EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0634

2013/634/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  31. októbra 2013 o úprave ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES

OJ L 292, 1.11.2013, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/634/oj

1.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/19


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. októbra 2013

o úprave ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES

(2013/634/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

S cieľom vykonať článok 10 rozhodnutia č. 406/2009/ES by sa ročne pridelené emisné kvóty členských štátov na roky 2013 až 2020 určené podľa rozhodnutia Komisie 2013/162/EÚ (2) mali upraviť v súlade s množstvom:

kvót, ktoré sa majú vydať v súvislosti so zariadeniami, ktoré vykonávajú činnosti uvádzané v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (3), a ktoré sa do systému Únie na obchodovanie s emisiami (EU ETS) zapojili len počnúc rokom 2013,

kvót vydaných podľa rozhodnutia Komisie, ktorým sa pre určité členské štáty schvaľuje jednostranné začlenenie dodatočných činností a plynov do systému obchodovania s emisnými kvótami podľa článku 24 ods. 1 smernice 2003/87/ES v rokoch 2008 až 2012, a

kvót zodpovedajúcich zariadeniam, ktoré sú podľa článku 27 smernice 2003/87/ES vylúčené z EU ETS od roku 2013, a to počas trvania vylúčenia.

(2)

Na výpočet úpravy ročne pridelených emisných kvót každého členského štátu sa podľa relevantnosti použili údaje, ktoré členské štáty predložili podľa článku 9a ods. 2 smernice 2003/87/ES a ktoré sú obsiahnuté v rozhodnutiach Komisie C(2011) 3798, C(2008) 7867, C(2009) 3032, C(2009) 9849 a C(2012) 497, ktorými sa schvaľuje, že Taliansko, Holandsko, Rakúsko, Lotyšsko a Spojené kráľovstvo jednostranne začlenili dodatočné skleníkové plyny a činnosti podľa článku 24 smernice 2003/87/ES, pričom sa zohľadňuje, že Nemecko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Španielsko, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko vyňali podľa článku 27 smernice 2003/87/ES zariadenia s nízkymi emisiami z EU ETS. Tieto údaje Komisia upravila o lineárny faktor 1,74 %.

(3)

Množstvo relevantné pre uplatňovanie článku 7 rozhodnutia č. 406/2009/ES by sa malo vypočítať ako rozdiel medzi ročne pridelenými emisnými kvótami stanovenými v rozhodnutí 2013/162/EÚ a úpravami stanovenými v tomto rozhodnutí. Ak je číselné vyjadrenie úpravy negatívne, relevantné množstvo by sa malo vypočítať prostredníctvom zvýšenia ročne pridelených emisných kvót, ako sa stanovuje v rozhodnutí 2013/162/EÚ o úpravy stanovené v tomto rozhodnutí.

(4)

S cieľom zabezpečiť súlad medzi určením ročne pridelených emisných kvót, ich úpravami a každoročne nahlásenými emisiami skleníkových plynov by sa do výpočtu úpravy ročne pridelených emisných kvót, ktorý uskutočňujú členské štáty, mali takisto zahrnúť hodnoty potenciálu globálneho otepľovania uvedené v štvrtej hodnotiacej správe Medzivládneho panelu o zmene klímy prijatej rozhodnutím 15/CP.17 na konferencii strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy. Úpravy ročne pridelených emisných kvót podľa uvedených výpočtov by sa mali stať uplatniteľnými prvým rokom, keď sa predkladanie správ o inventúrach emisií skleníkových plynov s využitím týchto nových hodnôt potenciálu globálneho otepľovania stane povinné podľa článku 7 ods. 6 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (4).

(5)

S cieľom zabezpečiť včasné vykonávanie rozhodnutia č. 406/2009/ES a zabezpečiť právnu istotu, pokiaľ ide o úpravy ročne pridelených emisných kvót uskutočnené členskými štátmi a množstvá relevantné pre uplatňovanie článku 7 rozhodnutia č. 406/2009/ES, by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Úpravy ročne pridelených emisných kvót pre jednotlivé členské štáty v jednotlivých rokoch počas rokov 2013 až 2020 sa stanovujú v prílohe I.

Článok 2

Pokiaľ sa v akte prijatom podľa článku 7 ods. 6 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 525/2013 ustanovuje, že členské štáty predložia inventúry emisií skleníkových plynov určené pomocou hodnôt potenciálu globálneho otepľovania uvedených v 4. hodnotiacej správe IPCC prijatej rozhodnutím 15/CP.17 na konferencii strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, ročne pridelené emisné kvóty stanovené v prílohe II sa uplatňujú počnúc prvým rokom, keď sa takéto nahlasovanie inventúr skleníkových plynov stane povinné. Pokiaľ sa uplatňuje tento článok, článok 1 sa neuplatňuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. októbra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2013/162/EÚ z 26. marca 2013 o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2013, s. 106).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013).


PRÍLOHA I

Úpravy ročne pridelených emisných kvót pre jednotlivé členské štáty v jednotlivých rokoch v období 2013 až 2020, pri výpočte ktorých sa zohľadnili hodnoty potenciálu globálneho otepľovania uvedené v druhej hodnotiacej správe IPCC

Členský štát

Úpravy ročne pridelených emisných kvót

(v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgicko

4 048 929

3 974 598

3 900 267

3 825 935

3 751 604

3 677 272

3 602 941

3 528 609

Bulharsko

1 750 024

1 717 896

1 685 769

1 653 641

1 621 514

1 589 387

1 557 259

1 525 132

Česká republika

3 000 270

2 945 190

2 890 110

2 835 031

2 779 951

2 724 871

2 669 791

2 614 711

Dánsko

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemecko

23 249 263

22 822 446

22 395 629

21 968 812

21 541 996

21 115 178

20 688 361

20 261 544

Estónsko

0

0

0

0

0

0

0

0

Írsko

334 322

328 184

322 047

315 909

309 772

303 634

297 496

291 359

Grécko

2 057 904

2 020 124

1 982 344

1 944 565

1 906 785

1 869 006

1 831 226

1 793 446

Španielsko

7 980 597

7 834 086

7 687 576

7 541 066

7 394 555

7 248 046

7 101 536

6 955 025

Francúzsko

14 867 520

14 594 578

14 321 636

14 048 693

13 775 751

13 502 808

13 229 866

12 956 923

Chorvátsko

1 605 875

1 576 394

1 546 913

1 517 431

1 487 951

1 458 469

1 428 988

1 399 507

Taliansko

9 607 019

9 430 650

9 254 282

9 077 913

8 901 544

8 725 175

8 548 807

8 372 440

Cyprus

0

0

0

0

0

0

0

0

Lotyšsko

19 186

18 834

18 482

18 130

17 778

17 426

17 072

16 720

Litva

4 297 664

4 218 766

4 139 868

4 060 971

3 982 073

3 903 175

3 824 277

3 745 379

Luxembursko

275 161

270 110

265 058

260 007

254 955

249 904

244 852

239 801

Maďarsko

413 285

405 698

398 111

390 524

382 936

375 349

367 762

360 175

Malta

0

0

0

0

0

0

0

0

Holandsko

2 176 364

2 136 410

2 096 456

2 056 502

2 016 548

1 976 592

1 936 638

1 896 684

Rakúsko

2 026 990

1 989 778

1 952 566

1 915 354

1 878 142

1 840 930

1 803 718

1 766 505

Poľsko

11 073 941

10 870 642

10 667 343

10 464 045

10 260 746

10 057 447

9 854 148

9 650 850

Portugalsko

563 543

553 197

542 852

532 506

522 160

511 815

501 469

491 123

Rumunsko

7 501 529

7 363 813

7 226 098

7 088 383

6 950 667

6 812 952

6 675 237

6 537 521

Slovinsko

‒ 46 842

‒ 45 983

‒ 45 122

‒ 44 262

‒ 43 403

‒ 42 543

‒ 41 683

‒ 40 822

Slovensko

2 181 413

2 141 366

2 101 319

2 061 272

2 021 225

1 981 178

1 941 131

1 901 084

Fínsko

1 769 997

1 737 503

1 705 009

1 672 515

1 640 021

1 607 527

1 575 032

1 542 538

Švédsko

1 703 979

1 672 697

1 641 415

1 610 133

1 578 851

1 547 568

1 516 286

1 485 004

Spojené kráľovstvo

238 691

234 309

229 926

225 545

221 163

216 781

212 398

208 017


PRÍLOHA II

Úpravy ročne pridelených emisných kvót pre jednotlivé členské štáty v jednotlivých rokoch v období 2013 až 2020, pri výpočte ktorých sa zohľadnili hodnoty potenciálu globálneho otepľovania uvedené v štvrtej hodnotiacej správe IPCC

Členský štát

Úpravy ročne pridelených emisných kvót

(v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgicko

3 996 502

3 923 133

3 849 764

3 776 395

3 703 026

3 629 657

3 556 288

3 482 919

Bulharsko

1 728 601

1 696 867

1 665 133

1 633 398

1 601 664

1 569 930

1 538 196

1 506 462

Česká republika

2 978 152

2 923 478

2 868 804

2 814 130

2 759 457

2 704 783

2 650 109

2 595 435

Dánsko

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemecko

23 197 461

22 771 595

22 345 729

21 919 863

21 493 997

21 068 131

20 642 265

20 216 399

Estónsko

0

0

0

0

0

0

0

0

Írsko

334 322

328 184

322 047

315 909

309 772

303 634

297 496

291 359

Grécko

2 048 785

2 011 173

1 973 560

1 935 948

1 898 336

1 860 724

1 823 111

1 785 499

Španielsko

7 987 731

7 841 090

7 694 448

7 547 807

7 401 166

7 254 525

7 107 884

6 961 243

Francúzsko

14 686 466

14 416 848

14 147 230

13 877 611

13 607 993

13 338 373

13 068 755

12 799 136

Chorvátsko

1 582 200

1 553 154

1 524 107

1 495 060

1 466 014

1 436 968

1 407 921

1 378 875

Taliansko

9 607 222

9 430 849

9 254 477

9 078 104

8 901 732

8 725 359

8 548 988

8 372 615

Cyprus

0

0

0

0

0

0

0

0

Lotyšsko

19 186

18 834

18 482

18 130

17 778

17 426

17 072

16 720

Litva

4 217 333

4 139 910

4 062 487

3 985 064

3 907 641

3 830 218

3 752 795

3 675 371

Luxembursko

275 161

270 110

265 058

260 007

254 955

249 904

244 852

239 801

Maďarsko

397 287

389 994

382 700

375 407

368 113

360 820

353 526

346 233

Malta

0

0

0

0

0

0

0

0

Holandsko

2 138 730

2 099 466

2 060 203

2 020 939

1 981 676

1 942 413

1 903 149

1 863 886

Rakúsko

2 018 185

1 981 135

1 944 084

1 907 034

1 869 984

1 832 933

1 795 883

1 758 832

Poľsko

10 936 568

10 735 791

10 535 014

10 334 238

10 133 461

9 932 684

9 731 907

9 531 130

Portugalsko

563 543

553 197

542 852

532 506

522 160

511 815

501 469

491 123

Rumunsko

7 450 508

7 313 730

7 176 951

7 040 172

6 903 394

6 766 615

6 629 836

6 493 057

Slovinsko

–45 241

–44 411

–43 580

–42 749

–41 919

–41 089

–40 258

–39 427

Slovensko

1 854 320

1 820 278

1 786 236

1 752 194

1 718 151

1 684 109

1 650 067

1 616 025

Fínsko

1 720 524

1 688 938

1 657 352

1 625 766

1 594 180

1 562 594

1 531 009

1 499 423

Švédsko

1 701 355

1 670 121

1 638 887

1 607 653

1 576 419

1 545 185

1 513 951

1 482 717

Spojené kráľovstvo

238 830

234 446

230 061

225 676

221 292

216 908

212 523

208 138


Top