typovom schválení ES;

c)

vzoru/vzorov značky typového schválenia ES.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2.

Prvé takéto vykonávacie akty sa prijmú do 9. júna 2016.

Článok 10

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Technický výbor – motorové vozidlá (TCMV) zriadený podľa článku 40 ods. 1 smernice 2007/46/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 11

Sankcie

1.   Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade nedodržania ustanovení tohto nariadenia a delegovaných a vykonávacích aktov prijatých podľa tohto nariadenia výrobcami. Prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo vykonávanie týchto sankcií. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii a bezodkladne jej oznámia akékoľvek ich dodatočné zmeny, ktoré ich ovplyvňujú.

2.   Medzi typy nedodržania ustanovení, ktoré majú podliehať sankciám, patria minimálne tieto:

a)

nepravdivé vyhlásenie počas postupu schválenia alebo postupu vedúceho k zrušeniu;

b)

falšovanie výsledkov skúšok na účely typového schválenia;

c)

neposkytnutie údajov alebo technických špecifikácií, ktoré by mohli viesť k zrušeniu, zamietnutiu alebo odobratiu typového schválenia;

d)

porušenie ustanovení článku 6;

e)

konanie v rozpore s ustanoveniami u článku 5 ods. 7.

Článok 12

Podávanie správ a preskúmanie

1.   Do 31. marca 2021 Komisia vypracuje hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch, pokiaľ ide o palubný systém eCall využívajúci tiesňovú linku 112 vrátane miery jeho rozšírenia, a predloží ju Európskemu parlamentu a Rade. Komisia preskúma, či by sa mal rozsah pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť na ďalšie kategórie vozidiel, akými sú napríklad ťažké nákladné vozidlá, autobusy a autokary, dvojkolesové motorové vozidlá a poľnohospodárske traktory. V prípade potreby predloží Komisia na tento účel legislatívny návrh.

2.   V nadväznosti na rozsiahle konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami a štúdiu na posúdenie nákladov a prínosov Komisia posúdi, či sú potrebné požiadavky na interoperabilnú, normalizovanú a zabezpečenú platformu s otvoreným prístupom. Komisia v prípade potreby a najneskôr do 9. júna 2017 prijme legislatívnu iniciatívu na základe týchto požiadaviek.

Článok 13

Zmeny smernice 2007/46/ES

Prílohy I, III, IV a XI k smernici 2007/46/ES sa týmto menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 ods. 2, článok 5 ods. 8 a 9, článok 6 ods. 12 a 13 a články 8, 9, 10 a 12 sa uplatňujú od 8. júna 2015.

Články, ktoré sa neuvádzajú v druhom odseku tohto článku, sa uplatňujú od 31. marca 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 29. apríla 2015

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Ú. v. EÚ C 341, 21.11.2013, s. 47.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 2. marca 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 28. apríla 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 585/2014/EÚ z 15. mája 2014 o zavedení interoperabilnej služby eCall v celej EÚ (Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 6).

(5)  Odporúčanie Komisie 2011/750/EÚ z 8. septembra 2011 o podpore služby eCall v sieťach elektronickej komunikácie na prenos tiesňových volaní pomocou linky 112 na celom území EÚ (systém eCall) (Ú. v. EÚ L 303, 22.11.2011, s. 46).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(11)  Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 391.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(14)  Ú. v. EÚ C 38, 8.2.2014, s. 8.

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).


PRÍLOHA

Zmeny smernice 2007/46/ES

Smernica 2007/46/ES sa mení takto:

1.

V prílohe I sa dopĺňajú tieto body:

„12.8.

Systém eCall

12.8.1.

Prítomnosť: áno/nie (1)

12.8.2.

technický opis alebo výkresy zariadenia: …“

2.

V časti I oddiele A prílohy III sa dopĺňajú tieto body:

„12.8.

Systém eCall

12.8.1.

Prítomnosť: áno/nie (1)“

.

3.

V prílohe IV sa časť I mení takto:

a)

Do tabuľky sa dopĺňa tento bod:

Bod

Predmet

Regulačný akt

Uplatniteľnosť

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

X

 

 

X“

 

 

 

 

 

 

b)

Doplnok 1 sa mení takto:

i)

Do tabuľky 1 sa dopĺňa tento bod:

Bod

Predmet

Regulačný akt

Špecifiká

Uplatniteľnosť a špecifické požiadavky

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

 

Neuplatňuje sa.“

ii)

Do tabuľky 2 sa dopĺňa tento bod:

Bod

Predmet

Regulačný akt

Špecifiká

Uplatniteľnosť a špecifické požiadavky

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

 

Neuplatňuje sa.“

c)

V doplnku 2 sa oddiel 4. Technické požiadavky mení takto:

i)

Do časti I sa dopĺňa tento bod: Vozidlá patriace do kategórie M1:

Bod

Odkaz na regulačný akt

Alternatívne požiadavky

„72

Nariadenie (EÚ) 2015/758 (Systémy eCall)

Požiadavky uvedeného nariadenia sa neuplatňujú.“

ii)

Do časti II sa dopĺňa tento bod: Vozidlá patriace do kategórie N1:

Bod

Odkaz na regulačný akt

Alternatívne požiadavky

„72

Nariadenie (EÚ) 2015/758 (Systémy eCall)

Požiadavky uvedeného nariadenia sa neuplatňujú.“

4.

Príloha XI sa mení takto:

a)

V doplnku 1 sa do tabuľky dopĺňa tento bod:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

G

G

N/A

N/A“

b)

V doplnku 2 sa do tabuľky dopĺňa tento bod:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“

c)

V doplnku 3 sa do tabuľky dopĺňa tento bod:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

G“

d)

V doplnku 4 sa do tabuľky dopĺňa tento bod:

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Systém eCall

Nariadenie (EÚ) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A“


Top