EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0861

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 861/2013 z  2. septembra 2013 , ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

Ú. v. EÚ L 240, 7.9.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 10/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/861/oj

7.9.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 240/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 861/2013

z 2. septembra 2013,

ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 15,

so zreteľom na návrh predložený Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Dočasné opatrenia

(1)

Komisia uložila dočasné vyrovnávacie clo na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii nariadením (EÚ) č. 419/2013 (2) (ďalej len „dočasné nariadenie“).

(2)

Prešetrovanie sa začalo na základe podnetu podaného 28. júna 2012 Európskou konfederáciou pre železiarsky a oceliarsky priemysel (European Confederation of Iron and Steel Industries, Eurofer) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov z Únie, ktorí predstavujú viac ako 50 % celkovej výroby určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele v Únii.

(3)

V paralelnom antidumpingovom prešetrovaní Komisia uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii nariadením (EÚ) č. 418/2013 (3).

1.2.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(4)

V predbežnej fáze prešetrovania sa vykonal výber vzorky indických vyvážajúcich výrobcov, výrobcov z Únie a neprepojených dovozcov. Keďže však dvaja z dovozcov vybraných do vzorky nezaslali späť vyplnené dotazníky, výber vzorky v prípade dovozcov nemohol ďalej pokračovať. Aby sa dospelo ku konečným zisteniam, najmä pokiaľ ide o záujem Únie, použili sa všetky dostupné informácie týkajúce sa spolupracujúcich dovozcov.

(5)

Sedem indických vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky požiadalo o individuálne preskúmanie. Na dotazník odpovedali dvaja z nich. Päť neodpovedalo na dotazník. Z dvoch, ktorí odpovedali na dotazník, jeden stiahol svoju žiadosť o individuálne preskúmanie. V dôsledku toho Komisia preskúmala žiadosť jedného indického vyvážajúceho výrobcu nezaradeného do vzorky:

KEI Industries Limited, New Delhi (KEI).

(6)

Okrem uvedeného sa potvrdzujú odôvodnenia 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 14 dočasného nariadenia.

1.3.   Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

(7)

Ako sa stanovuje v odôvodnení 20 dočasného nariadenia, prešetrovanie subvencovania a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2011 do 31. marca 2012 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia ujmy sa týkalo obdobia od 1. januára 2009 do 31. marca 2012 (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.4.   Následný postup

(8)

Po odhalení podstatných skutočností a úvah, na základe ktorých bolo rozhodnuté o uložení dočasných vyrovnávacích opatrení (ďalej len „dočasné zverejnenie“), niektoré zainteresované strany, konkrétne dvaja vyvážajúci výrobcovia, navrhovateľ a 11 používateľov, predložili pripomienky. Stranám, ktoré o to požiadali, bolo poskytnuté vypočutie. Komisia pokračovala v získavaní informácií, ktoré považovala za potrebné pre konečné zistenia. Všetky doručené pripomienky sa zvážili a vo vhodných prípadoch sa zohľadnili.

(9)

Komisia informovala zainteresované strany o podstatných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa zamýšľalo odporučiť uloženie konečného vyrovnávacieho cla na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii a konečný výber súm zabezpečených prostredníctvom dočasného cla (ďalej len „konečné zverejnenie“). Stranám bola takisto poskytnutá lehota, počas ktorej mohli ku konečnému zverejneniu predložiť pripomienky. Všetky doručené pripomienky sa zvážili a vo vhodných prípadoch sa zohľadnili.

2.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(10)

Ako sa uvádza v odôvodnení 21 dočasného nariadenia, príslušný výrobok je vymedzený ako drôty z nehrdzavejúcej ocele obsahujúce v hmotnosti:

i)

2,5 % alebo viac niklu okrem drôtov obsahujúcich v hmotnosti 28 % alebo viac, ale maximálne 31 % niklu a 20 % alebo viac, ale maximálne 22 % chrómu;

ii)

menej ako 2,5 % niklu okrem drôtu obsahujúceho v hmotnosti 13 % alebo viac, ale maximálne 25 % chrómu a 3,5 % alebo viac, ale maximálne 6 % hliníka,

ktorý je v súčasnosti zatriedený do číselných znakov KN 7223 00 19 a 7223 00 99 s pôvodom v Indii.

(11)

Niektorí používatelia vyjadrili obavy týkajúce sa evidentne nedostatočného rozlišovania medzi rôznymi druhmi príslušného výrobku a podobného výrobku, pretože v rámci všetkých druhov výrobku existuje široký sortiment výrobkov. Osobitná obava sa týkala toho, ako by sa v prešetrovaní mohlo zabezpečiť spravodlivé porovnanie medzi všetkými druhmi. Tak ako v prípade väčšiny prešetrovaní, vymedzenie príslušného výrobku sa vzťahuje na širokú škálu druhov výrobku, ktoré majú rovnaké alebo podobné základné fyzikálne, technické a chemické vlastnosti. Skutočnosť, že sa tieto vlastnosti môžu medzi jednotlivými druhmi výrobku líšiť, môže naozaj pri prešetrovaní viesť k tomu, že bude pokrytá široká škála druhov. To je prípad súčasného prešetrovania. Komisia zohľadnila rozdiely medzi druhmi výrobku a zabezpečila spravodlivé porovnanie. Každému druhu výrobku vyrábanému a predávanému indickými vyvážajúcimi výrobcami a každému druhu výrobku vyrábanému a predávanému výrobným odvetvím Únie bolo pridelené jedinečné kontrolné číslo výrobku (PCN). Číslo záviselo od hlavných vlastností výrobku, v tomto prípade od triedy ocele, pevnosti v ťahu, povlaku, povrchu, priemeru a tvaru. Z toho dôvodu sa druhy drôtov vyvážaných do Únie porovnávali na základe PCN s výrobkami vyrobenými a predávanými výrobným odvetvím Únie s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami. Všetky tieto druhy patrili do rozsahu vymedzenia príslušného výrobku a podobného výrobku v oznámení o začatí konania (4) a v dočasnom nariadení.

(12)

Jedna strana zopakovala svoje tvrdenie, že takzvané „vysoko technické“ druhy výrobkov sa odlišujú od ostatných druhov príslušného výrobku a nie sú s nimi zameniteľné. Tvrdí, že by z toho dôvodu mali byť vylúčené z vymedzenia výrobku. Podľa judikatúry platí, že pri určovaní toho, či sú výrobky podobné, aby mohli tvoriť súčasť rovnakého výrobku, treba posúdiť, či majú rovnaké technické a fyzikálne vlastnosti, či majú rovnakých základných koncových používateľov a či majú rovnaký pomer ceny a kvality. V tomto ohľade by sa mala posúdiť aj zameniteľnosť a hospodárska súťaž medzi uvedenými výrobkami (5). Prešetrovaním sa zistilo, že „vysoko technické“ druhy výrobku, na ktoré sa odvolávala strana, majú rovnaké základné fyzikálne, chemické a technické vlastnosti ako ostatné výrobky, ktoré sú predmetom prešetrovania. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú to drôty. Predstavujú polovýrobok z ocele (ktorý sa následne vo väčšine prípadov transformuje s cieľom vyrobiť širokú škálu konečných výrobkov) a výrobný proces je podobný, používajú sa pri ňom podobné stroje, takže výrobcovia môžu vyrábať rôzne varianty výrobku na základe dopytu. Preto, aj keď rôzne druhy drôtov nie sú priamo zameniteľné a nekonkurujú si priamo, výrobcovia súťažia o zákazky týkajúce sa širokej škály drôtov z nehrdzavejúcej ocele. Okrem toho tieto druhy výrobku vyrába a predáva výrobné odvetvie Únie, ako aj indickí vyvážajúci výrobcovia, s použitím podobnej výrobnej metódy. Toto tvrdenie preto nie je možné akceptovať.

(13)

V reakcii na konečné zverejnenie jedna strana tvrdila, že analýza, ktorú vykonala Komisia, pokiaľ ide o stanovenie toho, či by sa takzvané vysoko technické druhy výrobku mali zahrnúť do prešetrenia, bola nedostatočná. Tento argument sa zamieta. Prešetrením sa stanovilo, že vysoko technický druh výrobku spadá do vymedzenia výrobku ako sa uvádza v odôvodnení 12. Strana nesprávne predpokladá, že všetky kritériá, ktoré sa uvádzajú v judikatúre, sa musia splniť naraz. To je nesprávne. Podľa judikatúry Komisia disponuje širokou mierou voľnej úvahy pri určovaní rozsahu výrobku (6) a musí toto posúdenie založiť na súbore kritérií vypracovaných Súdnym dvorom Európskej únie. Pritom niektoré kritériá môžu byť, tak ako je to aj v tomto prípade, zamerané jedným smerom a iné iným smerom. V takej situácii musí Komisia vykonať celkové posúdenie, tak ako to spravila v tomto prípade. Táto zainteresovaná strana preto nesprávne predpokladala, že druhy výrobku musia mať všetky vlastnosti, aby spadali do rovnakého vymedzenia výrobku.

(14)

Niektorí používatelia tvrdili, že z rozsahu výrobku by sa mali vylúčiť tzv. drôty z nehrdzavejúcej ocele „série 200“. Konkrétne tvrdili, že výrobné odvetvie Únie údajne sotva vyrábalo tento druh. Toto tvrdenie však nie je opodstatnené. Po prvé skutočnosť, že výrobné odvetvie Únie nevyrába určitý druh výrobku, nie je dostatočným dôvodom na to, aby bol vylúčený z rozsahu prešetrovania v prípade, že je výrobný proces taký, že by výrobcovia v Únii mohli začať vyrábať dotknutý druh výrobku. Po druhé v súvislosti s vysoko technickými drôtmi (pozri odôvodnenie 12) sa zistilo, že tieto druhy príslušného výrobku majú rovnaké alebo podobné základné fyzikálne, chemické a technické vlastnosti ako ostatné druhy podobného výrobku, ktoré vyrába a predáva výrobné odvetvie Únie. Toto tvrdenie preto nie je možné akceptovať.

(15)

Títo používatelia alternatívne tvrdili, že do vymedzenia príslušného výrobku by mal byť zahrnutý valcovaný drôt. Valcovaný drôt je však surovinou, ktorá sa používa na výrobu príslušného výrobku, ale môže sa použiť aj na výrobu iných výrobkov, ako sú spojovacie materiály a klince. Na rozdiel od prešetrovaného výrobku preto nepredstavuje hotový oceľový výrobok. Pomocou výrobného procesu tvarovania za studena sa valcovaný drôt popri iných výrobkoch môže zmeniť na príslušný výrobok alebo podobný výrobok. Na uvedenom základe valcovaný drôt nemožno zaradiť do rozsahu výrobku v zmysle základného nariadenia.

(16)

Na základe uvedeného sa týmto potvrdzuje vymedzenie príslušného výrobku a podobného výrobku uvedené v odôvodneniach 21 až 24 dočasného nariadenia.

3.   SUBVENCOVANIE

3.1.   Úvod

(17)

V odôvodnení 25 dočasného nariadenia sa odkazuje na tieto systémy, súčasťou ktorých je údajné poskytovanie napadnuteľných subvencií:

a)

systém úverových colných knižiek (ďalej len „DEPBS“, Duty Entitlement Passbook Scheme);

b)

systém vrátenia cla (ďalej len „DDS“, Duty Drawback Scheme);

c)

systém predbežných povolení (ďalej len „AAS“, Advance Authorisation Scheme);

d)

systém podpory vývozu kapitálového tovaru (ďalej len „EPCGS“, Export Promotion Capital Goods Scheme);

e)

systém vývozných úverov (ďalej len „ECS“, Export Credit Scheme);

f)

systém orientovaný na trh (ďalej len „FMS“, Focus Market Scheme);

g)

osobitné hospodárske zóny/jednotky orientované na vývoz (ďalej len „SEZ/EOU“, Special Economic Zones/Export Oriented Units).

(18)

Výrobné odvetvie Únie tvrdilo, že Komisia nezohľadnila viacero systémov subvencovania, najmä regionálnych, a preto sa domnieva, že sa podcenil význam subvencií, o ktorých sa zistilo, že ich indickí výrobcovia dostali. Toto tvrdenie je neopodstatnené. Komisia prešetrila všetky vnútroštátne a miestne systémy subvencovania, ktoré boli zahrnuté v podnete. Komisia však zistila, že počas OP vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky dostali dotácie len v súvislosti so systémami uvedenými v odôvodnení 14.

(19)

Výrobné odvetvie Únie takisto tvrdilo, že keďže sa v paralelnom antidumpingovom prešetrovaní zistilo, že údaje predložené indickými výrobcami zaradenými do vzorky nie sú spoľahlivé a uplatnil sa článok 18 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (7), v súčasnom prešetrovaní sa mal takisto uplatňovať článok 28 základného nariadenia. Článok 28 základného nariadenia sa však uplatňuje len v prípade splnenia podmienok, ktoré neboli v tomto prípade splnené, pokiaľ ide o informácie poskytnuté indickými výrobcami zaradenými do vzorky. Toto tvrdenie preto nie je možné akceptovať.

(20)

Z prešetrovania vyplynulo, že DEPBS, DDS a AAS tvoria súčasť jedného mechanizmu subvencovania, ktorým je mechanizmus vrátenia cla. India má už dlho rôzne druhy tohto mechanizmu, pričom často upravuje jednotlivé čiastkové mechanizmy. Z prešetrovania vyplynulo, že je vhodné analyzovať tieto čiastkové mechanizmy spolu, pretože si vývozcovia zvyčajne musia spomedzi nich vybrať (navzájom sa vylučujú) a v prípade, že sa jeden z čiastkových mechanizmov preruší, prejdú na iný.

(21)

Vzhľadom na to, že neboli predložené ďalšie pripomienky, odôvodnenia 25 až 28 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

3.2.   Systém úverových colných knižiek (ďalej len „DEPBS“, Duty Entitlement Passbook Scheme)

(22)

Jeden z indických vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky tvrdil, že DEPBS by sa nemal považovať za napadnuteľnú subvenciu, keďže účelom systému je vyrovnať dovozné clo. Ďalej sa tvrdilo, že v prípade prešetrovaného výrobku neexistuje domáca výroba vstupov, takže existuje opodstatnený predpoklad, že všetok dovoz bol zdanený na úrovni 5 % a strop stanovený indickou vládou zabezpečuje, že nedochádza k nadmernému vyrovnaniu. Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 38 dočasného nariadenia, tento systém nemožno považovať za prípustný systém vrátenia cla ani za systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia, keďže nespĺňa pravidlá stanovené v písm. i) prílohy I, v prílohe II (vymedzenie a pravidlá vrátenia cla) a v prílohe III (vymedzenie a pravidlá náhradného vrátenia cla) k základnému nariadeniu. Vývozca čerpajúci výhody v rámci DEPBS predovšetkým nemá povinnosť skutočne spotrebovať tovar dovezený bez cla vo svojom výrobnom procese a výška úveru sa nevypočítava vo vzťahu ku skutočnej hodnote využitých vstupov. Vývozca je napokon oprávnený mať výhody v rámci systému DEPBS bez ohľadu na to, či vôbec nejaké vstupy dováža. Na to, aby vývozca získal výhodu, stačí, aby jednoducho vyviezol tovar bez preukazovania, že vôbec došlo k dovozu nejakého vstupného materiálu.

Indická vláda nezaviedla systém, ktorý spája sumu oslobodenú od cla na dovezených vstupoch s ich spotrebou vo vyvážaných výrobkoch. Spoločnosti čerpajúce výhody z tohto systému zo svojej strany takisto nemali zavedený mechanizmus, ktorým by sa preukázalo, že nedostávali nadmerný odpočet. Okrem toho, pokiaľ ide o neexistenciu nadmerného vyrovnania v tomto konkrétnom prípade, spoločnosť nepreukázala, že to tak bolo, mohla napríklad čerpať výhody z vyrovnania za iný dovezený tovar alebo mohla čerpať výhody z vyrovnania za dovezené vstupy bez toho, aby ich spotrebovala na výrobu príslušného výrobku. Treba takisto uviesť, že vyhlásenie, že neexistuje domáca výroba vstupov, je nesprávne, pretože aspoň jedna z prešetrovaných spoločností ich vyrábala na domácom trhu, pričom ďalšie dve prešetrované spoločnosti nakupovali od domáceho výrobcu a nie od domáceho dovážajúceho obchodníka. Tieto argumenty sa teda nemôžu prijať.

(23)

Jedna strana tvrdila, že v prípade predaja licencie DEPBS bola skutočná predajná cena nižšia ako hodnota licencie, a preto bola napadnuteľná výhoda nižšia ako predbežne stanovená výhoda. Výhoda získaná v rámci tohto systému však bola vypočítaná na základe výšky úveru poskytnutého v rámci tejto licencie bez ohľadu na to, či sa licencia použila na vyrovnanie dovozného cla, alebo bola skutočne predaná. Akýkoľvek predaj licencie za nižšiu cenu, ako je jej nominálna hodnota, je čisto obchodné rozhodnutie, ktoré nemení výšku výhody získanej v rámci tohto systému. Tento argument sa preto nemôže prijať.

(24)

Indická vláda tvrdila, že systém DEPBS bol počas OP zrušený, a preto by nemal podliehať vyrovnávacím opatreniam. Okrem toho tvrdila, že keďže vrátenie cla nie je následnícky program DEPB, nemôže byť DEPB napadnutý. DEPBS skutočne prestal existovať 30. septembra 2011 počas OP. Subvencovanie však naďalej existovalo. Zistilo sa, že ako alternatívu k DEPBS vývozcovia čerpali výhody v rámci AAS a najmä DDS. Ako sa opisuje v odôvodneniach 42 až 44 dočasného nariadenia, AAS a DDS boli prispôsobené tak, aby sa zorganizoval bezproblémový prechod z DEPBS. Okrem toho charakter výhod v rámci troch uvedených systémov, t. j. ušlý zisk vo forme oslobodenia od uhradenia cla, je úplne rovnaký. Spoločnosti teda majú na výber, ktorý systém využijú na kompenzáciu cla. Z toho dôvodu napriek tomu, že DEPBS prestal v polovici OP existovať, subvencie poskytnuté indickou vládou počas OP by mali podliehať vyrovnávacím opatreniam, pretože ústredný systém výhod pokračoval, z dôvodov uvedených v odôvodnení 20, keďže všetky systémy vrátenia cla tvoria jeden mechanizmus subvencovania s rôznymi, často sa meniacimi čiastkovými mechanizmami. Toto tvrdenie preto nie je možné prijať.

(25)

V reakcii na konečné zverejnenie indická vláda znovu zopakovala svoje argumenty týkajúce sa stiahnutia DEPBS po konečnom zverejnení. Keďže sa však nepredložili žiadne nové argumenty, ktoré by viedli k zmene záveru, podľa ktorého bolo subvencovanie v rámci zrušeného DEBPS nahradené upraveným DDS, nemožno toto tvrdenie prijať.

(26)

Vzhľadom na to, že neboli predložené ďalšie pripomienky, odôvodnenia 29 až 47 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

(27)

Okrem toho sa zistilo, že indický vyvážajúci výrobca KEI využíval DEPBS počas OP. Miera subvencií dosiahla 0,50 %.

3.3.   Systém vrátenia cla (ďalej len „DDS“, Duty Drawback Scheme)

(28)

Indická vláda tvrdila, že DDS by sa nemal považovať za napadnuteľnú subvenciu, keďže účelom systému je vyrovnať dovozné clo a spotrebné dane uhradené na vstupoch. Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 58 až 60 dočasného nariadenia, tento systém nemožno považovať za prípustný systém vrátenia cla ani za systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia, keďže nespĺňa pravidlá stanovené v písm. i) prílohy I, v prílohe II a v prílohe III k základnému nariadeniu. Predovšetkým nie je zavedený žiadny systém ani postup, prostredníctvom ktorého by sa dalo zistiť, ktoré vstupy sa spotrebujú vo výrobnom procese vyvážaného výrobku, alebo či došlo k zaplateniu dovozných ciel v nadmernej výške v zmysle písm. i) prílohy I a príloh II a III k základnému nariadeniu. Vývozca je okrem toho oprávnený mať výhody v rámci systému DDS bez ohľadu na to, či vôbec nejaké vstupné materiály dováža. Na to, aby vývozca získal výhodu, stačí, aby jednoducho vyviezol tovar bez preukazovania, že vôbec došlo k dovozu nejakých vstupov. Uvedené sa potvrdilo zisteniami v navštívených spoločnostiach a na základe príslušných právnych predpisov, konkrétne obežníka indickej vlády č. 24/2001, ako je objasnené v odôvodnení 60 dočasného nariadenia. Okrem toho indická vláda vo svojom podaní sama v odseku 32 uvedeného obežníka pripustila, že DDS môže viesť k nadmernému odpočtu. Tento argument indickej vlády preto nemožno prijať.

(29)

Indická vláda ďalej tvrdila, že napriek tomu, že systém overovania spotreby vstupov nebol dokončený, čo bolo zapríčinené najmä vysokým počtom príjemcov a administratívnou záťažou súvisiacou s kontrolou ich všetkých, zavedený mechanizmus overovania založený na výbere vzorky by sa mal akceptovať. Toto tvrdenie však nemožno akceptovať, pretože nie je v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) bodom ii), písm. i) prílohy I, prílohou II alebo prílohou III k základnému nariadeniu.

(30)

Vzhľadom na to, že neboli predložené ďalšie pripomienky, odôvodnenia 48 až 64 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

(31)

Okrem toho sa zistilo, že indický vyvážajúci výrobca, KEI Industries, využíval DDS počas OP. Miera subvencií dosiahla 0,29 %.

3.4.   Systém predbežných povolení (ďalej len „AAS“, Advance Authorisation Scheme)

(32)

Jeden z indických vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky tvrdil, že AAS by sa mal považovať za systém vrátenia cla, pretože dovezené materiály sa používajú na výrobu vyvážaného tovaru. Ako sa objasňuje v odôvodnení 76 dočasného nariadenia, podsystém využívaný v tomto prípade nie je prípustný systém vrátenia cla ani systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Podsystém nespĺňa pravidlá stanovené v písm. i) prílohy I, v prílohe II alebo v prílohe III k základnému nariadeniu. Indická vláda účinným spôsobom neuplatňovala kontrolný systém alebo postup na potvrdenie, či a v akých množstvách sa vstupy spotrebovali pri výrobe vyvážaného výrobku (časť II bod 4 prílohy II k základnému nariadeniu a v prípade systémov náhradného vrátenia cla časť II bod 2 prílohy III k základnému nariadeniu). Okrem toho štandardné normy vstupov/výstupov („SION“, Standard Input Output Norms) pre príslušný výrobok neboli dostatočne presné a nemôžu predstavovať kontrolný systém skutočnej spotreby. Návrh uvedených štandardných noriem neumožňuje indickej vláde dostatočne presne skontrolovať, aké množstvá vstupov sa spotrebovali na výrobu vyvážaných výrobkov. Okrem toho indická vláda nevykonala ani žiadne ďalšie preskúmanie na základe skutočne použitých vstupov, ako sa objasnilo v odôvodnení 73 dočasného nariadenia, aj keď by to za normálnych okolností pri absencii účinne uplatňovaného systému kontroly bolo potrebné (časť II bod 5 prílohy II a časť II bod 3 prílohy III k základnému nariadeniu). Uvedený podsystém je preto napadnuteľný a príslušné tvrdenie sa zamieta.

(33)

Vzhľadom na to, že neboli predložené ďalšie pripomienky, odôvodnenia 65 až 80 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

(34)

Nezistilo sa, že indický vyvážajúci výrobca, KEI Industries, používal AAS počas OP.

3.5.   Systém podpory vývozu kapitálového tovaru (ďalej len „EPCGS“, Export Promotion Capital Goods Scheme)

(35)

Podľa konečného zverejnenia predložil jeden indický vyvážajúci výrobca pripomienku týkajúcu sa chyby vo výpočte. Táto pripomienka bola čiastočne odôvodnená a zohľadnila sa vo výpočte sumy subvencie. Keďže celkové rozpätie subvencií pre túto spoločnosť bolo nižšie ako je úroveň de minimis už pred touto opravou, úpravou sa nemení konečná úroveň vyrovnávacieho cla tejto spoločnosti, ani sa ňou neovplyvňuje priemerné rozpätie subvencií vypočítané pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky alebo rozpätie subvencií pre celú krajinu.

(36)

Okrem uvedeného odôvodnenia 81 až 91 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

(37)

Zistilo sa, že indický vyvážajúci výrobca, KEI Industries, nečerpal výhody z EPCGS v OP v súvislosti s príslušným výrobkom.

3.6.   Systém vývozných úverov (ďalej len „ECS“, Export Credit Scheme)

(38)

Indická vláda namietala, že v odôvodnení 92 dočasného nariadenia Komisia nesprávne uviedla právny základ ECS. Indická vláda uviedla, že hlavný obežník (Master Circular) DBOD č. DIR(Exp.) BC 01/04.02.02/2007-2008 (ďalej len „MC 07-08“) a hlavný obežník DBOD č. DIR(Exp.) BC 09/04.02.02/2008-09 (ďalej len „MC 08-09“) boli aktualizované a právny základ pre ECS v rámci OP predstavovali hlavný obežník DBOD č. DIR(Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11 (ďalej len „MC 10-11“) a hlavný obežník DBOD č. DIR.(Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012 (ďalej len „MC 11-12“). Pripomienka indickej vlády je v tomto ohľade správna.

(39)

Indická vláda ďalej namietala, že ak by sa zohľadnil správny aktualizovaný právny základ, Komisia by musela zohľadniť skutočnosť, že maximálny strop úrokovej sadzby vzťahujúcej sa na vývozné úvery, ktorý zaviedla banka Reserve Bank of India (ďalej len „RBI“) ako povinný pre obchodné banky, prestal existovať pred OP, pokiaľ ide o vývozné úvery v rupiách. Z toho dôvodu tento systém v súvislosti s úvermi v rupiách už nemožno považovať za subvenciu. Prešetrovaním sa preukázalo, že uvedené dve spoločnosti zaradené do vzorky čerpali v praxi výhody z vývozných úverov od bánk v súkromnom vlastníctve s nižšími sadzbami, ako je referenčná sadzba stanovená Bank of India. Prešetrovaním sa neodhalilo komerčné opodstatnenie toho, prečo tieto banky v súkromnom vlastníctve poskytujú úvery za diskontované a evidentne stratové sadzby. Táto prax bánk v poskytovaní úverov by mohla naznačovať, že ešte dochádza k zapojeniu vlády. Prešetrovaním sa však nedospelo k dôkazom na takej úrovni, ktorá sa vyžaduje podľa pravidiel WTO na preukázanie pokračujúceho poverenia alebo riadenia obchodných bánk. Komisia sa preto rozhodla nepočítať výhodu z diskontovaných sadzieb za subvenciu v rámci tohto podsystému bez dostatočných dôkazov o riadení a/alebo finančnom príspevku indickej vlády.

(40)

Nakoniec indická vláda namietala, že najväčšou aktualizáciou hlavného obežníka – DBOD č. DIR(Exp.) BC. 06/04.02.002/2012-13 (ďalej len „MC 12-13“), ktorý nadobudol účinnosť dva mesiace po skončení OP, sa odstránili maximálne stropy úrokových sadzieb vývozných úverov aj so zreteľom na úvery v cudzej mene. S odvolaním sa na článok 15 ods. 1 základného antisubvenčného nariadenia indická vláda namieta, že v takom prípade by ani tento prvok systému vývozných úverov nemal byť predmetom vyrovnávacích opatrení, pretože vládne usmerňovanie bánk sa odstránilo. Napriek tomu, že predložený MC 12-13 obsahuje ustanovenie, ktorým sa obchodným bankám umožňuje slobodne určovať úrokové sadzby vývozných úverov v cudzej mene s účinnosťou od mája 2012, ako tvrdila indická vláda, takáto zmena pokynov RBI súkromným bankám počas prešetrovania by bola nedostatočná na vylúčenie tohto systému, pretože vládne usmerňovanie môže pokračovať neformálne, čo by muselo byť predmetom ďalšieho prešetrovania. Vzhľadom na uvedený záver o podsystéme týkajúcom sa vývozných úverov v rupiách sa však Komisia rozhodla nevyrovnávať v tejto fáze podsystém, pokiaľ ide o úvery v cudzej mene.

(41)

V súvislosti s uvedeným sa sadzby cla v príslušných prípadoch upravia.

3.7.   Systém orientovaný na trh (ďalej len „FMS“, Focus Market Scheme)

(42)

Podľa konečného zverejnenia predložila indická vláda pripomienky k FMS. Indická vláda argumentovala, že systém je geograficky prepojený s krajinami, ktoré nie sú súčasťou Únie a Únia naň teda nemôže uplatňovať vyrovnávacie opatrenia. Indická vláda však nedokázala spochybniť ani praktické uplatnenie systému ani to, že výhoda v rámci FMS sa môže použiť na príslušný výrobok, konkrétne skutočnosť, že úvery na clo v rámci FMS sa dajú voľne presunúť a môžu sa použiť na zaplatenie cla na následný dovoz akýchkoľvek vstupov alebo tovaru, vrátane kapitálového majetku. Toto tvrdenie sa musí zamietnuť, keďže prešetrením sa zistilo, že príslušný výrobok pri vývoze do Únie môže využívať aj využíva tento systém.

(43)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, odôvodnenia 101 až 111 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

(44)

Nezistilo sa, že indický vyvážajúci výrobca, KEI Industries, používal FMS počas OP.

3.8.   Systém jednotiek orientovaných na vývoz (ďalej len „EOUS“)

(45)

Podľa konečného zverejnenia jediný vyvážajúci výrobca, ktorého sa týkalo prešetrovanie a využíval EOUS, predložil pripomienky k tomuto systému. Spoločnosť tvrdila, že Komisia by mala použiť inú metódu na výpočet výhody, ktorú spoločnosť v rámci EOUS získala. Spoločnosť argumentovala, že k niektorým výhodám v rámci systému EOUS by sa malo pristupovať ako k prípustným systémom vrátenia cla v zmysle príloh II a III k základnému nariadeniu, a preto by nemali byť napadnuteľné.

(46)

Zistilo sa však, že bez ohľadu na použitú metódu výpočtu, by sadzba subvencovania neprekročila 0,95 %, čo znamená, že celkové subvenčné rozpätie pre túto spoločnosť by ostalo pod úrovňou de minimis. Nepovažovalo sa preto za potrebné v kontexte tohto prešetrovania ďalej toto tvrdenie analyzovať.

(47)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne iné pripomienky, odôvodnenie 112 dočasného nariadenia sa potvrdzuje.

(48)

Zistilo sa, že indický vyvážajúci výrobca, KEI Industries, nečerpal výhody z EOUS počas OP.

3.9.   Výška napadnuteľných subvencií

(49)

Podľa rozhodnutia nepočítať výhody v rámci ESC za subvencie, ako sa opisuje v odôvodneniach 38 až 41, a oprave výpočtu výhody EPCGS pre jednu zo spoločností ako sa opisuje v odôvodnení 35, sa sadzby cla tam, kde to bolo vhodné, upravili. Definitívne výšky napadnuteľných subvencií stanovené v súlade s ustanoveniami základného nariadenia vyjadrené ad valorem dosahujú teraz od 0,79 % do 3,72 %.

Schéma pomoci

Spoloč-nosť

Raajratna

Venus Group

Viraj

KEI

DEPBS (8)

0,58 %

0,93 %, 1,04 %, 1,32 %, 2,04 %

0,50 %

DDS (8)

0,61 %

1,14 %, 1,77 %, 1,68 %, 1,91 %

0,29 %

AAS (8)

2,43 %

0,15 %, 0 %, 0 %, 0 %

EPCGS (8)

0,09 %

0,02 %, 0 %, 0 %, 0 %

0,03 %

ECS (8)

FMS (8)

0,13 %, 0,71 %, 0,07 %, 0 %

EOU (8)

0,95 %

SPOLU

3,72 %

3,03 % (9)

0,98 % (10)

0,79 % (10)

(50)

Prepočítaný rozsah subvenčného rozpätia pre spolupracujúce spoločnosti nezahrnuté do vzorky je 3,41 %.

(51)

Prepočítané subvenčné rozpätie pre celú krajinu je 3,72 %.

4.   VÝROBNÉ ODVETVIE ÚNIE

4.1.   Výrobné odvetvie Únie

(52)

Niektorí používatelia spochybnili počet výrobcov v Únii, ktorý sa uvádza v odôvodení 116 dočasného nariadenia. Tvrdia, že počet výrobcov bol nesprávne posúdený a v skutočnosti je na trhu v Únii prítomných menej výrobcov.

(53)

Komisia upozorňuje, že uvedené tvrdenie nebolo odôvodnené a potvrdzuje, po overení informácií uvedených v odôvodnení 116 dočasného nariadenia, konkrétne že 27 výrobcov z Únie vyrábalo v Únii počas OP príslušný výrobok. Toto číslo sa určilo na základe podnetu, v súčasnej fáze a počas prešetrovania. Komisia sa obrátila na všetkých známych výrobcov z Únie a získala údaje, ktoré sa použili v súvislosti so súčasným prešetrovaním.

4.2.   Výroba v Únii a odber vzoriek výrobcov z Únie

(54)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky, odôvodnenia 117 až 119 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

5.   UJMA

5.1.   Spotreba v Únii

(55)

Niektorí používatelia tvrdili, že v analýzach ujmy sa nemali zohľadniť údaje týkajúce sa roku 2009, pretože finančná kríza, ktorá v tom roku nastala, mala narúšajúce účinky najmä na spotrebu v Únii. Ak by sa však rok 2009 vylúčil z analýzy, aj tak by ešte existoval rastúci trend pre spotrebu (+ 5 %), čo naznačuje zlepšujúci sa trh. Okrem toho, nepriaznivé účinky finančnej krízy sa uznali v odôvodnení 120 dočasného nariadenia, ale dospelo sa k záveru, že situácia na trhu sa zlepšila. Vzhľadom na to, že neboli predložené ďalšie pripomienky, odôvodnenie 120 dočasného nariadenia sa potvrdzuje.

5.2.   Dovoz z príslušnej krajiny do Únie

(56)

Subvenčné rozpätie stanovené pre KEI Industries sa nachádza pod hranicou de minimis stanovenou v článku 14 ods. 5 základného nariadenia (pozri odôvodnenie 49). Z toho dôvodu sa usudzuje, že tento vyvážajúci výrobca počas obdobia prešetrovania nečerpal výhody zo systémov subvencovania v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 3 ods. 2 základného nariadenia. V dôsledku toho boli jeho objemy dovozu vylúčené z objemu subvencovaného dovozu z Indie. Ďalší vyvážajúci výrobca, konkrétne Venus group, uviedol, že určité transakcie boli omylom počítané dvakrát. Komisia s vyvážajúcim výrobcom súhlasila, preto boli tieto transakcie odstránené z celkového objemu subvencovaného dovozu z Indie. Zodpovedajúcim spôsobom boli revidované objem, podiel na trhu a priemerná cena subvencovaného dovozu.

(57)

Objem a podiel subvencovaného dovozu:

 

2009

2010

2011

OP

Objem (v tonách)

11 620

20 038

25 326

24 415

Index (2009 = 100)

100

172

218

210

Podiel na trhu

8,8 %

10,7 %

12,9 %

12,4 %

Index (2009 = 100)

100

121

146

140

Zdroj:

Eurostat a vyplnené dotazníky

(58)

KEI Industries vyviezla počas OP obmedzené množstvá príslušného výrobku a uvedené transakcie Venus group takisto predstavovali obmedzené množstvá, preto odpočítanie týchto objemov dovozu z celkového objemu subvencovaného dovozu z Indie nevyústi do zmien týkajúcich sa trendov opísaných v odôvodneniach 123 a 124 dočasného nariadenia. Tieto odôvodnenia dočasného nariadenia sa preto potvrdzujú.

(59)

Priemerná cena subvencovaného dovozu:

 

2009

2010

2011

OP

Priemerná cena

(EUR/t)

2 419

2 856

3 311

3 259

Index (2009 = 100)

100

118

137

135

Zdroj:

Eurostat a vyplnené dotazníky

(60)

Ako sa objasnilo, KEI Industries vyvážala obmedzené množstvá počas OP a odstránenie určitých transakcií Venus group sa týkalo len obmedzených množstiev. Vylúčenie objemov vývozu spoločnosti KEI Industries a uvedených transakcií Venus group z celkového objemu subvencovaného dovozu z Indie preto nevyústi do významnej zmeny priemernej ceny subvencovaného dovozu z Indie alebo cenového podhodnotenia. Prepočítaná sadzba podhodnotenia je 11,7 %. V prípade zvyšku sa potvrdzujú závery vyvodené zo zistení opísaných v odôvodneniach 128 až 130 dočasného nariadenia.

(61)

V reakcii na konečné zverejnenie indická vláda argumentovala, že Komisia uplatnila zníženie pro rata subvencovaného dovozu len na objem dovozu spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, aby zohľadnila zistenia de minimis týkajúce sa KEI a odstránenie niektorých omylom dvakrát počítaných transakcií Venus group. Toto tvrdenie vychádza z nesprávneho pochopenia. Komisia uplatnila zníženie pro rata na celý objem dovozu, vrátane nespolupracujúcich dovozcov. Toto tvrdenie sa teda musí zamietnuť.

5.3.   Hospodárska situácia výrobného odvetvia Únie

(62)

Niektoré strany tvrdili, že výsledky, ktoré dosiahlo výrobné odvetvie Únie, by sa mali považovať za primerane kladné v súvislosti s celosvetovou hospodárskou krízou a že s výnimkou jedného ukazovateľa ujmy, konkrétne trhového podielu, žiadny iný ukazovateľ nenaznačoval, že by dochádzalo k ujme.

(63)

Jedna strana tvrdila, že priemerné cenové stropy výrobného odvetvia Únie sa zvýšili približne o 34 %, čo je oveľa viac ako ich výrobné náklady, ktoré sa za rovnaké obdobie zvýšili o 13 %. V tomto smere treba uviesť, že na začiatku posudzovaného obdobia, konkrétne v roku 2009, výrobné odvetvie Únie predávalo pod úrovňou výrobných nákladov a dokázalo predávať nad úrovňou výrobných nákladov až od roku 2011.

(64)

Z prešetrovania vyplynulo, že napriek tomu, že niektoré ukazovatele ujmy ako sú objemy výroby a využitie kapacít sa vyvíjali kladne alebo zostali stabilné ako zamestnanosť, niekoľko ďalších ukazovateľov týkajúcich sa finančnej situácie výrobného odvetvia Únie, konkrétne ziskovosť, peňažný tok, investície a návratnosť investícií, sa počas posudzovaného obdobia nevyvíjali uspokojivo. Zatiaľ čo sa ukazovateľ súvisiaci s investíciami v roku 2010 zlepšil, v roku 2011 a počas OP klesol pod úroveň číselných údajov z roku 2009. Aj keď je pravda, že návratnosť investícií sa od roku 2009 do roku 2011 zlepšila a dosiahla 6,7 %, počas OP opäť klesla na 0,8 %. Podobne sa ukazovatele týkajúce sa ziskovosti a peňažného toku zlepšovali do roku 2011, počas OP sa však začali zase zhoršovať. Z toho dôvodu možno dospieť k záveru, že výrobné odvetvie Únie sa po roku 2009 začalo zlepšovať, ale jeho oživenie sa následne spomalilo subvencovaným dovozom z Indie.

(65)

Na žiadosť zainteresovanej strany sa potvrdzuje, že úrovne zásob stanovené v odôvodnení 153 dočasného nariadenia sa týkali činnosti spoločností z Únie zaradených do vzorky.

(66)

Výrobné odvetvie Únie tvrdilo, že cieľová zisková marža 5 % stanovená v predbežnej fáze bola príliš nízka. Strana svoje tvrdenie dostatočne nepodložila. V odôvodnení 148 dočasného nariadenia sa objasňuje, že dôvody výberu tejto ziskovej marže a prešetrovanie neodhalili žiadne iné dôvody na jej zmenu. Z toho dôvodu sa zachováva cieľový zisk 5 % na účely konečných zistení.

(67)

Jeden vyvážajúci výrobca tvrdil, že ťažkosti výrobného odvetvia Únie sú zväčša zapríčinené štrukturálnymi problémami. Z toho dôvodu bola cieľová zisková marža 5 % takisto nerealistická.

(68)

Pripomína sa, že podľa judikatúry (11) je potrebné, aby inštitúcie stanovili ziskovú maržu, s ktorou by výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo opodstatnene počítať za normálnych podmienok hospodárskej súťaže v prípade neexistencie subvencovaného dovozu. V tomto prípade sa preukázalo, že nie je možné vykonať túto analýzu výrobného odvetvia Únie pre príslušný výrobok z týchto dôvodov. Dostupné informácie na výpočet ziskových marží príslušného výrobku sú k dispozícii až od roku 2007. V roku 2007 bola zisková marža 3,7 %; od roku 2008 bola z dôvodu finančnej a hospodárskej krízy záporná. Navrhovateľ tvrdil a prešetrovaním sa zistilo, že subvencovaný dovoz začal prúdiť na trh Únie od roku 2007, keď sa objem dovozu zvýšil zo 17 727 ton v roku 2006 na 24 811,3 tony. Z toho dôvodu inštitúcie stanovili cieľové ziskové marže na základe skutočných ziskov zaznamenaných v iných oblastiach oceliarskeho priemyslu, ktoré netrpeli z dôvodu dumpingového a subvencovaného dovozu (12).

5.4.   Záver o ujme

(69)

Komisia preto dospela k záveru, že výrobné odvetvie Únie utrpelo počas OP značnú ujmu.

6.   PRÍČINNÁ SÚVISLOSŤ

6.1.   Účinok subvencovaných dovozov

(70)

Jeden vyvážajúci výrobca tvrdil, že v dočasnom nariadení sa nezohľadnilo, že výrobné odvetvie Únie mohlo mať prospech zo zvýšenia spotreby od roku 2009 a že Komisia sa nemôže domnievať, že výrobné odvetvie Únie si bude schopné udržať svoj trhový podiel na neurčito.

(71)

V reakcii na tieto tvrdenia treba uviesť, že prešetrovaním sa odhalilo, že trhový podiel subvencovaného dovozu z Indie rástol vyšším tempom ako spotreba na trhu Únie. Objem indického subvencovaného dovozu sa zvýšil o 110 %, zatiaľ čo spotreba sa za rovnaké obdobie zvýšila o 50 %. Prešetrením sa okrem toho ukázalo aj to, že počas rovnakého obdobia bola priemerná indická cena neustále nižšia ako priemerná cena výrobného odvetvia Únie a počas OP podhodnotila priemernú cenu výrobného odvetvia Únie o 11,7 %. V dôsledku toho síce výrobné odvetvie Únie skutočne malo do istej miery výhody zo zvýšenej spotreby a dokázalo aj zvýšiť svoj objem predaja o 40 %, nemohlo si však udržať svoj trhový podiel tak, ako by sa dalo očakávať za zlepšených trhových podmienok a so zreteľom na voľnú výrobnú kapacitu výrobného odvetvia Únie.

6.2.   Vplyv ostatných faktorov

6.2.1.   Nesubvencovaný dovoz

(72)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že je potrebné znovu posúdiť vplyv nesubvencovaného dovozu vzhľadom na skutočnosť, že KEI Industries získala de minimis rozpätie subvencií a na skutočnosť, že niektoré transakcie Venus group sa z analýzy odstránili, pretože boli omylom počítané dvakrát. Argumentovali tiež, že dané ceny nesubvencovaného dovozu boli nižšie, ako ceny subvencovaného dovozu.

(73)

Tabuľka ukazuje vývoj objemu nesubvencovaného vývozu a ceny počas príslušného obdobia. Ich objem predstavoval približne tretinu indického vývozu počas OP a sledoval rovnaký trend ako subvencovaný dovoz.

 

2009

2010

2011

OP

Objem (v tonách)

5 227

9 015

11 394

10 938

Objem (Index)

100

172

218

210

Priemerná cena (EUR/t)

2 268

2 678

3 105

3 056

Priemerná cena (Index)

100

118

137

135

Zdroj:

Odpovede na dotazník a Eurostat

(74)

Konštatovanie, že ceny nesubvencovaného dovozu boli nižšie ako ceny subvencovaného dovozu, je teda správne. Objem nesubvencovaného dovozu však predstavuje len tretinu objemu subvencovaného dovozu. Ujma spôsobená nesubvencovaným dovozom teda neprerušuje príčinnú súvislosť medzi subvencovaným dovozom z Indie a nespôsobuje materiálnu ujmu výrobnému odvetviu Únie počas OP.

6.2.2.   Dovoz z tretích krajín

(75)

Jeden indický vyvážajúci výrobca a indická vláda zopakovali tvrdenie, že do prešetrovania mala byť zaradená Čínska ľudová republika a že vplyv, ktorý mal dovoz z Čínskej ľudovej republiky na trh Únie a výrobné odvetvie Únie, sa podcenil.

(76)

Ako sa uvádza v odôvodnení 170 dočasného nariadenia, ani vo fáze začatia konania a ani v konečnej fáze neexistuje žiadny dôkaz o subvencovaní, ktorým by sa mohlo odôvodniť začatie antisubvenčného prešetrovania dovozu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. Tvrdenie, že Čínska ľudová republika by sa mala zahrnúť do rozsahu prešetrovania, je preto neopodstatnené a zamieta sa.

(77)

Dovoz z Čínskej ľudovej republiky však vykázal rastúci trend počas posudzovaného obdobia a dosiahol v OP trhový podiel 8,3 %, ako sa uvádza v odôvodnení 168 dočasného nariadenia. Okrem toho čínske dovozné ceny boli nižšie ako ceny výrobného odvetvia Únie a ceny indických vyvážajúcich výrobcov na trhu Únie. Z toho dôvodu sa ďalej prešetrovalo, či dovoz z Čínskej ľudovej republiky mohol prispieť k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie, a prerušiť príčinnú súvislosť medzi uvedenou ujmou a indickým subvencovaným dovozom.

(78)

Z dostupných informácií v predbežnej fáze vyplynulo, že sortiment výrobkov čínskeho dovozu bol odlišný a že sortimenty, kde boli čínske výrobky prítomné, boli v porovnaní s výrobkami predávanými výrobným odvetvím Únie alebo aj výrobkami s pôvodom v Indii, ktoré sa predávali na trhu Únie, odlišné.

(79)

Po uverejnení dočasného opatrenia boli Komisii doručené viaceré podnety poukazujúce na možnosť, že čínske nízke ceny dovozu počas OP mohli prerušiť príčinnú súvislosť medzi dotovaným indickým dovozom a spôsobiť materiálnu ujmu výrobnému odvetviu Únie.

(80)

Z analýzy vykonanej na základe štatistík o dovoze, ktorá sa týkala dvoch číselných znakov KN v rámci prešetrovania, vyplynulo, že 29 % čínskeho dovozu sa uskutočnilo pre menej náročný trh (pod číselným znakom KN 7223 00 99). Týmto sa čiastočne objasňuje, prečo sú čínske ceny v priemere nižšie ako ceny výrobného odvetvia Únie alebo ceny indických vyvážajúcich výrobcov. Zo štatistiky pre číselný znak KN 7223 00 99 takisto vyplynulo, že zákazníci čínskych výrobcov boli sústredení v Spojenom kráľovstve, v ktorom v zásade nebolo prítomné výrobné odvetvie Únie.

Priemerná cena

(EUR/t)

2009

2010

2011

OP

72 230 019

2 974

3 286

3 436

2 995

72 230 099

765

1 458

1 472

1 320

Zdroj:

Eurostat

(81)

Pokiaľ ide o číselný znak KN 7223 00 19, z analýz vykonaných na základe PCN vyplynulo, že výrobné odvetvie Únie, ako aj indickí výrobcovia, súťažili najmä v náročnejšej oblasti trhu, v ktorej mohli byť ceny až štyrikrát vyššie ako ceny v menej náročnej oblasti trhu v rámci rovnakého KN (13). Z prešetrovania takisto vyplynulo, že všeobecne sa cenové odchýlky spájajú s druhom výrobku a obsahom niklu. Z prešetrovania ďalej vyplynulo, že čínski vývozcovia na trhu v Únii predávajú prevažne druhy výrobku s nižšou kvalitou, ktoré patria pod uvedený číselný znak KN. Sortiment výrobkov sa preto stal prevládajúcim faktorom vo vyhodnocovaní čínskeho dovozu.

(82)

Pokiaľ ide o cenovú úroveň dovozu z Čínskej ľudovej republiky je potrebné upozorniť, že od roku 2009 do OP zostala priemerná cena čínskeho dovozu nad úrovňou dotovaných cien indických vyvážajúcich výrobcov ako to vyplýva z tejto tabuľky priemernej ceny dotovaného indického dovozu, ktorý patrí do číselného znaku KN 7223 00 19.

Priemerná cena

(EUR/t)

2009

2010

2011

OP

OP + 1

73 320 019

2 974

3 286

3 436

2 995

3 093

Zdroj:

Eurostat

(83)

V OP klesla priemerná čínska dovozná cena po prvýkrát pod indickú dovoznú cenu subvencovaného dovozu. Zistilo sa však, že ide len o dočasný jav, pretože rok po OP čínske ceny rástli a boli opäť vyššie ako indické ceny.

(84)

Okrem toho porovnanie objemov dovozu z Indie a Čínskej ľudovej republiky vykázalo, že v ktoromkoľvek okamihu počas posudzovaného obdobia a najmä počas OP bol dovoz z Čínskej ľudovej republiky na oveľa nižších úrovniach ako dovoz z Indie. Objemy dovozu z Čínskej ľudovej republiky dosiahli v zásade menej ako polovicu celkového dovozu z Indie.

(85)

Na základe uvedeného sa potvrdilo, že významný podiel čínskeho dovozu počas OP je odlišný od sortimentu výrobkov výrobného odvetvia Únie a že akákoľvek priama hospodárska súťaž s výrobkami vyrábanými a predávanými výrobným odvetvím Únie je obmedzená.

(86)

Dovoz z Čínskej ľudovej republiky preto nemohol ovplyvniť situáciu výrobného odvetvia Únie v takom rozsahu, aby sa prerušila príčinná súvislosť medzi subvencovaným dovozom z Indie a ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Únie. Odôvodnenie 168 dočasného nariadenia sa teda potvrdzuje.

6.2.3.   Konkurencia zo strany ostatných výrobcov v Únii

(87)

Jedna strana tvrdila, že zlé finančné výsledky výrobcov v Únii mohli byť spôsobené hospodárskou súťažou iných výrobcov v Únii, ktorí neboli navrhovateľmi alebo ktorí nevyjadrili podporu prešetrovaniu pri začatí tohto konania.

(88)

Trhový podiel ostatných výrobcov v Únii sa vyvíjal takto:

 

2009

2010

2011

OP

Objem (v tonách)

34 926

55 740

55 124

55 124

Index (2009 = 100)

100

160

158

158

Trhový podiel ostatných výrobcov z Únie

26,6 %

29,8 %

28,1 %

27,9 %

Zdroj:

Podnet

(89)

Výrobcovia z Únie, ktorí neboli navrhovateľmi a ktorí osobitne nevyjadrili podporu prešetrovaniu, tvorili 44 % celkových tržieb v Únii uvedených v odôvodnení 139 dočasného nariadenia. Ich objem tržieb sa zvýšil o 58 % z odhadovaných 34 926 ton v roku 2009 na 55 124 ton počas posudzovaného obdobia. Takýto rast je však pomerne mierny v porovnaní s rastom subvencovaného dovozu z Indie za rovnaké obdobie (+ 110 %). Okrem toho trhový podiel uvedených výrobcov z Únie zostal počas posudzovaného obdobia pomerne stabilný a nezistil sa žiadny náznak toho, že by ich ceny boli nižšie ako ceny výrobcov z Únie zaradených do vzorky. Dospelo sa preto k záveru, že ich tržby na trhu Únie neprispeli k ujme spôsobenej výrobnému odvetviu Únie.

6.3.   Záver o príčinnej súvislosti

(90)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky, odôvodnenia 176 až 179 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

7.   ZÁUJEM ÚNIE

7.1.   Všeobecné úvahy

(91)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky, odôvodnenie 180 dočasného nariadenia sa potvrdzuje.

7.2.   Záujem výrobného odvetvia Únie

(92)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky, odôvodnenia 181 až 188 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

7.3.   Záujem používateľov

(93)

Po uložení dočasných opatrení sa sedem používateľov a jedno združenie používateľov obrátilo na Komisiu a prejavili záujem o spoluprácu na prešetrovaní. Na základe ich žiadosti im boli v apríli 2013 zaslané dotazníky. Len dvaja používatelia však predložili úplne vyplnený dotazník a celkovo predstavovali spolupracujúci používatelia 12 % celkového dovozu z Indie počas OP a 2,5 % celkovej spotreby Únie. Ekonomický vplyv opatrení na používateľov bol znovu posúdený na základe nových dostupných údajov z vyplnených dotazníkov a dvaja používatelia boli navštívení na účel overenia poskytnutých informácií.

(94)

Používatelia tvrdili, že úroveň ziskovosti 9 % uvedená v odôvodnení 191 dočasného nariadenia je príliš vysoká a nie je pre odvetvie používateľov reprezentatívna. Po prijatí ďalších vyplnených dotazníkov bola priemerná ziskovosť všetkých spolupracujúcich používateľov prepočítaná a stanovená na úrovni 2 % z obratu.

(95)

Takisto sa zistilo, že pokiaľ ide o spolupracujúcich používateľov, nákupy z Indie tvorili priemerne 44 % celkových nákupov príslušného výrobku a že India predstavovala výhradný zdroj zásobovania pre dvoch spolupracujúcich používateľov. Počas OP predstavoval obrat výrobku zahŕňajúceho príslušný výrobok priemerne 14 % obratu spolupracujúcich používateľov.

(96)

Za predpokladu, že by došlo k najhoršiemu možnému scenáru pre trh Únie, t. j. že potenciálne zvýšenie ceny by sa nemohlo preniesť na distribučný reťazec a že používatelia by naďalej nakupovali z Indie v predošlých objemoch, vplyv cla na ziskovosť používateľov z činností s použitím alebo zahrnutím príslušného výrobku by znamenal priemerné zníženie o 0,25 percentuálneho bodu na 1,75 %.

(97)

Komisia uznáva, že vplyv bude dôležitejší na individuálnej úrovni pre používateľov, pre ktorých je zdrojom celého dovozu dovoz z Indie. Ich počet je však pomerne nízky (dvaja zo spolupracujúcich používateľov). Okrem toho majú možnosť, za predpokladu, že indický výrobca spolupracuje, požadovať vrátenie cla podľa článku 21 základného nariadenia, ak sú splnené všetky podmienky pre takéto vrátenie.

(98)

Niektorí používatelia zopakovali obavu, že opatrenia by zasiahli určitý druh drôtov, ktoré sa v Európe nevyrábajú, konkrétne druhy zahrnuté do takzvanej série 200, ktorá je opísaná v odôvodnení 194 dočasného nariadenia. Podľa používateľov neexistujúca výroba v Únii je spôsobená nízkym dopytom a špecifickosťou výrobného procesu.

(99)

Z prešetrovania však vyplynulo, že takéto druhy drôtov z nehrdzavejúcej ocele výrobné odvetvie Únie vyrába a predstavuje na trhu Únie malý podiel. Pre používateľov z krajín, na ktoré sa nevzťahujú antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia, sú k dispozícii aj alternatívne zdroje dodávok. Dvaja indickí vyvážajúci vývozcovia okrem toho dostali sadzbu vyrovnávacieho cla 0 %, preto nebude mať uloženie opatrení významné účinky na dodávky od nich. Okrem toho na rovnaké účely je možné použiť iné druhy drôtov z nehrdzavejúcej ocele. Z toho dôvodu nemôže mať uloženie opatrení významný vplyv na trh Únie alebo na týchto používateľov. Toto tvrdenie sa preto zamieta.

(100)

Niektorí používatelia upozornili na dlhý čas dodania pre podobný výrobok od výrobcov z Únie v porovnaní s časom dodania príslušného výrobku z Indie. Možnosť obchodníkov naskladňovať výrobky a mať ich rýchlo k dispozícii však nevyvracia skutkový dôkaz o negatívnych vplyvoch subvencovaného dovozu. Tento argument sa preto musí zamietnuť.

(101)

So zohľadnením uvedeného platí, že aj keď niektorí používatelia budú pravdepodobne viac ako iní nepriaznivo ovplyvnení opatreniami týkajúcimi sa dovozu z Indie, usudzuje sa, že celkovo bude mať trh Únie prospech z uloženia opatrení. Konkrétne sa usudzuje, že obnovenie podmienok spravodlivého obchodu na trhu Únie by výrobnému odvetviu Únie umožnilo prepojiť ceny s výrobnými nákladmi, udržať výrobu a zamestnanosť, získať späť predtým stratený trhový podiel a využívať výhody zo zvýšených úspor z rozsahu. Tak by výrobné odvetvie mohlo dosiahnuť primerané ziskového rozpätie, ktoré by mu umožnilo strednodobo i dlhodobo účinne fungovať. Zároveň sa v odvetví zlepší celková finančná situácia. Okrem toho sa prešetrovaním zistilo, že opatrenia budú mať celkovo obmedzený vplyv na používateľov a neprepojených dovozcov. Dospelo sa preto k záveru, že celkový prospech opatrení zrejme prevažuje nad vplyvom na používateľov príslušného výrobku na trhu Únie.

7.4.   Záujem neprepojených dovozcov

(102)

Vzhľadom na to, že neboli predložené pripomienky, odôvodnenia 197 až 199 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

7.5.   Záver týkajúci sa záujmu Únie

(103)

Vzhľadom na uvedené sa potvrdzuje posúdenie v odôvodneniach 200 a 201 dočasného nariadenia.

8.   KONEČNÉ VYROVNÁVACIE OPATRENIA

8.1.   Úroveň odstránenia ujmy

(104)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky, odôvodnenia 203 až 206 dočasného nariadenia sa potvrdzujú.

8.2.   Záver o úrovni odstránenia ujmy

(105)

Pre KEI Industries nebolo vypočítané individuálne rozpätie ujmy, pretože konečné subvenčné rozpätie tejto spoločnosti bolo na úrovni de minimis, ako sa uvádza v odôvodnení 49.

(106)

Metodika použitá v dočasnom nariadení sa týmto potvrdzuje.

8.3.   Konečné opatrenia

(107)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v súlade s článkom 15 ods. 1 základného nariadenia by sa malo konečné vyrovnávacie clo uložiť na úrovni dostatočnej na odstránenie ujmy spôsobenej subvencovaným dovozom tak, aby neprekročilo výšku zisteného subvenčného rozpätia.

(108)

Sadzby vyrovnávacieho cla sa preto stanovili na základe porovnania rozpätí ujmy a subvenčných rozpätí. Navrhované sadzby vyrovnávacieho cla sú teda takéto:

Spoločnosť

Subvenčné rozpätie

Rozpätie ujmy

Sadzba vyrovnávacieho cla

Raajratna Metal Industries

3,7 %

17,2 %

3,7 %

Venus group

3,0 %

23,4 %

3,0 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

0,9 %

neuvádza sa

0,0 %

KEI Industries Limited

0,7 %

neuvádza sa

0,0 %

Spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky

3,4 %

19,3 %

3,4 %

Všetky ostatné spoločnosti

3,7 %

23,4 %

3,7 %

(109)

Sadzby vyrovnávacieho cla pre jednotlivé spoločnosti uvedené v tomto pracovnom dokumente sa stanovili na základe zistení tohto prešetrovania. Odráža sa v nich preto situácia, ktorá bola zistená v súvislosti s týmito spoločnosťami počas daného prešetrovania. Tieto colné sadzby (na rozdiel od celoštátneho cla platného pre „všetky ostatné spoločnosti“) sa teda dajú uplatňovať výlučne na dovoz výrobkov s pôvodom v Indii, ktoré vyrábajú uvedené konkrétne právnické osoby. Na dovážané výrobky vyrábané akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá sa osobitne neuvádza v normatívnej časti tohto pracovného dokumentu vrátane subjektov prepojených s osobitne uvedenými spoločnosťami, sa tieto sadzby nevzťahujú a tieto výrobky podliehajú colnej sadzbe uplatniteľnej na „všetky iné spoločnosti“.

(110)

Každú žiadosť o uplatňovanie sadzieb vyrovnávacieho cla pre jednotlivé spoločnosti (napr. po zmene názvu subjektu alebo po zriadení nových výrobných alebo predajných subjektov) treba bezodkladne adresovať Komisii (14) spolu so všetkými náležitými informáciami, najmä pokiaľ ide o všetky zmeny v činnostiach spoločnosti, ktoré súvisia s výrobou, domácim predajom a vývozným predajom, napríklad v súvislosti so zmenou názvu alebo so zmenou výrobných alebo predajných subjektov. Ak je to vhodné, toto nariadenie, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo, sa zodpovedajúcim spôsobom zmení prostredníctvom aktualizácie zoznamu spoločností, na ktoré sa vzťahujú individuálne colné sadzby.

8.4.   Konečný výber dočasného vyrovnávacieho cla

(111)

Vzhľadom na rozsah zisteného subvenčného rozpätia a vzhľadom na úroveň ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Únie sa považuje za potrebné, aby sa s konečnou platnosťou vybrali sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného vyrovnávacieho cla uloženého dočasným nariadením v rozsahu sumy uloženého konečného cla,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz drôtu z nehrdzavejúcej ocele obsahujúceho v hmotnosti:

i)

2,5 % alebo viac niklu okrem drôtu obsahujúceho v hmotnosti 28 % alebo viac, ale maximálne 31 % niklu a 20 % alebo viac, ale maximálne 22 % chrómu;

ii)

menej ako 2,5 % niklu okrem drôtu obsahujúceho v hmotnosti 13 % alebo viac, ale maximálne 25 % chrómu a 3,5 % alebo viac, ale maximálne 6 % hliníka,

ktorý je v súčasnosti zatriedený pod číselné znaky KN 7223 00 19 a 7223 00 99 a s pôvodom v Indii.

2.   Sadzba konečného vyrovnávacieho cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Únie pred preclením je pre výrobok opísaný v odseku 1 a vyrábaný uvedenými spoločnosťami takáto:

Spoločnosť

Clo (v %)

Doplnkový kód TARIC

Raajratna Metal Industries, Ahmadábád, Gudžarát

3,7

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Bombaj, Maháraštra

3,0

B776

Precision Metals, Bombaj, Maháraštra

3,0

B777

Hindustan Inox Ltd., Bombaj, Maháraštra

3,0

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Bombaj, Maháraštra

3,0

B779

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maháraštra

0,0

B780

KEI Industries Limited, Nové Dillí

0,0

B925

Spoločnosti uvedené v prílohe

3,4

 

Všetky ostatné spoločnosti

3,7

B999

3.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

Sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného vyrovnávacieho cla uloženého podľa nariadenia (EÚ) č. 419/2013 na dovoz drôtu z nehrdzavejúcej ocele obsahujúci v hmotnosti:

i)

2,5 % alebo viac niklu okrem drôtu obsahujúceho v hmotnosti 28 % alebo viac, ale maximálne 31 % niklu a 20 % alebo viac, ale maximálne 22 % chrómu;

ii)

menej ako 2,5 % niklu okrem drôtu obsahujúceho v hmotnosti 13 % alebo viac, ale maximálne 25 % chrómu a 3,5 % alebo viac, ale maximálne 6 % hliníka,

ktorý je v súčasnosti zatriedený pod číselné znaky KN 7223 00 19 a 7223 00 99 a s pôvodom v Indii,

sa s konečnou platnosťou vyberajú. Sumy zabezpečené nad rámec sadzieb konečného vyrovnávacieho cla sa uvoľňujú.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. septembra 2013

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 419/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa ukladá dočasné vyrovnávacie clo na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

(Ú. v. EÚ L 126, 8.5.2013, s. 19).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 418/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých drôtov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

(Ú. v. EÚ L 126, 8.5.2013, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ C 240, 10.8.2012, s. 6.

(5)  Rozsudok Súdneho dvora z 18. apríla 2013, Steinel Vertrieb, C-595/11, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 44.

(6)  Rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. septembra 1997, Shanghai Bicycle/Rada, T-170/94, Zb. s. II-1383, bod 64.

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51).

(8)  Subvencie označené znakom sú vývozné subvencie.

(9)  Celkové subvenčné rozpätie na základe konsolidovaného výpočtu pre Venus Group.

(10)  de minimis

(11)  Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. októbra 1999, European Fertilizer Manufacturer’s Association (EFMA)/Rada, T-210/95, Zb. s. II-3291, bod 60.

(12)  Nariadenie Rady (ES) č. 383/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých predpínacích a dodatočne napínacích drôtov a splietaných laniek z nelegovanej ocele (PSC drôty a splietané lanká) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 118, 13.5.2009, s 1); nariadenie Komisie (EÚ) č. 1071/2012 zo 14. novembra 2012, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku (Ú. v. EÚ L 318, 15.11.2012, s 10); nariadenie Komisie (EÚ) č. 845/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s 33).

(13)  Konštatuje sa však, že výrobné odvetvie Únie, ako aj indickí vyvážajúci výrobcovia, sú takisto prítomní v nižšom segmente trhu, aj keď v menšej miere.

(14)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod, Riaditeľstvo H, 1049 Brusel, BELGICKO.


PRÍLOHA

INDICKÍ SPOLUPRACUJÚCI VYVÁŽAJÚCI VÝROBCOVIA NEZARADENÍ DO VZORKY

Obchodné meno spoločnosti

Mesto

Doplnkový kód TARIC

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, okres Satara, Maháraštra

B781

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Bombaj, Maháraštra

B781

Bhansali Stainless Wire

Bombaj, Maháraštra

B781

Chandan Steel

Bombaj, Maháraštra

B781

Drawmet Wires

Bhiwadi, Radžastán

B781

Garg Inox Ltd.

Bahadurgarh, Harijána

B931

Jyoti Steel Industries Ltd.

Bombaj, Maháraštra

B781

Macro Bars and Wires

Bombaj, Maháraštra

B932

Mukand Ltd.

Thane

B781

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Bombaj, Maháraštra

B933

Panchmahal Steel Ltd.

okres Pančmahál, Gudžarát

B781


Top