EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0377

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 377/2013/EÚ z  24. apríla 2013 o dočasnej výnimke zo smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve Text s významom pre EHP

OJ L 113, 25.4.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 186 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/377(1)/oj

25.4.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 113/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 377/2013/EÚ

z 24. apríla 2013

o dočasnej výnimke zo smernice 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EUROPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Odvetvie leteckej dopravy má výrazný medzinárodný charakter. Globálny prístup k riešeniu rýchlo rastúcich emisií z medzinárodnej leteckej dopravy by bol preto preferovaným a najúčinnejším spôsobom zníženia emisií z leteckej dopravy.

(2)

Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (UNFCCC) vyžaduje, aby všetky zmluvné strany vypracovali a zaviedli vnútroštátne a v prípade potreby aj regionálne programy obsahujúce opatrenia na zmiernenie zmeny klímy.

(3)

Únia je odhodlaná znížiť svoje emisie CO2 vrátane emisií pochádzajúcich z leteckej dopravy. Všetky odvetvia hospodárstva by mali prispievať k dosiahnutiu týchto znížení emisií.

(4)

Vyjednanie všetkých dohôd Únie s tretími krajinami v oblasti leteckej dopravy by sa malo zameriavať na zabezpečenie flexibility Únie, aby mohla konať v otázkach životného prostredia, vrátane opatrení na zmiernenie vplyvu leteckej dopravy na zmenu klímy.

(5)

Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) dosiahla pokrok v snahe prijať na svojom 38. zasadnutí zhromaždenia, ktoré sa bude konať od 24. septembra do 4. októbra 2013 globálny rámec politiky znižovania emisií, ktorý uľahčí uplatňovanie trhových opatrení na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy, ako aj v snahe vypracovať globálne trhové opatrenie („MBM“). Takýto rámec politiky znižovania emisií by mohol byť významným príspevkom k zníženiu národných, regionálnych a globálnych emisií CO2.

(6)

S cieľom uľahčiť a stimulovať pokrok je žiaduce odložiť presadzovanie požiadaviek, ktoré sa uplatňujú pred konaním 38. zasadnutia zhromaždenia ICAO a týkajú sa príletov na letiská a odletov z letísk krajín mimo Únie, ktoré nie sú členmi Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), závislých území a území štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo krajín, ktoré podpísali zmluvu o pristúpení s Úniou. Nemali by sa preto prijať opatrenia proti prevádzkovateľom lietadiel v súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (3) na nahlasovanie overených emisií pre kalendárne roky 2010, 2011 a 2012, ako aj na zodpovedajúce odovzdávanie kvót na rok 2012 z letov s príletom do takýchto letísk a letov s odletom z nich. Prevádzkovatelia lietadiel, ktorí chcú aj naďalej plniť tieto požiadavky, by mali mať možnosť tak urobiť.

(7)

S cieľom predísť narušeniu hospodárskej súťaže by sa výnimka stanovená týmto rozhodnutím mala uplatňovať len v súvislosti s prevádzkovateľmi lietadiel, ktorí buď nezískali bezplatné kvóty, alebo ktorí vrátili všetky bezplatné kvóty, ktoré boli vydané v súvislosti s takýmito činnosťami, ku ktorým došlo v roku 2012. Z rovnakého dôvodu by sa tieto kvóty nemali zohľadňovať na účely výpočtu nárokov na použitie medzinárodných kreditov v rámci smernice 2003/87/ES.

(8)

Kvóty v leteckej doprave na rok 2012, ktoré takíto prevádzkovatelia lietadiel nezískajú alebo vrátia, by sa mali stiahnuť z obehu zrušením. Počet kvót v leteckej doprave, s ktorými sa bude obchodovať formou aukcie, by sa mal upraviť v dôsledku vykonávania tohto rozhodnutia s cieľom zabezpečiť súlad s článkom 3d ods. 1 smernice 2003/87/ES.

(9)

Výnimka stanovená týmto rozhodnutím by nemala ovplyvňovať environmentálnu integritu a nadradený cieľ právnych predpisov Únie týkajúcich sa zmeny klímy, a nemala by viesť ani k narušeniu hospodárskej súťaže. Na ochranu nadradeného cieľa smernice 2003/87/ES, ktorý je súčasťou právneho rámca Únie na dosiahnutie jej nezávislého záväzku znížiť do roku 2020 emisie o 20 % pod úroveň z roku 1990, by sa preto uvedená smernica mala naďalej uplatňovať na lety s odletom z letísk na území členského štátu, alebo na lety s príletom do nich, ako aj na lety s príletom do letísk v niektorých úzko spojených alebo pridružených oblastiach alebo krajinách mimo Únie, alebo na lety s odletom z nich.

(10)

Výnimka stanovená týmto rozhodnutím sa týka len leteckých emisií za rok 2012. Skupina ICAO na vysokej úrovni o medzinárodnom letectve a zmene klímy (HGCC) bola vytvorená na usmerňovanie vývoja rámca trhových opatrení, vyhodnocovanie realizovateľnosti možností globálneho rámca trhových opatrení a identifikáciu súboru technologických a prevádzkových opatrení. Túto výnimku stanovila Únia na uľahčenie dohody na 38. zasadnutí zhromaždenia ICAO o realistickom harmonograme na vypracovanie globálneho trhového opatrenia presahujúceho 38. zasadnutie zhromaždenia ICAO a rámci na uľahčenie komplexného uplatňovania vnútroštátnych a regionálnych trhových opatrení v oblasti medzinárodnej leteckej dopravy, a to ešte pred začatím uplatňovania celosvetového trhového opatrenia. Na tomto základe by sa mohlo uvažovať o ďalších krokoch s cieľom uľahčiť optimálnu interakciu medzi každým takýmto výsledkom a systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii. Komisia by v tejto súvislosti mala pri posudzovaní potreby ďalšej činnosti brať do úvahy aj možný vplyv na vnútroeurópsku leteckú dopravu s cieľom zabrániť akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže.

(11)

Komisia by mala Európskemu parlamentu predložiť úplnú správu o pokroku, ktorý sa dosiahne na 38. zasadnutí zhromaždenia ICAO a v prípade potreby by mala promptne navrhnúť opatrenia v súlade s výsledkami.

(12)

Je nevyhnutné zabezpečiť právnu istotu pre prevádzkovateľov lietadiel a vnútroštátne orgány vzhľadom na termín odovzdania, ktorým je 30. apríl 2013, ako sa uvádza v smernici 2003/87/ES. Toto rozhodnutie by sa preto malo začať uplatňovať dňom jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 16 smernice 2003/87/ES neprijmú členské štáty opatrenia proti prevádzkovateľom lietadiel v súvislosti s požiadavkami stanovenými v článku 12 ods. 2a a článku 14 ods. 3 tejto smernice na kalendárne roky 2010, 2011 a 2012 v súvislosti s príletmi do letísk a odletmi z letísk v krajinách mimo Únie, ktoré nie sú členmi EZVO, závislými územiami a územiami štátov EHP alebo krajinami, ktoré s Úniou podpísali zmluvu o pristúpení, v prípade, ak takýmto prevádzkovateľom lietadiel neboli v súvislosti s takouto činnosťou, pokiaľ ide o rok 2012, vydané bezplatné kvóty, alebo v prípade, že im takéto kvóty boli vydané, vrátili do tridsiatich dní od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia členským štátom na zrušenie množstvo kvót v leteckej doprave na rok 2012, ktoré zodpovedá podielu overených tonokilometrov tejto činnosti v referenčnom roku 2010.

Článok 2

1.   Členské štáty zrušia všetky kvóty v leteckej doprave na rok 2012, ktoré buď neboli vydané, alebo ktoré im v prípade, že boli vydané, boli vrátené, v súvislosti s letmi s príletom do letísk uvedených v článku 1 a letmi s odletom z nich.

2.   Pokiaľ ide o zrušenie uvedené v odseku 1, členské štáty obchodujú formou aukcie so zníženým počtom kvót v leteckej doprave na rok 2012. Toto zníženie je úmerné nižšiemu počtu celkových kvót v leteckej doprave, ktoré sú v obehu. Pokiaľ obchodovanie formou aukcie so zníženým počtom týchto kvót úspešne neprebehne do 1. mája 2013, členské štáty zodpovedajúcim spôsobom upravia počet kvót v leteckej doprave, s ktorými sa bude obchodovať formou aukcie v roku 2013.

Článok 3

Kvóty v leteckej doprave zrušené podľa článku 2 sa nezohľadňujú na účely výpočtu nárokov na použitie medzinárodných kreditov v rámci smernice 2003/87/ES.

Článok 4

Komisia vydá usmernenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia.

Článok 5

Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o pokroku pri rokovaniach s ICAO a predkladá im úplnú správu o výsledkoch dosiahnutých na 38. zasadnutí zhromaždenia ICAO.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 24. apríla 2013.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. apríla 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Stanovisko z 13. februára 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013.

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.


Vyhlásenie Komisie

Komisia pripomína, že podľa článku 3 písm. d) smernice 2003/87/ES by sa príjmy získané z obchodovania s kvótami pre leteckú dopravu formou aukcie mali použiť na riešenie zmeny klímy v EÚ a tretích krajinách. Okrem iného by sa mali zamerať na opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov, na prispôsobenie sa vplyvom zmeny klímy v EÚ a tretích krajinách, najmä rozvojových krajinách, na financovanie výskumu a vývoja zameraného na zmiernenie a adaptáciu, a to najmä v oblasti letectva a leteckej dopravy, na zníženie emisií prostredníctvom dopravy s nízkou úrovňou emisií a na pokrytie nákladov na správu systému Spoločenstva. Výnosy z obchodovania formou aukcie by sa mali využívať tiež na financovanie príspevkov do Fondu globálnej energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie, ktoré zabránia odlesňovaniu.

Komisia poznamenáva, že členské štáty jej majú podávať správy o opatreniach prijatých podľa článku 3 písm. d) smernice 2003/87/ES o použití príjmov získaných z obchodovania s kvótami pre leteckú dopravu formou aukcií. Osobitné ustanovenia o obsahu týchto správ sa nachádzajú v nariadení (EÚ) č. …/2013 (1) o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov a Únie a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES. Ďalšie podrobnosti budú uvedené vo vykonávacom akte Komisie podľa článku 18 tohto nariadenia. Komisia na základe správ uverejnených členskými štátmi vydá v ľahko prístupnej forme súhrnné informácie pre celú Úniu.

Komisia zdôrazňuje, že globálnym trhovým opatrením, ktorým sa určí cena emisií uhlíka z medzinárodnej leteckej dopravy by sa okrem hlavného cieľa – zníženia emisií, mohlo pomôcť aj pri vytváraní nevyhnutných zdrojov na podporu celosvetových opatrení na zmiernenie zmeny klímy a na prispôsobovanie sa jej dosahom.


(1)  Čoskoro bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top