EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0800

2013/800/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  18. decembra 2013 o finančnom príspevku Únie na rok 2013 na pokrytie výdavkov vzniknutých Francúzsku, Holandsku, Nemecku, Portugalsku a Španielsku na účely zneškodňovania organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty [oznámené pod číslom C(2013) 8999]

OJ L 352, 24.12.2013, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/800/oj

24.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/58


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2013

o finančnom príspevku Únie na rok 2013 na pokrytie výdavkov vzniknutých Francúzsku, Holandsku, Nemecku, Portugalsku a Španielsku na účely zneškodňovania organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

[oznámené pod číslom C(2013) 8999]

(Iba francúzske, holandské, nemecké, portugalské a španielske znenie je autentické)

(2013/800/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 23 ods. 5 a 6,

keďže:

(1)

Podľa článku 22 smernice 2000/29/ES sa členským štátom môže poskytnúť finančný príspevok Únie na „rastlinnolekársku kontrolu“ na pokrytie výdavkov priamo súvisiacich s potrebnými opatreniami, ktoré sa vykonali alebo sa plánujú vykonať na účely zneškodňovania škodlivých organizmov zavlečených z tretích krajín alebo z iných oblastí do Únie, na účel ich eradikácie alebo ak to nie je možné, na zabránenie ich šíreniu.

(2)

Nemecko podalo tri žiadosti o finančný príspevok. Prvá bola podaná 30. apríla 2013 v súvislosti s opatreniami prijatými v roku 2012 na eradikáciu alebo zabránenie šíreniu organizmu Diabrotica virgifera v spolkovej krajine Porýnie-Falcko. Výskyt ohniska tohto škodlivého organizmu sa tam zistil v auguste a septembri 2012.

(3)

Druhá bola podaná 30. apríla 2013 v súvislosti s opatreniami prijatými od augusta 2011 do augusta 2012 na kontrolu organizmu Anoplophora glabripennis v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Výskyt ohniska tohto škodlivého organizmu sa tam zistil v roku 2009.

(4)

Tretiu žiadosť podalo Nemecko 24. apríla 2013 v súvislosti s opatreniami prijatými v roku 2012 na eradikáciu alebo zabránenie šíreniu organizmu Diabrotica virgifera v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Výskyt ohnísk tohto škodlivého organizmu sa zistil v rôznych krajinských alebo mestských okresoch uvedenej krajiny (Alb-Donaukreis, Biberach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Karlsruhe, Konstanz, Loerrach, Rastatt a Ravensburg) v rôznych rokoch, t. j. 2009, 2010, 2011 a 2012. Opatrenia prijaté v uvedených rokoch boli spolufinancované už v rokoch 2009, 2010, 2011 a 2012.

(5)

Španielsko podalo 17. apríla 2013 štyri žiadosti o finančný príspevok. Prvá sa týkala opatrení na intenzívnejšie inšpekcie, ktoré sa prijali v roku 2012 v štyroch autonómnych spoločenstvách pozdĺž hranice s Portugalskom na kontrolu organizmu Bursaphelenchus xylophilus.

(6)

Druhá žiadosť Španielska sa týkala opatrení prijatých alebo plánovaných na rok 2013 na kontrolu organizmu Bursaphelenchus xylophilus v Galícii. Výskyt ohniska tohto škodlivého organizmu sa zistil v oblasti As Neves v roku 2010.

(7)

Tretia žiadosť sa týka opatrení prijatých alebo plánovaných na rok 2013 na kontrolu organizmu Pomacea insularum v Katalánsku. Výskyt ohniska tohto škodlivého organizmu sa zistil v roku 2010.

(8)

Štvrtá žiadosť Španielska sa týkala opatrení prijatých alebo plánovaných na rok 2013 na kontrolu organizmu Bursaphelenchus xylophilus v Extremadure. Výskyt ohniska tohto škodlivého organizmu sa zistil v oblasti Valverde del Fresno v roku 2012.

(9)

Francúzsko podalo 30. apríla 2013 dve žiadosti o finančný príspevok. Prvá žiadosť sa týkala opatrení prijatých alebo plánovaných od júla 2012 do novembra 2013 na kontrolu organizmu Anoplophora glabripennis v Alsasku. Vo Francúzsku boli prijaté opatrenia po tom, ako sa v júli 2011 zistil výskyt tohto škodlivého organizmu v pohraničnej oblasti s Nemeckom.

(10)

Druhá žiadosť sa týkala opatrení prijatých alebo plánovaných od októbra 2012 do septembra 2013 na kontrolu organizmu Rhynchophorus ferrugineus v regióne Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Výskyt primárneho ohniska tohto škodlivého organizmu sa zistil v roku 2009. Opatrenia prijaté od septembra 2009 do septembra 2012 boli spolufinancované už v rokoch 2010 a 2012.

(11)

Holandsko podalo 30. apríla 2013 jednu žiadosť o finančný príspevok. Táto žiadosť sa týkala opatrení prijatých od júla do októbra 2012 v oblasti Winterswijk na kontrolu organizmu Anoplophora glabripennis. Výskyt tohto škodlivého organizmu sa zistil 10. júla 2010.

(12)

Portugalsko podalo 30. apríla 2013 dve žiadosti o finančný príspevok v súvislosti s opatreniami prijatými na kontrolu organizmu Bursaphelenchus xylophilus. Prvá žiadosť sa týkala opatrení prijatých alebo plánovaných na roky 2013 a 2014 v kontinentálnom Portugalsku, v nárazníkovom pásme na hranici so Španielskom.

(13)

Druhá žiadosť Portugalska sa týkala výlučne opatrení súvisiacich s tepelným ošetrením dreva alebo obalového materiálu z dreva v oblasti Setubal v roku 2013. Opatrenia prijaté v rokoch 2010, 2011 a 2012 boli spolufinancované už v rokoch 2011 a 2012.

(14)

Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko vo svojich žiadostiach vypracovali program činností v každej z jednotlivých krajín s cieľom eradikovať alebo zabrániť šíreniu uvedených škodlivých organizmov zavlečených na ich územia. V týchto programoch sa bližšie určujú ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, ich trvanie a náklady na ne.

(15)

Všetky tieto opatrenia spočívajú v rôznych opatreniach v oblasti zdravia rastlín vrátane zničenia kontaminovaných stromov alebo plodín, aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, sanitárnych techník, inšpekcií a testov vykonaných oficiálne alebo na oficiálnu žiadosť s cieľom sledovať prítomnosť príslušných škodlivých organizmov alebo rozsah kontaminácie týmito organizmami, ako aj nahradenie zničených rastlín v zmysle článku 23 ods. 2 písm. a), b) a c) smernice 2000/29/ES.

(16)

Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko požiadali o vyčlenenie finančného príspevku Únie na tieto žiadosti v súlade s požiadavkami článku 23 smernice 2000/29/ES, a najmä s jeho odsekmi 1 až 4, ako aj v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1040/2002 (2).

(17)

Technické informácie, ktoré poskytlo Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko, umožnili Komisii presne a komplexne analyzovať túto situáciu. Komisia dospela k záveru, že podmienky na udelenie finančného príspevku Únie, stanovené najmä v článku 23 smernice 2000/29/ES, boli splnené. Preto je vhodné poskytnúť finančný príspevok Únie na pokrytie výdavkov v súvislosti s týmito žiadosťami.

(18)

Opatrenia a výdavky, ktoré sú oprávnené na finančný príspevok Únie, boli objasnené listom Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a spotrebiteľov (GR SANCO) adresovaným vedúcim pracovníkom zodpovedným za oblasť zdravia rastlín z 25. mája 2012.

(19)

Podľa článku 23 ods. 5 druhého pododseku smernice 2000/29/ES môže finančný príspevok Únie pokryť až 50 % oprávnených nákladov na opatrenia, ktoré sa prijali v rámci obdobia najviac dvoch rokov odo dňa zistenia výskytu alebo ktoré sa plánujú na toto obdobie. Podľa uvedeného článku tretieho pododseku sa však toto obdobie môže predĺžiť až na štyri roky, ak sa stanovilo, že cieľ opatrení sa dosiahne v primerane dlhom dodatočnom období. V tom prípade sa miera finančného príspevku Únie na príslušné roky znižuje.

(20)

S ohľadom na závery výboru Komisie pre hodnotenie v oblasti zdravia rastlín z 24. až 26. júna 2013 týkajúce sa posúdenia príslušných žiadostí je vhodné predĺžiť toto dvojročné obdobie na príslušné žiadosti a zároveň znížiť mieru finančného príspevku Únie na tieto opatrenia na 45 % oprávnených výdavkov určených na tretí rok a 40 % na štvrtý rok realizácie týchto žiadostí.

(21)

Finančný príspevok Únie v maximálnej miere 50 % oprávnených výdavkov by sa mal preto vzťahovať na tieto žiadosti: Nemecko, Bádensko-Württembersko, Diabrotica virgifera, krajinské okresy Alb-Donaukreis, Biberach, Karlsruhe, Rastatt a Ravensburg (2012), Nemecko, Diabrotica virgifera, Porýnie-Falcko (2012), Španielsko, Extremadura, Bursaphelenchus xylophilus (2013), Francúzsko, Anoplophora glabripennis (november 2012 až október 2013), Holandsko, Anoplophora glabripennis, oblasť Winterswijk (júl až október 2012).

(22)

Finančný príspevok Únie v maximálnej miere 45 % oprávnených výdavkov by sa mal preto vzťahovať na tieto žiadosti: Nemecko, Anoplophora glabripennis (august 2011 až august 2012), Nemecko, Bádensko-Württembersko, Diabrotica virgifera, krajinské okresy Breisgau-Hochschwarzwald a mesto Freiburg (2012), keďže na príslušné opatrenia už bol na základe vykonávacích rozhodnutí Komisie 2011/868/EÚ (3) a 2012/789/EÚ (4) pridelený finančný príspevok Únie na prvé dva roky ich vykonávania.

(23)

Finančný príspevok Únie v maximálnej miere 40 % oprávnených výdavkov by sa mal okrem toho vzťahovať na štvrtý rok týchto žiadostí: Nemecko, Bádensko-Württembersko, Diabrotica virgifera, krajinské okresy Emmendingen, Konstanz a Lörrach (2012), Španielsko, Katalánsko, Pomacea insularum (2013), Španielsko, Galícia, Bursaphelenchus xylophilus (2013), Francúzsko, Rhynchophorus ferrugineus (október 2012 až september 2013), Portugalsko, Bursaphelenchus xylophilus, oblasť Setubal (2013), keďže na opatrenia už bol na základe rozhodnutia Komisie 2010/772/EÚ (5) (Nemecko, Španielsko, Pomacea insularum, Francúzsko a Portugalsko), vykonávacích rozhodnutí 2011/868/EÚ (Nemecko, Španielsko a Portugalsko) a/alebo 2012/789/EÚ (Nemecko, Španielsko, Francúzsko a Portugalsko) pridelený finančný príspevok Únie na prvé tri roky ich vykonávania.

(24)

Podľa článku 23 ods. 6 prvého a druhého pododseku smernice 2000/29/ES je možné podľa vývoja situácie v Únii vykonať ďalšie opatrenia a rozhodne sa o pridelení finančného príspevku Únie na takéto ďalšie opatrenia. Opatrenia musia spĺňať určité požiadavky alebo ďalšie podmienky, ak sú potrebné na dosiahnutie daného cieľa. Okrem toho sa v článku 23 ods. 6 treťom podoseku stanovuje, že v prípade, ak je cieľom týchto dodatočných opatrení v prvom rade chrániť iné územia Únie ako územie daného členského štátu, možno rozhodnúť, že finančný príspevok Únie pokryje viac ako 50 % výdavkov.

(25)

V prípade spolufinancovania opatrení proti organizmu Bursaphelenchus xylophilus v Portugalsku uplynulo maximálne štvorročné obdobie stanovené v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1040/2002 od roku 2012. Vzhľadom na veľký význam organizmu Bursaphelenchus xylophilus pre ihličnaté stromy a drevo rýchlosť, akou sa táto choroba šíri, malú vzdialenosť Španielska od oblasti vymedzenej výskytom tohto škodlivého organizmu v Portugalsku a možný vplyv na lesníctvo Únie a medzinárodný obchod s drevom sú potrebné ďalšie opatrenia, aby sa dosiahol cieľ fytosanitárnej ochrany územia Únie tak v Portugalsku, ako aj v ostatných členských štátoch. V prípade uvedených opatrení by malo ísť o opatrenia Portugalska v nárazníkovom pásme pozdĺž hranice so Španielskom. Preto by sa mali tieto ďalšie opatrenia v rámci žiadosti Portugalska na roky 2013 a 2014 na kontrolu organizmu Bursaphelenchus xylophilus v nárazníkovom pásme pozdĺž hranice so Španielskom spolufinancovať. Okrem toho je vhodné poskytnúť na túto žiadosť vyššiu mieru finančného príspevku Únie, konkrétne mieru 75 %, keďže uvedené opatrenia sa považujú za opatrenia zamerané predovšetkým na ochranu iných území Únie ako územia Portugalska.

(26)

Španielsko vykonalo intenzívne inšpekcie v súvislosti s organizmom Bursaphelenchus xylophilus v hraničnej oblasti s Portugalskom v autonómnych spoločenstvách Andalúzia, Kastília-León, Extremadura a Galícia, ako aj v oblastiach, ktoré nie sú vymedzené výskytom uvedeného škodlivého organizmu. Cieľom uvedených inšpekcií je intenzívny dohľad nad včasným zistením a eradikáciou v týchto oblastiach v záujme ochrany zvyšného územia Únie. Španielsko už vyčlenilo značné zdroje na obmedzenie dvoch izolovaných výskytov ohniska organizmu Bursaphelenchus xylophilus v Extremadure a Galícii. Uvedené opatrenie sa vzhľadom na veľký význam organizmu Bursaphelenchus xylophilus pre ihličnaté stromy a drevo, rýchlosť, akou sa táto choroba šíri, a možný vplyv na lesníctvo Únie a medzinárodný obchod s drevom považuje za zamerané predovšetkým na ochranu územia Španielska, ako aj iného územia Únie ako územia Španielska. Preto by sa mala na túto žiadosť poskytnúť vyššia miera finančného príspevku, konkrétne miera 75 %.

(27)

V rámci misie Potravinového a veterinárneho úradu (Food and Veterinary Office, ďalej len „FVO“) Komisie v apríli 2013 sa pri uplatňovaní mimoriadnych opatrení proti organizmu Bursaphelenchus xylophilus, ktoré sa prijali na základe vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2012/535/EÚ (6), zistilo niekoľko nedostatkov. Uvedené nedostatky sa týkajú opatrení Portugalska v nárazníkovom pásme pozdĺž hranice so Španielskom. Ide najmä o to, že v lehotách stanovených vykonávacím rozhodnutím 2012/535/EÚ neboli vyrúbané, odvezené ani zlikvidované stromy napadnuté háďatkom borovicovým, ktoré sú uhynuté, choré alebo sa nachádzajú v oblastiach zasiahnutých požiarom alebo víchrom. Vzhľadom na skutočnosť, že Komisia sa z tých istých dôvodov rozhodla vykonávacími rozhodnutiami 2011/868/EÚ a 2012/789/EÚ znížiť úroveň spolufinancovania v prípade podobných žiadostí na roky 2011 a 2012, je podľa všetkého vhodné spolufinancovanie týchto opatrení ešte viac znížiť. Uvedené zníženie by malo zodpovedať obdobiu, za ktoré by FVO v rámci svojej misie zistil nesprávne vykonávanie opatrení Únie, t. j. prvým trom mesiacom roku 2013.

(28)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (7) sa opatrenia v oblasti zdravia rastlín financujú prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Na účely finančnej kontroly týchto opatrení by sa mali uplatňovať články 9, 36 a 37 uvedeného nariadenia.

(29)

V súlade s článkom 84 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (8) a článkom 94 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (9) sa predtým, ako dôjde k viazaniu výdavkov z rozpočtu Únie, prijme rozhodnutie o financovaní, ktoré prijme inštitúcia, na ktorú boli delegované právomoci, v ktorom sa stanovia hlavné prvky opatrenia spojeného s výdavkami.

(30)

Toto rozhodnutie je finančným rozhodnutím o výdavkoch uvedených v požiadavkách na spolufinancovanie predložených členskými štátmi.

(31)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Týmto sa na základe žiadostí predložených členskými štátmi a analyzovaných Komisiou schvaľuje vyčlenenie finančného príspevku Únie na rok 2013 na pokrytie výdavkov vzniknutých Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Holandsku a Portugalsku v súvislosti s potrebnými opatreniami uvedenými v článku 23 ods. 2 písm. a), b) a c) smernice 2000/29/ES a prijatými na účely zneškodňovania príslušných organizmov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti v prílohe I.

2.   Na základe žiadostí podaných Španielskom a Portugalskom a analyzovaných Komisiou sa týmto schvaľuje vyčlenenie finančného príspevku Únie na rok 2013 na pokrytie výdavkov vzniknutých uvedeným členským štátom v súvislosti s ďalšími opatreniami v zmysle článku 23 ods. 6 na kontrolu organizmu Bursaphelenchus xylophilus, na ktoré sa vzťahujú žiadosti v prílohe II.

Článok 2

Celková suma finančného príspevku Únie uvedeného v článku 1 ods. 1 a 2 predstavuje 7 713 355,31 EUR. Maximálna výška finančného príspevku Únie pre jednotlivé žiadosti sa uvádza v prílohe I, resp. prílohe II.

Článok 3

Finančný príspevok Únie stanovený v prílohách I a II sa vypláca za týchto podmienok:

a)

príslušný členský štát predložil dokumentáciu, ktorá potvrdzuje prijaté opatrenia v súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení (ES) č. 1040/2002;

b)

príslušný členský štát predložil Komisii žiadosť o platbu v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 1040/2002.

Vyplatenie finančného príspevku nemá vplyv na overenia, ktoré Komisia vykonala v zmysle článku 23 ods. 8 druhého pododseku, článku 23 ods. 10 a článku 24 smernice 2000/29/ES.

Finančný príspevok Únie sa nevyplatí, ak sa žiadosť o platbu uvedená v písmene b) podá po 31. októbri 2014. Pre opatrenia, ktoré Portugalsko prijme v nárazníkovom pásme pozdĺž hranice so Španielskom neskôr v priebehu roka 2014, výnimočne platí lehota na podanie tejto žiadosti 31. októbra 2015.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Holandskému kráľovstvu a Portugalskej republike.

V Bruseli 18. decembra 2013

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1040/2002 zo 14. júna 2002, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy pre poskytovanie finančného príspevku Spoločenstva na fytosanitárnu kontrolu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2051/97 (Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 38).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/868/EÚ z 19. decembra 2011 o finančnom príspevku Únie na pokrytie výdavkov vzniknutých Nemecku, Španielsku, Taliansku, Cypru, Malte, Holandsku a Portugalsku v roku 2011 v súvislosti so zneškodňovaním organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty (Ú. v. EÚ L 341, 22.12.2011, s. 57).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/789/EÚ zo 14. decembra 2012 o finančnom príspevku Únie v súlade so smernicou Rady 2000/29/ES na pokrytie výdavkov vzniknutých Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Cypru, Holandsku a Portugalsku na rok 2012 v súvislosti s bojom proti organizmom škodlivým pre rastliny alebo rastlinné výrobky (Ú. v. EÚ L 348, 18.12.2012, s. 22).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2010/772/EÚ zo 14. decembra 2010 o finančnom príspevku Únie na rok 2010 na pokrytie výdavkov vzniknutých Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Cypru a Portugalsku na účely zneškodňovania organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty (Ú. v. EÚ L 330, 15.12.2010, s. 9).

(6)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/535/EÚ z 26. septembra 2012 o núdzových opatreniach na prevenciu šírenia Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatka borovicového) v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 266, 2.10.2012, s. 42).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).


PRÍLOHA I

ŽIADOSTI NA ZÁKLADE ČLÁNKU 23 ODS. 5 SMERNICE 2000/29/ES, NA KTORÉ SA POSKYTUJE FINANČNÝ PRÍSPEVOK ÚNIE

Oddiel I

Žiadosti, v prípade ktorých finančný príspevok Únie zodpovedá 50 % oprávnených výdavkov

Členský štát

Zneškodňované škodlivé organizmy

Napadnuté rastliny

Rok

a

Oprávnené výdavky vrátane režijných nákladov (EUR)

Maximálna výška finančného príspevku Únie (EUR)

Nemecko, Porýnie-Falcko

Diabrotica virgifera

Zea mays

2012

1

37 925,05

18 962,52

Nemecko, Bádensko-Württembersko, krajinské okresy Alb-Donaukreis, Biberach, Karlsruhe a Ravensburg (prvý rok opatrení), Rastatt (druhý rok opatrení)

Diabrotica virgifera

Zea mays

2012

1 alebo 2

76 335,15

38 167,58

Španielsko, Extremadura (ohnisko v r. 2012)

Bursaphelenchus xylophilus

ihličnaté stromy

2013

2

873 501,52

436 750,76

Francúzsko, Alsasko

Anoplophora glabripennis

rôzne druhy stromov

november 2012 až október 2013

2

157 334,94

78 667,47

Holandsko, Winterswijk

Anoplophora glabripennis

rôzne druhy stromov

júl až október 2012

1

389 548,48

194 774,24


Oddiel II

Žiadosti, v prípade ktorých má miera finančného príspevku Únie na základe použitia zásady znižovania inú sadzbu

Členský štát

Zneškodňované škodlivé organizmy

Napadnuté rastliny alebo rastlinné produkty

Rok

a

Oprávnené výdavky vrátane režijných nákladov (EUR)

Miera (%)

Maximálna výška finančného príspevku Únie (EUR)

Nemecko, Bádensko-Württembersko, krajinský okres Breisgau-Hochschwarzwald a mesto Freiburg

Diabrotica virgifera

Zea mays

2012

3

17 716,79

45

7 972,56

Nemecko, Bádensko-Württembersko, krajinské okresy Emmendingen, Lörrach, Konstanz

Diabrotica virgifera

Zea mays

2012

4

48 067,72

40

19 227,09

Nemecko, Severné Porýnie-Vestfálsko

Anoplophora glabripennis

rôzne druhy stromov

august 2011 – august 2012

3

156 536,72

45

70 441,52

Španielsko, Katalánsko

Pomacea insularum

Oryza sativa

2013

4

1 685 969,84

40

674 387,93

Španielsko, Galícia

Bursaphelenchus xylophilus

ihličnaté stromy

2013

4

1 632 820

40

653 128

Francúzsko, región PACA

Rhynchophorus ferrugineus

Palmaceae

október 2012 – september 2013

4

476 231,32

40

190 492,52

Portugalsko, oblasť Setubal, tepelné ošetrenie

Bursaphelenchus xylophilus

drevo a obalový materiál z dreva

2013

4

35 845

40

14 338

Vysvetlivky: a = rok vykonávania opatrení uvedených v žiadosti.


PRÍLOHA II

ŽIADOSTI NA ZÁKLADE ČLÁNKU 23 ODS. 6 SMERNICE 2000/29/ES, NA KTORÉ SA POSKYTUJE FINANČNÝ PRÍSPEVOK ÚNIE

Členský štát

Zneškodňované škodlivé organizmy

Napadnuté rastliny alebo rastlinné produkty

Rok

a

Oprávnené výdavky vrátane režijných nákladov (EUR)

Miera (%)

Maximálna výška finančného príspevku Únie (EUR)

Španielsko, intenzívny inšpekčný program na hranici s Portugalskom

Bursaphelenchus xylophilus

ihličnaté stromy

2012

1

533 935,71

75

400 451,75

Portugalsko, kontinentálne Portugalsko, nárazníkové pásmo na hranici so Španielskom

Bursaphelenchus xylophilus

ihličnaté stromy

roky 2013 a 2014

1 a 2

6 554 124,50 EUR

(= 7 490 428 EUR × 87,5 %, t. j. znížené o 12,5 %, čo lineárne zodpovedá jednému štvrťroku v roku 2013 z ôsmich za oba roky)

75

4 915 593,37

Vysvetlivky: a = rok vykonávania opatrení uvedených v žiadosti.


Celkový finančný príspevok Únie (EUR)

7 713 355,31


Top