EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0307(01)

Protokol, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní

OJ L 68, 7.3.2014, p. 2–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj

7.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/2


PREKLAD

PROTOKOL,

ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní

PROTOKOL, KTORÝM SA MENÍ DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ

Príloha k Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní

Dodatok I Končený dodatok I: Ponuky zmluvných strán Dohody o vládnom obstarávaní v rokovaniach o rozsahu Dohody o vládnom obstarávaní

Konečný dodatok I: ponuka Arménskej republiky

Konečný dodatok I: ponuka Kanady

Budúci dodatok I: záväzky Európskej únie (v konečnom znení)

Konečný dodatok I: ponuka Hongkongu (Čína)

Konečný dodatok I: ponuka Islandu

Konečný dodatok I: ponuka Izraela

Konečný dodatok I: ponuka Japonska

Konečný dodatok I: ponuka Kórejskej republiky

Konečný dodatok I: ponuka Lichtenštajnského kniežatstva

Konečný dodatok I: ponuka Holandského kráľovstva v súvislosti s Arubou

Konečný dodatok I: ponuka Nórska

Konečný dodatok I: ponuka Singapúru

Konečný dodatok I: ponuka Švajčiarska

Konečný dodatok I: ponuka samostatného colného územia Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu*

Konečný dodatok I: ponuka Spojených štátov amerických

Dodatok II

Dodatok III

Dodatok IV

ZMLUVNÉ STRANY DOHODY O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ, ktorá bola uzatvorená v Marrákeši 15. apríla 1994 (ďalej len „dohoda z roku 1994“),

PO USKUTOČNENÍ ďalších rokovaní podľa článku XXIV ods. 7 písm. b) a c) dohody z roku 1994,

SA DOHODLI TAKTO:

1.

Preambula, články I až XXIV a dodatky k dohode z roku 1994 sa vypúšťajú a nahrádzajú sa ustanoveniami uvedenými v prílohe k tomuto protokolu.

2.

Tento protokol je otvorený na prijatie zmluvnými stranami dohody z roku 1994.

3.

Tento protokol nadobúda platnosť pre zmluvné strany dohody z roku 1994, ktoré poskytli do úschovy svoje príslušné listiny o prijatí tohto protokolu, tridsiatym dňom po tejto úschove vykonanej dvomi tretinami zmluvných strán dohody z roku 1994. Potom tento protokol nadobúda platnosť pre každú zmluvnú stranu dohody z roku 1994, ktorá poskytla do úschovy svoju listinu o prijatí tohto protokolu, tridsiatym dňom po dátume tejto úschovy.

4.

Tento protokol sa uloží u generálneho riaditeľa WTO, ktorí poskytne každej zmluvnej strane dohody z roku 1994 overenú vernú kópiu tohto protokolu a oznámenie o jeho jednotlivých prijatiach.

5.

Tento protokol je zaregistrovaný v súlade s ustanoveniami článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.

V Ženeve tridsiateho marca dvetisíc dvanásť v jedinom vyhotovení v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické, ak v dodatkoch k tomuto protokolu nie je uvedené inak.


PRÍLOHA K PROTOKOLU, KTORÝM SA MENÍ DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ

PREAMBULA

ZMLUVNÉ STRANY TEJTO DOHODY (ďalej len „zmluvné strany“),

UZNÁVAJÚC potrebu účinného multilaterálneho rámca pre vládne obstarávanie s cieľom dosiahnuť väčšiu liberalizáciu a rozširovanie medzinárodného obchodu a zlepšovanie rámca pre realizáciu medzinárodného obchodu,

UZNÁVAJÚC, že opatrenia týkajúce sa vládneho obstarávania by nemali byť pripravované, prijímané alebo uplatňované takým spôsobom, ktorý poskytuje ochranu domácim dodávateľom, tovarom alebo službám, a nemali by rozlišovať medzi zahraničnými dodávateľmi, tovarmi alebo službami,

UZNÁVAJÚC, že integrita a predvídateľnosť systémov vládneho obstarávania sú nevyhnutné na účinné a efektívne riadenie verejných zdrojov, výkonnosť hospodárstiev zmluvných strán a fungovanie multilaterálneho obchodného systému,

UZNÁVAJÚC, že procesné záväzky vyplývajúce z tejto dohody by mali byť dostatočne pružné, aby zohľadňovali osobitné okolnosti každej zmluvnej strany,

UZNÁVAJÚC potrebu zohľadnenia rozvojových, finančných a obchodných požiadaviek rozvojových krajín, predovšetkým najmenej rozvinutých krajín,

UZNÁVAJÚC význam transparentných opatrení týkajúcich sa vládneho obstarávania, vykonávania obstarávaní transparentným a nestranným spôsobom a zabraňovania konfliktom záujmu a korupčným postupom v súlade s platnými medzinárodnými nástrojmi, ako napríklad Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii,

UZNÁVAJÚC význam používania a podporovania používania elektronických prostriedkov obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,

ŽELAJÚC si podporovať prijatie a pristúpenie k tejto dohode členmi WTO, ktorí nie sú jej zmluvnou stranou,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok I

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

komerčný tovar alebo služby sú tovar alebo služby druhu, ktorý sa bežne predáva alebo ponúka na predaj na obchodnom trhu, a to iným kupujúcim, než sú vlády, a na iné než vládne účely, resp. ktorý takíto kupujúci zvyčajne kupujú;

b)

výbor je Výbor pre vládne obstarávanie zriadený na základe článku XXI ods. 1;

c)

stavebná služba je služba, ktorej cieľom je akýmikoľvek prostriedkami realizovať stavebné alebo stavebno-inžinierske práce v zmysle časti 51 Provizórnej ústrednej klasifikácie produkcie vypracovanej Organizáciou Spojených národov (OSN) (ďalej len „CPC“);

d)

krajina zahŕňa akékoľvek samostatné colné územie, ktoré je zmluvnou stranou tejto dohody. V prípade samostatného colného územia, ktoré je zmluvnou stranou tejto dohody, keď je výraz v tejto dohode určený pojmom „vnútroštátny“, takýto výraz sa vykladá ako patriaci k tomuto colnému územiu, ak nie je uvedené inak;

e)

dni znamenajú kalendárne dni;

f)

elektronická aukcia je opakujúci sa proces, pri ktorom sa využívajú elektronické prostriedky, aby dodávatelia predložili buď nové ceny, alebo nové hodnoty v prípade kvantifikovateľných parametrov ponúk iných ako ceny, ktoré súvisia s kritériami hodnotenia, alebo nové ceny aj nové hodnoty, a v dôsledku ktorého je možné zostaviť poradie alebo nové poradie ponúk;

g)

písomne alebo písomný je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré je možné čítať, reprodukovať a následne oznámiť. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronicky;

h)

obmedzený postup obstarávania je postup, v rámci ktorého obstarávateľský subjekt osloví dodávateľa alebo dodávateľov podľa svojho výberu;

i)

opatrenie je akýkoľvek právny predpis, nariadenie, postup, správne usmernenie alebo postup alebo akékoľvek konanie obstarávateľského subjektu v súvislosti s obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda;

j)

zoznam na viacero použití je zoznam dodávateľov, o ktorých obstarávateľský subjekt usúdil, že spĺňajú podmienky zahrnutia do takéhoto zoznamu a ktorých chce obstarávateľský subjekt využiť viac než raz;

k)

oznámenie o plánovanom obstarávaní je oznámenie uverejnené obstarávateľským subjektom, v ktorom sa dodávatelia, ktorí majú záujem, vyzývajú na predloženie žiadosti o účasť, predloženie ponuky, prípadne o účasť aj predloženie ponuky;

l)

kompenzácie sú akékoľvek podmienky alebo záväzky na podporu miestneho rozvoja alebo na zlepšenie platobnej bilancie zmluvnej strany, napríklad doložky o použití domácej produkcie, poskytnutí licencií na technológie, investícií, kompenzačných obchodov a podobné postupy alebo požiadavky;

m)

otvorený postup obstarávania je postup, v rámci ktorého môže predložiť ponuku každý dodávateľ, ktorý má záujem;

n)

osoba je buď fyzická osoba alebo právnická osoba;

o)

obstarávateľský subjekt je subjekt, na ktorý sa vzťahuje príloha zmluvnej strany 1, 2 alebo 3 k dodatku I;

p)

kvalifikovaný dodávateľ je dodávateľ, o ktorom obstarávateľský subjekt usúdi, že spĺňa podmienky účasti;

q)

výberový postup obstarávania je postup, v rámci ktorého obstarávateľský subjekt vyzve na predloženie ponúk len kvalifikovaných dodávateľov;

r)

služby zahŕňajú služby v oblasti stavebníctva, ak nie je uvedené inak;

s)

norma je dokument schválený uznaným orgánom, ktorý poskytuje na všeobecné a opakované použitie pravidlá, usmernenia alebo charakteristiky tovaru alebo služieb alebo súvisiace postupy a výrobné metódy, ktorých dodržiavanie nie je záväzné. Jej obsahom môžu tiež byť, prípadne aj ako jediný jej predmet úpravy, požiadavky súvisiace s terminológiou, symbolmi, balením, označovaním alebo etiketovaním, ktoré sa vzťahujú na určitý tovar, službu, postup alebo výrobnú metódu;

t)

dodávateľ je osoba alebo skupina osôb, ktorá poskytuje alebo by mohla poskytovať tovar alebo služby; a

u)

technická špecifikácia je požiadavka, ktorá v rámci obstarávania:

i)

stanovuje vlastnosti tovaru alebo služieb, ktoré majú byť obstarané, ako napríklad kvalitu, výkon, bezpečnosť a rozmery, alebo postupy a metódy ich výroby alebo poskytnutia, alebo

ii)

stanovuje terminológiu, symboly, balenie, označovanie alebo etiketovanie vzťahujúce sa na určitý tovar alebo službu.

Článok II

Rozsah a pôsobnosť

1.   Táto dohoda sa uplatňuje na akékoľvek opatrenie týkajúce sa predmetného obstarávania bez ohľadu na to, či sa vykonáva výlučne alebo čiastočne elektronickými prostriedkami.

2.   Na účely tejto dohody je obstarávaním, ktoré je predmetom jej úpravy, obstarávanie na vládne účely:

a)

tovaru, služieb, resp. ich akejkoľvek kombinácie:

i)

ako je ustanovené v prílohách jednotlivých zmluvných strán k dodatku I, a

ii)

ktoré sa neobstarávajú s cieľom komerčného predaja alebo komerčného ďalšieho predaja, ani na využitie pri výrobe alebo dodávke, resp. poskytovaní tovaru, resp. služieb na účely komerčného predaja alebo komerčného ďalšieho predaja;

b)

uskutočňované na akomkoľvek zmluvnom základe vrátane kúpy, lízingu, prenájmu alebo kúpy na splátky s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti;

c)

s hodnotou odhadnutou v súlade odsekmi 6 až 8, ktorá sa v čase uverejnenia oznámenia v zmysle článku VII rovnala alebo bola vyššia, než sú príslušné prahové hodnoty stanovené v prílohách zmluvnej strany k dodatku I;

d)

uskutočňované obstarávateľským subjektom; a

e)

ktoré nie je inak vylúčené z úpravy v odseku 3 alebo príloh zmluvnej strany k dodatku I.

3.   Ak nie je v prílohách zmluvnej strany k dodatku I stanovené inak, táto dohoda sa nevzťahuje na:

a)

nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich budov alebo iného nehnuteľného majetku, alebo práv k nim;

b)

mimozmluvné dojednania alebo akúkoľvek formu pomoci, ktorú zmluvná strana poskytuje, vrátane dohôd o spolupráci, grantov, pôžičiek, kapitálových injekcií, záruk a fiškálnych stimulov;

c)

obstarávanie alebo nadobudnutie fiškálnej agentúry alebo depozitárnych služieb, likvidačných a správnych služieb pre regulované finančné inštitúcie alebo služieb týkajúcich sa predaja, splácania a distribúcie verejného dlhu vrátane pôžičiek a štátnych dlhopisov, bankoviek a iných cenných papierov;

d)

pracovné zmluvy vo verejnom sektore;

e)

obstarávanie uskutočňované:

i)

na konkrétny účel poskytovania medzinárodnej pomoci vrátane rozvojovej pomoci,

ii)

na základe osobitného postupu alebo podmienky medzinárodnej dohody týkajúcej sa umiestnenia vojsk alebo spoločného vykonávania projektu signatárskymi štátmi, alebo

iii)

na základe osobitného postupu alebo podmienky medzinárodnej organizácie, alebo ak je financované z medzinárodných grantov, pôžičiek alebo inej pomoci, kde by uplatniteľný postup alebo podmienka boli v rozpore s touto dohodou.

4.   Každá zmluvná strana bližšie vymedzí tieto informácie vo svojich prílohách k dodatku I:

a)

orgány ústrednej štátnej správy, na ktorých obstarávanie sa vzťahuje táto dohoda (v prílohe 1);

b)

orgány štátnej správy na nižšej úrovni, na ktorých obstarávanie sa vzťahuje táto dohoda (v prílohe 2);

c)

všetky ostatné subjekty, na ktorých obstarávanie sa vzťahuje táto dohoda (v prílohe 3);

d)

tovary, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda (v prílohe 4);

e)

služby iné než stavebné služby, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda (v prílohe 5);

f)

stavebné služby, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda (v prílohe 6); a

g)

akékoľvek všeobecné poznámky (v prílohe 7).

5.   V prípade, že obstarávateľský subjekt v kontexte obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, vyžaduje, aby osoby, na ktoré sa nevzťahujú prílohy zmluvnej strany k dodatku I, obstarávanie uskutočňovali v súlade s osobitnými požiadavkami, uplatní sa na tieto požiadavky mutatis mutandis článok IV.

6.   Obstarávateľský subjekt na odhadnutie hodnoty obstarávania na účely stanovenia, či ide o obstarávanie patriace do predmetu úpravy tejto dohody:

a)

obstarávanie nerozdelí na viacero čiastkových obstarávaní, a takisto nezvolí ani nepoužije na odhad hodnoty obstarávania špeciálnu metódu ocenenia s úmyslom úplne alebo čiastočne vylúčiť predmetné obstarávanie z rozsahu pôsobnosti tejto dohody; a

b)

zahrnie odhadovanú maximálnu celkovú hodnotu obstarávania počas celej dĺžky trvania bez ohľadu na to, či bolo zadané jednému alebo viacerým dodávateľom, pričom zohľadní všetky formy odmeny vrátane:

i)

prémií, poplatkov, provízií a úrokov, a

ii)

keď obstarávanie umožňuje alternatívy, celkovej hodnoty týchto alternatív.

7.   Ak splnenie individuálnej požiadavky na obstarávanie vyžaduje zadanie viac než jednej zmluvy alebo zmluva je zadávaná po častiach (ďalej len „opakované zmluvy“), základom na výpočet odhadovanej maximálnej celkovej hodnoty je:

a)

hodnota opakovaných zmlúv rovnakého typu tovaru alebo služby zadaných v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov alebo v priebehu predchádzajúceho fiškálneho roku obstarávateľského subjektu upravená, ak je to možné, o očakávané zmeny, čo sa týka množstva a hodnoty obstarávaného tovaru alebo služby v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, alebo

b)

odhadovaná hodnota opakovaných zmlúv rovnakého typu tovaru alebo služby, ktoré sa majú zadať počas 12 mesiacov, ktoré nasledujú po zadaní počiatočnej zmluvy, alebo vo fiškálnom roku obstarávateľského subjektu.

8.   V prípade obstarávania prostredníctvom leasingu, nájmu alebo nákupu tovaru alebo služieb na splátky alebo v prípade zmlúv, v ktorých nie je uvedená celková cena, základom pre stanovenie hodnoty je:

a)

v prípade zmluvy na určitý čas:

i)

ak je platnosť zmluvy 12 mesiacov alebo menej, celková odhadovaná maximálna hodnota počas jej platnosti, alebo

ii)

ak je platnosť zmluvy dlhšia ako 12 mesiacov, celková odhadovaná maximálna hodnota vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty;

b)

v prípade zmluvy na neurčitý čas 48-násobok odhadovanej mesačnej splátky; a

c)

ak nie je isté, či zmluva bude na určitý čas, použije sa písmeno b).

Článok III

Bezpečnosť a všeobecné výnimky

1.   Žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, aby to zmluvným stranám bránilo v prijatí opatrení alebo nezverejnení informácií, ak to považujú za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov týkajúcich sa obstarávania zbraní, munície alebo vojnového materiálu alebo týkajúcich sa obstarávania, ktoré je nevyhnutné z hľadiska národnej bezpečnosti alebo národnej obrany.

2.   Pod podmienkou, že sa takéto opatrenia nebudú uplatňovať spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi zmluvnými stranami, ak existujú rovnaké podmienky, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním medzinárodného obchodu, platí, že žiadne z ustanovení tejto dohody nemožno vykladať tak, aby zmluvným stranám bránilo v uložení alebo presadzovaní opatrení, ktoré:

a)

sú nevyhnutné na ochranu verejnej morálky, poriadku alebo bezpečnosti;

b)

sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;

c)

sú nevyhnutné na ochranu práv duševného vlastníctva; alebo

d)

súvisia s tovarom alebo službami poskytovanými osobami so zdravotným postihnutím, dobročinnými zariadeniami alebo ktoré sú výsledkom práce väzňov.

Článok IV

Všeobecné zásady

1.   V súvislosti s akýmikoľvek opatreniami týkajúcimi sa obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, každá zmluvná strana vrátane jej obstarávateľských subjektov poskytne okamžite a bezpodmienečne tovaru a službám akejkoľvek druhej zmluvnej strany a dodávateľom akejkoľvek druhej zmluvnej strany ponúkajúcim tovar alebo služby akejkoľvek zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nebude menej výhodné ako zaobchádzanie, ktoré táto zmluvná strana vrátane jej obstarávateľských subjektov poskytuje:

a)

domácemu tovaru, službám a dodávateľom; a

b)

tovaru, službám a dodávateľom akejkoľvek druhej zmluvnej strany.

2.   V súvislosti s akýmikoľvek opatreniami týkajúcimi sa obstarávaní, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, nebude žiadna zmluvná strana ani jej obstarávateľské subjekty:

a)

zaobchádzať so žiadnym miestnym dodávateľom menej výhodne ako s iným miestnym dodávateľom na základe určitej miery zahraničnej účasti alebo vlastníctva; alebo

b)

diskriminovať žiadneho miestneho dodávateľa na základe toho, že tovar alebo služby ponúkané týmto dodávateľom pri určitom obstarávaní sú tovarom alebo službami akejkoľvek druhej zmluvnej strany.

3.   Ak sa obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, uskutočňuje elektronickým spôsobom, obstarávateľský subjekt:

a)

zabezpečí, aby sa pri obstarávaní používali všeobecne dostupné systémy informačných technológií a softvér (vrátane systémov a softvéru na autentifikáciu a kódovanie informácií), ktoré sú interoperabilné s ostatnými všeobecne dostupnými systémami informačných technológií a softvérom; a

b)

uplatňuje mechanizmy, ktoré zabezpečujú integritu žiadostí o účasť a integritu ponúk, registrujú čas príjmu a zamedzujú nevhodnému prístupu k týmto žiadostiam a ponukám.

4.   Obstarávateľský subjekt uskutoční obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, transparentným a nestranným spôsobom, ktorý:

a)

je v súlade s touto dohodou a pri ktorom sa používajú metódy ako otvorený postup obstarávania, výberový postup obstarávania a obmedzený postup obstarávania;

b)

zabraňuje konfliktom záujmov; a

c)

zabraňuje korupčným postupom.

5.   Zmluvná strana neuplatní na účely obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, v súvislosti s tovarom alebo službami dovezenými alebo dodanými druhou zmluvnou stranou také pravidlá pôvodu, ktoré by sa líšili od pravidiel pôvodu, ktoré táto zmluvná strana v rovnakom čase uplatňuje na dovoz alebo dodávky rovnakého tovaru alebo služieb tej istej zmluvnej strany v rámci bežného obchodovania.

6.   Zmluvná strana i jej obstarávateľské subjekty sa v súvislosti s obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, nebudú usilovať o kompenzácie, zohľadňovať ich, ukladať ich alebo ich vynucovať.

7.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na: clá a poplatky akéhokoľvek druhu uvalené na dovoz alebo v súvislosti s ním; metódu ukladania takýchto ciel a poplatkov; ostatné dovozné nariadenia alebo formality a opatrenia ovplyvňujúce obchod so službami a odlišné od opatrení, ktoré upravujú obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

Článok V

Rozvojové krajiny

1.   Zmluvné strany pri rokovaniach o pristúpení k tejto dohode a pri vykonávaní a správe tejto dohody osobitne zohľadnia rozvojové, finančné a obchodné potreby a okolnosti rozvojových krajín a najmenej rozvinutých krajín (ďalej spoločne len „rozvojové krajiny“, ak nie je osobitne určené inak), pričom uznávajú, že tieto potreby sa môžu medzi jednotlivými krajinami výrazne líšiť. Ako je uvedené v tomto článku, zmluvné strany na požiadanie poskytnú osobitný a diferencovaný prístup pre:

a)

najmenej rozvinuté krajiny a

b)

pre akúkoľvek inú rozvojovú krajinu, v prípadoch a do tej miery, keď tento osobitný a diferencovaný prístup plní jej rozvojové potreby.

2.   Po pristúpení rozvojovej krajiny k tejto dohode každá zmluvná strana okamžite poskytne tovaru, službám a dodávateľom tejto krajiny najpriaznivejší rozsah zaobchádzania, aký zmluvná strana poskytuje podľa svojich príloh k dodatku I akejkoľvek inej zmluvnej strane tejto dohody, s výhradou podmienok, ktoré sa dohodli medzi zmluvnou stranou a rozvojovou krajinou na zachovanie náležitej vyváženosti možností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3.   Rozvojová krajina môže na základe svojich rozvojových potrieb a so súhlasom zmluvných strán počas prechodného obdobia a v súlade s časovým harmonogramom stanoveným v príslušných prílohách k dodatku I prijať alebo zachovávať jedno alebo viac týchto prechodných opatrení, ktoré sa uplatňujú spôsobom, ktorým sa nediskriminuje medzi zmluvnými stranami:

a)

program preferenčných cien za podmienky, že program:

i)

poskytuje uprednostnenie len pre časť výberového konania, ktorá sa týka tovaru alebo služieb pochádzajúcich z rozvojovej krajiny, ktorá uplatňuje preferenčné podmienky, alebo tovaru alebo služieb pochádzajúcich z iných rozvojových krajín, v súvislosti s ktorými má rozvojová krajina uplatňujúca preferenčné podmienky povinnosť zabezpečiť vnútroštátne zaobchádzanie na základe preferenčnej dohody za podmienky, že keď je táto iná rozvojová krajina zmluvnou stranou tejto dohody, na takéto zaobchádzanie sa vzťahujú podmienky stanovené výborom, a

ii)

je transparentný a preferenčné podmienky a ich uplatňovanie v obstarávaní sú jasne opísané v oznámení o plánovanom obstarávaní;

b)

kompenzácie za podmienky, že akékoľvek vyžiadanie alebo zvažovanie uloženia kompenzácie je jasne uvedené v oznámení o plánovanom obstarávaní;

c)

postupné pridávanie špecifických subjektov alebo odvetví; a

d)

prahová hodnota, ktorá je vyššia než trvalá prahová hodnota.

4.   V rámci rokovaní o pristúpení k tejto dohode sa zmluvné strany môžu dohodnúť na odloženom uplatňovaní určitej osobitnej povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody okrem článku IV ods. 1 písm. b) pre pristupujúcu rozvojovú krajinu, pokým táto krajina vykonáva túto povinnosť. Toto obdobie vykonávania je:

a)

pre najmenej rozvinutú krajinu päť rokov po jej pristúpení k tejto dohode; a

b)

pre inú rozvojovú krajinu len obdobie potrebné na vykonanie špecifickej povinnosti, ktoré nepresiahne tri roky.

5.   Každá rozvojová krajina, ktorá si v rámci rokovaní dohodla na základe odseku 4 obdobie vykonávania povinnosti, uvedie vo svojej prílohe 7 k dodatku I dohodnuté obdobie vykonávania, špecifickú povinnosť, na ktorú sa vzťahuje obdobie vykonávania, a prechodnú povinnosť, ktorú sa zaviazala plniť počas obdobia vykonávania.

6.   Výbor môže po nadobudnutí platnosti tejto dohody pre rozvojovú krajinu na požiadanie tejto rozvojovej krajiny:

a)

predĺžiť prechodné obdobie pre opatrenie prijaté alebo zachovávané podľa odseku 3 alebo obdobie vykonávania dohodnuté na základe odseku 4; alebo

b)

schváliť prijatie nového prechodného opatrenia podľa odseku 3 v osobitných okolnostiach, ktoré sa neočakávali počas prístupového procesu.

7.   Rozvojová krajina, ktorá si v rámci rokovaní dohodla prechodné opatrenie podľa odseku 3 alebo 6, obdobie vykonávania podľa odseku 4 alebo predĺženie podľa odseku 6, podnikne počas prechodného obdobia alebo obdobia vykonávania kroky, ktoré môžu byť potrebné na zaistenie toho, aby na konci tohto obdobia dodržiavala túto dohodu. Rozvojová krajina bezodkladne oznámi výboru každý krok.

8.   Zmluvné strany náležite zvážia akúkoľvek požiadavku rozvojovej krajiny na technickú spoluprácu a budovanie kapacít v súvislosti s pristúpením tejto krajiny k tejto dohode alebo jej vykonávaním tejto dohody.

9.   Výbor môže vypracovať postupy na vykonávanie tohto článku. Tieto postupy môžu zahŕňať ustanovenia pre hlasovanie o rozhodnutiach týkajúcich sa požiadaviek na základe odseku 6.

10.   Výbor každých päť rokov preskúma fungovanie a účinnosť tohto článku.

Článok VI

Informácie o systéme obstarávania

1.   Každá zmluvná strana:

a)

bezodkladne uverejní všetky zákony, iné právne predpisy, súdne rozhodnutia a všeobecne záväzné administratívne rozhodnutia, ako aj znenia štandardných zmluvných ustanovení predpísaných zákonom alebo nariadením a prostredníctvom odkazu začlenených do oznámení alebo súťažných podkladov a postup týkajúci sa obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, ako aj akékoľvek ich úpravy, pričom na toto uverejnenie využije oficiálne určené elektronické alebo tlačené médiá, ktoré sú všeobecne distribuované a ku ktorým má verejnosť neustále jednoduchý prístup; a

b)

na požiadanie poskytne ktorejkoľvek zmluvnej strane vysvetľujúce informácie.

2.   Každá zmluvná strana uvedie:

a)

v dodatku II elektronické alebo tlačené médiá, v ktorých zmluvná strana uverejňuje informácie opísané v odseku 1;

b)

v dodatku III elektronické alebo tlačené médiá, v ktorých zmluvná strana uverejňuje oznámenie požadované podľa článkov VII, IX ods. 7 a XVI ods. 2; a

c)

v dodatku IV adresu alebo adresy internetových stránok, kde zmluvná strana uverejňuje:

i)

svoje štatistické údaje týkajúce sa obstarávania podľa článku XVI ods. 5, alebo

ii)

svoje oznámenia týkajúce sa udelených zákaziek podľa článku XVI ods. 6.

3.   Každá zmluvná strana bezodkladne informuje výbor o akejkoľvek zmene a doplnení informácií zmluvnej strany uvedených v dodatkoch II, III alebo IV.

Článok VII

Oznámenia

1.   Obstarávateľský subjekt pre každé obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, uverejní oznámenie o plánovanom obstarávaní na vhodnom tlačenom alebo elektronickom médiu uvedenom v dodatku III okrem situácií, ktoré sú opísané v článku XIII. Takéto médium je všeobecne distribuované a tieto oznámenia ostávajú jednoducho dostupné pre verejnosť najmenej do uplynutia obdobia uvedeného v tomto oznámení. Oznámenia sú:

a)

v prípade obstarávateľských subjektov, na ktoré sa vzťahuje príloha I, prístupné bezplatne elektronickými prostriedkami cez jedno prístupové miesto najmenej počas minimálneho obdobia stanoveného v dodatku III; a

b)

v prípade obstarávateľských subjektov, na ktoré sa vzťahuje príloha 2 alebo 3, keď sú dostupné cez elektronické prostriedky, prístupné aspoň cez odkazy na ústrednej elektronickej stránke, ktorá je dostupná bezplatne.

Zmluvné strany vrátane svojich obstarávateľských subjektov, na ktoré sa vzťahuje príloha 2 alebo 3, sa podporujú v tom, aby svoje oznámenia uverejňovali bezplatne elektronickými prostriedkami cez jedno prístupové miesto.

2.   Ak nie je v tejto dohode ustanovené inak, každé oznámenie o plánovanom obstarávaní obsahuje:

a)

názov a adresu obstarávateľského subjektu a iné informácie potrebné na kontaktovanie tohto subjektu a získanie všetkých príslušných podkladov týkajúcich sa obstarávania, a prípadne aj s tým súvisiace náklady a platobné podmienky;

b)

opis obstarávania vrátane informácií o povahe a množstve tovaru alebo služieb, ktoré sa majú obstarať, alebo ak množstvo nie je známe, odhadované množstvo;

c)

v prípade opakovaných zmlúv, ak je to možné, predpokladaný časový harmonogram nasledujúcich oznámení o plánovanom obstarávaní;

d)

opis všetkých alternatív;

e)

časový rámec na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, alebo trvanie zmluvy;

f)

postup obstarávania, ktorý sa má použiť, ako aj to, či sa v rámci neho uskutočnia rokovania alebo elektronická aukcia;

g)

adresu a konečný dátum pre predkladanie žiadostí o účasť v obstarávaní (v prípade potreby);

h)

adresu a konečný dátum pre predkladanie ponúk;

i)

jazyk či jazyky, v ktorých sa môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť, ak môžu byť predložené v jazyku inom než úradnom jazyku zmluvnej strany, ku ktorej patrí obstarávateľský subjekt;

j)

zoznam a stručný opis všetkých podmienok účasti pre dodávateľov vrátane akýchkoľvek požiadaviek na osobitné doklady alebo osvedčenia, ktoré musia dodávatelia v súvislosti s obstarávaním predložiť, ak tieto požiadavky nie sú uvedené v súťažných pokladoch, ktoré boli poskytnuté všetkým dodávateľom, ktorí mali záujem, v rovnakom čase ako oznámenie o plánovanom obstarávaní;

k)

ak má obstarávateľský subjekt podľa článku IX v úmysle vybrať len obmedzený počet kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, kritériá pre výber tohto obmedzeného počtu dodávateľov a prípadne informáciu o obmedzení počtu dodávateľov, ktorí budú môcť predložiť ponuku; a

l)

informáciu o tom, že na obstarávanie sa vzťahuje táto dohoda.

3.   Obstarávateľský subjekt uverejní v súvislosti s každým plánovaným obstarávaním súhrnné oznámenie, ktoré je jednoducho dostupné v niektorom z jazykov WTO v rovnakom čase, ako je uverejnené oznámenie o plánovanom obstarávaní. Toto súhrnné oznámenie obsahuje prinajmenšom tieto informácie:

a)

predmet obstarávania;

b)

konečný dátum pre predkladanie ponúk alebo prípadne konečný dátum pre prekladanie žiadostí o účasť v obstarávaní alebo žiadostí o zapísanie do zoznamu na viacero použití; a

c)

adresu, na ktorej je možné požiadať o dokumenty súvisiace s obstarávaním.

4.   Obstarávateľské subjekty sa vyzývajú, aby čo najskôr v každom fiškálnom roku na vhodnom tlačenom alebo elektronickom médiu uvedenom v dodatku III uverejnili oznámenie týkajúce sa svojich budúcich plánov obstarávania (ďalej len „oznámenie o pláne obstarávania“). Oznámenie o pláne obstarávania má obsahovať predmet obstarávania a plánovaný dátum uverejnenia oznámenia o plánovanom obstarávaní.

5.   Obstarávateľský subjekt, na ktorý sa vzťahuje príloha 2 alebo 3, môže využiť oznámenie o pláne obstarávania ako oznámenie o plánovanom obstarávaní, a to pod podmienkou, že oznámenie o pláne obstarávania obsahuje, pokiaľ možno, čo najviac informácií uvedených v odseku 2, ktoré má subjekt k dispozícii, ako aj vyjadrenie v tom zmysle, že dodávatelia, ktorí majú o obstarávanie záujem, by mali svoj záujem o obstarávanie oznámiť danému obstarávateľskému subjektu.

Článok VIII

Podmienky účasti

1.   Obstarávateľský subjekt obmedzí podmienky účasti na obstarávaní len na tie, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby mal dodávateľ právne a finančné kapacity a podnikateľské a odborné schopnosti na realizáciu príslušného obstarávania.

2.   Obstarávateľský subjekt pri stanovovaní podmienok účasti:

a)

nesmie podmieňovať účasť dodávateľa na obstarávaní tým, že už musel mať v minulosti jednu alebo viacero zákaziek od obstarávateľského subjektu danej zmluvnej strany; a

b)

môže požadovať zodpovedajúce predchádzajúce skúsenosti, ak je to nevyhnutné na splnenie požiadaviek obstarávania.

3.   V rámci posudzovania toho, či určitý dodávateľ spĺňa podmienky účasti, obstarávateľský subjekt:

a)

posúdi finančné kapacity a podnikateľské a odborné schopnosti dodávateľa na základe jeho podnikateľskej činnosti na území zmluvnej strany, ku ktorej patrí obstarávateľský subjekt, ako aj mimo tohto územia; a

b)

pri tomto posudzovaní vychádza z podmienok, ktoré vopred bližšie stanovil v oznámeniach alebo v súťažných podkladoch.

4.   Zmluvná strana vrátane svojich obstarávateľských subjektov môže v prípade podporných dôkazov vylúčiť dodávateľa z dôvodov, ako napríklad:

a)

konkurz;

b)

nepravdivé vyhlásenia;

c)

významné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení podstatnej požiadavky alebo povinnosti vyplývajúcej z predchádzajúcej zákazky alebo zákaziek;

d)

definitívne rozsudky týkajúce sa vážnych zločinov alebo iných vážnych porušení zákona;

e)

odborné pochybenie alebo skutky alebo opomenutia, ktoré majú nepriaznivý vplyv na podnikateľskú integritu dodávateľa; alebo

f)

neplatenie daní.

Článok IX

Kvalifikácia dodávateľov

1.   Zmluvná strana a jej obstarávateľské subjekty môžu viesť systém registrácie dodávateľov, do ktorého sa dodávatelia, ktorí majú záujem o obstarávanie, musia registrovať a poskytnúť určité informácie.

2.   Každá zmluvná strana zabezpečí, aby:

a)

sa jej obstarávateľské subjekty usilovali o minimalizáciu rozdielov vo svojich kvalifikačných postupoch; a

b)

v prípade, že obstarávateľské subjekty vedú registračné systémy, sa obstarávateľské subjekty usilovali o minimalizáciu rozdielov vo svojich registračných systémoch.

3.   Zmluvná strana a jej obstarávateľské subjekty neprijmú ani nepoužijú registračný systém alebo kvalifikačný postup s cieľom alebo účinkom vytvoriť nepotrebné prekážky účasti dodávateľov druhej zmluvnej strany v ich obstarávaní.

4.   V prípade, že obstarávateľský subjekt má v úmysle použiť výberový postup obstarávania, musí:

a)

v oznámení o plánovanom obstarávaní uviesť prinajmenšom informácie uvedené v článku VII ods. 2 písm. a), b), f), g), j), k) a l) a vyzvať dodávateľov na predloženie žiadosti o účasť; a

b)

kvalifikovaným dodávateľom poskytnúť pred začatím lehoty na predloženie ponúk prinajmenšom informácie uvedené v článku VII ods. 2 písm. c), d), e), h) a i), ktoré oznámi podľa článku XI ods. 3 písm. b).

5.   Obstarávateľský subjekt umožní všetkým kvalifikovaným dodávateľom zúčastniť sa na obstarávaní, pokiaľ obstarávateľský subjekt neuvedie v oznámení o plánovanom obstarávaní určité obmedzenie počtu dodávateľov, ktorým umožní predložiť ponuky, a kritériá výberu obmedzeného počtu dodávateľov.

6.   Ak súťažné podklady nie sú verejne k dispozícii od dátumu uverejnenia oznámenia uvedeného v odseku 4, obstarávateľský subjekt zabezpečí, aby tieto podklady boli poskytnuté k dispozícii v rovnakom čase všetkým kvalifikovaným dodávateľom, ktorí boli vybratí v súlade s odsekom 5.

7.   Obstarávateľský subjekt môže viesť zoznam dodávateľov na viaceré použitia za predpokladu, že oznámenie, v ktorom sa dodávatelia, ktorí majú záujem o účasť na obstarávaní, vyzvú, aby požiadali o zapísanie do tohto zoznamu:

a)

sa každoročne uverejňuje; a

b)

v prípade, že sa uverejňuje elektronickými prostriedkami, je nepretržite dostupný

na príslušnom médiu uvedenom v dodatku III.

8.   Oznámenie ustanovené v odseku 7 obsahuje:

a)

opis tovaru alebo služieb, alebo ich kategórií, v súvislosti s ktorými sa zoznam môže použiť;

b)

podmienky účasti, ktoré majú dodávatelia splniť na zapísanie do zoznamu, a metódy, ktoré obstarávateľský subjekt použije na overenie splnenia podmienok dodávateľom;

c)

názov a adresu obstarávateľského subjektu a iné informácie potrebné na kontaktovanie tohto subjektu a získanie všetkých príslušných dokumentov týkajúcich sa zoznamu;

d)

obdobie platnosti zoznamu a spôsob jeho obnovenia alebo ukončenia, alebo, ak nie je uvedené obdobie platnosti, uvedenie spôsobu, akým bude oznámené ukončenie používania tohto zoznamu; a

e)

údaj o tom, že zoznam sa môže použiť na obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

9.   Bez ohľadu na odsek 7 platí, že keď je zoznam na viacero použití platný najviac tri roky, obstarávateľský subjekt môže uverejniť oznámenie uvedené v odseku 7 len raz, na začiatku obdobia platnosti tohto zoznamu, pod podmienkou, že:

a)

v oznámení sa uvedie obdobie platnosti a nebudú uverejnené žiadne ďalšie oznámenia; a

b)

sa uverejňuje elektronickými prostriedkami a je dostupné nepretržite počas obdobia svojej platnosti.

10.   Obstarávateľský subjekt dodávateľom umožní, aby mohli kedykoľvek požiadať o zapísanie do zoznamu na viaceré použitia a všetkých kvalifikovaných dodávateľov musí do tohto zoznamu zapísať v primerane krátkom čase.

11.   Keď dodávateľ, ktorý nie je zapísaný v zozname na viaceré použitia, predloží žiadosť o účasť na obstarávaní na základe zoznamu na viaceré použitia a všetky požadované dokumenty v lehote stanovenej v článku XI ods. 2, obstarávateľský subjekt žiadosť preskúma. Obstarávateľský subjekt nevylúči dodávateľa z posúdenia v súvislosti s obstarávaním z dôvodov, že subjekt nemá dostatok času preskúmať žiadosť, pokiaľ nenastane vo výnimočných prípadoch z dôvodu náročnosti obstarávania situácia, že subjekt nie je schopný dokončiť preskúmanie žiadosti v lehote, v rámci ktorej sa smú predkladať ponuky.

12.   Obstarávateľský subjekt, na ktorý sa vzťahuje príloha 2 alebo 3, môže oznámenie, v ktorom sa dodávatelia vyzývajú, aby požiadali o zapísanie do zoznamu na viaceré použitia, použiť ako oznámenie o plánovanom obstarávaní pod podmienkou, že:

a)

oznámenie sa uverejní v súlade s odsekom 7 a obsahuje informácie, ktoré sa požadujú podľa odseku 8, čo možno najviac informácií, ktoré sa požadujú podľa článku VII ods. 2, a zmienku o tom, že predstavuje oznámenie o plánovanom obstarávaní alebo že len dodávatelia na zozname na viaceré použitia dostanú ďalšie oznámenia o obstarávaní, na ktoré sa vzťahuje zoznam na viaceré použitia; a

b)

tento subjekt bezodkladne dodávateľom, ktorí mu oznámili záujem o dané obstarávanie, poskytne informácie, ktoré im postačia na to, aby mohli posúdiť svoj záujem o toto obstarávanie, ako aj všetky ďalšie informácie stanovené v článku VII ods. 2, a to v rozsahu, v akom sú tieto informácie dostupné.

13.   Obstarávateľský subjekt uvedený v prílohe 2 alebo 3 môže dodávateľovi, ktorý požiadal o zapísanie do zoznamu na viaceré použitia v súlade s odsekom 10 umožniť, aby predložil ponuku v danom obstarávaní, ak má tento obstarávateľský subjekt dostatočný čas na preskúmanie toho, či tento dodávateľ spĺňa podmienky účasti.

14.   Obstarávateľský subjekt bezodkladne informuje dodávateľa, ktorý predloží žiadosť o účasť na obstarávaní alebo žiadosť o zapísanie do zoznamu na viaceré použitia, o svojom rozhodnutí v súvislosti s touto žiadosťou.

15.   V prípade, že obstarávateľský subjekt zamietne žiadosť dodávateľa o účasť na obstarávaní alebo jeho žiadosť o zapísanie do zoznamu na viaceré použitia, prestane považovať dodávateľa za kvalifikovaného alebo ho vyčiarkne zo zoznamu na viaceré použitia, bezodkladne dodávateľa informuje a na požiadanie mu bezodkladne poskytne písomné vysvetlenie dôvodov svojho rozhodnutia.

Článok X

Technické špecifikácie a súťažné podklady

1.   Obstarávateľský subjekt nevypracuje, neprijme ani nebude uplatňovať žiadnu technickú špecifikáciu ani nepredpíše žiadny postup posudzovania zhody s cieľom vytvoriť zbytočné prekážky medzinárodnému obchodu.

2.   Pri predpisovaní technických špecifikácií tovaru alebo služieb, ktoré sa obstarávajú, obstarávateľský subjekt, ak je to vhodné:

a)

stanoví technické špecifikácie, a to skôr v zmysle požiadaviek na výkonnosť a funkčnosť než v zmysle vzhľadových alebo opisných charakteristík; a

b)

technické špecifikácie stanoví na základe medzinárodných noriem, ak existujú; v inom prípade na vnútroštátnych technických predpisoch, uznávaných vnútroštátnych normách alebo stavebných predpisoch.

3.   Ak sa v technických špecifikáciách používajú vzhľadové alebo opisné charakteristiky, obstarávateľský subjekt, ak je to vhodné, by mal v súťažných podkladoch uviesť, a to prostredníctvom uvedenia slov, ako napríklad „alebo ekvivalent“, že posúdi ponuky ekvivalentného tovaru alebo služieb, ktoré preukázateľne spĺňajú požiadavky obstarávania.

4.   Obstarávateľský subjekt predpíše technické špecifikácie, ktoré si vyžadujú alebo uvádzajú odkazy na určitú ochrannú známku alebo obchodný názov, patent, autorské právo, dizajn alebo typ, špecifický pôvod, výrobcu alebo dodávateľa, len ak neexistuje žiadny iný dostatočne presný alebo zrozumiteľný spôsob opisu požiadaviek obstarávania, a v takom prípade uvedie v súťažných podkladoch poznámku „alebo ekvivalent“.

5.   Obstarávateľský subjekt nevyhľadá ani neprijme spôsobom, ktorý by mohol narušiť hospodársku súťaž, informáciu, ktorá by sa mohla použiť pri vypracovaní alebo prijatí akýchkoľvek technických špecifikácií určitého obstarávania, od osoby, ktorá môže mať na tomto obstarávaní komerčný záujem.

6.   Na účely väčšej istoty každá zo zmluvných strán, ako aj ich obstarávateľské subjekty, má právo v súlade s týmto článkom vypracovať, prijať alebo uplatňovať technické špecifikácie na podporu ochrany prírodných zdrojov alebo na ochranu životného prostredia.

7.   Obstarávateľský subjekt poskytne dodávateľom súťažné podklady, ktoré obsahujú všetky informácie potrebné na to, aby dodávatelia mohli vypracovať a predložiť zodpovedajúce ponuky. Ak tieto informácie už neboli poskytnuté v oznámení o plánovanom obstarávaní, súťažné podklady obsahujú úplný opis:

a)

obstarávania vrátane povahy a množstva obstarávaného tovaru alebo služieb alebo, ak množstvo nie je známe, odhadovaného množstva a požiadaviek, ktoré majú byť splnené, vrátane technických špecifikácií, posudzovania zhody, certifikácie, plánov, nákresov alebo inštrukčných materiálov;

b)

všetkých podmienok pre účasť dodávateľov vrátane zoznamu informácií a dokumentov, ktoré dodávatelia musia predložiť v súvislosti s podmienkami pre účasť;

c)

všetkých kritérií hodnotenia, ktoré subjekt použije pri udeľovaní zákazky, a (okrem prípadov, keď je jediným kritériom cena) relatívnu váhu týchto kritérií;

d)

všetkých požiadaviek na autentifikáciu a kódovanie alebo iných požiadaviek v súvislosti s predkladaním informácií elektronickým spôsobom, ak obstarávateľský subjekt uskutoční obstarávanie elektronicky;

e)

pravidiel elektronickej aukcie vrátane určenia prvkov ponuky súvisiacich s kritériami hodnotenia, na základe ktorých sa vykoná aukcia (ak obstarávateľský subjekt uskutoční elektronickú aukciu);

f)

dátumu, času a miesta otvárania ponúk a prípadne informácií o osobách, ktoré majú právo byť na tomto otváraní ponúk prítomné (ak sa plánuje verejné otváranie ponúk);

g)

všetkých ďalších podmienok vrátane platobných podmienok a informácií o akýchkoľvek obmedzeniach spôsobu predkladania ponúk (napr. tlačená alebo elektronická forma); a

h)

všetkých dátumov pre dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb.

8.   Obstarávateľský subjekt pri stanovovaní dátumu pre dodanie obstarávaného tovaru alebo poskytnutie obstarávaných služieb zohľadní faktory, ako sú zložitosť obstarávania, rozsah predpokladaných subdodávok a realistický čas potrebný na výrobu, vyskladnenie a prepravu tovaru z bodu dodania alebo na dodanie služieb.

9.   Kritériá hodnotenia stanovené v oznámení o plánovanom obstarávaní alebo v súťažných podkladoch môžu okrem iného zahŕňať cenu a ďalšie nákladové faktory, kvalitu, technickú úroveň, environmentálne vlastnosti a dodacie podmienky.

10.   Obstarávateľský subjekt bezodkladne:

a)

poskytne súťažné podklady, aby dodávatelia, ktorí majú záujem, mali dostatok času na predloženie zodpovedajúcich ponúk;

b)

na požiadanie poskytne súťažné podklady akémukoľvek dodávateľovi, ktorý má záujem; a

c)

odpovie na každú primeranú žiadosť o náležité informácie od dodávateľa, ktorý má záujem alebo ktorý sa zúčastňuje, za podmienky, že tieto informácie neposkytnú tomuto dodávateľovi výhodu pred inými dodávateľmi.

11.   V prípade, že pred udelením zákazky obstarávateľský subjekt zmení kritériá alebo požiadavky stanovené v oznámení o plánovanom obstarávaní alebo v súťažných podkladoch poskytnutých zúčastňujúcim sa dodávateľom, alebo ak zmení a doplní alebo nanovo vydá oznámenie alebo súťažné podklady, musí všetky takéto zmeny, zmenené a doplnené alebo nanovo vydané oznámenie alebo súťažné podklady poskytnúť v písomnej podobe:

a)

všetkým dodávateľom, ktorí sa zúčastňujú na obstarávaní v čase zmeny a doplnenia alebo nového vydania, ak subjekt pozná týchto dodávateľov, a vo všetkých ostatných prípadoch rovnakým spôsobom ako v prípade poskytnutia pôvodných informácií; a

b)

v primeranom čase, aby títo dodávatelia mohli príslušným spôsobom upraviť a nanovo predložiť svoje zmenené a doplnené ponuky.

Článok XI

Lehoty

1.   Obstarávateľský subjekt v súlade s vlastnými opodstatnenými potrebami poskytne dodávateľom dostatočný čas na prípravu a predloženie žiadostí o účasť a zodpovedajúcich ponúk, pričom zohľadní faktory, ako sú napríklad:

a)

povaha a zložitosť obstarávania;

b)

rozsah predpokladaných subdodávok; a

c)

čas potrebný na neelektronické predloženie ponúk z takých zahraničných a domácich miest, kde sa nepoužívajú elektronické prostriedky.

Tieto lehoty vrátane akéhokoľvek ich predĺženia budú rovnaké pre všetkých zainteresovaných alebo zúčastňujúcich sa dodávateľov.

2.   Obstarávateľský subjekt, ktorý použije výberový postup obstarávania, stanoví konečný dátum pre predkladanie žiadostí o účasť, ktorý v zásade nebude skôr než 25 dní od dátumu uverejnenia oznámenia o plánovanom obstarávaní. Ak by bola táto lehota vzhľadom na naliehavosť, ktorú obstarávateľský subjekt riadne odôvodní, nemožná, môže sa lehota skrátiť na nie menej než 10 dní.

3.   Okrem prípadov stanovených v odsekoch 4, 5, 7 a 8 obstarávateľský subjekt stanoví konečný dátum na predkladanie ponúk, ktorý nebude skôr než 40 dní od dátumu, keď:

a)

bolo uverejnené oznámenie o plánovanom obstarávaní (v prípade otvoreného postupu obstarávania); alebo

b)

obstarávateľský subjekt dodávateľom oznámil, že budú vyzvaní na predloženie ponúk, bez ohľadu na to, či používa zoznam na viaceré použitia (v prípade výberového postupu obstarávania).

4.   Obstarávateľský subjekt môže lehotu na prekladanie ponúk stanovenú v súlade s odsekom 3 skrátiť na nie menej než 10 dní, a to ak:

a)

uverejnil oznámenie o pláne obstarávaní podľa článku VII ods. 4 minimálne 40 dní a maximálne 12 mesiacov pred uverejnením oznámenia o plánovanom obstarávaní, a toto oznámenie o pláne obstarávaní obsahuje:

i)

opis obstarávania,

ii)

približné konečné dátumy na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť,

iii)

zmienku o tom, že dodávatelia, ktorí majú o obstarávanie záujem, majú svoj záujem oznámiť danému obstarávateľskému subjektu,

iv)

adresu, na ktorej je možné získať dokumenty súvisiace s obstarávaním, a

v)

pokiaľ možno čo najviac dostupných informácií, ktoré sa požadujú pre oznámenie o plánovanom obstarávaní podľa článku VII ods. 2;

b)

obstarávateľský subjekt v prípade opakovaných zmlúv v prvotnom oznámení o plánovanom obstarávaní uviedol informáciu, že v nasledujúcich oznámeniach budú stanovené lehoty na predkladanie ponúk podľa tohto odseku; alebo

c)

stav naliehavosti, ktorý obstarávateľský subjekt riadne odôvodní, zapríčiňuje nemožnosť dodržať lehotu na predkladanie ponúk stanovenú v súlade s odsekom 3.

5.   Obstarávateľský subjekt môže lehotu na predkladanie ponúk stanovenú v súlade s odsekom 3 skrátiť o päť dní pre každú z týchto okolností:

a)

oznámenie o plánovanom obstarávaní je uverejnené elektronicky;

b)

všetky súťažné podklady sú od dátumu uverejnenia oznámenia o plánovanom obstarávaní k dispozícii elektronicky; a

c)

obstarávateľský subjekt prijíma ponuky elektronicky.

6.   Použitie odseku 5 v spojení s odsekom 4 v žiadnom prípade nesmie viesť k skráteniu lehôt na predkladanie ponúk stanovených v súlade s odsekom 3 tak, že budú kratšie než 10 dní od dátumu uverejnenia oznámenia o plánovanom obstarávaní.

7.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie v tomto článku platí, že ak obstarávateľský subjekt kupuje komerčný tovar alebo služby alebo ich kombináciu, môže lehotu na predkladanie ponúk stanovenú v súlade s odsekom 3 skrátiť až na 13 dní (nie však menej), ak elektronicky uverejnil v rovnakom čase oznámenie o plánovanom obstarávaní a aj súťažné podklady. Obstarávateľský subjekt môže okrem toho skrátiť lehotu stanovenú v súlade s odsekom 3 až na 10 dní (nie však menej), ak prijíma ponuky na komerčný tovar alebo služby predložené elektronicky.

8.   Ak obstarávateľský subjekt, na ktorý sa vzťahuje príloha 2 alebo 3, vybral všetkých alebo obmedzený počet kvalifikovaných dodávateľov, lehota na predloženie ponúk sa môže stanoviť vzájomnou dohodou obstarávateľského subjektu a vybraných dodávateľov. V prípade nedosiahnutia dohody táto lehota nebude kratšia než 10 dní.

Článok XII

Rokovanie

1.   Zmluvná strana môže stanoviť, aby jej obstarávateľské subjekty viedli rokovania:

a)

ak subjekt vyjadril svoj záujem viesť rokovania v oznámení o plánovanom obstarávaní, ktoré sa požaduje podľa článku VII ods. 2; alebo

b)

ak z hodnotenia vyplýva, že ani jedna ponuka nie je z hľadiska špecifických kritérií hodnotenia, ktoré boli uvedené v oznámení o plánovanom obstarávaní alebo v súťažných podkladoch, jednoznačne najvýhodnejšia.

2.   Obstarávateľský subjekt:

a)

zabezpečí, aby sa akékoľvek vyradenie dodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach, uskutočnilo v súlade s kritériami hodnotenia stanovenými v oznámení o plánovanom obstarávaní alebo v súťažných podkladoch; a

b)

po ukončení rokovaní stanoví spoločný termín pre zostávajúcich zúčastňujúcich sa dodávateľov na predloženie nových alebo revidovaných ponúk.

Článok XIII

Obmedzený postup obstarávania

1.   Pokiaľ obstarávateľský subjekt nevyužije toto ustanovenie na zamedzenie súťaže medzi dodávateľmi alebo spôsobom, ktorý diskriminuje dodávateľov ktorejkoľvek druhej zmluvnej strany alebo chráni domácich dodávateľov, obstarávateľský subjekt môže použiť obmedzený postup obstarávania a môže sa rozhodnúť neuplatňovať články VII až IX, X (odseky 7 až 11), XI, XII, XIV a XV len za nejakej z týchto okolností:

a)

keď:

i)

neboli predložené žiadne ponuky alebo ak žiadny dodávateľ nepožiadal o účasť,

ii)

neboli predložené žiadne ponuky, ktoré by spĺňali základné požiadavky stanovené v súťažných podkladoch,

iii)

žiadny z dodávateľov nesplnil podmienky účasti; alebo

iv)

predložené ponuky boli vopred tajne dohodnuté;

pod podmienkou, že podmienky súťažných podkladov neboli podstatným spôsobom upravené;

b)

ak tovar alebo služby môže dodať, resp. poskytnúť len konkrétny dodávateľ a neexistuje žiadna ich primeraná alternatíva alebo náhrada z niektorého z týchto dôvodov:

i)

požiadavka je na umelecké dielo,

ii)

ochrana patentov, autorských práv alebo iných výlučných práv; alebo

iii)

chýbajúca hospodárska súťaž z technických príčin;

c)

pri dodatočnej dodávke tovaru alebo dodatočnom poskytnutí služieb pôvodným dodávateľom, ktoré neboli zahrnuté do prvotného obstarávania, ak zmena dodávateľa tohto dodatočného tovaru alebo dodatočných služieb:

i)

nie je možná z hospodárskych alebo technických dôvodov, akými sú napríklad požiadavky zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, softvérom, službami alebo inštalovaným vybavením obstaraným v rámci počiatočného obstarávania; a

ii)

ak by obstarávateľskému subjektu spôsobila značné ťažkosti alebo by pre neho znamenala výrazné zdvojenie nákladov;

d)

len v nevyhnutných prípadoch, ak by z dôvodov mimoriadnej naliehavosti spôsobenej udalosťami, ktoré obstarávateľský subjekt nemohol predvídať, tovar alebo služby nebolo možné získať včas prostredníctvom otvoreného alebo výberového postupu obstarávania;

e)

v prípade tovaru nakupovaného na komoditnom trhu;

f)

ak obstarávateľský subjekt obstaráva prototypy alebo úplne nový tovar alebo službu, ktoré sú vyvinuté na jeho žiadosť pre určitú zákazku na účely výskumu, experimentu, štúdie alebo pôvodného vývoja, alebo ak sa takýto tovar alebo služba vyvíja v ich priebehu; pôvodný vývoj úplne nového tovaru alebo služby môže zahŕňať obmedzenú výrobu alebo poskytovanie na účely začlenenia výsledkov testovania v teréne a preukázania, že tovar alebo služba je vhodný/vhodná na výrobu alebo dodanie väčšieho množstva na prijateľnej úrovni kvality, nezahŕňa však hromadnú výrobu alebo hromadné dodávanie na určenie komerčnej uskutočniteľnosti alebo na nahradenie nákladov na výskum a vývoj;

g)

pre nákupy uskutočnené za výnimočne výhodných podmienok, ktoré platia len na veľmi krátky čas v prípade nezvyčajného predaja, napríklad takého, ku ktorému dochádza z dôvodu likvidácie, nútenej správy alebo konkurzu, nie však pre zvyčajné nákupy od bežných dodávateľov; alebo

h)

ak je zákazka udelená víťazovi súťaže návrhov za podmienky, že:

i)

táto súťaž sa uskutočnila spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami tejto dohody, najmä pokiaľ ide o uverejnenie oznámenia o plánovanom obstarávaní; a

ii)

účastníkov súťaže hodnotí nezávislá porota s cieľom udeliť víťazovi zákazku na návrh.

2.   Obstarávateľský subjekt vypracuje písomnú správu o každej zákazke udelenej podľa odseku 1. V správe je uvedený názov obstarávateľského subjektu, hodnota a druh obstarávaného tovaru alebo služieb a opis okolností a podmienok uvedených v odseku 1, ktorými sa odôvodňuje použitie obmedzeného postupu obstarávania.

Článok XIV

Elektronické aukcie

Ak má obstarávateľský subjekt v úmysle uskutočniť obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, prostredníctvom elektronickej aukcie, poskytne pred jej začatím každému účastníkovi:

a)

metódu automatického hodnotenia (vrátane matematického vzorca), ktorá sa zakladá na kritériách hodnotenia stanovených v súťažných podkladoch a ktorá bude v rámci aukcie použitá na automatické zostavenie poradia alebo nového poradia;

b)

výsledky všetkých prvotných hodnotení prvkov ponúk, ak má byť zákazka udelená na základe najvýhodnejšej ponuky; a

c)

akékoľvek ďalšie relevantné informácie súvisiace s uskutočnením aukcie.

Článok XV

Zaobchádzanie s ponukami a udeľovanie zákaziek

1.   Obstarávateľský subjekt je povinný všetky ponuky prijímať, otvárať a zaobchádzať s nimi podľa postupov, ktoré zaručujú spravodlivosť a nestrannosť procesu obstarávania, ako aj ochranu dôverných údajov uvedených v ponukách.

2.   Obstarávateľský subjekt neuplatní sankcie proti dodávateľovi, ktorého ponuka bola prijatá po uplynutí stanovenej lehoty, ak je jediným dôvodom tohto oneskorenia nesprávny postup obstarávateľského subjektu.

3.   Ak obstarávateľský subjekt v čase od otvorenia ponúk do udelenia zákazky umožní niektorému dodávateľovi opraviť neúmyselné chyby formálneho charakteru, musí takúto možnosť dať všetkým zúčastneným dodávateľom.

4.   Na to, aby ponuka mohla byť predmetom hodnotenia na účely zadania zákazky, musí byť predložená písomne, v okamihu otvárania musí spĺňať základné požiadavky stanovené v oznámeniach a v súťažných podkladoch a musí byť predložená dodávateľom, ktorý spĺňa podmienky účasti.

5.   Pokiaľ obstarávateľský subjekt nedospeje k záveru, že zadanie zákazky nie je vo verejnom záujme, zadá zákazku dodávateľovi, v prípade ktorého konštatoval schopnosť splniť podmienky zákazky a ktorého ponuka, a to výhradne na základe kritérií hodnotenia stanovených v oznámeniach a v súťažných podkladoch:

a)

je najvýhodnejšia ponuka; alebo

b)

má najnižšiu cenu, ak je jediným kritériom hodnotenia cena.

6.   Ak obstarávateľský subjekt dostane ponuku s cenou, ktorá je v porovnaní s cenami v ostatných predložených ponukách nezvyčajne nízka, môže u dodávateľa overiť, či spĺňa podmienky účasti a či je schopný splniť podmienky zákazky.

7.   Obstarávateľský subjekt nebude využívať alternatívy a nezruší obstarávanie ani neupraví udeľované zákazky spôsobom, ktorý by znamenal obchádzanie povinností vyplývajúcich z tejto dohody.

Článok XVI

Transparentnosť informácií o obstarávaní

1.   Obstarávateľský subjekt zúčastnených dodávateľov bezodkladne informuje o svojich rozhodnutiach o udelení zákazky, pričom tak na požiadanie dodávateľa urobí písomne. S výhradou ustanovení odsekov 2 a 3 článku XVII platí, že obstarávateľský subjekt na požiadanie uvedie neúspešnému dodávateľovi vysvetlenie, prečo nevybral jeho ponuku, ako aj informácie o relatívnych výhodách ponuky úspešného dodávateľa.

2.   Obstarávateľský subjekt najneskôr do 72 dní po udelení každej zákazky, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, uverejní oznámenie prostredníctvom príslušného tlačeného alebo elektronického média uvedeného v dodatku III. Ak obstarávateľský subjekt uverejní oznámenie len na elektronickom médiu, informácie ostanú jednoducho prístupné počas primeraného obdobia. Oznámenie obsahuje aspoň tieto informácie:

a)

opis obstaraného tovaru alebo služieb;

b)

názov a adresu obstarávateľského subjektu;

c)

názov a adresu úspešného dodávateľa;

d)

hodnotu úspešnej ponuky alebo najvyššiu a najnižšiu ponuku zohľadnenú pri udelení zákazky;

e)

dátum zadania zákazky; a

f)

použitý postup obstarávania, a ak bol použitý obmedzený postup obstarávania v súlade s článkom XIII, aj opis okolností, ktoré odôvodňujú použitie tohto postupu.

3.   Každý obstarávateľský subjekt vedie počas obdobia najmenej troch rokov od dátumu udelenia zákazky:

a)

dokumentáciu a správy o výberových postupoch a o udeľovaní zákaziek v súvislosti s obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, vrátane správ požadovaných podľa článku XIII; a

b)

údaje, ktorými sa zaistí primeraná sledovateľnosť uskutočnenia obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, elektronickými prostriedkami.

4.   Každá zmluvná strana zhromažďuje a nahlasuje výboru štatistické údaje o svojich zákazkách, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Každá správa zahŕňa jeden rok, predkladá sa do dvoch rokov od ukončenia obdobia vykazovania a obsahuje:

a)

v prípade obstarávateľských subjektov podľa prílohy 1:

i)

počet a celkovú hodnotu všetkých zákaziek, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, pre všetky tieto subjekty,

ii)

počet a celkovú hodnotu všetkých zákaziek, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, udelených každým takýmto subjektom a rozdelených podľa kategórií tovaru a služieb podľa medzinárodne uznávaného jednotného systému klasifikácie; a

iii)

počet a celkovú hodnotu všetkých zákaziek, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, udelených každým takýmto subjektom v rámci obmedzeného postupu obstarávania;

b)

v prípade obstarávateľských subjektov podľa prílohy 2 a 3 počet a celkovú hodnotu zákaziek, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, udelených týmito subjektmi a rozdelených podľa prílohy; a

c)

ak nie je možné poskytnúť údaje, odhadované hodnoty údajov požadovaných podľa písmen a) a b) s vysvetlením metodiky použitej na vypracovanie týchto odhadov.

5.   Ak zmluvná strana uverejní svoje štatistické údaje na oficiálnej internetovej stránke spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami odseku 4, zmluvná strana môže predloženie údajov podľa odseku 4 nahradiť oznámením výboru o adrese internetovej stránky s pokynmi potrebnými na prístup k takýmto štatistickým údajom a ich použitie.

6.   Ak zmluvná strana požaduje, aby sa oznámenia o udelených zákazkách podľa odseku 2 uverejňovali elektronicky, a ak sú tieto oznámenia dostupné verejnosti cez jednu databázu spôsobom, ktorý umožňuje analýzu zákaziek, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, zmluvná strana môže predloženie údajov podľa odseku 4 nahradiť oznámením výboru o internetovej stránke s pokynmi potrebnými na prístup k takýmto údajom a ich použitie.

Článok XVII

Zverejňovanie informácií

1.   Zmluvná strana poskytne na žiadosť ktorejkoľvek druhej zmluvnej strany bezodkladne akékoľvek informácie, ktoré sú potrebné na stanovenie toho, či sa obstarávanie uskutočnilo spravodlivo, nestranne a v súlade s touto dohodou, ako aj informácie o charakteristikách a relatívnych výhodách úspešnej ponuky. Ak by poskytnutie týchto informácií mohlo narušiť hospodársku súťaž pri budúcich obstarávaniach, nesmie zmluvná strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté, tieto informácie poskytnúť žiadnemu dodávateľovi s výnimkou prípadov, keď sa uskutočnili konzultácie so zmluvnou stranou, ktorá tieto informácie poskytla, a keď s tým táto zmluvná strana súhlasila.

2.   Bez ohľadu na akékoľvek ďalšie ustanovenia tejto dohody neposkytne zmluvná strana ani jej obstarávateľský subjekt žiadnemu dodávateľovi informácie, ktoré by mohli narušiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi.

3.   Žiadne ustanovenie v tejto dohode nemožno vykladať tak, že zmluvným stranám (vrátane ich obstarávateľských subjektov a orgánov zodpovedných za preskúmanie) ukladá povinnosť poskytnúť dôverné informácie v prípade, že by:

a)

bránilo presadzovaniu práva;

b)

mohlo by poškodiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi;

c)

poškodilo oprávnené komerčné záujmy určitých osôb vrátane ochrany práv duševného vlastníctva; alebo

d)

bolo inak v rozpore s verejným záujmom.

Článok XVIII

Vnútroštátne postupy preskúmania

1.   Každá zo zmluvných strán zabezpečí včasný, účinný, transparentný a nediskriminačný postup administratívneho alebo súdneho preskúmania, prostredníctvom ktorého bude dodávateľ môcť napadnúť:

a)

porušenie tejto dohody; alebo

b)

ak podľa vnútroštátneho právneho poriadku zmluvnej strany nemá dodávateľ právo priamo napadnúť porušenie tejto dohody, nedodržanie opatrení, ktoré zmluvná strana prijala na vykonanie tejto dohody,

ak k nim došlo v kontexte obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a na ktorom má alebo mal dodávateľ záujem. Procesné pravidlá upravujúce akékoľvek námietky sú v písomnej forme a všeobecne dostupné.

2.   Ak dodávateľ podá v kontexte obstarávania, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a na ktorom má alebo mal záujem, sťažnosť, že došlo k porušeniu alebo nedodržaniu v zmysle odseku 1, zmluvná strana obstarávateľského subjektu, ktorá vykonáva obstarávanie, vedie svoj obstarávateľský subjekt a dodávateľa k tomu, aby našli riešenie predmetnej sťažnosti prostredníctvom konzultácií. Obstarávateľský subjekt sa každou takouto sťažnosťou zaoberá nestranne, včas a takým spôsobom, aby to nepoškodilo dodávateľovu účasť na prebiehajúcich, resp. budúcich obstarávaniach ani jeho právo na opravné prostriedky v rámci administratívneho alebo súdneho postupu preskúmania.

3.   Každému dodávateľovi sa poskytne dostatočná lehota na vypracovanie a podanie námietky, a to prinajmenšom v trvaní 10 dní odo dňa, keď sa dodávateľ dozvedel o dôvode na spochybnenie alebo odkedy možno rozumne predpokladať, že sa o ňom mohol dozvedieť.

4.   Každá zo zmluvných strán zriadi alebo určí najmenej jeden nestranný administratívny alebo súdny orgán, ktorý je nezávislý od jej obstarávateľských subjektov a ktorý prijme a preskúma námietky dodávateľov v súvislosti s obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

5.   Keď námietku preskúmava najprv iný subjekt ako orgán uvedený v odseku 4, zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby sa dodávateľ mohol odvolať proti prvotnému rozhodnutiu na nestranný administratívny alebo súdny orgán, ktorý je nezávislý od obstarávateľského subjektu, ktorého obstarávanie je predmetom námietky.

6.   Každá zmluvná strana zaistí, aby rozhodnutia orgánu zodpovedného za preskúmanie, ktorý nie je súdom, podliehali súdnej kontrole alebo aby tento orgán mal postupy, ktoré zabezpečia, že:

a)

obstarávateľský subjekt odpovie na námietku písomne a poskytne orgánu zodpovednému za preskúmanie všetky relevantné dokumenty;

b)

účastníci konania (ďalej len „účastníci“) majú právo byť vypočutí pred tým, ako orgán zodpovedný za preskúmanie prijme rozhodnutie o námietke;

c)

účastníci majú právo na zastúpenie a sprievod;

d)

účastníci majú prístup ku všetkým konaniam;

e)

účastníci majú právo žiadať verejné konanie a prítomnosť svedkov; a

f)

orgán zodpovedný za preskúmanie prijme svoje rozhodnutia alebo odporúčania včas, písomne a zahrnie vysvetlenie, na základe ktorého dosiahol svoje rozhodnutie alebo odporúčanie.

7.   Každá zo zmluvných strán prijme alebo ponechá v platnosti postupy upravujúce:

a)

rýchle dočasné opatrenia zabezpečujúce, že dodávateľ nestratí možnosť zúčastniť sa na obstarávaní. Dôsledkom takýchto dočasných opatrení môže byť pozastavenie procesu obstarávania. V rámci postupov však môže platiť, že pri rozhodovaní o tom, či by sa takéto opatrenia mali uplatniť, sa môže zohľadniť aj to, či hrozia zásadnejšie negatívne dosahy na príslušné záujmy vrátane verejného záujmu. V prípade nekonania sa písomne uvedie náležitý dôvod; a

b)

nápravu alebo kompenzáciu za vzniknuté straty alebo škody, ktoré môžu byť obmedzené buď na náklady spojené s prípravou ponuky, alebo na náklady súvisiace s námietkou, alebo na oboje, ak orgán zodpovedný za preskúmanie zistil, že došlo k porušeniu alebo nedodržaniu v zmysle odseku 1.

Článok XIX

Zmeny a opravy rozsahu

1.   Zmluvná strana oznámi výboru akúkoľvek navrhnutú opravu, prevod subjektu z jednej prílohy do druhej, odstránenie subjektu alebo inú zmenu svojich príloh k dodatku I (všetky z nich ďalej len „zmena“). Zmluvná strana, ktorá navrhuje zmenu (ďalej len „meniaca zmluvná strana“) v oznámení uvedie:

a)

v prípade navrhnutého odstránenia subjektu zo svojich príloh k dodatku I pri výkone svojich práv z dôvodov, že vládna kontrola alebo vládny vplyv nad obstarávaním, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, subjektu bol/a eliminovaná/eliminovaný, dôkaz tejto eliminácie; alebo

b)

v prípade inej navrhnutej zmeny informácie o pravdepodobných dôsledkoch zmeny na vzájomne dohodnutý rozsah stanovený v tejto dohode.

2.   Zmluvná strana, ktorej práva vyplývajúce z tejto dohody môže ovplyvniť navrhnutá zmena oznámená podľa odseku 1, môže výboru oznámiť akúkoľvek námietku proti navrhnutej zmene. Tieto námietky sa predložia do 45 dní od dátumu distribúcie oznámenia zmluvným stranám a uvedú sa v nich dôvody námietky.

3.   Meniaca zmluvná strana a zmluvná strana, ktorá predkladá námietku (ďalej len „namietajúca zmluvná strana“), sa všemožne usilujú o vyriešenie námietky prostredníctvom konzultácií. Meniaca a namietajúca zmluvná strana v rámci týchto konzultácií posudzujú navrhnutú zmenu:

a)

v prípade oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v súlade s indikatívnymi kritériami prijatými podľa odseku 8 písm. b), ktoré vyjadrujú účinné odstránenie vládnej kontroly alebo vládneho vplyvu nad obstarávaním subjektu, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda; a

b)

v prípade oznámenia podľa odseku 1 písm. b) v súlade s kritériami prijatými podľa odseku 8 písm. c), ktoré sa týkajú úrovne kompenzačného prispôsobenia, ktoré sa ponúkne za zmeny s cieľom zachovať vyváženosť práv a povinností a porovnateľnú úroveň vzájomne dohodnutého rozsahu stanoveného v tejto dohode.

4.   Ak meniaca zmluvná strana a namietajúca zmluvná strana vyriešia námietku prostredníctvom konzultácií a meniaca zmluvná strana v dôsledku týchto konzultácií reviduje svoju navrhnutú zmenu, meniaca zmluvná strana predloží výboru oznámenie v súlade s odsekom 1 a takáto revidovaná zmena nadobúda účinnosť až po splnení požiadaviek stanovených v tomto článku.

5.   Navrhnutá zmena nadobúda účinnosť, až keď:

a)

žiadna zmluvná strana nepredloží výboru písomnú námietku proti navrhnutej zmene do 45 dní od dátumu distribúcie oznámenia o navrhnutej zmene podľa odseku 1;

b)

všetky namietajúce zmluvné strany oznámili výboru, že sťahujú svoje námietky proti navrhnutej zmene; alebo

c)

uplynulo 150 dní od dátumu distribúcie oznámenia o navrhnutej zmene podľa odseku 1 a meniaca zmluvná strana písomne informovala výbor o svojom úmysle vykonať zmenu.

6.   Keď nadobudne zmena účinnosť podľa odseku 5 písm. c), namietajúca zmluvná strana môže zrušiť v podstate rovnaký rozsah. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku IV ods. 1 písm. b), zrušenie podľa tohto odseku sa môže vykonať len s ohľadom na meniacu zmluvnú stranu. Namietajúca zmluvná strana písomne informuje výbor o takomto zrušení najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti tohto zrušenia. Zrušenie podľa tohto odseku je v súlade s kritériami týkajúcimi sa úrovne kompenzačného prispôsobenia, ktoré výbor prijal podľa odseku 8 písm. c).

7.   Keď výbor prijal rozhodcovské postupy na uľahčenie riešenia námietok podľa odseku 8, meniaca alebo namietajúca zmluvná strana môže požiadať o rozhodcovské postupy do 120 dní od distribúcie oznámenia o navrhnutej zmene:

a)

keď v danej lehote žiadna zmluvná strana nepožiadala o rozhodcovské postupy:

i)

bez ohľadu na ustanovenia odseku 5 písm. c) nadobudne navrhnutá zmena účinnosť po uplynutí 130 dní od dátumu distribúcie oznámenia o navrhnutej zmene podľa odseku 1, a keď meniaca zmluvná strana písomne informuje výbor o svojom zámere vykonať zmenu; a

ii)

žiadna namietajúca zmluvná strana nemôže zrušiť rozsah podľa odseku 6;

b)

keď meniaca alebo namietajúca zmluvná strana požaduje rozhodcovské postupy:

i)

bez ohľadu na ustanovenia odseku 5 písm. c) navrhnutá zmena nenadobudne účinnosť pred ukončením rozhodcovských postupov,

ii)

namietajúca zmluvná strana, ktorá zamýšľa presadiť právo na kompenzáciu alebo zrušiť v podstate ekvivalentný rozsah podľa odseku 6, sa zúčastňuje na rozhodcovských postupoch,

iii)

meniaca zmluvná strana by mala konať v súlade s výsledkami rozhodcovských postupov, keď uskutočňuje akúkoľvek zmenu podľa odseku 5 písm. c); a

iv)

keď meniaca zmluvná strana nekoná v súlade s výsledkami rozhodcovských postupov pri uskutočňovaní akejkoľvek zmeny podľa odseku 5 písm. c), namietajúca zmluvná strana môže zrušiť v podstate ekvivalentný rozsah podľa odseku 6 pod podmienkou, že takéto zrušenie je v súlade s výsledkom rozhodcovských postupov.

8.   Výbor prijme:

a)

rozhodcovské postupy na uľahčenie riešenia námietok podľa odseku 2;

b)

indikatívne kritériá, ktorými sa preukazuje účinná eliminácia vládnej kontroly alebo vládneho vplyvu nad obstarávaním subjektu, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda; a

c)

kritériá na určenie úrovne kompenzačného prispôsobenia, ktoré sa ponúka za zmeny vykonané podľa odseku 1 písm. b), a v podstate rovnakého rozsahu podľa odseku 6.

Článok XX

Konzultácie a urovnávanie sporov

1.   Každá zmluvná strana s porozumením posúdi a poskytne primeranú možnosť konzultácie v súvislosti s podaním inej zmluvnej strany vzťahujúcej sa na ktorúkoľvek otázku ovplyvňujúcu fungovanie tejto dohody.

2.   Ak sa ktorákoľvek zmluvná strana domnieva, že výhody, ktoré jej priamo alebo nepriamo vyplývajú z tejto dohody, boli anulované alebo oslabené alebo že jej bolo zabránené dosiahnuť ktorýkoľvek z cieľov tejto dohody v dôsledku skutočnosti, že:

a)

druhá zmluvná strana alebo zmluvné strany nesplnili svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody; alebo

b)

druhá zmluvná strana alebo zmluvné strany uplatňujú akékoľvek opatrenie, ktoré je alebo nie je v rozpore s ustanoveniami tejto dohody,

môže s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé vyriešenie záležitosti využiť ustanovenia Dohovoru o pravidlách a postupoch pri urovnávaní sporov (ďalej len „dohovor o urovnávaní sporov“).

3.   Dohovor o urovnávaní sporov sa uplatňuje na konzultácie a urovnávanie sporov vyplývajúcich z tejto dohody s výnimkou toho, že bez ohľadu na odsek 3 článku 22 dohovoru o urovnávaní sporov žiadny spor vyplývajúci z tejto dohody uvedený v dodatku I k dohovoru o urovnávaní sporov iný než táto dohoda nemá za následok pozastavenie úľav alebo iných povinností vyplývajúcich z tejto dohody a žiadny spor vyplývajúci z tejto dohody nemá za následok pozastavenie úľav alebo povinností vyplývajúcich z inej dohody uvedenej v dodatku I k dohovoru o urovnávaní sporov.

Článok XXI

Inštitúcie

1.   Výbor pre vládne obstarávanie sa skladá zo zástupcov každej zmluvnej strany. Výbor si zvolí svojho predsedu a bude sa schádzať podľa potreby, najmenej však raz ročne, aby umožnil zmluvným stranám konzultovať akékoľvek záležitosti, ktoré súvisia s fungovaním tejto dohody alebo s podporou jej cieľov, a plniť iné povinnosti, ktoré mu môžu byť zverené zmluvnými stranami.

2.   Výbor môže zriadiť pracovné skupiny alebo iné pomocné orgány, ktoré vykonávajú funkcie, ktoré im môže zveriť výbor.

3.   Výbor každoročne:

a)

posudzuje vykonávanie a fungovanie tejto dohody; a

b)

informuje generálnu radu o svojich činnostiach podľa článku IV ods. 8 Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretej v Marrákeši (ďalej len „dohoda o WTO“) a o udalostiach týkajúcich sa plnenia a fungovania tejto dohody.

4.   Ktorýkoľvek člen WTO, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody, je oprávnený zúčastniť sa vo výbore ako pozorovateľ po predložení písomného oznámenia výboru. Ktorýkoľvek pozorovateľ WTO môže výboru predložiť písomnú žiadosť o účasť vo výbore ako pozorovateľ a výbor mu môže udeliť štatút pozorovateľa.

Článok XXII

Záverečné ustanovenia

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januára 1996 pre tie vlády (1), ktorých dohodnutý rozsah je uvedený v prílohách k dodatku I k tejto dohode a ktoré podpisom prijali dohodu 15. apríla 1994 alebo k tomuto dátumu podpísali dohodu za podmienky ratifikácie a dohodu následne ratifikovali pred 1. januárom 1996.

2.   Ktorýkoľvek člen WTO môže pristúpiť k tejto dohode za podmienok dohodnutých medzi týmto členom a zmluvnými stranami, pričom tieto podmienky sú stanovené v rozhodnutí výboru. Pristúpenie sa uskutoční tak, že u generálneho riaditeľa WTO sa uloží listina o pristúpení, v ktorej sú stanovené takto dohodnuté podmienky. Táto dohoda nadobúda pre pristupujúceho člena platnosť v tridsiaty deň po uložení listiny o pristúpení.

3.   Žiadna zmluvná strana nesmie vysloviť výhradu v súvislosti s akýmkoľvek ustanovením tejto dohody.

4.   Každá zmluvná strana zabezpečí najneskôr do dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody súlad svojich zákonov, predpisov a administratívnych postupov a pravidiel, predpisov a postupov, ktoré uplatňujú jej obstarávateľské subjekty, s ustanoveniami tejto dohody.

5.   Každá zmluvná strana informuje výbor o všetkých zmenách vo svojich zákonoch a predpisoch vzťahujúcich sa na túto dohodu a o všetkých zmenách vo vykonávaní týchto zákonov a predpisov.

6.   Každá zmluvná strana sa snaží vyhnúť zavedeniu diskriminačných opatrení, ktoré narúšajú otvorené obstarávanie, alebo pokračovaniu v nich.

7.   Zmluvné strany najneskôr po troch rokoch od dátumu nadobudnutia platnosti protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o vládnom obstarávaní, prijatom 30. marca 2012 a potom pravidelne uskutočňujú ďalšie rokovania s cieľom zlepšiť túto dohodu, postupne znížiť a odstrániť diskriminačné opatrenia a dosiahnuť najväčšie možné rozšírenie rozsahu medzi všetkými zmluvnými stranami na základe vzájomnej reciprocity, pričom zohľadnia potreby rozvojových krajín.

8.

a)

Výbor vykoná práce na uľahčenie vykonávania tejto dohody a rokovaní ustanovených v odseku 7 prostredníctvom prijatia pracovných programov pre tieto oblasti:

i)

zaobchádzanie s malými a strednými podnikmi,

ii)

zhromažďovanie a šírenie štatistických údajov,

iii)

prístup k udržateľnému obstarávaniu,

iv)

výnimky a obmedzenia v prílohách zmluvných strán; a

v)

bezpečnostné normy v medzinárodnom obstarávaní.

b)

Výbor:

i)

môže prijať rozhodnutie, ktoré obsahuje zoznam pracovných programov o ďalších oblastiach, ktoré sa môžu pravidelne preskúmavať a aktualizovať; a

ii)

prijme rozhodnutie, v ktorom bude stanovená práca, ktorá sa má vykonať na jednotlivých pracovných programoch podľa písmena a) a pracovných programoch prijatých podľa písmena b) bodu i).

9.   Zmluvné strany na základe uzavretia pracovného programu o harmonizácii pravidiel pôvodu pre tovar, ktorý sa vykonáva na základe Dohody o pravidlách pôvodu v prílohe 1A k dohode o WTO, a rokovaní týkajúcich sa obchodu so službami zohľadnia výsledky tohto pracovného programu a týchto rokovaní pri prípadnej zmene a doplnení článku IV ods. 5.

10.   Výbor najneskôr do konca piateho roka od dátumu nadobudnutia platnosti protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda o vládnom obstarávaní, preskúma uplatniteľnosť článku XX ods. 2 písm. b).

11.   Zmluvné strany môžu túto dohodu meniť a dopĺňať. Rozhodnutie prijať zmenu a doplnenie a predložiť ju na prijatie zmluvnými stranami sa prijme prostredníctvom konsenzu. Zmena a doplnenie nadobúda platnosť:

a)

v prípade zmluvných strán, ktoré ich prijmú, po ich prijatí dvoma tretinami zmluvných strán a potom pre každú zmluvnú stranu, keď ich prijme, okrem prípadov stanovených v písmene b);

b)

v prípade všetkých zmluvných strán po prijatí dvoma tretinami zmluvných strán, ak ide o zmenu a doplnenie, o ktorých výbor konsenzom určil, že ich povaha nezmení práva a povinnosti zmluvných strán.

12.   Každá zmluvná strana môže od tejto dohody odstúpiť. Odstúpenie nadobúda účinnosť po uplynutí 60 dní od dátumu, keď generálny riaditeľ WTO prijal písomné oznámenie o odstúpení. Každá zmluvná strana môže po tomto oznámení požadovať okamžité zasadnutie výboru.

13.   Ak zmluvná strana tejto dohody prestane byť členom WTO, prestáva byť zmluvnou stranou tejto dohody s účinnosťou k dátumu, keď prestáva byť členom WTO.

14.   Táto dohoda sa neuplatňuje medzi dvomi zmluvnými stranami, ak zmluvná strana v čase, keď určitá zmluvná strana prijme alebo pristúpi k tejto dohode, nesúhlasí s takýmto uplatňovaním.

15.   Dodatky k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

16.   Túto dohodu zabezpečuje sekretariát WTO.

17.   Táto dohoda sa uloží u generálneho riaditeľa WTO, ktorý bezodkladne každej zmluvnej strane dodá overenú vernú kópiu tejto dohody, každej jej opravy alebo zmeny podľa článku XIX a každej zmeny a doplnenia podľa odseku 11 a oznámenia o každom pristúpení k tejto dohode podľa odseku 2 a o každom odstúpení podľa odseku 12 alebo 13.

18.   Táto dohoda musí byť zaregistrovaná v súlade s ustanoveniami článku 102 Charty Organizácie Spojených národov.


(1)  Na účely tejto dohody sú pod pojem „vláda“ zahrnuté aj príslušné orgány Európskej únie.

Dodatok I

KONEČNÝ DODATOK I PONUKY ZMLUVNÝCH STRÁN DOHODY O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ V ROKOVANIACH O ROZSAHU DOHODY O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ  (1)

KONEČNÝ DODATOK I PONUKA ARMÉNSKEJ REPUBLIKY

(Iba anglické znenie je autentické)

PRÍLOHA 1

SUBJEKTY ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Prahové hodnoty:

Tovary

130 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Služby

130 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Stavebné služby

5 000 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Zoznam subjektov:

1.

Administration of the President of the Republic of Armenia (RA)

2.

Administration of the National Assembly of the RA

3.

Administration of the Government of the RA

4.

Administration of the Constitutional Court of RA

5.

Chamber of Control of the RA

6.

Judicial Department of the RA

7.

Office of the Public Prosecutor of the RA

8.

Special Investigation Service of the RA

9.

Office of the Human Rights Defender of the RA

10.

Central Bank of the RA (poznámka 2)

11.

Ministry of Agriculture of the RA

12.

Ministry of Defence of the RA (poznámka 3)

13.

Ministry of Diaspora of the RA

14.

Ministry of Economy of the RA

15.

Ministry of Education and Science of the RA

16.

Ministry of Energy and Natural Resources of the RA

17.

Ministry of Finance of the RA

18.

Ministry of Foreign Affairs of the RA

19.

Ministry of Healthcare of the RA

20.

Ministry of Justice of the RA

21.

Ministry of Labour and Social Affairs of the RA

22.

Ministry of Nature Protection of the RA

23.

Ministry of Sport and Youth Affairs of the RA

24.

Ministry of Territorial Administration of the RA

25.

Ministry of Transport and Communication of the RA

26.

Ministry of Urban Development of the RA

27.

Ministry of Culture of the RA

28.

Ministry of Emergency Situation of the RA

29.

National Security Service of the RA (poznámka 3)

30.

State Security Service of the RA (poznámka 3)

31.

State Revenue Committee of the RA

32.

State Committee of the Real Estate Cadastre of the RA

33.

State Nuclear Safety Regulatory Committee by the Government of the RA

34.

State Property Management Department of the RA

35.

General Department of Aviation of the RA

36.

Police of the RA (poznámka 3)

37.

Armenian Rescue Service

38.

State Water Committee

39.

State Science Committee

40.

Central Electoral Commission of the RA

41.

Public Services Regulatory Commission of the RA

42.

Social Insurance Commission of the RA

43.

State Commission for the Protection of Economic Competition of the RA

44.

Civil Service Council of the RA

45.

National Statistical Service of the RA

46.

National Commission on TV and Radio of RA

47.

Council of the Public TV and Radio of the RA

48.

Marzpetaran of Aragatsotn

49.

Marzpetaran of Ararat

50.

Marzpetaran of Armavir

51.

Marzpetaran of Gegharquniq

52.

Marzpetaran of Lory

53.

Marzpetaran of Kotayq

54.

Marzpetaran of Shirak

55.

Marzpetaran of Syuniq

56.

Marzpetaran of Vayots Dzor

57.

Marzpetaran of Tavush

Poznámky k prílohe 1

1.

Tento zoznam sa vzťahuje na všetky orgány ústrednej štátnej správy a podriadené organizácie, na ktoré sa vzťahuje zákon o obstarávaní Arménskej republiky.

2.

Centrálna banka Arménskej republiky: táto dohoda sa nevzťahuje na obstarávanie alebo nadobudnutie Centrálnej banky Arménskej republiky, ktoré sa týka predaja, splácania a distribúcie verejného dlhu vrátane pôžičiek a štátnych dlhopisov, bankoviek a iných cenných papierov.

3.

Ministerstvo obrany Arménskej republiky, Národná bezpečnostná služba Arménskej republiky, Štátna bezpečnostná služba Arménskej republiky a Polícia Arménskej republiky: v prípade týchto subjektov sa dohoda vzťahuje len na obstarávanie týchto kategórií, ktoré podliehajú rozhodnutiam Arménskej republiky podľa odseku 1 článku III:

FSC

22

Železničné zariadenia

23

Motorové vozidlá, ťahače a motocykle (okrem autobusov v 2310)

24

Traktory

25

Súčiastky automobilových zariadení

26

Pneumatiky a duše

29

Príslušenstvo motora

30

Zariadenie na prenos mechanickej energie

32

Drevoobrábacie stroje a zariadenia

34

Kovoobrábacie stroje

35

Servisné a obchodné zariadenia

36

Špeciálne priemyselné stroje

37

Poľnohospodárske stroje a zariadenia

38

Stavebné, banské, hĺbiace zariadenia a zariadenia na údržbu diaľnic

39

Zariadenia na manipuláciu s materiálom

40

Laná, káble, reťaze a príslušenstvo

41

Zariadenia na chladenie a klimatizáciu

42

Protipožiarne, záchranárske a bezpečnostné zariadenia

43

Čerpadlá a kompresory

44

Pece, výhrevne, sušiace zariadenia a jadrové reaktory

45

Inštalatérske, vykurovacie a sanitačné zariadenia

FSC

46

Zariadenia na čistenie vody a čistiarne odpadových vôd

47

Potrubia, rúrky, hadice a príslušenstvo

48

Ventily

49

Údržbárske a opravárenské dielenské zariadenia

53

Železiarsky tovar a brusivá

54

Prefabrikované konštrukcie a lešenia

55

Stavebné drevo, rezivo, preglejky a dyhy

56

Konštrukčné a stavebné materiály

61

Elektrické drôty a elektrické a distribučné zariadenia

62

Osvetľovacie telesá a lampy

63

Výstražné a signalizačné systémy

65

Lekárske, dentálne a veterinárne zariadenia a potreby

66

Nástroje a laboratórne zariadenia

67

Fotografické zariadenia

68

Chemikálie a chemické produkty

69

Učebné pomôcky a zariadenia

70

Všeobecné zariadenia na automatické spracovanie údajov, softvér, spotrebný materiál a pomocné zariadenia

71

Nábytok

72

Domáce a komerčné zariadenia a spotrebiče

73

Príprava potravín a servírovacie potreby

74

Kancelárske prístroje, zariadenia na obrazové záznamy a zariadenia na spracovanie údajov

75

Kancelárske potreby a prístroje

FSC

76

Knihy, mapy a iné publikácie

77

Hudobné nástroje, gramofóny a domáce rádiá

78

Rekreačné a športové vybavenie

79

Čistiace zariadenia a potreby

80

Štetce, farby, tmely a lepidlá

81

Nádoby, obaly a baliace potreby

85

Toaletné potreby

87

Poľnohospodárske dodávky

88

Živé zvieratá

91

Palivá, mazivá, oleje a vosky

93

Nekovové vyrobené materiály

94

Nekovové surové materiály

96

Rudy, minerály a ich primárne produkty

99

Ostatné

PRÍLOHA 2

SUBJEKTY ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA NIŽŠEJ ÚROVNI

Prahové hodnoty:

Tovary

200 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Služby

200 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Stavebné služby

5 000 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Zoznam subjektov:

1.

Tieto miestne orgány vymedzené podľa zákona Arménskej republiky o správno-územnom členení č. N-062-I zo 7. novembra 1995:

Municipality of Yerevan

Municipality of Ashtarak,

Municipality of Aparan

Municipality of Talin

Municipality of Artashat

Municipality of Ararat

Municipality of Masis

Municipality of Vedi

Municipality of Armavir

Municipality of Vagharshapat

Municipality of Mecamor

Municipality of Gavar

Municipality of Chambarak

Municipality of Martuni

Municipality of Sevan

Municipality of Vardenis

Municipality of Vanadzor

Municipality of Alaverdi

Municipality of Akhtala

Municipality of Tumanyan

Municipality of Spitak

Municipality of Stepanavan

Municipality of Tashir

Municipality of Hrazdan

Municipality of Abovyan

Municipality of Byureghavan

Municipality of Eghvard

Municipality of Tsakhkadzor

Municipality of Nor Hachn

Municipality of Charentsavan

Municipality of Gyumri

Municipality of Artik

Municipality of Maralik

Municipality of Kapan

Municipality of Agarak

Municipality of Goris

Municipality of Dastakert

Municipality of Megri

Municipality of Sisian

Municipality of Qajaran

Municipality of Eghegnadzor

Municipality of Jermuk

Municipality of Vayq

Municipality of Ijevan

Municipality of Berd

Municipality of Dilijan

Municipality of Noyemberyan

PRÍLOHA 3

VŠETKY OSTATNÉ SUBJEKTY, KTORÉ USKUTOČŇUJÚ OBSTARÁVANIE V SÚLADE S USTANOVENIAMI TEJTO DOHODY

Prahové hodnoty:

Tovary

400 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Služby

400 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Stavebné služby

5 000 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Všetky právnické osoby (verejnoprávne orgány, inštitúcie a nadácie), ktoré upravuje verejné právo, osobitne:

1.

štátne alebo komunitné nekomerčné (neziskové) organizácie;

2.

komerčné organizácie s viac než 50 % podielom vlády alebo spoločenstva;

3.

verejné služby vrátane spoločností poskytujúcich verejnoprospešné služby, ktorých obstarávanie sa riadi právnymi predpismi o obstarávaní.

Poznámka k prílohe 3

Tento zoznam právnických osôb, ktoré upravuje verejné právo, sa uverejní v oficiálnom elektronickom vestníku o obstarávaní: http://www.procurement.am.

PRÍLOHA 4

TOVARY

Pokiaľ nie je ustanovené inak, táto dohoda sa vzťahuje na všetok tovar, ktorý obstarávajú subjekty uvedené v prílohách 1 až 3.

PRÍLOHA 5

SLUŽBY

Táto dohoda sa vzťahuje na všetky služby, ktoré sa určia v súlade s Provizórnou ústrednou klasifikáciou produkcie vypracovanou OSN (ďalej len „CPC“), ako je uvedená v dokumente MTN.GNS/W/120.

PRÍLOHA 6

STAVEBNÉ SLUŽBY

Prahová hodnota:

5 000 000 SDR (zvláštne práva čerpania) pre prílohy 1, 2 a 3.

Zoznam ponúkaných stavebných služieb:

všetky služby uvedené v časti 51 CPC.

PRÍLOHA 7

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Táto všeobecná poznámka sa bez výnimky vzťahuje na túto dohodu, ako aj na prílohy 1 až 6.

1.

Táto dohoda sa neuplatňuje na obstarávania poľnohospodárskych výrobkov uskutočnené na pomoc poľnohospodárskym podporným programom a programom pre ľudskú obživu.

KONEČNÝ DODATOK I: PONUKA KANADY

(Autentické je anglické a francúzske znenie)

PRÍLOHA 1

SUBJEKTY FEDERÁLNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Pokiaľ nie je inak ustanovené, táto dohoda sa vzťahuje na obstarávanie uskutočňované subjektmi, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, pričom sa uplatňujú tieto prahové hodnoty:

Prahové hodnoty

:

130 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Tovary

130 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Služby

5 000 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Stavebné služby

Zoznam subjektov:

1.

Atlantic Canada Opportunities Agency (on its own account)

2.

Canada Border Services Agency

3.

Canada Employment Insurance Commission

4.

Canada Industrial Relations Board

5.

Canada Revenue Agency

6.

Canada School of Public Service

7.

Canadian Centre for Occupational Health and Safety

8.

Canadian Food Inspection Agency

9.

Canadian Human Rights Commission

10.

Canadian Institutes of Health Research

11.

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

12.

Canadian International Development Agency (on its own account)

13.

Canadian International Trade Tribunal

14.

Canadian Nuclear Safety Commission

15.

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (on its own account)

16.

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

17.

Canadian Transportation Agency (on its own account)

18.

Copyright Board

19.

Correctional Service of Canada

20.

Courts Administration Service

21.

Department of Agriculture and Agri-Food

22.

Department of Canadian Heritage

23.

Department of Citizenship and Immigration

24.

Department of Finance

25.

Department of Fisheries and Oceans

26.

Department of Foreign Affairs and International Trade

27.

Department of Health

28.

Department of Human Resources and Social Development

29.

Department of Indian Affairs and Northern Development

30.

Department of Industry

31.

Department of Justice

32.

Department of National Defence

33.

Department of Natural Resources

34.

Department of Public Safety and Emergency Preparedness

35.

Department of Public Works and Government Services (on its own account)

36.

Department of the Environment

37.

Department of Transport

38.

Department of Veterans Affairs

39.

Department of Western Economic Diversification (on its own account)

40.

Director of Soldier Settlement

41.

Director, The Veterans' Land Act

42.

Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

43.

Hazardous Materials Information Review Commission

44.

Immigration and Refugee Board

45.

Library and Archives Canada

46.

Municipal Development and Loan Board

47.

National Battlefields Commission

48.

National Energy Board (on its own account)

49.

National Farm Products Council

50.

National Parole Board

51.

National Research Council of Canada

52.

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada

53.

Northern Pipeline Agency (on its own account)

54.

Office of the Auditor General

55.

Office of the Chief Electoral Officer

56.

Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

57.

Office of the Commissioner of Official Languages

58.

Office of the Coordinator, Status of Women

59.

Office of the Governor General's Secretary

60.

Office of the Superintendent of Financial Institutions

61.

Offices of the Information and Privacy Commissioners of Canada

62.

Parks Canada Agency

63.

Patented Medicine Prices Review Board

64.

Privy Council Office

65.

Public Health Agency of Canada

66.

Public Service Commission

67.

Public Service Human Resources Management Agency of Canada

68.

Public Service Labour Relations Board

69.

Registry of the Competition Tribunal

70.

Royal Canadian Mounted Police

71.

Royal Canadian Mounted Police External Review Committee

72.

Royal Canadian Mounted Police Public Complaints Commission

73.

Social Sciences and Humanities Research Council

74.

Statistics Canada

75.

Statute Revision Commission

76.

Supreme Court of Canada

77.

Transportation Appeal Tribunal of Canada

78.

Treasury Board Secretariat

Poznámka k prílohe 1

Žiadny subjekt uvedený v prílohe 1 nemá právomoc vytvárať podriadené subjekty.

PRÍLOHA 2

SUBJEKTY ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA NIŽŠEJ ÚROVNI

Pokiaľ nie je inak ustanovené, táto dohoda sa vzťahuje na obstarávanie uskutočňované subjektmi, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, pričom sa uplatňujú tieto prahové hodnoty:

Prahové hodnoty

:

355 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Tovary

355 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Služby

5 000 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Stavebné služby

Zoznam subjektov:

*†ALBERTA

Všetky ministerstvá a agentúry (všetky vládne oddelenia a provinčné agentúry, správy, rady, výbory a komisie) tejto provincie.

Táto príloha nezahŕňa:

 

Legislative Assembly

 

Legislative Assembly Office

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Chief Electoral Officer

 

Office of the Ethics Commissioner

 

Office of the Information and Privacy Commissioner

 

Office of the Ombudsman

*†BRITSKÁ KOLUMBIA

Všetky ministerstvá, správy, komisie, agentúry a výbory tejto provincie.

Táto príloha nezahŕňa legislatívne zhromaždenie.

†MANITOBA

Všetky ministerstvá, správy, komisie a výbory tejto provincie.

†NEW BRUNSWICK

Zahrnuté sú tieto provinčné subjekty:

 

Chief Electoral Officer

 

Clerk of the Legislative Assembly

 

Communications New Brunswick

 

Department of Agriculture and Aquaculture

 

Department of Business New Brunswick

 

Department of Education

 

Department of Energy

 

Department of Environment

 

Department of Finance

 

Department of Fisheries

 

Department of Health

 

Department of Intergovernmental Affairs

 

Department of Justice and Consumer Affairs

 

Department of Local Government

 

Department of Natural Resources

 

Department of Post-Secondary Education, Training and Labour

 

Department of Public Safety

 

Department of Social Development

 

Department of Supply and Services

 

Department of Tourism and Parks

 

Department of Transportation

 

Department of Wellness, Culture and Sport

 

Executive Council Office

 

Labour and Employment Board

 

Language Training Centre

 

New Brunswick Police Commission

 

Office of Human Resources

 

Office of the Attorney General

 

Office of the Auditor General

 

Office of the Comptroller

 

Office of the Leader of the Opposition

 

Office of the Lieutenant-Governor

 

Office of the Ombudsman

 

Office of the Premier

†NEWFOUNDLAND A LABRADOR

Všetky ministerstvá tejto provincie.

†SEVEROZÁPADNÉ TERITÓRIA

Všetky ministerstvá a agentúry tohto teritória.

Táto príloha nezahŕňa obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje politika stimulovania podnikania Severozápadných teritórií.

*†NOVÉ ŠKÓTSKO

Všetky ministerstvá a kancelárie tejto provincie zriadené na základe Zákona o verejných službách.

Táto príloha nezahŕňa pohotovostné zdravotnícke služby (útvar ministerstva zdravotníctva) v súvislosti s obstarávaním týkajúcim sa sanitiek vrátane telekomunikácií na účely pohotovostnej zdravotnej starostlivosti.

†NUNAVUT

Všetky ministerstvá a agentúry tohto teritória.

Táto príloha nezahŕňa obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (politika NNI), ani zákazky v zmysle ustanovení článku 24 nunavutských nárokov na pozemky.

ONTARIO

Všetky ministerstvá tejto provincie.

Zahrnuté sú tieto agentúry:

 

AgriCorp

 

Centennial Centre of Science and Technology (Ontario Science Centre)

 

Deposit Insurance Corporation of Ontario

 

Metropolitan Convention Centre Corporation

 

Niagara Parks Commission

 

Ontario Clean Water Agency

 

Ontario Financial Services Commission

 

Ontario Immigrant Investor Corporation

 

Ontario Mortgage and Housing Corporation

 

Ontario Mortgage Corporation

 

Ontario Northland Transportation Commission

 

Ontario Tourism Marketing Partnership Corporation

 

Ottawa Congress Centre

 

Science North

*†OSTROV PRINCA EDUARDA

Všetky ministerstvá a agentúry tejto provincie.

Táto príloha nezahŕňa obstarávanie konštrukčných materiálov, ktoré sa používajú na výstavbu a údržbu diaľnic.

*QUÉBEC

Všetky ministerstvá tejto provincie.

Zahrnuté sú tieto verejné orgány:

 

Agence d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé

 

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

 

Comité de déontologie policière

 

Commissaire à la déontologie policière

 

Commissaire à la santé et au bien-être

 

Commission consultative de l'enseignement privé

 

Commission d'accès à l'information

 

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

 

Commission de l'équité salariale

 

Commission de la fonction publique

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec

 

Commission de toponymie

 

Commission des biens culturels du Québec

 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

 

Commission des partenaires du marché du travail

 

Commission des transports du Québec

 

Commission municipale du Québec

 

Commission québécoise des libérations conditionnelles

 

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre

 

Conseil de la famille et de l'enfance

 

Conseil de la justice administrative

 

Conseil de la Science et de la Technologie

 

Conseil des aînés

 

Conseil des relations interculturelles

 

Conseil des services essentiels

 

Conseil du médicament

 

Conseil du statut de la femme

 

Conseil permanent de la jeunesse

 

Conseil supérieur de l'éducation

 

Conseil supérieur de la langue française

 

Coroner

 

Curateur public du Québec

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

 

Office de la protection du consommateur

 

Office des personnes handicapées du Québec

 

Office québécois de la langue française

 

Régie des alcools, des courses et des jeux

 

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

 

Régie du logement

 

Sûreté du Québec

Táto príloha nezahŕňa obstarávanie:

a)

kultúrneho alebo umeleckého tovaru a služieb;

b)

služby produkcie sadeníc;

c)

prác, ktoré sa majú vykonať na majetku zadávateľa podľa ustanovení záruky, ktorá sa vzťahuje na majetok alebo pôvodnú prácu;

d)

konštrukčnej ocele (vrátane požiadaviek na subdodávky); a

e)

od neziskovej organizácie.

Táto dohoda sa neuplatňuje na opatrenie, ktoré provincia Quebec prijala alebo zachováva v súvislosti s kultúrou alebo kultúrnymi odvetviami.

*†SASKATCHEWAN

Všetky ministerstvá tejto provincie.

Zahrnuté sú tieto správy a agentúry:

 

Public Employee Benefits Agency

 

Saskatchewan Archives Board

 

Saskatchewan Arts Board

Táto príloha nezahŕňa subjekty zákonodarnej moci.

*†YUKON

Všetky ministerstvá a agentúry tohto teritória.

Poznámky k prílohe 2

1.

V prípade provincií a teritórií uvedených v tejto prílohe sa táto dohoda nevzťahuje na preferencie alebo obmedzenia diaľničných projektov.

2.

V prípade provincií a teritórií uvedených v tejto prílohe sa táto dohoda nevzťahuje na preferencie alebo obmedzenia spojené s programami na podporu rozvoja oblastí, ktoré majú problémy.

3.

Táto dohoda sa nevzťahuje na obstarávanie, ktoré je určené na podporu hospodárskeho rozvoja v provinciách Manitoba, Newfoundland a Labrador, New Brunswick, Ostrov princa Eduarda a Nové Škótsko alebo na teritóriách Nunavut, Yukon alebo Severozápadných teritóriách.

4.

V prípade provincií a teritórií, ktoré sú označené hviezdičkou (*), sa táto dohoda nevzťahuje na obstarávanie:

a)

tovaru kupovaného na reprezentačné alebo propagačné účely; alebo

b)

služieb alebo stavebných služieb kupovaných na reprezentačné alebo propagačné účely mimo provincie alebo teritória.

5.

V prípade provincií a teritórií, ktoré sú označené obeliskom (†), sa táto dohoda nevzťahuje na obstarávanie tovaru, služieb alebo stavebných služieb kupovaných v prospech školských rád alebo ich funkčných ekvivalentov, verejne financovaných akademických inštitúcií, subjektov sociálnych služieb alebo nemocníc, alebo ktoré sa majú previesť do ich právomoci.

6.

Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nevysvetľuje tak, aby to akémukoľvek provinčnému alebo teritoriálnemu subjektu bránilo uplatňovať obmedzenia, ktoré podporujú všeobecnú kvalitu životného prostredia v tejto provincii alebo v tomto teritóriu, pokiaľ takéto obmedzenia nepredstavujú skryté prekážky pre medzinárodný obchod.

7.

Táto dohoda sa nevzťahuje na obstarávanie, ktoré vykonáva subjekt, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda, v mene subjektu, na ktorý sa nevzťahuje táto dohoda.

8.

Táto dohoda nezahŕňa štátne podniky (Crown Corporations) provincií a teritórií.

9.

V prípade Islandu a Lichtenštajnského kniežatstva sa táto dohoda nevzťahuje na obstarávanie, ktoré vykonávajú subjekty uvedené v tejto prílohe.

PRÍLOHA 3

VLÁDNE PODNIKY

Pokiaľ nie je ustanovené inak, táto dohoda sa vzťahuje na obstarávania uskutočňované subjektmi, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, pričom sa uplatňujú tieto prahové hodnoty:

Prahové hodnoty

:

355 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Tovary

355 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Služby

5 000 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Stavebné služby

Zoznam federálnych podnikov:

1.

Canada Post Corporation

2.

Canadian Museum of Civilization

3.

Canadian Museum of Nature

4.

Canadian Tourism Commission

5.

Defence Construction (1951) Ltd.

6.

National Capital Commission

7.

National Gallery of Canada

8.

National Museum of Science and Technology

9.

Royal Canadian Mint

10.

Via Rail Canada Inc.

Poznámky k prílohe 3

1.

V záujme väčšej istoty sa článok XVII vzťahuje na obstarávania, ktoré vykonáva Via Rail Canada Inc. a the Royal Canadian Mint, pričom sa dodržiava ochrana obchodnej dôvernosti poskytnutých informácií.

2.

Dodatok 1 Kanady nezahŕňa obstarávanie priamych vstupov určených na použitie v razení niečoho iného než kanadského zákonného platidla, ktoré vykonáva spoločnosť Royal Canadian Mint alebo ktoré sa vykonáva v jej mene.

3.

V prípade Európskej únie, Islandu a Lichtenštajnského kniežatstva sa táto dohoda nevzťahuje na obstarávanie, ktoré vykonávajú subjekty uvedené v tejto prílohe.

PRÍLOHA 4

TOVARY

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak a podľa odseku 2 táto dohoda zahŕňa všetky tovary.

2.

S ohľadom na uplatňovanie odseku 1 článku III tejto dohody, pokiaľ ide o obstarávanie, ktoré vykonáva ministerstvo národnej obrany, Kráľovská kanadská jazdná polícia, ministerstvo pre rybné hospodárstvo a oceány pre kanadskú pobrežnú stráž a provinčné policajné zbory, táto dohoda zahŕňa len tovar opísaný vo federálnej klasifikácií dodávok (FSC) uvedený nižšie:

FSC

22.

Železničné zariadenia

FSC

23.

Motorové vozidlá, ťahače a motocykle (okrem autobusov v 2310 a okrem vojenských vozidiel a ťahačov v 2320 a 2330 a pásových bojových, útočných a taktických vozidiel v 2350 a kolesových bojových, útočných a taktických vozidiel v 2355, predtým klasifikované v 2320).

FSC

24.

Traktory

FSC

25.

Súčiastky automobilového zariadenia

FSC

26.

Pneumatiky a duše

FSC

29.

Príslušenstvo motora

FSC

30.

Zariadenie na prenos mechanickej energie

FSC

32.

Drevoobrábacie stroje a zariadenia

FSC

34.

Kovoobrábacie stroje

FSC

35.

Servisné a obchodné zariadenia

FSC

36.

Špeciálne priemyselné stroje

FSC

37.

Poľnohospodárske stroje a zariadenia

FSC

38.

Stavebné, banské, hĺbiace zariadenia a zariadenia na údržbu diaľnic

FSC

39.

Zariadenia na manipuláciu s materiálom

FSC

40.

Laná, káble, reťaze a príslušenstvo

FSC

41.

Zariadenia na chladenie a klimatizáciu

FSC

42.

Protipožiarne, záchranárske a bezpečnostné zariadenia (okrem 4220: Morské záchranárske a potápačské zariadenia; a 4230: Dekontaminačné a impregnačné zariadenia)

FSC

43.

Čerpadlá a kompresory

FSC

44.

Pece, výhrevne, sušiace zariadenia a jadrové reaktory

FSC

45.

Inštalatérske, vykurovacie a sanitačné zariadenia

FSC

46.

Zariadenia na čistenie vody a čistiarne odpadových vôd

FSC

47.

Potrubia, rúrky, hadice a príslušenstvo

FSC

48.

Ventily

FSC

49.

Údržbárske a opravárenské dielenské zariadenia

FSC

52.

Meracie nástroje

FSC

53.

Železiarsky tovar a brusivá

FSC

54.

Prefabrikované konštrukcie a lešenia

FSC

55.

Stavebné drevo, rezivo, preglejky a dyhy

FSC

56.

Konštrukčné a stavebné materiály

FSC

61.

Elektrické drôty a elektrické a distribučné zariadenia

FSC

62.

Osvetľovacie telesá a lampy

FSC

63.

Výstražné a signalizačné systémy

FSC

65.

Lekárske, dentálne a veterinárne zariadenia a dodávky

FSC

66.

Nástroje a laboratórne zariadenia (okrem 6615: Mechanizmy autopilota a palubné gyroskopické súčiastky; a 6665: Nástroje a prístroje na odhalenie nebezpečenstiev)

FSC

67.

Fotografické zariadenia

FSC

68.

Chemikálie a chemické produkty

FSC

69.

Učebné pomôcky a zariadenia

FSC

70.

Všeobecné zariadenia na automatické spracovanie údajov, softvér, dodávky a pomocné zariadenia [okrem 7010: Konfigurácie automatického spracovania údajov (ADPE)]

FSC

71.

Nábytok

FSC

72.

Domáce a komerčné zariadenia a spotrebiče

FSC

73.

Príprava potravín a servírovacie potreby

FSC

74.

Kancelárske prístroje, systémy na spracovanie textov a zariadenia na obrazové záznamy

FSC

75.

Kancelárske potreby a prístroje

FSC

76.

Knihy, mapy a iné publikácie (okrem 7650: Výkresy a špecifikácie)

FSC

77.

Hudobné nástroje, gramofóny a domáce rádiá

FSC

78.

Rekreačné a športové vybavenie

FSC

79.

Čistiace zariadenia a potreby

FSC

80.

Štetce, farby, tmely a lepidlá

FSC

81.

Nádoby, obaly a obaľovacie potreby

FSC

85.

Toaletné potreby

FSC

87.

Poľnohospodárske potreby

FSC

88.

Živé zvieratá

FSC

91.

Palivá, mazivá, oleje a vosky

FSC

93.

Nekovové vyrobené materiály

FSC

94.

Nekovové surové materiály

FSC

96.

Rudy, minerály a ich primárne produkty

FSC

99.

Ostatné

PRÍLOHA 5

SLUŽBY

1.

Pokiaľ nie je ustanovené inak, táto dohoda sa vzťahuje na služby uvedené v odsekoch 2 a 3. Tieto služby sú určené v súlade s Provizórnou ústrednou klasifikáciou produkcie vypracovanou OSN (ďalej len „CPC“), ktorá je dostupná na adrese: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=9&Lg=1. Kanada bude na účely vykonávania tejto dohody pre federálne subjekty a podniky používať spoločný klasifikačný systém.

2.

Táto dohoda sa vzťahuje na tieto služby obstarávané federálnymi subjektmi, ktoré sú uvedené v prílohe 1, a federálnymi podnikmi, ktoré sú uvedené v prílohe 3:

861

Právne služby (poradenské služby len o zahraničnom a medzinárodnom práve)

862

Služby účtovníctva, auditu a vedenia účtovných kníh

863

Daňové služby (okrem právnych služieb)

86503

Poradenské služby v oblasti marketingového riadenia

8671

Architektonické služby

8672

Inžinierske služby

8673

Pridružené inžinierske služby (okrem 86731 Pridružené inžinierske služby pre projekty dopravnej infraštruktúry na kľúč)

3.

Táto dohoda sa vzťahuje na tieto služby obstarávané federálnymi subjektmi, ktoré sú uvedené v prílohe 1, a subjektmi štátnej správy na nižšej úrovni, ktoré sú uvedené v prílohe 2, a federálnymi podnikmi, ktoré sú uvedené v prílohe 3:

633

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

641

Hotelové a podobné ubytovacie služby

642-643

Služby spojené s podávaním jedál a nápojov

7471

Služby cestovných agentúr a cestovných kancelárií

7512

Komerčné doručovateľské služby (vrátane multimodálnych)

7523

Elektronická výmena údajov (EDI)

7523

Elektronická pošta

7523

Faxové služby, rozšírené/s pridanou hodnotou vrátane funkcií uchovať a zaslať, uchovať a vyhľadať, prekódovanie a konverzia protokolu

7523

On-line vyhľadávanie informácií a vyhľadávanie v databázach

7523

Hlasová pošta

821

Služby v oblasti nehnuteľností týkajúce sa vlastnej alebo prenajatej nehnuteľnosti

822

Služby v oblasti nehnuteľností na základe poplatku alebo zmluvy

83106 – 83109 iba

Služby spojené s prenájmom a lízingom strojov a zariadení bez obsluhy

83203 – 83209 iba

Služby spojené s prenájmom a lízingom osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

841

Poradenské služby súvisiace s inštaláciou počítačového hardvéru

842

Služby v oblasti implementácie softvéru vrátane poradenských služieb s ohľadom na systémy a softvér, služby v oblasti analýzy systémov, dizajnu, programovania a údržby

843

Služby spracovania údajov vrátane spracovania, zostavovania tabuliek a služieb riadenia vybavenia

843

Online spracovanie informácií a/alebo údajov (vrátane spracovania transakcií)

844

Databázové služby

845

Údržbárske a opravárenské služby spojené s prenájmom a lízingom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov

849

Ostatné počítačové služby

86501

Poradenstvo v oblasti všeobecného riadenia

86504

Poradenské služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov

86505

Poradenské služby v oblasti riadenia výroby

8660

Služby súvisiace s poradenstvom pre oblasť riadenia (okrem 86602 Rozhodcovské a zmierovacie služby)

8674

Služby urbanistického plánovania a krajinnej architektúry

8676

Technické skúšky a analýzy vrátane kontroly kvality a inšpekcie (okrem odkazov na FSC 58 a dopravné zariadenia)

874

Čistenie (upratovanie) budov

876

Balenie

8814

Služby súvisiace s lesníctvom a ťažbou dreva vrátane lesného hospodárstva

883

Služby súvisiace s baníctvom vrátane vŕtania a terénnych služieb

8861– 8864, a 8866

Opravy súvisiace s kovovými výrobkami, strojmi a zariadeniami

940

Čistenie odpadových vôd a odvoz odpadkov, asanačné a podobné služby

Poznámky k prílohe 5

1.

Táto dohoda podlieha podmienkam stanoveným v listine Kanady k Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS).

2.

Rozsah Kanady v oblasti telekomunikačných služieb je obmedzený na rozšírené služby alebo služby s pridanou hodnotou, pre poskytovanie ktorých sa príslušné telekomunikačné vybavenie prenajíma od poskytovateľov verejných telekomunikačných prepravných sietí.

3.

Táto dohoda sa nevzťahuje na obstarávanie týchto služieb:

a)

služby na riadenie a prevádzku vládneho vybavenia alebo súkromného vybavenia používaného na vládne účely vrátane federálnou vládou financovaného výskumu a vývoja;

b)

verejnoprospešné služby;

c)

architektonické a inžinierske služby týkajúce sa letiskového, komunikačného a raketového vybavenia;

d)

stavba lodí a oprava a súvisiace architektonické a inžinierske služby;

e)

všetky služby, pokiaľ ide o tovar, ktorý nakupuje ministerstvo národnej obrany, Kráľovská kanadská jazdná polícia, ministerstvo pre rybné hospodárstvo a oceány pre kanadskú pobrežnú stráž a provinčné policajné zbory, na ktoré sa nevzťahuje táto dohoda; a

f)

služby obstarávané na podporu vojenských jednotiek, ktoré sa nachádzajú v zahraničí.

PRÍLOHA 6

STAVEBNÉ SLUŽBY

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak a s výhradou odseku 2 sa táto dohoda vzťahuje na všetky stavebné služby určené v časti 51 Provizórnej ústrednej klasifikácie produkcie vypracovanej OSN (CPC), ktorú možno nájsť na stránke: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=9&Lg=1&Co=51.

2.

Táto dohoda sa nevzťahuje na obstarávanie týchto služieb:

a)

bagrovacie služby; a

b)

stavebné služby, ktoré obstaráva federálne ministerstvo dopravy alebo ktoré sa obstarávajú v jeho mene.

PRÍLOHA 7

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Pokiaľ nie je ustanovené inak, na túto dohodu vrátane príloh 1 až 6 sa vzťahujú tieto všeobecné poznámky.

1.

Táto dohoda sa nevzťahuje na obstarávanie týchto tovarov a služieb:

a)

stavba a oprava lodí;

b)

mestská železnica a mestské dopravné vybavenie, systémy, súčiastky a materiály, ktoré sú s nimi spojené, a tiež všetky materiály zo železa alebo ocele, ktoré súvisia s projektom;

c)

FSC 58 (komunikačné, vyhľadávacie zariadenia a zariadenia na koherentné žiarenie); a

d)

poľnohospodársky tovar vyrobený na podporu poľnohospodárskych podporných programov alebo programov pre ľudskú obživu.

2.

Táto dohoda sa nevzťahuje na výhrady pre malé a menšinovo vlastnené podniky.

3.

Táto dohoda sa nevzťahuje na opatrenia prijaté alebo zachovávané v súvislosti s pôvodným obyvateľstvom. Nemá vplyv na existujúce domorodé alebo zmluvné práva pôvodného obyvateľstva Kanady v zmysle oddielu 35 zákona o ústave, 1982.

4.

Obstarávanie v zmysle kanadského rozsahu sa vymedzuje ako zmluvné transakcie na nadobudnutie tovaru alebo služieb pre priamy úžitok vlády alebo pre použitie vládou. Postup obstarávania je postup, ktorý sa začína po tom, ako subjekt rozhodol o svojej požiadavke, a pokračuje do udelenia zákazky vrátane tohto udelenia. Nezahŕňa obstarávania medzi subjektom štátnej správy alebo vládnym podnikom a iným subjektom štátnej správy alebo vládnym podnikom.

5.

Táto dohoda sa nevzťahuje na obstarávanie dopravných služieb, ktoré sú súčasťou zmluvy o obstarávaní alebo s ňou úzko súvisia.

6.

Táto dohoda sa vzťahuje na služby stanovené v prílohe 5 a stavebné služby stanovené v prílohe 6 s ohľadom na určitú zmluvnú stranu len do tej miery, do akej táto zmluvná strana poskytla recipročný prístup k tejto službe.

7.

Keď sa má zákazka udeliť subjektu, na ktorý sa nevzťahuje táto dohoda, táto dohoda sa nevykladá ako zahŕňajúca akúkoľvek zložku tovaru alebo služieb tejto zákazky.

8.

Táto dohoda sa nevzťahuje na zmluvy podľa medzinárodnej dohody určené na spoločné vykonávanie alebo využívanie projektu.

9.

Akékoľvek vylúčenie, ktoré sa špecificky alebo všeobecne týka federálnych subjektov alebo subjektov štátnej správy na nižšej úrovni alebo podnikov v prílohe 1, prílohe 2 alebo prílohe 3, sa bude vzťahovať aj na následnícky subjekt alebo subjekty, podnik alebo podniky tak, aby bola zachovaná hodnota tejto ponuky.

Budúci dodatok I: záväzky európskej únie (v konečnom znení)

PRÍLOHA 1

SUBJEKTY ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Dodávky

Prahové hodnoty: 130 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Služby (Stanovené v prílohe 5)

Prahové hodnoty: 130 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

Práce (Stanovené v prílohe 6)

Prahové hodnoty: 5 000 000 SDR (zvláštne práva čerpania)

1.   SUBJEKTY EURÓPSKEJ ÚNIE

1.

Rada Európskej únie

2.

Európska komisia

3.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

2.   VEREJNÍ OBSTARÁVATELIA ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

a)

Pre tovar, služby, dodávateľov a poskytovateľov služieb z Lichtenštajnska, Švajčiarska, Islandu, Nórska, Holandska v súvislosti s Arubou obstarávanie všetkými verejnými obstarávateľmi ústrednej štátnej správy členských štátov EÚ. Pripojený zoznam je orientačný.

b)

Pre tovar, služby, dodávateľov a poskytovateľov služieb z Izraela obstarávanie týmito verejnými obstarávateľmi ústrednej štátnej správy.

c)

Pre tovar, služby, dodávateľov a poskytovateľov služieb z USA, Kanady, Japonska, Hongkongu, Číny, Singapuru, Kórey, Arménska a samostatného colného územia Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu obstarávanie týmito verejnými obstarávateľmi ústrednej štátnej správy, pokiaľ nie sú označení hviezdičkou.

d)

Bez toho, aby bolo dotknuté písmeno c), pre tovar, služby, dodávateľov a poskytovateľov služieb z USA, Japonska a samostatného colného územia Taiwan, Penghu, Kinmen a Matsu obstarávanie týmito verejnými obstarávateľmi ústrednej štátnej správy členských štátov EÚ, pokiaľ sú označení dvojitou hviezdičkou.

BELGICKO

1.

Services publics fédéraux:

1.

Federale Overheidsdiensten:

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté Et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

La Poste (2)

De Post (2)

BULHARSKO

1.

Администрация на Народното събрание (Administration of the National Assembly)

2.

Администрация на Президента (Administration of the President)

3.

Администрация на Министерския съвет (Administration of the Council of Ministers)

4.

Конституционен съд (Constitutional Court)

5.

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

6.

Министерство на външните работи (Ministry of Foreign Affairs)

7.

Министерство на вътрешните работи (Ministry of the Interior)

8.

Министерство на извънредните ситуации (Ministry of Еmergency Situations)

9.

Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministry of State Administration and Administrative Reform)

10.

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)

11.

Министерство на здравеопазването (Ministry of Health)

12.

Министерство на икономиката и енергетиката (Ministry of Economy and Energy)

13.

Министерство на културата (Ministry of Culture)

14.

Министерство на образованието и науката (Ministry of Education and Science)

15.

Министерство на околната среда и водите (Ministry of Environment and Water)

16.

Министерство на отбраната (Ministry of Defence)

17.

Министерство на правосъдието (Ministry of Justice)

18.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministry of Regional Development and Public Works)

19.

Министерство на транспорта (Ministry of Transport)

20.

Министерство на труда и социалната политика (Ministry of Labour and Social Policy)

21.

Министерство на финансите (Ministry of Finance)

22.

държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (state agencies, state commissions, executive agencies and other state authorities established by law or by Council of Ministers' decree having a function relating to the exercise of executive power):

23.

Агенция за ядрено регулиране (Nuclear Regulatory Agency)

24.

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Energy and Water State Regulatory Commission)

25.

Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)

26.

Комисия за защита на конкуренцията (Commission for Protection of Competition)

27.

Комисия за защита на личните данни (Commission for Personal Data Protection)

28.

Комисия за защита от дискриминация (Commission for Protection Against Discrimination)

29.

Комисия за регулиране на съобщенията (Communications Regulation Commission)

30.

Комисия за финансов надзор (Financial Supervision Commission)

31.

Патентно ведомство на Република България (Patent Office of the Republic of Bulgaria)

32.

Сметна палата на Република България (National Audit Office of the Republic of Bulgaria)

33.

Агенция за приватизация (Privatization Agency)

34.

Агенция за следприватизационен контрол (Agency for Post-privatization Control)

35.

Български институт по метрология (Bulgarian Institute for Metrology)

36.

Държавна агенция "Архиви" (State Agency "Archives")

37.

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (State Agency "State Reserve and War-Time Stocks")

38.

Държавна агенция за бежанците (State Agency for Refugees)

39.

Държавна агенция за българите в чужбина (State Agency for Bulgarians Abroad)

40.

Държавна агенция за закрила на детето (State Agency for Child Protection)

41.

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (State Agency for Information Technology and Communications)

42.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (State Agency for Metrological and Technical Surveillance)

43.

Държавна агенция за младежта и спорта (State Agency for Youth and Sports)

44.

Държавна агенция по туризма (State Agency for Tourism)

45.

Държавна комисия по стоковите борси и тържища (State Commission on Commodity Exchanges and Market-places)

46.

Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)

47.

Национален статистически институт (National Statistical Institute)

48.

Агенция "Митници" (Customs Agency)

49.

Агенция за държавна и финансова инспекция (Public Financial Inspection Agency)

50.

Агенция за държавни вземания (State Receivables Collection Agency)

51.

Агенция за социално подпомагане (Social Assistance Agency)

52.

Държавна агенция "Национална сигурност" (State Agency "National Security")

53.

Агенция за хората с увреждания (Agency for Persons with Disabilities)

54.

Агенция по вписванията (Registry Agency)

55.

Агенция по енергийна ефективност (Energy Efficiency Agency)

56.

Агенция по заетостта (Employment Agency)

57.

Агенция по геодезия, картография и кадастър (Geodesy, Cartography and Cadastre Agency)

58.

Агенция по обществени поръчки (Public Procurement Agency)

59.

Българска агенция за инвестиции (Bulgarian Investment Agency)

60.

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (General Directorate "Civil Aviation Administration")

61.

Дирекция за национален строителен контрол (Directorate for National Construction Supervision)

62.

Държавна комисия по хазарта (State Commission on Gambling)

63.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Executive Agency "Automobile Administration")

64.

Изпълнителна агенция "Борба с градушките" (Executive Agency "Hail Suppression")

65.

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service")

66.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (Executive Agency "General Labour Inspectorate")

67.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (Executive Agency "Railway Administration")

68.

Изпълнителна агенция "Морска администрация" (Executive Agency "Maritime Administration")

69.

Изпълнителна агенция "Национален филмов център" (Executive Agency "National Film Centre")

70.

Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" (Executive Agency "Port Administration")

71.

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (Executive Agency "Exploration and Maintenance of the Danube River")

72.

Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" (National Infrastructure Fund)

73.

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Executive Agency for Economic Analysis and Forecasting)

74.

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises)

75.

Изпълнителна агенция по лекарствата (Executive Agency on Medicines)

76.

Изпълнителна агенция по лозата и виното (Executive Agency on Vine and Wine)

77.

Изпълнителна агенция по околна среда (Executive Environment Agency)

78.

Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Executive Agency on Soil Resources)

79.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Executive Agency on Fisheries and Aquaculture)

80.

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Executive Agency for Selection and Reproduction in Animal Husbandry)

81.

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Executive Agency for Plant Variety Testing, Field Inspection and Seed Control)

82.

Изпълнителна агенция по трансплантация (Transplantation Executive Agency)

83.

Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Executive Agency on Hydromelioration)

84.

Комисията за защита на потребителите (Commission for Consumer Protection)

85.

Контролно-техническата инспекция (Control Technical Inspectorate)

86.

Национална агенция за приходите (National Revenue Agency)

87.

Национална ветеринарномедицинска служба (National Veterinary Service)

88.

Национална служба за растителна защита (National Service for Plant Protection)

89.

Национална служба по зърното и фуражите (National Grain and Feed Service)

90.

Държавна агенция по горите (State Forestry Agency)

91.

Висшата атестационна комисия (Higher Attestation Commission)**

92.

Национална агенция за оценяване и акредитация (National Evaluation and Accreditation Agency)**

93.

Националната агенция за професионално образование и обучение (National Agency for Vocational Education and Training)**

94.

Национална комисия за борба с трафика на хора (Bulgarian National Anti-Trafficking Commission)**

95.

Дирекция "Материално-техническо осигуряване и социално обслужване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Material-technical Ensuring and Social Service" at the Ministry of the Interior)**

96.

Дирекция "Оперативно издирване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Operative Investigation" at the Ministry of the Interior)**

97.

Дирекция "Финансово-ресурсно осигуряване" на Министерство на вътрешните работи (Directorate "Financial and Resource Ensuring" at the Ministry of the Interior)**

98.

Изпълнителна агенция "Военни клубове и информация" (Executive Agency "Military Clubs and Information")**

99.

Изпълнителна агенция "Държавна собственост на Министерството на отбраната" (Executive Agency "State Property at the Ministry of Defence")**

100.

Изпълнителна агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" (Executive Agency "Testing and Control Measurements of Arms, Equipment and Property")**

101.

Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (Executive Agency "Social Activities at the Ministry of Defence")**

102.

Национален център за информация и документация (National Center for Information and Documentation)**

103.

Национален център по радиобиология и радиационна защита (National Centre for Radiobiology and Radiation Protection)**

104.

Национална служба "Полиция" (National Office "Police")*

105.

Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (National Office "Fire Safety and Protection of the Population")*

106.

Национална служба за съвети в земеделието (National Agricultural Advisory Service)**

107.

Служба "Военна информация" (Military Information Service)**

108.

Служба "Военна полиция" (Military Police)**

109.

Авиоотряд 28 (Airsquad 28)**

ČESKÁ REPUBLIKA

1.

Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport)

2.

Ministerstvo financí (Ministry of Finance)

3.

Ministerstvo kultury (Ministry of Culture)

4.

Ministerstvo obrany (Ministry of Defence)

5.

Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministry for Regional Development)

6.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

7.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministry of Industry and Trade)

8.

Ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice)

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports)

10.

Ministerstvo vnitra (Ministry of the Interior)

11.

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign Affairs)

12.

Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health)

13.

Ministerstvo zemědělství (Ministry of Agriculture)

14.

Ministerstvo životního prostředí (Ministry of the Environment)

15.

Poslanecká sněmovna PČR (Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic)

16.

Senát PČR (Senate of the Parliament of the Czech Republic)

17.

Kancelář prezidenta (Office of the President)

18.

Český statistický úřad (Czech Statistical Office)

19.

Český úřad zeměměřičský a katastrální (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre)

20.

Úřad průmyslového vlastnictví (Industrial Property Office)

21.

Úřad pro ochranu osobních údajů (Office for Personal Data Protection)

22.

Bezpečnostní informační služba (Security Information Service)

23.

Národní bezpečnostní úřad (National Security Authority)

24.

Česká akademie věd (Academy of Sciences of the Czech Republic)

25.

Vězeňská služba (Prison Service)

26.

Český báňský úřad (Czech Mining Authority)

27.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Office for the Protection of Competition)

28.

Správa státních hmotných rezerv (Administration of the State Material Reserves)

29.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (State Office for Nuclear Safety)

30.

Energetický regulační úřad (Energy Regulatory Office)

31.

Úřad vlády České republiky (Office of the Government of the Czech Republic)

32.

Ústavní soud (Constitutional Court)

33.

Nejvyšší soud (Supreme Court)

34.

Nejvyšší správní soud (Supreme Administrative Court)

35.

Nejvyšší státní zastupitelství (Supreme Public Prosecutor's Office)

36.

Nejvyšší kontrolní úřad (Supreme Audit Office)

37.

Kancelář Veřejného ochránce práv (Office of the Public Defender of Rights)

38.

Grantová agentura České republiky (Grant Agency of the Czech Republic)

39.

Státní úřad inspekce práce (State Labour Inspection Office)

40.

Český telekomunikační úřad (Czech Telecommunication Office)

41.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) (Road and Motorway Directorate of the Czech Republic)*

DÁNSKO

1.

Folketinget — The Danish Parliament Rigsrevisionen — The National Audit Office

2.

Statsministeriet — The Prime Minister's Office

3.

Udenrigsministeriet — Ministry of Foreign Affairs

4.

Beskæftigelsesministeriet — Ministry of Employment

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

5.

Domstolsstyrelsen — The Court Administration

6.

Finansministeriet — Ministry of Finance

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and institutions

7.

Forsvarsministeriet — Ministry of Defence

5 styrelser og institutioner — 5 agencies and Institutions

8.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse — Ministry of the Interior and Health Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Several agencies and institutions, including Statens Serum Institut

9.

Justitsministeriet — Ministry of Justice Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser — Commissioner of Police, 1 directorate and a number of agencies

10.

Kirkeministeriet — Ministry of Ecclesiastical Affairs 10 stiftsøvrigheder — 10 diocesan authorities

11.

Kulturministeriet — Ministry of Culture 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner — A Department and a number of institutions

12.

Miljøministeriet — Ministry of the Environment 5 styrelser — 5 agencies

13.

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration — Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs 1 styrelse — 1 agency

14.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministry of Food, Agriculture and Fisheries 4 direktorater og institutioner — 4 directorates and institutions

15.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling — Ministry of Science, Technology and Innovation

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Several agencies and institutions, including Risoe National Laboratory and Danish National Research and Education Buildings

16.

Skatteministeriet — Ministry of Taxation 1 styrelse og institutioner — 1 agency and several institutions

17.

Velfærdsministeriet — Ministry of Welfare 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and several institutions

18.

Transportministeriet — Ministry of Transport 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 7 agencies and institutions, including Øresundsbrokonsortiet

19.

Undervisningsministeriet — Ministry of Education 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 agencies, 4 educational establishments, 5 other institutions

20.

Økonomi- og Erhvervsministeriet — Ministry of Economic and Business Affairs Adskillige styrelser og institutioner — Several agencies and institutions

21.

Klima- og Energiministeriet — Ministry for Climate and Energy 3 styrelser og institutioner — 3 agencies and institutions

NEMECKO

1.

Federal Foreign Office

Auswärtiges Amt

2.

Federal Chancellery

Bundeskanzleramt

3.

Federal Ministry of Labour and Social Affairs

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

4.

Federal Ministry of Education and Research

Bundesministerium für Bildung und Forschung

5.

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

6.

Federal Ministry of Finance

Bundesministerium der Finanzen

7.

Federal Ministry of the Interior (civil goods only)

Bundesministerium des Innern

8.

Federal Ministry of Health

Bundesministerium für Gesundheit

9.

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

10.

Federal Ministry of Justice

Bundesministerium der Justiz

11.

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

12.

Federal Ministry of Economic Affairs and Technology

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

13.

Federal Ministry for Economic Co-operation and Development

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

14.

Federal Ministry of Defence

Bundesministerium der Verteidigung

15.

Federal Ministry of Environment, Nature Conservation and Reactor Safety

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTÓNSKO

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei (Office of the President of the Republic of Estonia)

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu (Parliament of the Republic of Estonia)

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus (Supreme Court of the Republic of Estonia)

4.

Riigikontroll (The State Audit Office of the Republic of Estonia)

5.

Õiguskantsler (Legal Chancellor)

6.

Riigikantselei (The State Chancellery)

7.

Rahvusarhiiv (The National Archives of Estonia)

8.

Haridus- ja Teadusministeerium (Ministry of Education and Research)

9.

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)

10.

Kaitseministeerium (Ministry of Defence)

11.

Keskkonnaministeerium (Ministry of Environment)

12.

Kultuuriministeerium (Ministry of Culture)

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministry of Economic Affairs and Communications)

14.

Põllumajandusministeerium (Ministry of Agriculture)

15.

Rahandusministeerium (Ministry of Finance)

16.

Siseministeerium (Ministry of Internal Affairs)

17.

Sotsiaalministeerium (Ministry of Social Affairs)

18.

Välisministeerium (Ministry of Foreign Affairs)

19.

Keeleinspektsioon (The Language Inspectorate)

20.

Riigiprokuratuur (Prosecutor's Office)

21.

Teabeamet (The Information Board)

22.

Maa-amet (Estonian Land Board)

23.

Keskkonnainspektsioon (Environmental Inspectorate)

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centre of Forest Protection and Silviculture)

25.

Muinsuskaitseamet (The Heritage Board)

26.

Patendiamet (Patent Office)

27.

Tehnilise Järelevalve Amet (The Estonian Technical Surveillance Authority)

28.

Tarbijakaitseamet (The Consumer Protection Board)

29.

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

30.

Taimetoodangu Inspektsioon (The Plant Production Inspectorate)

31.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Agricultural Registers and Information Board)

32.

Veterinaar- ja Toiduamet (The Veterinary and Food Board)

33.

Konkurentsiamet (The Estonian Competition Authority)

34.

Maksu –ja Tolliamet (Tax and Customs Board)

35.

Statistikaamet (Statistics Estonia)

36.

Kaitsepolitseiamet (The Security Police Board)

37.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Board)

38.

Piirivalveamet (National Board of Border Guard)

39.

Politseiamet (National Police Board)

40.

Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Forensic Service Centre)

41.

Keskkriminaalpolitsei (Central Criminal Police)

42.

Päästeamet (The Rescue Board)

43.

Andmekaitse Inspektsioon (Estonian Data Protection Inspectorate)

44.

Ravimiamet (State Agency of Medicines)

45.

Sotsiaalkindlustusamet (Social Insurance Board)

46.

Tööturuamet (Labour Market Board)

47.

Tervishoiuamet (Health Care Board)

48.

Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate)

49.

Tööinspektsioon (Labour Inspectorate)

50.

Lennuamet (Estonian Civil Aviation Administration)

51.

Maanteeamet (Estonian Road Administration)

52.

Veeteede Amet (Maritime Administration)

53.

Julgestuspolitsei (Central Law Enforcement Police)

54.

Kaitseressursside Amet (Defence Resources Agency)

55.

Kaitseväe Logistikakeskus (Logistics Centre of Defence Forces)

GRÉCKO

1.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of Interior)

2.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and Finance)

4.

Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministry of Development)

5.

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministry of Justice)

6.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministry of Education and Religion)

7.

Υπουργείο Πολιτισμού (Ministry of Culture)

8.

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministry of Health and Social Solidarity)

9.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works)

10.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministry of Employment and Social Protection)

11.

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministry of Transport and Communications)

12.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministry of Rural Development and Food)

13.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministry of Mercantile Marine, Aegean and Island Policy)

14.

Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministry of Macedonia and Thrace)

15.

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (General Secretariat of Communication)

16.

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (General Secretariat of Information)

17.

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (General Secretariat for Youth)

18.

Γενική Γραμματεία Ισότητας (General Secretariat of Equality)

19.

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (General Secretariat for Social Security)

20.

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (General Secretariat for Greeks Living Abroad)

21.

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (General Secretariat for Industry)

22.

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (General Secretariat for Research and Technology)

23.

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (General Secretariat for Sports)

24.

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (General Secretariat for Public Works)

25.

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (National Statistical Service)

26.

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (National Welfare Council)

27.

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Workers' Housing Organisation)

28.

Εθνικό Τυπογραφείο (National Printing Office)

29.

Γενικό Χημείο του Κράτους (General State Laboratory)

30.

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Greek Highway Fund)

31.

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (University of Athens)

32.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (University of Thessaloniki)

33.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (University of Thrace)

34.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (University of Aegean)

35.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (University of Ioannina)

36.

Πανεπιστήμιο Πατρών (University of Patras)

37.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (University of Macedonia)

38.

Πολυτεχνείο Κρήτης (Polytechnic School of Crete)

39.

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Sivitanidios Technical School)

40.

Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Eginitio Hospital)

41.

Αρεταίειο Νοσοκομείο (Areteio Hospital)

42.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (National Centre of Public Administration)

43.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Α.Ε. Public Material Μanagement Organisation)

44.

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Farmers' Insurance Organisation)

45.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (School Building Organisation)

46.

Γενικό Επιτελείο Στρατού (Army General Staff)

47.

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Navy General Staff)

48.

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Airforce General Staff)

49.

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Greek Atomic Energy Commission)

50.

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (General Secretariat for Further Education)

51.

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ministry of National Defence)*

52.

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (General Secretariat of Commerce)

53.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Hellenic Post (EL. TA)

ŠPANIELSKO

 

Presidencia de Gobierno

 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 

Ministerio de Justicia

 

Ministerio de Defensa

 

Ministerio de Economía y Hacienda

 

Ministerio del Interior

 

Ministerio de Fomento

 

Ministerio de Educación y Ciencia

 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

 

Ministerio de la Presidencia

 

Ministerio de Administraciones Públicas

 

Ministerio de Cultura

 

Ministerio de Sanidad y Consumo

 

Ministerio de Medio Ambiente

 

Ministerio de Vivienda

FRANCÚZSKO

1.   Ministerstvá

 

Services du Premier ministre

 

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 

Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 

Ministère chargé de la justice

 

Ministère chargé de la défense

 

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 

Ministère chargé de l'éducation nationale

 

Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat aux transports

 

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 

Ministère chargé de la culture et de la communication

 

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 

Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 

Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 

Secrétariat d'Etat à la fonction publique

 

Ministère chargé du logement et de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie

 

Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

 

Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports et de la vie associative

 

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

 

Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

 

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes

 

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme

 

Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme

 

Secrétariat d'Etat à la politique de la ville

 

Secrétariat d'Etat à la solidarité

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2.   Štátne verejné inštitúcie

 

Académie de France à Rome

 

Académie de marine

 

Académie des sciences d'outre-mer

 

Académie des technologies*

 

Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (A.C.O.S.S.)

 

Agences de l'eau

 

Agence de biomédecine**

 

Agence pour l'enseignement du français à l'étranger**

 

Agence française de sécurité sanitaire des aliments**

 

Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail**

 

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 

Agence pour la garantie du droit des mineurs*

 

Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 

Bibliothèque nationale de France

 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 

Caisse des Dépôts et Consignations

 

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 

Caisse de garantie du logement locatif social

 

Casa de Velasquez

 

Centre d'enseignement zootechnique

 

Centre d'études de l'emploi**

 

Centre hospitalier national des Quinze-Vingts

 

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 

Centre des Monuments Nationaux

 

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 

Centre national des arts plastiques**

 

Centre national de la cinématographie

 

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés

 

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 

Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale

 

Centre national du livre

 

Centre national de documentation pédagogique

 

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 

Centre national professionnel de la propriété forestière

 

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 

Collège de France

 

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 

Conservatoire National des Arts et Métiers

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 

Ecole centrale de Lille

 

Ecole centrale de Lyon

 

École centrale des arts et manufactures

 

École française d'archéologie d'Athènes

 

École française d'Extrême-Orient

 

École française de Rome

 

École des hautes études en sciences sociales

 

École du Louvre*

 

École nationale d'administration

 

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 

École nationale des Chartes

 

École nationale d'équitation

 

École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 

Écoles nationales d'ingénieurs

 

École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 

École nationale de la magistrature

 

Écoles nationales de la marine marchande

 

École nationale de la santé publique (ENSP)

 

École nationale de ski et d'alpinisme

 

École nationale supérieure des arts décoratifs

 

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre**

 

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 

École nationale supérieure des beaux-arts

 

École nationale supérieure de céramique industrielle

 

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 

École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 

Écoles nationales vétérinaires

 

École nationale de voile

 

Écoles normales supérieures

 

École polytechnique

 

École de viticulture — Avize (Marne)

 

Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon

 

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 

Fondation Carnegie

 

Fondation Singer-Polignac

 

Haras nationaux

 

Hôpital national de Saint-Maurice

 

Institut français d'archéologie orientale du Caire

 

Institut géographique national

 

Institut National des Appellations d'origine

 

Institut national des hautes études de sécurité**

 

Institut de veille sanitaire**

 

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 

Institut National d'Horticulture

 

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 

Institut national des jeunes aveugles — Paris

 

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

 

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

 

Institut national des jeunes sourds — Metz

 

Institut national des jeunes sourds — Paris

 

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 

Institut national de la propriété industrielle

 

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)**

 

Institut National des Sciences de l'Univers

 

Institut National des Sports et de l'Education Physique

 

Instituts nationaux polytechniques

 

Instituts nationaux des sciences appliquées

 

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 

Institut de Recherche pour le Développement

 

Instituts régionaux d'administration

 

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 

Institut supérieur de mécanique de Paris

 

Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 

Musée de l'armée

 

Musée Gustave-Moreau

 

Musée du Louvre*

 

Musée du Quai Branly**

 

Musée national de la marine

 

Musée national J.-J.-Henner

 

Musée national de la Légion d'honneur

 

Musée de la Poste

 

Muséum National d'Histoire Naturelle

 

Musée Auguste-Rodin

 

Observatoire de Paris

 

Office français de protection des réfugiés et apatrides

 

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 

Office national de la chasse et de la faune sauvage

 

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 

Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 

Palais de la découverte

 

Parcs nationaux

 

Universités

3.   Nezávislé inštitúcie, orgány a jurisdikcie

 

Présidence de la République*

 

Assemblée Nationale*

 

Sénat*

 

Conseil constitutionnel*

 

Conseil économique et social*

 

Conseil supérieur de la magistrature*

 

Agence française contre le dopage*

 

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles**

 

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires**

 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes**

 

Autorité de sûreté nucléaire*

 

Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel**

 

Commission d'accès aux documents administratifs*

 

Commission consultative du secret de la défense nationale*

 

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques*

 

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité*

 

Commission nationale de déontologie de la sécurité*

 

Commission nationale du débat public*

 

Commission nationale de l'informatique et des libertés*

 

Commission des participations et des transferts*

 

Commission de régulation de l'énergie*

 

Commission de la sécurité des consommateurs*

 

Commission des sondages*

 

Commission de la transparence financière de la vie politique*

 

Conseil de la concurrence*

 

Conseil supérieur de l'audiovisuel*

 

Défenseur des enfants**

 

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité**

 

Haute autorité de santé**

 

Médiateur de la République**

 

Cour de justice de la République*

 

Tribunal des Conflits*

 

Conseil d'Etat*

 

Cours administratives d'appel*

 

Tribunaux administratifs*

 

Cour des Comptes*

 

Chambres régionales des Comptes*

 

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)*

4.   Iné štátne verejné organizácie

 

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 

Autorité indépendante des marchés financiers

 

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

ÍRSKO

1.

President's Establishment

2.

Houses of the Oireachtas — [Parliament]

3.

Department of the Taoiseach — [Prime Minister]

4.

Central Statistics Office

5.

Department of Finance

6.

Office of the Comptroller and Auditor General

7.

Office of the Revenue Commissioners

8.

Office of Public Works

9.

State Laboratory

10.

Office of the Attorney General

11.

Office of the Director of Public Prosecutions

12.

Valuation Office

13.

Commission for Public Service Appointments

14.

Office of the Ombudsman

15.

Chief State Solicitor's Office

16.

Department of Justice, Equality and Law Reform

17.

Courts Service

18.

Prisons Service

19.

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

20.

Department of the Environment, Heritage and Local Government

21.

Department of Education and Science

22.

Department of Communications, Energy and Natural Resources

23.

Department of Agriculture, Fisheries and Food

24.

Department of Transport

25.

Department of Health and Children

26.

Department of Enterprise, Trade and Employment

27.

Department of Arts, Sports and Tourism

28.

Department of Defence

29.

Department of Foreign Affairs

30.

Department of Social and Family Affairs

31.

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

32.

Arts Council

33.

National Gallery

TALIANSKO

I.

Obstarávateľské subjekty:

1.

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Presidency of the Council of Ministers)

2.

Ministero degli Affari Esteri (Ministry of Foreign Affairs)

3.

Ministero dell'Interno (Ministry of Interior)

4.

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) (Ministry of Justice and the Judicial Offices (other than the giudici di pace)

5.

Ministero della Difesa (Ministry of Defence)