EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0021

Vykonávacia smernica Komisie 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014 , ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa Text s významom pre EHP

OJ L 38, 7.2.2014, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/21/oj

7.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/39


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2014/21/EÚ

zo 6. februára 2014,

ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (1), a najmä na jej článok 18 písm. c),

keďže:

(1)

S každým cyklom množenia sa v sadive zemiakov hromadia choroby. Riadne fungujúce systémy produkcie sadiva zemiakov si preto vyžadujú zdravý východiskový materiál, ktorý sa množí s minimálnou mierou degenerácie.

(2)

Rôzne vnútroštátne normy produkcie sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa prekážajú uvádzaniu týchto zemiakov na trh v rámci celej Únie a narúšajú fungovanie vnútorného trhu. Preto je vhodné stanoviť minimálne podmienky, za ktorých sa sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa môže uvádzať na trh v rámci celej Únie. Tieto podmienky by sa mali týkať chorôb, symptómov, defektov a produkčných požiadaviek na sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa, ako aj dávok týchto zemiakov, aby sa zabezpečilo, že sa bude produkovať a uvádzať na trh zdravé a kvalitné sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa.

(3)

Tieto podmienky by vzhľadom na technický a vedecký pokrok mali zohľadňovať normy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) týkajúce sa uvádzania na trh a kontroly obchodnej akosti sadiva zemiakov, ako aj príslušné normy Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (International Plant Protection Convention, IPPC) a Európskej a stredozemnej organizácie na ochranu rastlín (European and Mediterranean Plant Protection Organization, EPPO). Cieľom týchto noriem je pomôcť uľahčiť medzinárodný obchod, podporiť vysoko kvalitnú produkciu, zvýšiť ziskovosť a chrániť spotrebiteľské záujmy.

(4)

Vzhľadom na produkčné postupy dodávateľov a dopyt užívateľov po sadive zemiakov vyššieho množiteľského stupňa je vhodné, aby minimálne podmienky pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa zahŕňali aj možnosť ich uvádzania na trh ako triedy Únie. V súlade s existujúcimi výrobnými postupmi týkajúcimi sa sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy PBTC a sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy PB by sa na sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa mali vzťahovať dve triedy Únie („trieda Únie PBTC“ a „trieda Únie PB“). Pre tieto triedy by sa preto mali prijať rôzne podmienky, pokiaľ ide o choroby, symptómy, defekty, požiadavky na produkciu a generácie.

(5)

Aby boli účinné, v týchto pravidlách by sa mali stanoviť aj ustanovenia týkajúce sa úradného testovania a úradných inšpekcií na mieste.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„materská rastlina“ znamená identifikovanú rastlinu, z ktorej bol odobraný materiál na množenie;

2.

„mikropropagácia“ je postup rýchlej multiplikácie rastlinného materiálu na produkciu veľkého počtu rastlín pri použití kultúry in vitro z diferencovaných vegetatívnych pukov alebo meristémového pletiva odobratého z rastliny.

Článok 2

Minimálne podmienky pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa spĺňalo tieto minimálne podmienky:

a)

pochádza z materských rastlín, ktoré sú bez týchto škodlivých organizmov: Pectobacterium spp., Dickeya spp., zvinutka zemiaka, vírus zemiaka A, vírus zemiaka M, vírus zemiaka S, vírus zemiaka X a vírus zemiaka Y;

b)

je bez symptómov bakteriálneho černania stoniek;

c)

počet pestovaných rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody spolu nesmie presiahnuť 0,01 %;

d)

v priamom potomstve počet rastlín vykazujúcich symptómy vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 0,5 %;

e)

počet pestovaných rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,1 %;

f)

maximálny počet generácií na pestovateľskej ploche sú štyri.

2.   Členské štáty stanovia, že sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa sa môže uvádzať na trh ako sadivo „triedy Únie PBTC“ a „triedy Únie PB“ v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe.

3.   Súlad s požiadavkami odseku 1 písm. b), c) a e) sa stanoví prostredníctvom úradných kontrol na mieste. V prípade pochybností sa tieto kontroly doplnia úradnými skúškami na listoch.

Pri použití metód mikropropagácie sa musí úradným skúšaním alebo skúšaním pod úradným dohľadom stanoviť súlad materskej rastliny s odsekom 1 písm. a).

Pri použití metód klonového výberu sa musí úradným skúšaním alebo skúšaním pod úradným dohľadom stanoviť súlad klonových zásob s odsekom 1 písm. a).

Článok 3

Minimálne podmienky pre dávky sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa

Členské štáty zabezpečia, aby dávky sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa spĺňali tieto minimálne podmienky:

a)

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

b)

počet zemiakov napadnutých hnilobou inou ako krúžkovitosťou zemiakov alebo hnedou hnilobou zemiakov nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti;

c)

počet zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

d)

počet zemiakov napadnutých obyčajnou chrastovitosťou na viac ako tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

e)

počet zemiakov napadnutých koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10,0 % povrchu nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

f)

počet zemiakov napadnutých prašnou chrastovitosťou na viac ako 10,0 % povrchu nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

g)

hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 0,5 % hmotnosti;

h)

celkový počet zemiakov uvedený v písm. b) až g) nesmie presiahnuť 6,0 % hmotnosti.

Článok 4

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. januára 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 6. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.


PRÍLOHA

Podmienky uvádzania na trh sadiva zemiakov vyššieho množiteľského stupňa ako tried Únie PBTC a PB

1.

Podmienky pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PBTC sú nasledovné:

a)

podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

i)

medzi plodinami sa nesmú vyskytovať rastliny neúplne prešľachtené na odrodu alebo rastliny inej odrody;

ii)

medzi plodinami sa nesmú vyskytovať rastliny napadnuté bakteriálnym černaním stoniek;

iii)

v priamom potomstve nesmú byť medzi plodinami prítomné vírusové infekcie;

iv)

medzi plodinami sa nesmú vyskytovať rastliny so symptómami mozaikovitosti a so symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka;

v)

rastliny vrátane hľúz sa produkujú mikropropagáciou;

vi)

rastliny vrátane hľúz sa produkujú v chránenom zariadení a rastovom substráte, ktorý je bez výskytu škodcov;

vii)

hľuzy sa s výnimkou prvej generácie nesmú multiplikovať;

b)

dávky nesmú obsahovať sadivo zemiakov, ktoré patrí do niektorého z týchto bodov:

i)

je napadnuté hnilobou;

ii)

je napadnuté koreňomorkou zemiakovou;

iii)

je napadnuté suchou chrastovitosťou;

iv)

je napadnuté prašnou chrastovitosťou;

v)

v dôsledku dehydratácie sa nadmerne scvrklo;

vi)

má vonkajšie chyby vrátane poškodených alebo zničených hľúz.

2.

Podmienky pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa triedy Únie PB sú nasledovné:

a)

podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

i)

počet rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie spolu presiahnuť 0,01 %;

ii)

rastliny musia byť bez symptómov bakteriálneho černania stoniek;

iii)

počet pestovaných rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,1 %;

iv)

v priamom potomstve počet rastlín so symptómami spôsobenými akýmkoľvek vírusom nesmie presiahnuť 0,5 %;

b)

tolerancie vzťahujúce sa na dávky, pokiaľ ide o tieto nečistoty, chyby a choroby:

i)

sadivo zemiakov napadnuté hnilobou inou ako krúžkovitosťou zemiakov a hnedou hnilobou zemiakov nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti;

ii)

sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na viac ako 10,0 % povrchu nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

iii)

sadivo zemiakov napadnuté suchou chrastovitosťou na viac ako jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iv)

sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na viac ako 10,0 % povrchu nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

v)

hľuzy scvrknuté v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 0,5 % hmotnosti;

vi)

sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

vii)

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

viii)

celkový percentuálny podiel sadiva zemiakov, na ktoré sa vzťahujú tolerancie podľa bodov i) až vi), nesmie presiahnuť 6,0 % hmotnosti.


Top