EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0103

2013/103/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z  9. mája 1980 , zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z  3. júna 1999 Text s významom pre EHP

OJ L 51, 23.2.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 286 - 292

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj

Related international agreement

23.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 51/1


ROZHODNUTIE RADY

zo 16. júna 2011

o podpise a uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999

(Text s významom pre EHP)

(2013/103/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91 v spojení s článkom 218 ods. 5 a ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rozvoj interoperability železníc, tak v rámci Únie, ako aj medzi Úniou a susediacimi krajinami, je kľúčovým prvkom spoločnej dopravnej politiky zameraným najmä na dosiahnutie lepšej vyváženosti medzi rozličnými druhmi dopravy.

(2)

Únia má výlučné právomoci alebo spoločné právomoci so svojimi členskými štátmi v oblastiach, ktorých sa týka Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenený a doplnený Vilniuským protokolom z 3. júna 1999 (ďalej len „dohovor“).

(3)

Pristúpenie Únie k dohovoru na účely uplatnenia jej právomocí umožňuje článok 38 dohovoru.

(4)

Komisia v mene Únie dojednala dohodu (ďalej len „dohoda“) s Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu (ďalej len „OTIF“) o pristúpení Únie k dohovoru.

(5)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999 (ďalej len „dohoda“), sa týmto schvaľuje v mene Únie.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Pri podpise dohody Únia vydá vyhlásenie týkajúce sa vykonávania jej právomocí, ako sa ustanovuje v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, a vyhlásenie týkajúce sa článku 2 dohody, ako sa ustanovuje v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Úniu a vydať vyhlásenia uvedené v článku 2.

Článok 4

Komisia zastupuje Úniu na zasadnutiach organizácie OTIF.

Článok 5

Vnútorné postupy na prípravu zasadnutí organizácie OTIF, ako aj pravidlá zastupovania a hlasovania na zasadnutiach sú ustanovené v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 6

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 16. júna 2011

Za Radu

predseda

VÖLNER P.


PRÍLOHA I

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA PRÁVOMOCÍ

V sektore železničnej dopravy sa Európska únia (ďalej len „Únia“) delí o právomoc s členskými štátmi Únie (ďalej len „členské štáty) podľa článkov 90 a 91 v spojení s článkom 100 ods. 1 a s článkami 171 a 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Zmluva o fungovaní EÚ).

V hlave VI Zmluvy o fungovaní EÚ sa ustanovuje spoločná dopravná politika Únie a v hlave XVI príspevok Únie k vybudovaniu a rozvoju transeurópskych sietí v oblastiach dopravy.

Konkrétnejšie v článku 91 hlavy VI Zmluvy o fungovaní EÚ sa ustanovuje, že Únia môže prijať:

spoločné pravidlá platné pre medzinárodnú dopravu do členského štátu alebo z členského štátu, alebo pri prechode cez územie jedného alebo viacerých členských štátov,

podmienky, za ktorých môže prepravca, ktorý nemá sídlo na území členského štátu, v tomto členskom štáte uskutočňovať dopravu,

opatrenia na zlepšenie bezpečnosti dopravy,

ďalšie potrebné ustanovenia.

V súvislosti s transeurópskymi sieťami sa v článku 171 hlavy XVI Zmluvy o fungovaní EÚ konkrétnejšie ustanovuje, že Únia:

stanoví usmernenia zahŕňajúce ciele, priority a trendy opatrení, ktoré sa predpokladajú v oblasti transeurópskych sietí; tieto usmernenia vymedzia projekty spoločného záujmu,

uskutoční všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti sietí, najmä v oblasti technických noriem,

môže podporovať projekty spoločného záujmu podporované členskými štátmi, ktoré sú vymedzené v rámci usmernení uvedených v prvej zarážke, a to predovšetkým prostredníctvom realizačných štúdií, záruk na pôžičky a subvencií úrokovej sadzby; Únia môže tiež prostredníctvom Kohézneho fondu prispievať na financovanie špecifických projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry v členských štátoch.

Na základe týchto dvoch ustanovení Únia prijala značný počet právnych nástrojov uplatniteľných na železničnú dopravu.

Podľa práva Únie nadobúda Únia výlučnú právomoc v otázkach železničnej dopravy, pokiaľ Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenený a doplnený Vilniuským protokolom z 3. júna 1999 (ďalej len „dohovor“), alebo právne nástroje prijaté na jeho základe môžu ovplyvniť tieto existujúce pravidlá Únie alebo môžu pozmeniť rozsah ich pôsobnosti.

V otázkach, ktoré upravuje dohovor a vo vzťahu ku ktorým má výlučnú právomoc Únia, nemajú členské štáty nijakú právomoc.

V prípade, ak existujú pravidlá Únie, ale nie sú ovplyvnené dohovorom ani právnymi nástrojmi prijatými na jeho základe, Únia sa delí o právomoc v otázkach týkajúcich sa dohovoru s členskými štátmi.

Zoznam príslušných nástrojov Únie platných v čase uzavretia tejto dohody je obsiahnutý v dodatku k tejto prílohe. Rozsah právomocí Únie vyplývajúci z týchto textov sa musí posúdiť vo vzťahu k špecifickým ustanoveniam v každom texte, najmä vo vzťahu k miere, do akej tieto ustanovenia zavádzajú spoločné pravidlá. Právomoc Únie je predmetom nepretržitého vývoja. V rámci Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní EÚ môžu príslušné inštitúcie Únie prijímať rozhodnutia, ktoré určujú rozsah právomoci Únie. Únia si preto vyhradzuje právo v súlade s tým meniť a dopĺňať toto vyhlásenie bez toho, aby to bolo nevyhnutnou podmienkou na výkon jej právomocí v otázkach, ktorých sa týka dohovor.

Dodatok k prílohe I

NÁSTROJE EURÓPSKEJ ÚNIE UPRAVUJÚCE OTÁZKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TENTO DOHOVOR

Únia k dnešnému dňu vykonávala svoju právomoc okrem iného prostredníctvom týchto nástrojov Únie:

PRÁVNE PREDPISY TÝKAJÚCE SA HOSPODÁRSTVA/PRÍSTUPU NA TRH

nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. (Ú. v. ES 52, 16.8.1960, s. 1121/60),

smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc Spoločenstva (Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 25),

smernica Rady 95/18/ES z 19. júna 1995 o licenciách železničných podnikov (Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 70),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/12/ES z 26. februára 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva (Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 1),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/13/ES z 26. februára 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom (Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 26),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 29),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/51/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 164, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 58.),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/58/ES z 23. októbra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva a smernica 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 44).

PRÁVNE PREDPISY TÝKAJÚCE SA INTEROPERABILITY A BEZPEČNOSTI

smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 16),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/50/ES z 29. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/48/ES o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 114, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 40),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre) (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 1, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 3),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 51),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13),

smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/110/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva (smernica o bezpečnosti železníc) (Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 62),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1335/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 881/2004, ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra (nariadenie o agentúre) (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 51),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 913/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 22).

ZÁVÄZKY VEREJNEJ SLUŽBY

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).


PRÍLOHA II

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE TÝKAJÚCE SA ČLÁNKU 2 DOHODY

Pojmom „(pravidlo) upravujúce danú konkrétnu otázku“ sa rozumie (pravidlo), ktoré sa uplatní na konkrétny prípad upravený ustanovením dohovoru, vrátane jeho dodatkov, ktorý nie je upravený právnymi predpismi Európskej únie.


PRÍLOHA III

VNÚTORNÉ POSTUPY RADY, ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A KOMISIE V SÚVISLOSTI S POSTUPMI V RÁMCI ORGANIZÁCIE OTIF

Berúc do úvahy požiadavku jednoty medzinárodnej reprezentácie Únie a jej členských štátov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie taktiež v štádiu vykonávania medzinárodných záväzkov, Rada, členské štáty a Komisia budú uplatňovať tieto vnútorné postupy:

1.   Rozsah pôsobnosti

Tieto vnútorné postupy sa budú uplatňovať na akékoľvek zasadnutie ktoréhokoľvek orgánu zriadeného v rámci organizácie OTIF. Každý odkaz na „zasadnutie“ v týchto postupoch sa chápe tak, že zahŕňa mutatis mutandis odkaz aj na iné postupy, napr. písomný postup.

2.   Koordinačný postup

2.1.

V rámci príprav na zasadnutie organizácie OTIF vrátane (okrem iného) zasadnutí valného zhromaždenia, správneho výboru a iných výborov sa koordinačné stretnutia uskutočnia:

v Bruseli v rámci príslušnej pracovnej skupiny Rady (zvyčajne pracovná skupina pre pozemnú dopravu), a to čo najskôr a toľkokrát, koľkokrát je to potrebné pred zasadnutím organizácie OTIF, a okrem toho

na mieste zasadnutia, najmä na začiatku a v prípade potreby počas zasadnutia organizácie OTIF, ako aj na jeho konci.

2.2.

Na koordinačných stretnutiach sa dohodnú iba pozície Únie, alebo ak je to relevantné, Únie a jej členských štátov. Ak sa tak členské štáty dohodnú, tieto stretnutia môžu slúžiť na koordináciu pozícií členských štátov týkajúcich sa ich výlučnej právomoci.

2.3.

Na koordinačnom zasadaní sa rozhodne o výkone zodpovednosti, pokiaľ ide o vyhlásenia a hlasovanie týkajúce sa každého bodu programu zasadnutia organizácie OTIF, ku ktorému možno vydať vyhlásenie alebo o ktorom sa očakáva hlasovanie.

2.4.

V rámci príprav koordinačných stretnutí uvedených v bode 2.1, vrátane návrhov vyhlásení a pozičných dokumentov, sa uskutočnia predbežné diskusie v náležitom výbore vytvorenom príslušným právnym predpisom Únie v oblasti železničnej dopravy, konkrétne:

vo výbore pre prepravu nebezpečného tovaru, pokiaľ ide o body obsiahnuté v dodatku C k dohovoru, ak tieto body majú vplyv na interoperabilitu železníc alebo spoločný prístup k bezpečnosti vypracovaný podľa smernice 2004/49/ES, zasadne i výbor pre interoperabilitu a bezpečnosť železníc,

vo výbore pre rozvoj železníc Únie, pokiaľ ide o body obsiahnuté v dodatkoch A, B, D alebo E k dohovoru a iné systémy jednotných právnych predpisov vypracované organizáciou OTIF,

vo výbore pre interoperabilitu a bezpečnosť železníc, pokiaľ ide o body obsiahnuté v dodatkoch F alebo G k dohovoru.

2.5.

Komisia pred každým zasadnutím organizácie OTIF uvedie, ktoré body programu budú predmetom koordinácie Únie, a pripraví návrhy vyhlásení a pozičných dokumentov, o ktorých sa bude na koordinačných stretnutiach diskutovať.

2.6.

Ak Komisia a členské štáty na koordinačnom stretnutí nedospejú k dohode o pozícii, a to i z dôvodov nezhody, pokiaľ ide o rozdelenie právomocí, vec sa postúpi Výboru stálych predstaviteľov a/alebo Rade.

3.   Vyhlásenia a hlasovanie na zasadnutiach organizácie OTIF

3.1.

Keď sa bod programu týka záležitostí, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie, za Úniu sa vyjadruje a hlasuje Komisia. Po náležitej koordinácii sa môžu vyjadrovať aj členské štáty, aby podporili a/alebo rozvinuli pozíciu Únie.

3.2.

Keď sa bod programu týka záležitostí, ktoré patria do výlučnej právomoci členských štátov, vyjadrujú sa a hlasujú členské štáty.

3.3.

Keď sa bod programu týka záležitostí, ktoré obsahujú prvky tak právomoci členských štátov, ako aj právomoci Únie, pozíciu vyjadrí predsedníctvo a Komisia. Po náležitej koordinácii sa môžu vyjadrovať členské štáty, aby podporili a/alebo rozvinuli pozíciu. Členské štáty alebo Komisia, v závislosti od okolností, budú hlasovať v mene Únie a jej členských štátov v súlade s pozíciou. Rozhodnutie o tom, kto bude hlasovať, sa prijíma vzhľadom na to, kde leží prevaha právomoci (ide napr. najmä o právomoc členského štátu alebo najmä o právomoc Únie).

3.4.

Keď sa bod programu týka záležitostí, ktoré obsahujú prvky tak právomoci členských štátov, ako aj právomoci Únie, a Komisia a členské štáty neboli schopné zhodnúť sa na pozícii, ako sa uvádza v bode 2.6, členské štáty a Komisia sa môžu vyjadrovať a hlasovať vo veciach jednoznačne patriacich do ich právomoci.

3.5.

V prípade záležitostí, pri ktorých neexistuje dohoda medzi Komisiou a členskými štátmi o rozdelení právomoci alebo kde nebolo možné dosiahnuť väčšinu potrebnú pre pozíciu Únie, sa vyvinie maximálne úsilie na objasnenie situácie alebo dosiahnutie pozície Únie. Počas týchto postupov a po náležitej koordinácii sú členské štáty a/alebo Komisia, podľa okolností, oprávnené vyjadrovať sa pod podmienkou, že vyjadrená pozícia nebude mať vplyv na budúcu pozíciu Únie, je v súlade s politikami Únie a s predchádzajúcimi pozíciami Únie, ako aj v súlade s právom Únie.

3.6.

Zástupcovia členských štátov a Komisie sa môžu zúčastňovať na činnosti pracovných skupín organizácie OTIF, ktoré pripravujú činnosť technických výborov organizácie OTIF, najmä Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného tovaru (RID) a Výboru technických odborníkov (TEC). V rámci účasti na činnosti týchto pracovných skupín môžu zástupcovia členských štátov a Komisie predkladať technické príspevky a v plnej miere sa zúčastňovať diskusií technickej povahy na základe ich technických znalostí. Tieto diskusie nebudú pre Úniu záväzné.

Zástupcovia členských štátov a Komisie vyvinú značné úsilie na dosiahnutie spoločnej pozície a na jej obhájenie počas diskusií v pracovných skupinách organizácie OTIF.

4.   Preskúmanie týchto postupov

Na žiadosť členského štátu alebo Komisie sa tieto postupy preskúmajú, pričom sa do úvahy vezmú skúsenosti získané z ich uplatňovania.


DOHODA

medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

na jednej strane a

Medzivládna organizácia pre medzinárodnú železničnú prepravu, ďalej len „OTIF“,

na druhej strane,

spolu ďalej len „zmluvné strany“,

SO ZRETEĽOM na Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenený a doplnený Vilniuským protokolom z 3. júna 1999 (ďalej len „dohovor“), a najmä na jeho článok 38,

SO ZRETEĽOM na zodpovednosť prenesenú Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie na Úniu v určitých oblastiach, ktorých sa týka tento dohovor,

PRIPOMÍNAJÚC, že v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 Únia nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva všetky práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva,

KEĎŽE dohovorom sa ustanovuje Medzivládna organizácia pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) so sídlom v Berne,

KEĎŽE účelom pristúpenia Únie k dohovoru je pomáhať organizácii OTIF pri uskutočňovaní jej cieľa, ktorým je podpora, zlepšovanie a uľahčovanie medzinárodnej železničnej prepravy z technického i právneho hľadiska,

KEĎŽE na základe článku 3 dohovoru povinnosti vyplývajúce z dohovoru v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou nemajú pre zmluvné strany dohovoru, ktoré sú zároveň členskými štátmi Únie, alebo štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o Európskom hospodárskom priestore, prednosť pred ich povinnosťami ako členských štátov Únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

KEĎŽE pre tie časti dohovoru, ktoré spadajú do právomoci Únie, je potrebná doložka o neúčasti uvádzajúca, že členské štáty Únie sa nemôžu odvolávať na práva a povinnosti vyplývajúce z dohovoru a uplatňovať ich priamo medzi sebou,

KEĎŽE dohovor sa plne uplatňuje medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a ostatnými zmluvnými stranami dohovoru na druhej strane,

KEĎŽE pristúpenie Únie k dohovoru si vyžaduje, aby sa jasne stanovili pravidlá uplatňovania ustanovení dohovoru na Úniu a jej členské štáty,

KEĎŽE podmienky pristúpenia Únie k dohovoru musia Únii zabezpečiť, aby mohla v rámci dohovoru vykonávať právomoci, ktoré na ňu preniesli jej členské štáty,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Únia týmto pristupuje k dohovoru za podmienok ustanovených touto dohodou v súlade s článkom 38 dohovoru.

Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý cieľ a účel dohovoru, ktorým je podpora, zlepšovanie a uľahčovanie medzinárodnej železničnej prepravy, a bez toho, aby bolo dotknuté jeho úplné uplatňovanie vo vzájomných vzťahoch s inými zmluvnými stranami dohovoru, zmluvné strany dohovoru, ktoré sú členskými štátmi Únie, uplatňujú pravidlá Únie a uplatňujú preto pravidlá vyplývajúce z uvedeného dohovoru len v prípade, že neexistuje žiadne pravidlo Únie upravujúce danú konkrétnu otázku.

Článok 3

V zmysle ustanovení tejto dohody sa ustanovenia v dohovore vykladajú tak, že zahŕňajú aj Úniu v rámci jej právomocí, a podľa toho sa chápu aj rôzne výrazy používané na označenie zmluvných strán dohovoru a ich zástupcov.

Článok 4

Únia neprispieva do rozpočtu organizácie OTIF a nezúčastňuje sa na rozhodnutiach týkajúcich sa tohto rozpočtu.

Článok 5

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie jej hlasovacích práv podľa článku 6, Únia je oprávnená byť zastúpená a zúčastňovať sa na činnosti všetkých orgánov organizácie OTIF, v ktorých má ktorýkoľvek z jej členských štátov právo byť zastúpený ako zmluvná strana dohovoru a ktoré sa zaoberajú otázkami patriacimi do jej právomoci.

Únia nemôže byť členom správneho výboru. Môže byť prizvaná na zasadnutia uvedeného výboru, keď s ňou výbor bude chcieť prekonzultovať otázky spoločného záujmu, ktoré budú súčasťou programu zasadnutia.

Článok 6

1.   Pri rozhodovaní o otázkach, v ktorých má Únia výlučnú právomoc, uplatní Únia hlasovacie práva svojich členských štátov podľa dohovoru.

2.   Pri rozhodovaní o otázkach, v ktorých má Únia spoločnú právomoc so svojimi členskými štátmi, hlasuje buď Únia, alebo jej členské štáty.

3.   S výhradou článku 26 ods. 7 dohovoru má Únia počet hlasov rovnajúci sa počtu hlasov jej členských štátov, ktoré sú aj zmluvnými stranami dohovoru. Ak hlasuje Únia, jej členské štáty nehlasujú.

4.   Únia v závislosti od okolností informuje iné zmluvné strany dohovoru o každom uplatnení hlasovacích práv ustanovených v odsekoch 1 až 3 na rozličné body programov valného zhromaždenia a iných rokujúcich orgánov. Táto povinnosť sa uplatňuje aj v prípade, ak sa rozhodnutia prijímajú formou korešpondencie. Uvedené informácie sa poskytujú v dostatočnom predstihu generálnemu tajomníkovi organizácie OTIF, aby bolo možné rozoslať ich spolu s dokumentmi na zasadnutie alebo aby sa mohlo prijať rozhodnutie formou korešpondencie.

Článok 7

Rozsah právomocí Únie je formulovaný všeobecnou formou v písomnom vyhlásení prijatom Úniou v čase uzavretia tejto dohody. Uvedené vyhlásenie sa môže v prípade potreby upraviť oznámením Únie adresovaným organizácii OTIF. Nenahrádza ani nijakým spôsobom neobmedzuje záležitosti, na ktoré sa môžu vzťahovať oznámenia o právomoci Únie vykonané pred rozhodovaním v rámci organizácie OTIF formálnym hlasovaním alebo iným spôsobom.

Článok 8

Hlava V dohovoru sa uplatňuje na každý spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami v súvislosti s výkladom, uplatňovaním alebo vykonávaním tejto dohody vrátane jej existencie, platnosti a ukončenia.

Článok 9

Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po podpise tejto dohody zmluvnými stranami. Článok 34 ods. 2 dohovoru sa v tomto prípade neuplatňuje.

Článok 10

Táto dohoda zostáva v platnosti na dobu neurčitú.

Ak všetky zmluvné strany dohovoru, ktoré sú členskými štátmi Únie, vypovedia dohovor, oznámenie o jeho vypovedaní, ako aj o vypovedaní tejto dohody sa bude považovať za podané Úniou v čase, keď posledný členský štát Únie, ktorý dohovor vypovedá, oznámi jeho vypovedanie podľa článku 41 dohovoru.

Článok 11

Zmluvné stany dohovoru, ktoré nie sú členskými štátmi Únie a ktoré uplatňujú príslušné právne predpisy Únie v dôsledku svojich medzinárodných dohôd s Úniou, môžu so súhlasom depozitára dohovoru podať individuálne vyhlásenia týkajúce sa zachovania ich práv a povinností podľa dohôd s Úniou, dohovoru a súvisiacich predpisov.

Táto dohoda je vypracovaná v dvoch pôvodných vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá organizácia OTIF a druhé Únia, v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické. Nie je tým dotknutý článok 45 ods. 1 dohovoru.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia, náležite na tento účel oprávnení, podpísali túto dohodu.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)

Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)

Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel

Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –

Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről

Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)

Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)

W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)

Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)

Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)

Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta

För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

Image


Top