EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1022

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1022/2013 z  22. októbra 2013 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o poverenie Európskej centrálnej banky osobitnými úlohami podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013

Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1022/oj

29.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/5


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1022/2013

z 22. októbra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o poverenie Európskej centrálnej banky osobitnými úlohami podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Dňa 29. júna 2012 hlavy štátov alebo predsedovia vlád eurozóny vyzvali Komisiu, aby predložila návrhy na stanovenie jednotného mechanizmu dohľadu, ktorý by zahŕňal Európsku centrálnu banku (ECB). Vo svojich záveroch z 29. júna 2012 Európska rada vyzvala svojho predsedu, aby v úzkej spolupráci s predsedom Komisie, predsedom Euroskupiny a prezidentom ECB vypracoval konkrétny plán so záväznými lehotami na dosiahnutie skutočnej hospodárskej a menovej únie, ktorý bude zahŕňať konkrétne návrhy na zachovanie jednoty a integrity vnútorného trhu s finančnými službami.

(2)

Stanovenie jednotného mechanizmu dohľadu je prvým krokom smerom k vytvoreniu európskej bankovej únie, ktorá by sa opierala o skutočný jednotný súbor pravidiel pre finančné služby a nové rámce pre ochranu vkladov a riešenie problémov.

(3)

S cieľom stanoviť jednotný mechanizmus dohľadu sa nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 (4) ECB poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami v členských štátoch, ktorých menou je euro a umožňuje ostatným členským štátom nadviazať úzku spoluprácu s ECB.

(4)

Poverením ECB úlohami dohľadu týkajúcimi sa úverových inštitúcií v niektorých členských štátoch Únie by sa nemalo nijako narušiť fungovanie vnútorného trhu v oblasti finančných služieb. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (EBA), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (5) by si mal preto zachovať svoju úlohu a ponechať všetky svoje existujúce právomoci a úlohy: mal by naďalej vypracúvať jednotný súbor pravidiel platný pre všetky členské štáty a prispievať k jeho dôslednému uplatňovaniu a rozšíriť zbližovanie postupov v oblasti dohľadu v celej Únii.

(5)

Je rozhodujúce, aby súčasťou bankovej únie boli mechanizmy demokratickej zodpovednosti.

(6)

EBA by pri vykonávaní úloh, ktorými bol poverený, a s náležitým zreteľom na cieľ zaistiť bezpečnosť a zdravie úverových inštitúcií, mal plne zohľadňovať rozmanitosť úverových inštitúcií, ich veľkosť a obchodné modely, ako aj systémové výhody rozmanitosti v európskom bankovom sektore.

(7)

S cieľom presadzovať najlepšie postupy v oblasti dohľadu na vnútornom trhu je zásadne dôležité, aby bol jednotný súbor pravidiel doplnený o príručku európskeho dohľadu nad finančnými inštitúciami vypracovanú EBA po konzultácii s príslušnými orgánmi. V uvedenej príručke dohľadu by mali byť určené najlepšie postupy v rámci Únie, pokiaľ ide o metodiky a procesy dohľadu, aby sa dosiahlo dodržiavanie základných medzinárodných zásad a zásad Únie. Príručka by nemala mať formu právne záväzných aktov alebo obmedzovať dohľad na základe posúdenia situácie. Mala by pokrývať všetky záležitosti, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti EBA, vrátane, vo vhodnom rozsahu, ochrany spotrebiteľa a boja proti praniu špinavých peňazí. V príručke by sa mali stanoviť merateľné ukazovatele a metodiky posudzovania rizika, včasného varovania a kritériá pre opatrenia v oblasti dohľadu. Túto príručku by mali používať príslušné orgány. Používanie príručky by sa malo považovať za významný prvok pri posudzovaní zbližovania postupov v oblasti dohľadu a na účely vzájomného hodnotenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

(8)

EBA by mal mať možnosť požadovať informácie od finančných inštitúcií v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010 týkajúce sa všetkých informácií, ku ktorým majú tieto finančné inštitúcie zákonný prístup, vrátane informácií, ktoré majú osoby odmeňované týmito finančnými inštitúciami na vykonávanie relevantných činností, auditov, ktoré týmto finančným inštitúciám zabezpečujú externí audítori a kópie príslušných dokumentov, kníh a záznamov.

(9)

Žiadosti o informácie zo strany EBA by mali byť riadne opodstatnené a odôvodnené. Námietky voči konkrétnej žiadosti z dôvodu nesúladu s nariadením (EÚ) č. 1093/2010 by sa mali vznášať v súlade s príslušnými postupmi. V prípade, ak adresát žiadosti o informácie vznesie takúto námietku, nemalo by ho to oslobodiť od povinnosti poskytnúť požadované informácie. Súdny dvor Európskej únie by mal mať právomoc rozhodovať v súlade s postupmi stanovenými v Zmluve o fungovaní Európskej únie o tom, či je konkrétna žiadosť o informácie zo strany EBA v súlade s týmto nariadením.

(10)

Mal by sa zabezpečiť vnútorný trh a súdržnosť Únie a v tejto súvislosti by sa mali starostlivo zvážiť záujmy týkajúce sa riadenia EBA a pravidiel hlasovania EBA, pričom by sa malo zaručiť rovnaké zaobchádzanie medzi členskými štátmi zúčastňujúcimi sa na jednotnom mechanizme dohľadu stanovenom v nariadení (EÚ) č. 1024/2013 a ostatnými členskými štátmi.

(11)

Keďže EBA, na ktorého aktivitách sa rovnoprávne podieľajú všetky členské štáty, bol zriadený s cieľom vytvoriť jednotný súbor pravidiel a prispieť k jeho dôslednému uplatňovaniu a zvýšiť súdržnosť postupov dohľadu v rámci Únie, a keďže ECB má vedúcu úlohu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu, EBA by mal mať k dispozícii vhodné nástroje, čo by mu malo umožniť efektívne vykonávať úlohy, ktoré mu boli zverené a ktoré sa týkajú integrity vnútorného trhu.

(12)

So zreteľom na úlohy dohľadu, ktorými bola ECB poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, by EBA mal byť schopný vykonávať svoje úlohy aj vo vzťahu k ECB rovnakým spôsobom ako vo vzťahu k iným príslušným orgánom. Predovšetkým by sa na zabezpečenie zachovania účinnosti súčasných mechanizmov urovnávania sporov a opatrení v krízových situáciách tieto mechanizmy a opatrenia mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(13)

Aby EBA mohol v krízových situáciách plniť svoju podpornú a koordinačnú úlohu, príslušné orgány dohľadu by ho mali v plnej miere informovať o akomkoľvek relevantnom vývoji a pozývať ho ako pozorovateľa na každé relevantné zasadnutie, vrátane práva EBA vystúpiť alebo práva predkladať akékoľvek iné príspevky.

(14)

S cieľom zabezpečiť primerané zohľadnenie záujmov všetkých členských štátov a umožniť riadne fungovanie EBA v záujme zachovania a prehĺbenia vnútorného trhu v oblasti finančných služieb by sa mali upraviť pravidlá hlasovania v rámci jeho rady orgánov dohľadu.

(15)

Rozhodnutia týkajúce sa porušenia práva Únie a urovnávania sporov by mala preskúmať nezávislá porota zložená z členov rady orgánov dohľadu s hlasovacím právom, u ktorých nedochádza k žiadnym konfliktom záujmov, vymenovaných radou orgánov dohľadu. Rozhodnutia navrhnuté porotou rade orgánov dohľadu by sa mali prijímať jednoduchou väčšinou členov rady orgánov dohľadu s hlasovacím právom, ktorá by mala zahŕňať jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov členských štátov zúčastnených na jednotnom mechanizme dohľadu (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov členských štátov, ktoré nie sú zúčastnenými členskými štátmi (ďalej len „nezúčastnené členské štáty“).

(16)

Rozhodnutia týkajúce sa opatrení v krízových situáciách by sa mali prijímať jednoduchou väčšinou členov rady orgánov dohľadu, ktorá by mala zahŕňať jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov zúčastnených členských štátov a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov.

(17)

Rozhodnutia týkajúce sa aktov uvedených v článkoch 10 až 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a opatrení a rozhodnutí prijímaných podľa článku 9 ods. 5 tretieho pododseku a kapitoly VI uvedeného nariadenia by sa mali prijímať kvalifikovanou väčšinou členov rady orgánov dohľadu, ktorá by mala zahŕňať aspoň jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov zúčastnených členských štátov a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov.

(18)

EBA by mal vypracovať rokovací poriadok poroty, na základe ktorého sa zabezpečí jej nezávislosť a objektivita.

(19)

Zloženie riadiacej rady by malo byť vyvážené a malo by sa zabezpečiť riadne zastúpenie nezúčastnených členských štátov.

(20)

Pri vymenúvaní členov vnútorných orgánov a výborov EBA by sa mala zabezpečiť geografická rovnováha medzi členskými štátmi.

(21)

V snahe zabezpečiť riadne fungovanie EBA a primerané zastúpenie všetkých členských štátov by sa pravidlá hlasovania, zloženie riadiacej rady a zloženie nezávislej poroty mali monitorovať. Po primeranom časovom období by sa mali preskúmať s prihliadnutím na nadobudnuté skúsenosti a vývoj.

(22)

Žiadny členský štát alebo skupina členských štátov by nemal(a) byť priamo či nepriamo diskriminovaný(-á) ako miesto poskytovania finančných služieb.

(23)

EBA by sa mali poskytnúť primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje, aby sa mu umožnilo zodpovedajúcim spôsobom vykonávať ďalšie úlohy, ktoré mu podľa tohto nariadenia boli zverené. V rámci postupu týkajúceho sa zostavenia, plnenia a kontroly jeho rozpočtu stanoveného v článkoch 63 a 64 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 by sa mali tieto dodatočné úlohy náležite zohľadniť. EBA by mal zabezpečiť, aby boli splnené najvyššie normy účinnosti.

(24)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečenie vysokej úrovne účinného a jednotného vykonávania prudenciálnej regulácie a dohľadu vo všetkých členských štátoch, ochrana integrity, efektívnosti a riadneho fungovania vnútorného trhu a udržanie stability finančného systému, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(25)

Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 by sa malo preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Orgán pre bankovníctvo koná v rámci právomocí udelených týmto nariadením a v rozsahu pôsobnosti smernice 94/19/ES, smernice 2002/87/ES, nariadenia (ES) č. 1781/2006, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (6), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami (7) a v rozsahu, v ktorom sa tieto akty vzťahujú na úverové a finančné inštitúcie a príslušné orgány, ktoré nad nimi vykonávajú dohľad, v rozsahu pôsobnosti príslušných častí smernice 2002/65/ES, smernice 2005/60/ES, smernice 2007/64/ES a smernice 2009/110/ES vrátane všetkých smerníc, nariadení a rozhodnutí vychádzajúcich z týchto aktov a všetkých ostatných právne záväzných aktov Únie, ktorými sa zverujú úlohy orgánu pre bankovníctvo. Orgán pre bankovníctvo koná tiež v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 (8)

b)

v odseku 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Na tieto účely orgán pre bankovníctvo prispieva k dôslednému, účinnému a efektívnemu uplatňovaniu aktov uvedených v odseku 2, podporuje zbližovanie dohľadu, poskytuje stanoviská Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a vypracúva ekonomické analýzy trhov v záujme presadzovania dosiahnutia svojho cieľa.“

c)

v odseku 5 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Orgán pre bankovníctvo koná pri vykonávaní svojich úloh nezávisle, objektívne a nediskriminačným spôsobom v záujme Únie ako celku.“;

2.

V článku 2 ods. 2 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

príslušné orgány alebo orgány dohľadu vymedzené v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2 tohto nariadenia, vrátane Európskej centrálnej banky v súvislosti s úlohami, ktorými bola poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

3.

článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Zodpovednosť orgánov

Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) až d) sa zodpovedajú Európskemu parlamentu a Rade. Európska centrálna banka sa v súvislosti s úlohami v oblasti dohľadu, ktorými bola poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 zodpovedá Európskemu parlamentu a Rade v súlade s uvedeným nariadením.“;

4.

v článku 4 ods. 2 sa písmeno i) nahrádza takto:

„i)

príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vrátane Európskej centrálnej banky v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa úloh, ktorými bola poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, v smernici 2007/64/ES a uvedené v smernici 2009/110/ES;“;

5.

Článok 8 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných noriem a postupov pre reguláciu a dohľad, najmä poskytovaním stanovísk inštitúciám Únie a vypracúvaním usmernení, odporúčaní, návrhov regulačných a vykonávacích technických noriem a ďalších opatrení, ktoré vychádzajú z legislatívnych aktov uvedených v článku 1 ods. 2;

aa)

vypracovať príručku európskeho dohľadu nad finančnými inštitúciami pre celú Úniu a aktualizovať ju s prihliadnutím, okrem iného, na meniace sa obchodné postupy a obchodné modely finančných inštitúcií, ktorá určuje najlepšie postupy dohľadu v oblasti metodík a procesov;“;

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

uľahčovať delegovanie úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi;“

iii)

písmeno i) sa nahrádza takto:

„i)

presadzovať jednotné a súdržné pôsobenie kolégií orgánov dohľadu, monitorovanie, hodnotenie a meranie systémového rizika, vypracúvanie a koordináciu plánov na ozdravenie a riešenie problémov, zabezpečovanie vysokej úrovne ochrany vkladateľov a investorov v celej Únii, ako aj vývoj metód na riešenie problémov zlyhávajúcich finančných inštitúcií a posudzovanie potreby vhodných finančných nástrojov s cieľom posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi zapojenými do krízového manažmentu, pokiaľ ide o cezhraničné inštitúcie, ktoré môžu predstavovať systémové riziko, a to v súlade s článkami 21 až 26;“;

iv)

písmeno l) sa vypúšťa;

b)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   Pri vykonávaní svojich úloh v súlade s nariadením orgán pre bankovníctvo:

a)

využíva plné právomoci, ktoré má k dispozícii; a

b)

s náležitým zreteľom na cieľ zaistiť bezpečnosť a zdravie úverových inštitúcií, plne zohľadňuje rôzne typy, obchodné modely a veľkosť úverových inštitúcií.“;

c)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Orgán pre bankovníctvo pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1 a pri výkone právomocí uvedených v odseku 2 náležite zohľadňuje zásady lepšej tvorby práva vrátane výsledkov analýzy nákladov a prínosov získaných v súlade s týmto nariadením.“;

6.

Článok 9 sa mení takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Orgán pre bankovníctvo zriadi ako svoju nedeliteľnú súčasť výbor pre finančné inovácie, ktorý bude združovať všetky príslušné relevantné orgány dohľadu s cieľom dosiahnuť koordinovaný prístup pri regulácii a dohľade v prípade nových alebo inovatívnych finančných činností a poskytovať orgánu pre bankovníctvo poradenstvo, ktoré má predkladať Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“;

b)

v odseku 5 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Orgán pre bankovníctvo môže takisto posúdiť potrebu zakázať alebo obmedziť určité druhy finančných aktivít a v prípade potreby takéhoto zákazu alebo obmedzenia o tom informuje Komisiu a príslušné orgány s cieľom uľahčiť prijatie akéhokoľvek takéhoto zákazu alebo obmedzenia.“;

7.

Článok 18 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   V prípade nepriaznivého vývoja, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre bankovníctvo aktívne podporuje a v prípade potreby koordinuje všetky opatrenia, ktoré prijmú relevantné príslušné orgány dohľadu.

Na účely plnenia tejto podpornej a koordinačnej úlohy relevantné príslušné orgány dohľadu v plnej miere informujú orgán pre bankovníctvo o všetkých relevantných zmenách a pozývajú ho, aby sa ako pozorovateľ zúčastnil na každom relevantnom zhromaždení.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak Rada prijala rozhodnutie podľa odseku 2 a ak je vo výnimočnej situácii potrebná koordinovaná reakcia príslušných orgánov s cieľom reagovať na nepriaznivý vývoj, ktorý môže vážne ohroziť riadne fungovanie a integritu finančných trhov alebo stabilitu celého finančného systému v Únii alebo jeho časti, orgán pre bankovníctvo môže prijať individuálne rozhodnutia, ktorými príslušné orgány požiada, aby prijali potrebné opatrenia v súlade s právnymi predpismi uvedenými v článku 1 ods. 2 na riešenie takéhoto vývoja a zaistili, aby finančné inštitúcie a príslušné orgány plnili požiadavky stanovené v uvedených právnych predpisoch.“;

8.

V článku 19 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci ustanovené v článku 17, ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom opatrenia alebo nečinnosťou iného príslušného orgánu v prípadoch stanovených v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, orgán pre bankovníctvo môže na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých príslušných orgánov pomôcť príslušným orgánom dosiahnuť dohodu v súlade s postupom uvedeným v odsekoch 2 až 4 tohto článku.“;

9.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 20a

Jednotnosť postupu preskúmania orgánmi dohľadu

Orgán pre bankovníctvo presadzuje v rozsahu svojich právomocí jednotnosť postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu v súlade so smernicou 2013/36/EÚ s cieľom zabezpečiť vysoký štandard dohľadu v Únii.“;

10.

Článok 21 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Orgán pre bankovníctvo presadzuje v rozsahu svojich právomocí podporu a monitorovanie účinného, efektívneho a jednotného pôsobenia kolégií orgánov dohľadu uvedených v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a smernici 2013/36/EÚ a posilňuje jednotné uplatňovanie práva Únie kolégiami orgánov dohľadu. S cieľom zbližovať najlepšie postupy dohľadu orgán pre bankovníctvo podporuje spoločné plány dohľadu a spoločné kontroly, pričom pracovníci orgánu pre bankovníctvo sa môžu zúčastňovať sa na činnostiach kolégií orgánov dohľadu, a to vrátane kontrol na mieste, ktoré spoločne vykonávajú dva alebo viaceré príslušné orgány.“;

b)

V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Orgán pre bankovníctvo má vedúcu úlohu pri zabezpečovaní jednotného fungovania kolégia orgánov dohľadu nad cezhraničnými inštitúciami v Únii, pričom prihliada na systémové riziko, ktoré predstavujú finančné inštitúcie uvedené článku 23, a v prípade potreby zvolá schôdzu kolégia.“;

11.

V článku 22 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Najmenej raz ročne orgán pre bankovníctvo zváži, či je vhodné uskutočniť v rámci celej Únie posúdenia odolnosti finančných inštitúcií v súlade s článkom 32, a informuje o svojich záveroch Európsky parlament, Radu a Komisiu. V prípade, že sú vypracované takéto posúdenia v rámci celej Únie a orgán pre bankovníctvo to považuje za vhodné zverejní výsledky každej hodnotenej finančnej inštitúcie.“;

12.

V článku 25 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Orgán pre bankovníctvo prispieva k rozvoju a koordinácii účinných, jednotných a aktualizovaných plánov na ozdravenie a riešenie problémov finančných inštitúcií a aktívne sa na nich podieľa. Orgán pre bankovníctvo pomáha v prípadoch, keď je to stanovené v aktoch Únie uvedených v článku 1 ods. 2, vypracovať postupy uplatňované v krízových situáciách a preventívne opatrenia na účely minimalizácie systémového vplyvu prípadného zlyhania.“;

13.

V článku 27 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Orgán pre bankovníctvo poskytne svoje posúdenie potreby systému jednotných, robustných a dôveryhodných mechanizmov financovania s vhodnými finančnými nástrojmi prepojenými so súborom koordinovaných vnútroštátnych mechanizmov krízového riadenia.“;

14.

V článku 29 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Na účely vybudovania spoločnej kultúry dohľadu orgán pre bankovníctvo vypracúva príručku európskeho dohľadu nad finančnými inštitúciami pre celú Úniu a aktualizuje ju s prihliadnutím, okrem iného, na meniace sa obchodné postupy a obchodné modely finančných inštitúcií. V príručke európskeho dohľadu sú určené najlepšie postupy dohľadu v oblasti metodík a procesov.“;

15.

V článku 30 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Na základe vzájomného hodnotenia môže orgán pre bankovníctvo vydať podľa článku 16 usmernenia a odporúčania. Príslušné orgány sa v súlade s článkom 16 ods. 3 usilujú postupovať podľa uvedených usmernení a odporúčaní. Pri vypracúvaní návrhov regulačných technických alebo vykonávacích technických predpisov v súlade s článkami 10 až 15 orgán pre bankovníctvo zohľadní výsledok vzájomného hodnotenia spolu so všetkými ďalšími informáciami, ktoré získal pri vykonávaní svojich úloh, s cieľom zabezpečiť zbližovanie noriem a postupov najvyššej kvality.

3a.   Orgán pre bankovníctvo predloží svoje stanovisko Komisii vždy, keď sa na základe vzájomného hodnotenia alebo akýchkoľvek iných informácií, ktoré orgán pre bankovníctvo získal pri vykonávaní svojich úloh, ukáže, že na zabezpečenie ďalšej harmonizácie prudenciálnych pravidiel je potrebná legislatívna iniciatíva.“;

16.

V článku 31 sa druhý pododsek mení takto:

a)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

stanovenia rozsahu a prípadne overenia spoľahlivosti informácií, ktoré by sa mali poskytnúť všetkým dotknutým príslušným orgánom;“;

b)

písmená d), e) a f) sa nahrádzajú takto:

„d)

bezodkladného oznámenia prípadných krízových situácií ESRB, Rade a Komisii;

e)

prijímania všetkých náležitých opatrení v prípade vývoja, ktorý by mohol ohroziť fungovanie finančných trhov, s cieľom koordinovať činnosti relevantných príslušných orgánov;

f)

centralizovania informácií prijatých od príslušných orgánov v súlade s článkami 21 a 35 v dôsledku povinností inštitúcií podávať správy o regulácii. Orgán pre bankovníctvo zdieľa tieto informácie s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi.“;

17.

Článok 32 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Orgán pre bankovníctvo v spolupráci s ESRB iniciuje a koordinuje posudzovanie odolnosti finančných inštitúcií so zreteľom na nepriaznivý vývoj na trhu v rámci celej Únie. Na tento účel vypracuje:

a)

spoločné metodiky posudzovania vplyvu hospodárskych scenárov na finančnú pozíciu inštitúcie;

b)

spoločné prístupy k oznamovaniu výsledkov týchto posúdení odolnosti finančných inštitúcií;

c)

spoločné metodiky posúdenia vplyvu konkrétnych produktov alebo distribučných procesov na určitú inštitúciu a

d)

spoločné metodiky pre hodnotenie aktív, pokiaľ sú potrebné na účely záťažového testovania.“;

b)

vkladajú sa tieto odseky:

„3a.   Na účely vykonania posudzovaní odolnosti finančných inštitúcií v rámci celej Únie podľa tohto článku, môže orgán pre bankovníctvo v súlade s článkom 35 a za podmienok v ňom stanovených požadovať informácie priamo od týchto finančných inštitúcií. Môže tiež žiadať, aby príslušné orgány vykonali osobitné preskúmania. Môže požiadať príslušné orgány, aby vykonali kontroly na mieste a môže sa zúčastniť na takýchto kontrolách na mieste v súlade s článkom 21 a za podmienok v ňom stanovených, s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť metód, postupov a výsledkov.

3b.   Orgán pre bankovníctvo môže žiadať, aby príslušné orgány vyžadovali, aby finančné inštitúcie podrobili nezávislému auditu informácie, ktoré musia poskytovať podľa odseku 3a.“;

18.

Článok 35 sa mení takto:

a)

odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.   Príslušné orgány poskytnú orgánu pre bankovníctvo na jeho žiadosť všetky potrebné informácie v stanovených formátoch s cieľom plniť úlohy, ktoré mu boli udelené týmto nariadením, za predpokladu, že majú zákonný prístup k príslušným informáciám. Tieto informácie musia byť presné, celistvé, úplné a aktuálne.

2.   Orgán pre bankovníctvo môže tiež požadovať poskytovanie informácií v opakujúcich sa intervaloch a v stanovených formátoch alebo porovnateľných šablónach, ktoré schváli. Pokiaľ je to možné, v týchto žiadostiach sa používajú spoločné formáty výkazov.

3.   Na riadne odôvodnenú žiadosť príslušného orgánu orgán poskytne akékoľvek informácie, ktoré príslušný orgán potrebuje na plnenie svojich úloh, v súlade s povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo stanovenou v odvetvových právnych predpisoch a v článku 70 tohto nariadenia.“;

b)

v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„6.   Ak úplné alebo presné informácie nie sú k dispozícii alebo neboli poskytnuté včas podľa odseku 1 alebo 5, orgán pre bankovníctvo môže prostredníctvom riadne opodstatnenej alebo odôvodnenej žiadosti požadovať informácie priamo od:

a)

príslušných finančných inštitúcií;

b)

holdingových spoločností alebo pobočiek príslušnej finančnej inštitúcie;

c)

neregulovaných prevádzkových subjektov v rámci finančnej skupiny alebo konglomerátu, ktoré sú významné pre finančné činnosti príslušných finančných inštitúcií.

Adresáti takejto žiadosti okamžite a bez zbytočného odkladu poskytnú orgánu pre bankovníctvo jasné, presné a úplné informácie.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„7a.   V prípade, že adresáti žiadosti podľa odseku 6 neposkytnú jasné, presné a úplné informácie, orgán pre bankovníctvo informuje Európsku centrálnu banku, ak je to vhodné, a príslušné orgány v dotknutých členských štátoch, ktoré v súlade s vnútroštátnym právom spolupracujú s orgánom pre bankovníctvo s cieľom zabezpečiť úplný prístup k informáciám a ku všetkým pôvodným dokumentom, knihám alebo záznamom, ku ktorým majú adresáti zákonný prístup, na účely overenia informácií.“;

19.

Článok 36 sa mení takto:

a)

v odseku 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Ak orgán pre bankovníctvo v súvislosti s odporúčaním ďalej nekoná, objasní Rade a ESRB dôvody svojej nečinnosti. ESRB informuje o tom Európsky parlament v súlade s článkom 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.“;

b)

v odseku 5 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„V prípade, ak príslušný orgán v súlade s článkom 17 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 oznámi Rade a ESRB činnosti vykonané v reakcii na odporúčania ESRB, náležite zohľadní stanoviská rady orgánov dohľadu, a informuje taktiež Komisiu.“;

20.

Článok 37 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve sa stretáva z vlastného podnetu, keď to považuje za nevyhnutné, a v každom prípade aspoň štyrikrát ročne.“;

b)

V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„4.   Orgán poskytne všetky potrebné informácie, ktoré sú predmetom služobného tajomstva, ako sa uvádza v článku 70, a zabezpečí primeranú administratívnu podporu skupine zainteresovaných strán v bankovníctve. Primeraná náhrada sa poskytne tým členom skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve, ktorí zastupujú neziskové organizácie, okrem zástupcov zastupujúcich odvetvie. Výška tejto náhrady zodpovedá minimálne sadzbám náhrad platných pre úradníkov v súlade s hlavou V, kapitolou 1, oddielom 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovených v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (9) (Služobný poriadok). Skupina zainteresovaných strán v bankovníctve môže vytvoriť pracovné skupiny pre technické otázky. Členovia skupiny zainteresovaných strán v bankovníctve pôsobia počas obdobia dva a pol roka, po ktorého uplynutí sa uskutoční nové výberové konanie.

21.

Článok 40 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

jeden zástupca menovaný radou pre dohľad Európskej centrálnej banky, ktorý nemá hlasovacie právo;“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„4a.   V diskusiách, ktoré sa netýkajú jednotlivých finančných inštitúcií, ako je stanovené v článku 44 ods. 4, môže zástupcu menovaného radou pre dohľad Európskej centrálnej banky sprevádzať zástupca Európskej centrálnej banky s odbornými znalosťami o úlohách centrálneho bankovníctva.“;

22.

V článku 41 sa odseky 2, 3 a 4 nahrádzajú takto:

„1a.   Na účely článku 17 rada orgánov dohľadu zvolá nezávislú porotu pozostávajúcu z predsedu rady orgánov dohľadu a ďalších šiestich členov, ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré údajne porušili právo Únie, a ktorí nie sú nijako zainteresovaní do tejto záležitosti ani priamo napojení na dotknuté príslušné orgány.

Každý člen poroty má jeden hlas.

Rozhodnutie poroty je prijaté, ak aspoň štyria členovia hlasujú za.

2.   Na účely článku 19 rada orgánov dohľadu zvolá nezávislú porotu pozostávajúcu z predsedu rady orgánov dohľadu a ďalších šiestich členov, ktorí nie sú zástupcami príslušných orgánov, ktoré sú stranami sporu, a nie sú nijako zainteresovaní do sporu ani priamo napojení na dotknuté príslušné orgány.

Každý člen poroty má jeden hlas.

Rozhodnutie poroty je prijaté, ak aspoň štyria členovia hlasujú za.

3.   Poroty uvedené v tomto článku navrhujú rozhodnutia podľa článku 17 alebo článku 19 na konečné prijatie radou orgánov dohľadu.

4.   Rada orgánov dohľadu prijme rokovací poriadok porôt uvedených v tomto článku.“;

23.

V článku 42 sa dopĺňa tento odsek:

„Prvý a druhý odsek sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté úlohy, ktorými bola Európska centrálna banka poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.“;

24.

Článok 44 sa mení takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Rozhodnutia rady orgánov dohľadu sa prijímajú jednoduchou väčšinou jej členov. Každý člen má jeden hlas.

Pokiaľ ide akty uvedené v článkoch 10 až 16 a opatrenia a rozhodnutia prijímané podľa článku 9 ods. 5 tretieho pododseku a kapitoly VI a odchylne od prvého pododseku tohto odseku, rada orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia na základe kvalifikovanej väčšiny svojich členov, ako sa vymedzuje v článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v článku 3 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, ktorá zahŕňa aspoň jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov členských štátov, ktoré sú zúčastnenými členskými štátmi v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov členských štátov, ktoré nie sú zúčastnenými členskými štátmi v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 (ďalej len „nezúčastnené členské štáty“).

Pokiaľ ide o rozhodnutia v súlade s článkami 17 a 19, rozhodnutie navrhnuté porotou sa prijme jednoduchou väčšinou členov rady orgánov dohľadu s hlasovacím právom, ktorá by mala zahŕňať jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov zúčastnených členských štátov a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov.

Odchylne od tretieho pododseku sa odo dňa, keď sa počet členov s hlasovacím právom z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov zníži na štyroch alebo menej, rozhodnutie navrhnuté porotou sa prijme jednoduchou väčšinou členov rady orgánov dohľadu s hlasovacím právom, ktorá zahŕňa aspoň jeden hlas členov z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov.

Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas.

So zreteľom na zloženie poroty v súlade s článkom 41 ods. 2 sa rada orgánov dohľadu usiluje o dosiahnutie konsenzu. V prípade nedosiahnutia konsenzu sa rozhodnutia rady orgánov dohľadu prijímajú na základe trojštvrtinovej väčšiny jej členov s hlasovacím právom. Každý člen s hlasovacím právom má jeden hlas.

Pokiaľ ide o rozhodnutia prijaté podľa článku 18 ods. 3 a 4 a odchylne od prvého pododseku tohto odseku, rada orgánov dohľadu prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou svojich členov s hlasovacím právom, ktorá by mala zahŕňať jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov zúčastnených členských štátov a jednoduchú väčšinu jej členov z príslušných orgánov nezúčastnených členských štátov.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Nehlasujúci členovia a pozorovatelia s výnimkou predsedu, výkonného riaditeľa a zástupcu Európskej centrálnej banky menovaného jej radou pre dohľad sa nezúčastňujú na rozhovoroch rady orgánov dohľadu o jednotlivých finančných inštitúciách, ak nie je ustanovené inak v článku 75 ods. 3 alebo v aktoch uvedených v článku 1 ods. 2.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4a.   Predseda orgánu pre bankovníctvo môže kedykoľvek vyzvať na hlasovanie. Bez ohľadu na uvedenú právomoc a účinnosť postupov rozhodovania orgánu pre bankovníctvo sa rada orgánov dohľadu orgánu pre bankovníctvo snaží dosiahnuť konsenzus pri prijímaní svojich rozhodnutí.“;

25.

V článku 45 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Funkčné obdobie členov volených radou orgánov dohľadu je dva a pol roka. Toto obdobie sa môže raz predĺžiť. Zloženie riadiacej rady je vyvážené a proporčné a odráža Úniu ako celok. Riadiaca rada zahŕňa aspoň dvoch zástupcov z nezúčastnených členských štátov. Mandáty sa prekrývajú a uplatňuje sa vhodný systém rotácie.“;

26.

V článku 47 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Riadiaca rada prijme plán politiky zamestnanosti orgánu pre bankovníctvo a podľa článku 68 ods. 2 potrebné vykonávacie opatrenia týkajúce sa služobného poriadku.“;

27.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 49a

Výdavky

Predseda zverejňuje informácie o stretnutiach a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so Služobným poriadkom.“;

28.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 52a

Výdavky

Výkonný riaditeľ zverejňuje informácie o stretnutiach a prijatých daroch. Výdavky sa verejne evidujú v súlade so služobným poriadkom.“;

29.

V článku 63 sa vypúšťa odsek 7;

30.

V článku 81 sa odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Pokiaľ ide o otázku priameho dohľadu nad inštitúciami alebo infraštruktúrami s celoeurópskym dosahom a s prihliadnutím na trhový vývoj, stabilitu vnútorného trhu a súdržnosť Únie ako celku, Komisia vypracuje ročnú hodnotiacu správu týkajúcu sa vhodnosti poverenia orgánu pre bankovníctvo ďalším dohľadom v tejto oblasti.“;

31.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 81a

Preskúmanie pravidiel hlasovania

Od dátumu, ku ktorému počet nezúčastnených členských štátov dosiahne štyri, Komisia preskúma pravidlá hlasovania opísané v článkoch 41 a 44 a podá o nich správu Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade, pričom zohľadní akékoľvek skúsenosti získané uplatňovaním tohto nariadenia.“.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý článok 81 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, Komisia do 31. decembra 2015 uverejní správu o uplatňovaní ustanovení tohto nariadenia v súvislosti so:

a)

zložením riadiacej rady; a

b)

zložením nezávislých porôt uvedených v článku 41 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktoré vypracúvajú rozhodnutia na účely článkov 17 a 19 uvedeného nariadenia.

V správe sa zohľadní predovšetkým každá zmena v počte zúčastnených členských štátov a preskúma sa, či budú vzhľadom na takýto vývoj potrebné akékoľvek ďalšie úpravy uvedených ustanovení s cieľom zaistiť, že rozhodnutia EBA sa prijímajú v záujme zachovania a posilnenia vnútorného trhu s finančnými službami.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 22. októbra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 1.2.2013, s. 6.

(2)  Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 34.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. septembra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. októbra 2013.

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Pozri stranu 63 tohto úradného vestníka).

(5)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(6)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

(8)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63)“;

(9)  Ú. v. ES 56, 4.3.1968, s. 1.“;


Top