EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0827

2012/827/EÚ: Rozhodnutie Rady z  18. decembra 2012 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov

OJ L 361, 31.12.2012, p. 43–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 103 - 144

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/827/oj

31.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 361/43


ROZHODNUTIE RADY

z 18. decembra 2012

o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov

(2012/827/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s článkom 218 ods. 5,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 30. novembra 2006 prijala nariadenie (ES) č. 1801/2006 o uzavretí Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou (1) (ďalej len "dohoda o partnerstve").

(2)

Rada poverila Komisiu, aby rokovala o novom protokole (ďalej len "nový protokol"), ktorým sa udeľujú plavidlám EÚ rybolovné možnosti vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc Mauritánie, pokiaľ ide o rybolovné záležitosti. Na záver týchto rokovaní bol 26. júla 2012 parafovaný návrh nového protokolu.

(3)

Platnosť súčasného protokolu k tejto dohode o partnerstve sa skončila 31. júla 2012.

(4)

S cieľom zaistiť pokračovanie činností rybolovu plavidiel EÚ, sa v novom protokole stanovuje možnosť jeho predbežného vykonávania každou zo strán a to odo dňa jeho podpisu až do skončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

(5)

Tento nový protokol by sa mal podpísať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov (ďalej len "protokol") s výhradou uzavretia uvedeného protokolu.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Únie.

Článok 3

Protokol sa predbežne vykonáva v súlade s jeho článkom 9 od dátumu jeho podpisu do ukončenia postupov potrebných na jeho uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 18. decembra 2012

Za Radu

predseda

S. ALETRARIS


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 1.


PROTOKOL,

Ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi európskou úniou a mauritánskou islamskou republikou na obdobie dvoch rokov

Článok 1

Obdobie uplatňovania a rybolovné možnosti

1.   Odo dňa začatia predbežného vykonávania protokolu a na obdobie dvoch rokov sú rybolovné možnosti udelené podľa článkov 5 a 6 dohody stanovené v tabuľke pripojenej k tomuto protokolu.

2.   Prístup k rybolovným zdrojom v mauritánskych rybolovných oblastiach sa udeľuje zahraničným flotilám v prípade existencie prebytku, tak ako sa definuje v článku 62 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (1) a po zohľadnení prevádzkovej kapacity mauritánskych vnútroštátnych flotíl.

3.   V súlade s mauritánskymi právnymi predpismi mauritánska vláda stanoví, v nadväznosti na stanovisko orgánu zodpovedného za oceánografický výskum v Mauritánii a príslušných regionálnych rybolovných organizácií, pre každý druh rybolovu ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti udržateľného rozvoja a riadenia, ako aj prípustný objem úlovkov.

4.   Týmto protokolom sa zaručuje prednostný prístup flotíl Európskej únie k dostupnému prebytku v mauritánskych rybolovných oblastiach. Rybolovné možnosti udelené flotilám Európskej únie tak, ako sa stanovujú v prílohe 1 k protokolu, vychádzajú z dostupného prebytku a majú prednosť pred rybolovnými možnosťami udelenými ostatným zahraničným flotilám, ktoré sú oprávnené vykonávať rybolov v mauritánskych rybolovných oblastiach.

5.   Súbor technických opatrení v oblasti zachovania, rozvoja a riadenia zdrojov, ako aj finančné podmienky, poplatky a ďalšie práva vzťahujúce sa na vydávanie oprávnení na rybolov, tak ako sa spresňujú pre každý druh rybolovu v prílohe 1 k tomuto protokolu, sa vzťahujú na každú zahraničnú priemyselnú flotilu pôsobiacu v mauritánskych rybolovných oblastiach za technických podmienok podobných tým, ktoré sa uplatňujú na flotily Európskej únie.

6.   Podľa článku 6 dohody môžu plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie vykonávať rybolovné činnosti v mauritánskych rybolovných oblastiach len vtedy, ak sú držiteľmi oprávnenia na rybolov vydaného v rámci tohto protokolu a za podmienok opísaných v prílohe 1 k tomuto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok – platobné podmienky

1.   Ročný finančný príspevok za prístup plavidiel Európskej únie do mauritánskych rybolovných oblastí uvedený v článku 7 dohody je stanovený na šesťdesiatsedem (67) miliónov EUR.

2.   Okrem toho je stanovená ročná finančná podpora vo výške tri (3) milióny EUR na zavedenie vnútroštátnej politiky zodpovedného a udržateľného rybolovu.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4, 7 a 10 tohto protokolu.

4.   Únia uhradí finančný príspevok uvedený v odseku 1 týkajúci sa prístupu plavidiel Európskej únie do mauritánskych rybolovných oblastí za prvý rok najneskôr do troch (3) mesiacov od začatia predbežného vykonávania tohto protokolu a za nasledujúce roky najneskôr v deň výročia nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Článok 3

Vedecká spolupráca

1.   Obe strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov v mauritánskych rybolovných oblastiach na základe zásad udržateľného využívania rybolovných zdrojov a morských ekosystémov.

2.   Počas doby platnosti tohto protokolu obidve zmluvné strany spolupracujú s cieľom sledovať vývoj stavu zdrojov a lovísk v mauritánskych rybolovných oblastiach. Na tento účel sa koná najmenej raz do roka striedavo v Mauritánii a v Európe zasadnutie nezávislého spoločného vedeckého výboru. Ako doplnok k článku 4 ods. 1 dohody sa môže účasť v nezávislom spoločnom vedeckom výbore v prípade potreby rozšíriť na vedeckých pracovníkov tretích strán, ako aj na pozorovateľov, zástupcov zúčastnených strán alebo zástupcov regionálnych organizácií riadenia rybolovu, ako je CECAF.

3.   Nezávislý spoločný vedecký výbor má mandát najmä na tieto činnosti:

a)

vypracovávať ročnú vedeckú správu o loviskách, ktoré sú predmetom tejto dohody;

b)

identifikovať a navrhnúť zmiešanej komisii vykonávanie programov alebo opatrení riešiacich špecifické vedecké otázky zamerané na zlepšenie pochopenia dynamiky lovísk, stavu zdrojov a vývoja morských ekosystémov;

c)

analyzovať vedecké otázky, ktoré sa vyskytnú pri vykonávaní tohto protokolu, a v prípade potreby zostaviť vedecké stanovisko podľa postupu schváleného dohodou v rámci výboru;

d)

zhromažďovať a analyzovať údaje týkajúce sa úsilia a úlovkov každého zo segmentov vnútroštátnych rybárskych flotíl, flotíl Európskej únie a iných flotíl, ktoré pôsobia v mauritánskych rybolovných oblastiach, pokiaľ ide o zdroje a loviská, na ktoré sa vzťahuje tento protokol;

e)

naplánovať vykonávanie ročných kampaní vyhodnocovania, ktoré prispievajú k vyhodnocovaniu populácií a umožňujú stanoviť rybolovné možnosti a možnosti využívania, ktoré zaručujú zachovanie zdrojov a ich ekosystému;

f)

vypracovať (z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť zmiešanej komisie alebo jednej zo strán) všetky vedecké stanoviská, ktoré súvisia s cieľmi, stratégiami a opatreniami v oblasti riadenia, a ktoré sa budú považovať za potrebné pre udržateľné využívanie populácií a lovísk, na ktoré sa vzťahuje tento protokol;

g)

v prípade potreby navrhnúť v zmiešanej komisii program preskúmania rybolovných možností podľa článku 1 tohto protokolu.

Článok 4

Revízia rybolovných možností

1.   Strany môžu v rámci zmiešanej komisie prijať opatrenia uvedené v článku 1 tohto protokolu, ktoré budú zahŕňať revíziu rybolovných možností. V takomto prípade sa finančný príspevok zvýši pomerne a pro rata temporis.

2.   Pokiaľ ide o kategórie, ktoré nie sú uvedené v platnom protokole, v súlade s druhým pododsekom článku 6 dohody môžu obidve strany zaradiť nové rybolovné možnosti na základe najlepších vedeckých stanovísk schválených nezávislým spoločným vedeckým výborom nové rybolovné možnosti a prijatých v rámci zmiešanej komisie.

3.   Prvé zasadnutie zmiešanej komisie vedeckého výboru sa bude konať najneskôr do troch (3) mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu.

Článok 5

Vypovedanie z dôvodu zníženej miery využívania rybolovných možností

Ak sa zistí, že rybolovné možnosti sú využívané v zníženej miere, Európska únia oznámi písomne mauritánskej strane svoj úmysel vypovedať protokol. Vypovedanie nadobudne účinnosť štyri (4) mesiace od oznámenia.

Článok 6

Finančný príspevok na podporu udržateľného a zodpovedného rybolovu

1.   Finančný príspevok uvedený v článku 2 odsek 2 predstavuje tri (3) milióny EUR ročne a jeho cieľom je prispieť k rozvoju udržateľného a zodpovedného rybolovu v mauritánskych rybolovných oblastiach v súlade so strategickými cieľmi ochrany rybolovných zdrojov a lepšieho začlenenia sektora do národného hospodárstva.

2.   Tento príspevok je verejnou podporou rozvoja, ktorá je nezávislá od prístupu plavidiel Európskej únie do mauritánskych rybolovných oblastí a ktorá na jednej strane prispieva k vykonávaniu národných sektorových stratégií v oblasti udržateľného rozvoja rybolovu a na druhej strane k ochrane životného prostredia chránených morských a pobrežných oblastí, ako aj k platnému Strategickému rámcu boja proti chudobe.

3.   Finančný príspevok tohto protokolu sa uvoľní po tom, ako ministerstvo zodpovedné za financie presunie sumu zvyšnej pomoci zo Sektorovej pomoci na roky 2008 – 2012 (jej výška sa určí po preskúmaní oboma stranami) na účet osobitných rozpočtových prostriedkov určených na rybolov a táto suma sa využije podľa plánu využitia, ktorý vopred Mauritánia oznámila.

4.   Finančný príspevok je založený na prístupe orientovanom na výsledky. Vypláca sa po tranžiach podľa harmonogramu vymedzeného v rámci zmiešanej komisie.

5.   Mauritánia sa zaväzuje, že bude polročne uverejňovať verejné súťaže a zákazky na projekty financované z tohto príspevku a že zaistí, že opatrenia vykonané podľa podmienok spresnených v prílohe 2 budú viditeľné.

Článok 7

Pozastavenie uplatňovania protokolu

1.   Každý spor medzi zmluvnými stranami vyplývajúci z výkladu ustanovení tohto protokolu a príloh k nemu a z ich uplatňovania musia strany vzájomne konzultovať v rámci zmiešanej komisie uvedenej v článku 10 dohody, ktorá v prípade potreby zvolá výnimočné zasadnutie.

2.   Uplatňovanie protokolu sa na návrh ktorejkoľvek strany môže pozastaviť, ak sa spor medzi oboma stranami považuje za vážny a ak konzultácie vedené v rámci zmiešanej komisie v súlade s odsekom 1 neumožnili tento spor urovnať priateľským dohovorom.

3.   Pozastavenie uplatňovania protokolu je podmienené tým, že príslušná strana svoj zámer písomne oznámi najmenej štyri (4) mesiace pred dátumom, ku ktorému má toto pozastavenie nadobudnúť účinnosť.

4.   Okrem toho, uplatňovanie tohto protokolu možno pozastaviť z dôvodu nevykonanej platby. V takom prípade pošle ministerstvo Európskej komisii oznámenie o chýbajúcej platbe. Európska komisia pristúpi k príslušnému prevereniu a v prípade potreby vykoná najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia platbu.

Ak sa v stanovenej lehote platba nevykoná alebo sa nepredloží riadne odôvodnenie, príslušné orgány Mauritánie sú oprávnené pozastaviť uplatňovanie tohto protokolu. Bezodkladne o tom informujú Európsku komisiu.

Protokol sa začne opätovne uplatňovať hneď po vykonaní príslušnej platby.

5.   Strany sa dohodli, že v prípade preukázaného porušenia ľudských práv sa môže uplatňovanie protokolu pozastaviť na základe článku 9 dohody z Cotonou.

Článok 8

Uplatniteľné ustanovenia vnútroštátneho práva

S výhradou ustanovení obsiahnutých v protokole a prílohe 1 k nemu sa činnosti prístavných služieb a nákup vybavenia plavidiel, ktoré činnosť rybolovu podľa tohto protokolu a prílohy 1, riadia zákonmi platnými v Mauritánii.

Článok 9

Obdobie platnosti

Tento protokol a prílohy k nemu sa uplatňujú počas dvoch rokov odo dňa začatia ich predbežného vykonávania, ktorým je deň podpisu, ak nedôjde k ich vypovedaniu.

Článok 10

Vypovedanie

1.   V prípade vypovedania tohto protokolu príslušná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať protokol najmenej štyri (4) mesiace pred dátumom, ku ktorému by takéto vypovedanie nadobudlo účinnosť.

2.   Odoslaním oznámenia uvedeného v predchádzajúcom odseku sa začínajú konzultácie medzi stranami.

Článok 11

Nadobudnutie platnosti

Tento protokol a prílohy k nemu nadobúdajú platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia ukončenie postupov nevyhnutných na tento účel.

Съставено в Брюксел и Нуакшот съответно на дванадесети и шестнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas y en Nuakchot, el doce de diciembre de dos mil doce y el dieciséis de diciembre de dos mil doce respectivamente.

V Bruselu dne dvanáctého prosince dva tisíce dvanáct a v Nouakchott dne šestnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles og Nouakchott henholdvis den tolvte december og den sekstende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel und Nouakchott am zwölften Dezember beziehungsweise am sechzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu kuueteistkümenendal päeval Nouakchottis

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Νουακσότ, στις δώδεκα Δεκεμβρίου και στις δεκαέξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα, αντιστοίχως.

Done at Brussels and Nouakchott, on the twelfth day of December and on the sixteenth day of December in the year two thousand and twelve, respectively.

Fait à Bruxelles et à Nouakchott, le douze décembre et le seize décembre deux mille douze, respectivement.

Fatto a Bruxelles e a Nouakchott, rispettivamente addì dodici dicembre e sedici dicembre duemiladodici.

Briselē un Nuakšotā, attiecīgi, divi tūkstoši divpadsmitā gada divpadsmitajā decembrī un sešpadsmitajā decembrī.

Priimta atitinkamai du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio dvyliktą dieną ir gruodžio šešioliktą dieną Briuselyje ir Nuakšote.

Kelt Brüsszelben és Nouakchottban, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenkettedik, illetve tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell u Nouakchott, fit-tnax-il jum ta’ Diċembru u fis-sittax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax, rispettivament.

Gedaan te Brussel en Nouatchott op twaalf respectievelijk zestien december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli i w Nawakszut odpowiednio dnia dwunastego grudnia i dnia szesnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego

Feito em Bruxelas e em Nuaquechote, aos doze dias de dezembro e aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e doze, respetivamente.

Întocmit la Bruxelles și Nouakchott la doisprezece decembrie și, respectiv, la șaisprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli dvanásteho decembra dvetisícdvanásť a v Nouakchotte šestnásteho decembra dvetisícdvanásť

V Bruslju in Nouakchottu, dne dvanajstega decembra oziroma šestnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kahdentenatoista päivänä joulukuuta ja Nouakchottissa kuudentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista

Som skedde i Bryssel och Nouakchott den tolfte december respektive den sextonde december tjugohundratolv.

 


(1)  Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (s prílohami, záverečným aktom a protokolom o opravách záverečného aktu z 3. marca 1986 a 26. júla 1993) uzavretý v Montego Bay 10. decembra 1982 – Zbierka zmlúv Organizácie spojených národov zo 16.11.1994, zväzok 1834, I-31363, s. 3–178.

PRÍLOHA 1

PODMIENKY VYKONÁVANIA RYBOLOVU PLAVIDLAMI EURÓPSKEJ ÚNIE V MAURITÁNSKYCH RYBOLOVNÝCH OBLASTIACH

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.   Určenie príslušného orgánu

Na účely tejto prílohy a ak nie je uvedené inak, každý odkaz na príslušný orgán Európskej únie alebo Mauritániu znamená:

—   za Európsku úniu: Európsku komisiu zastúpenú delegáciou Európskej únie v Nouakchott (kontaktné miesto),

—   za Mauritániu: ministerstvo zodpovedné za rybolov zastúpené Riaditeľstvom pre plánovanie a spoluprácu (kontaktné miesto), ďalej len „ministerstvo“.

2.   Mauritánska výhradná hospodárska zóna (VHZ)

Mauritánia oznámi Európskej únii pred nadobudnutím platnosti protokolu zemepisné súradnice svojej VHZ, ako aj svoju základnú líniu, ktorá zodpovedá čiare odlivu.

3.   Identifikácia plavidiel

3.1.

Identifikačné značky každého plavidla Európskej únie musia byť v súlade právnymi predpismi Európskej únie v danej oblasti. Tieto právne predpisy musia byť oznámené ministerstvu pred vstupom tohto protokolu do platnosti. Každú zmenu a doplnenie týchto právnych predpisov treba oznámiť ministerstvu aspoň 1 mesiac pred nadobudnutím jej účinnosti.

3.2.

Každé plavidlo, ktoré skryje svoje označenie, názov alebo registráciu sa vystavuje sankciám ustanoveným v platných mauritánskych právnych predpisoch.

4.   Bankové účty

Mauritánia oznámi Európskej únii pred vstupom protokolu do platnosti údaje o bankovom(-ých) účte(-och) (kód BIC a IBAN), na ktorý(–é) sa majú v rámci protokolu uhradiť finančné sumy splatné plavidlami Európskej únie na základe protokolu. Náklady spojené s bankovými prevodmi hradia vlastníci plavidiel.

5.   Spôsoby platby

5.1.

Platby sa vykonávajú v EUR takto:

v prípade poplatkov: prevodom na jeden zo zahraničných účtov Centrálnej banky Mauritánie, v prospech Štátnej pokladnice Mauritánie.

v prípade nákladov spojených s parafiškálnou daňou: prevodom na jeden zo zahraničných účtov Centrálnej banky Mauritánie, v prospech Strediska pre monitorovanie rybolovu (ďalej len „orgány dohľadu“).

v prípade pokút: prevodom na jeden zo zahraničných účtov Centrálnej banky Mauritánie, v prospech Štátnej pokladnice Mauritánie.

5.2.

Sumy uvedené v bode 1 sa považujú za skutočne prijaté, ak to potvrdí pokladnica alebo ministerstvo na základe oznámení Centrálnej banky Mauritánie.

KAPITOLA II

POVOLENIA

Táto kapitola sa uplatňuje bez toho, aby ním boli dotknuté osobitné ustanovenia spresnené v kapitole XI týkajúce sa plavidiel, ktoré sa zameriavajú na druhy migrujúce na veľké vzdialenosti.

Podľa tejto prílohy povolenie vydané plavidlám Európskej únie Mauritániou je rovnocenné s oprávnením na rybolov stanoveným v platných právnych predpisoch Európskej únie.

1.   Podklady vyžadované pri podaní žiadosti o povolenie

V prípade každého plavidla, ktoré žiada o povolenie po prvýkrát, Európska únia predloží ministerstvu vyplnený formulár žiadosti o povolenie za každé plavidlo žiadajúce o povolenie, podľa vzoru uvedeného v dodatku 1 k tejto prílohe.

1.1.

Pri prvej žiadosti vlastník plavidla priloží k žiadosti o povolenie:

kópiu medzinárodného osvedčenia o hrubej tonáži plavidla vyjadrenej v GT overenú vlajkovým štátom a potvrdenú uznanými medzinárodnými organizáciami,

aktuálnu farebnú fotografiu plavidla z bočného pohľadu zachytávajúcu jeho súčasný stav, overenú príslušnými orgánmi vlajkového štátu. Minimálne rozmery tejto fotografie musia byť 15 cm × 10 cm,

doklady požadované na zápis do mauritánskeho Vnútroštátneho registra plavidiel. Tento zápis nie je spojený so žiadnymi registračnými poplatkami. Inšpekcia ustanovená v rámci zápisu do Vnútroštátneho registra plavidiel je čisto administratívneho charakteru.

1.2.

Z každej zmeny tonáže plavidla vyplýva pre príslušného vlastníka plavidla povinnosť predložiť kópiu nového osvedčenia o hrubej tonáži vyjadrenej v GT, overenú vlajkovým členským štátom, ako aj povinnosť predložiť doklady oprávňujúce na vykonanie tejto zmeny, najmä kópiu žiadosti podanej vlastníkom plavidla príslušným orgánom, súhlas týchto orgánov a podrobnosti o uskutočnených zmenách.

Rovnako ak došlo k zmene konštrukcie alebo vonkajšieho vzhľadu plavidla, musí sa predložiť nová fotografia overená príslušnými orgánmi vlajkového členského štátu.

1.3.

Žiadosti o povolenia na rybolov sa predložia iba za tie plavidlá, za ktoré boli predložené dokumenty požadované v súlade s bodmi 1.1 a 1.2.

2.   Oprávnenosť na rybolov

2.1.

Každé plavidlo, ktoré chce na základe tohto protokolu vykonávať rybolovnú činnosť, musí byť zapísané v registri rybárskych plavidiel Európskej únie a musí byť oprávnené na rybolov v mauritánskych rybolovných oblastiach.

2.2.

Aby bolo dané plavidlo oprávnené, vlastník plavidla, kapitán a samotné plavidlo nesmú mať zakázané vykonávať rybolovnú činnosť v Mauritánii. Musia splniť všetky formality požadované mauritánskymi úradmi v tom zmysle, že musia mať splnené všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z rybolovných činností v Mauritánii.

3.   Žiadosti o povolenia

3.1.

Pre každé povolenie Európska únia predloží ministerstvu každý štvrťrok zoznamy plavidiel, podľa kategórií rybolovu, ktoré žiadajú o vykonávanie rybolovných činností, za obmedzení určených v technických listoch protokolu jeden (1) mesiac pred začiatkom obdobia platnosti požadovaných povolení. K týmto zoznamom sa priložia doklady o zaplatení. Žiadosti o povolenia, ktoré neboli doručené v uvedenej lehote, sa nemôžu spracovať.

3.2.

V týchto zoznamoch sa uvádza podľa kategórie rybolovu:

počet plavidiel,

pre každé plavidlo – hlavné technické charakteristiky tak, ako sú uvedené v registri rybárskych plavidiel Európskej únie,

rybársky výstroj,

výška platieb, ktoré sa majú uhradiť, rozpísaná na jednotlivé položky,

počet mauritánskych námorníkov.

4.   Vydávanie povolení

4.1.

Ministerstvo vydá plavidlám povolenia potom, ako zástupca vlastníka plavidla predloží dôkazy o úhradách zaplatených samostatne za jednotlivé plavidlá (potvrdenia vystavené štátnou pokladnicou) tak, ako sú spresnené v kapitole I, najmenej desať (10) dní pred začiatkom platnosti povolení. Povolenia sú k dispozícii na útvaroch ministerstva v Nouadhibou alebo v Nouakchott.

4.2.

V povoleniach sa okrem iného uvádza dĺžka platnosti, technické charakteristiky plavidla, počet mauritánskych námorníkov a referencie platieb poplatkov, ako aj podmienky týkajúce sa výkonu rybolovných činností, ako sú stanovené v príslušných technických listoch.

4.3.

Plavidlá, ktorým sa vydajú povolenia, sa zapíšu do zoznamu plavidiel oprávnených na rybolov. Tento zoznam sa súčasne zašle orgánom dohľadu a Európskej únii.

4.4.

Žiadosti o povolenia, ktoré ministerstvo nevydalo, sa oznámia Európskej únii.. V prípade potreby ministerstvo vydá po uhradení prípadných nezaplatených pokút dobropis na prípadné platby, ktoré sa ich týkajú.

5.   Platnosť a používanie povolení

5.1.

Povolenie na rybolov je platné len na obdobie, na ktoré bol zaplatený poplatok, a za podmienok určených v technických listoch.

Povolenia sa vydávajú na obdobie 2 mesiacov na lov kreviet, 3, 6 alebo 12 mesiacov pre ostatné kategórie. Sú obnoviteľné.

Platnosť povolení sa začína prvým dňom obdobia, na ktoré sa povolenie žiadalo.

Na určenie platnosti povolení sa odkazuje na kalendárne roky, pričom prvé obdobie sa začína v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu a končí sa 31. decembra toho istého roku. Posledné obdobie sa končí na konci obdobia uplatňovania protokolu. Platnosť žiadneho povolenia sa nesmie začať počas jedného roka a skončiť počas nasledujúceho roka.

5.2.

Každé povolenie sa vydáva na meno určeného plavidla a je neprenosné. V prípade straty alebo predĺženej nečinnosti plavidla z dôvodu vážnej technickej poruchy sa pôvodné povolenie plavidla nahradí povolením pre iné plavidlo, ktoré patrí do rovnakej kategórie rybolovu, pričom sa nesmie prekročiť tonáž povolená pre túto kategóriu.

5.3.

Doplňujúce úpravy uhradených súm, ktoré sa ukážu byť potrebné v prípade náhradného povolenia, sa vykonajú pred vydaním náhradného povolenia.

6.   Technické kontroly

6.1.

Raz ročne a po každej zmene tonáže alebo zmenách v kategórii rybolovu vyžadujúcich použitie iných typov rybárskeho výstroja sa musí každé plavidlo Európskej únie doplaviť do prístavu Nouadhibou, aby sa podrobilo kontrolám, ktoré sa vyžadujú podľa platných právnych predpisov. Tieto kontroly sa musia vykonať v lehote 48 hodín od vstupu plavidla do prístavu.

Podmienky pre technické kontroly plavidiel na lov tuniaka a plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine sú stanovené v kapitole XI tejto prílohy.

6.2.

Po skončení technickej kontroly sa kapitánovi plavidla vydá potvrdenie o zhode, ktorého obdobie platnosti sa zhoduje s platnosťou povolenia a de facto sa zdarma sa predĺži pre plavidlá, ktoré si obnovujú svoje povolenie v priebehu roka. Toto potvrdenie sa musí neustále nachádzať na palube. Okrem iného sa v ňom musí uviesť kapacita plavidiel na rybolov pelagických druhov vykonávať prekládku.

6.3.

Technická kontrola slúži na kontrolu zhody technických listov a výstrojov na palube a na overenie, či sú splnené ustanovenia týkajúce sa mauritánskej posádky.

6.4.

Náklady spojené s kontrolami hradia vlastníci plavidiel a sú určené podľa stupnice stanovenej mauritánskymi právnymi predpismi a prostredníctvom delegácie EÚ sa oznámia Európskej únii. Nemôžu byť vyššie ako sumy, ktoré zvyčajne platia iné plavidlá za rovnaké služby.

6.5.

Nedodržanie ustanovení uvedených v bodoch 1 a 2 má automaticky za následok pozastavenie povolenia na rybolov, až kým si vlastník plavidla tieto povinnosti nesplní.

KAPITOLA III

POPLATKY

1.   Poplatky

Poplatky sa vypočítajú pre každé plavidlo na základe ročných sadzieb stanovených v technických listoch v protokole. Sumy poplatkov zahŕňajú všetky ďalšie súvisiace poplatky alebo dane okrem parafiškálnych daní, prístavných daní alebo poplatkov za poskytovanie služieb.

2.   Parafiškálna daň

Parafiškálnej dane pre plavidlá na priemyselný rybolov sú splatné v devízach a v súlade s dekrétom o zavedení parafiškálnej dane podľa týchto sadzieb:

 

Kategória rybolovu kôrovce, hlavonožce a hlbokomorské druhy:

< 99

50 000

100-200

100 000

200-400

200 000

400-600

400 000

> 600

600 000

 

Kategória rybolovu (druhy migrujúce na veľké vzdialenosti a pelagické druhy):

< 2 000

50 000

2 000-3 000

150 000

3 000-5 000

500 000

5 000-7 000

750 000

7 000-9 000

1 000 000

> 9 000

1 300 000

S výnimkou kategórií 5 a 6, je parafiškálna daň splatná za celý štvrťrok alebo jeho násobok, nezávisle od prípadnej existencie obdobia biologického pokoja.

Výmenný kurz (MRO/EUR), ktorý sa použije na zaplatenie parafiškálnej dane za kalendárny rok, je priemerný kurz z predchádzajúceho roka vypočítaný Národnou bankou Mauritánie a oznámený ministerstvom najneskôr do 1. decembra roka, ktorý predchádza roku jeho použitia.

Štvrťrok pozostáva z jedného z trojmesačných období začínajúcich sa 1. októbra, 1. januára, 1. apríla alebo 1. júla s výnimkou prvého a posledného obdobia protokolu.

3.   Poplatky v naturáliách

Vlastníci plavidiel Európskej únie na rybolov pelagických druhov, ktorí lovia ryby na základe tohto protokolu, prispievajú k politike prerozdelenia rýb v prospech obyvateľov v núdzi, a to vo výške 2 % ich preložených úlovkov pelagických druhov. Týmto ustanovením sa jednoznačne vylučuje akákoľvek iná forma požadovaných príspevkov.

4.   Zúčtovanie poplatkov za plavidlá na lov tuniakov a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine

Pre každé plavidlo lov tuniakov a plavidlo s lovnými šnúrami na lov na hladine Európska únia vyhotoví na základe ich elektronických hlásení o úlovkoch, ktoré boli potvrdené vyššie uvedenými vedeckými inštitútmi, konečné zúčtovanie poplatkov splatných plavidlom za rybársky hospodársky rok predchádzajúceho kalendárneho roku alebo v prípade, že sa protokol uplatňuje posledný rok, prebiehajúceho roku.

Európska únia oznámi toto konečné zúčtovanie Mauritánii a vlastníkovi plavidla do 15. júla roku nasledujúceho po roku, počas ktoré sa tieto úlovky ulovili. Ak sa konečné zúčtovanie týka prebiehajúceho roku, oznámi sa Mauritánii najneskôr jeden (1) mesiac po dátume skončenia platnosti protokolu.

Do 30 dní odo dňa oznámenia môže Mauritánia na základe dôkazov vzniesť námietku voči tomuto konečnému zúčtovaniu. V prípade nezhody sa strany poradia v zmiešanej komisii. Ak Mauritánia nevznesie do 30 pracovných dní námietku, konečné zúčtovanie sa považuje za prijaté.

Ak je konečné zúčtovanie vyššie ako vopred uhradený paušálny poplatok vyplatený na účely získania povolenia, vlastník plavidla uhradí rozdiel do 45 dní odo dňa schválenia zúčtovania Mauritániou. Ak je konečné zúčtovanie nižšie ako vopred uhradený paušálny poplatok, vlastníkovi plavidla sa rozdiel nevráti.

KAPITOLA IV

HLÁSENIA O ÚLOVKOCH

1.   Rybársky denník

1.1.

Kapitáni plavidiel sú povinní denne zapisovať všetky špecifikované operácie do rybárskeho denníka, ktorého vzor je pripojený v dodatku 2 k tejto prílohe a ktorý sa môže zmeniť a doplniť v súlade s mauritánskymi právnymi predpismi. Tento dokument musí byť vyplnený správne a čitateľne a musí byť podpísaný kapitánom plavidla. Pri plavidlách, ktoré lovia vysoko migračné druhy rýb, platia ustanovenia kapitoly XI tejto prílohy.

1.2.

Na konci každej plavby kapitán plavidla odovzdá originál rybárskeho denníka orgánom dohľadu. V lehote 15 pracovných dní musí vlastník plavidla odovzdať kópiu tohto denníka vnútroštátnym orgánom členského štátu a prostredníctvom delegácie aj Komisii.

1.3.

Bez toho, aby boli dotknuté sankcie stanovené v mauritánskych právnych predpisoch, má nedodržanie niektorého z ustanovení uvedených v bodoch 1.1 a 2.2 za následok automatické pozastavenie platnosti povolenia na rybolov, až kým si vlastník plavidla tieto povinnosti nesplní.

1.4.

Mauritánia a Európska únia sa zároveň usilujú o zavedenie elektronického rybárskeho denníka najneskôr do ukončenia prvého roku platnosti protokolu.

2.   Dodatkový rybársky denník (Hlásenia o vykládke a prekládke)

2.1.

Pri vykládke alebo prekládke sú kapitáni plavidiel povinní čitateľne a správne vyplniť a podpísať dodatkový rybársky denník, ktorého vzor je pripojený v dodatku 6 k tejto prílohe.

2.2.

Na konci každej vykládky odovzdá vlastník plavidla originál dodatkového rybárskeho denníka orgánom dohľadu a jeho kópiu ministerstvu, a to v lehote do 30 dní. V rovnakej lehote odovzdá kópiu vnútroštátnym orgánom členského štátu a prostredníctvom delegácie aj Komisii. Pre plavidlá na rybolov pelagických druhov sa lehota stanovuje na 15 dní.

2.3.

Ihneď po skončení každej povolenej prekládky odovzdá kapitán originál dodatkového rybárskeho denníka orgánom dohľadu a jeho kópiu ministerstvu. V lehote 15 pracovných dní sa kópia odovzdá vnútroštátnym orgánom členského štátu a prostredníctvom delegácie aj Komisii.

2.4.

Nedodržanie niektorého z ustanovení uvedených v bodoch 2.1, 2.2 a 2.3 má za následok automatické pozastavenie platnosti povolenia na rybolov až kým si vlastník plavidla nesplní svoje povinnosti.

3.   Spoľahlivosť údajov

Informácie obsiahnuté v dokumentoch uvedených v predchádzajúcich bodoch musia zachytávať skutočný stav rybolovu, aby mohli tvoriť jeden zo základov na sledovanie vývoja rybolovných zdrojov.

Uplatňujú sa platné mauritánske právne predpisy o minimálnych veľkostiach úlovkov nachádzajúcich sa na palube, ktoré sú uvedené v dodatku 4.

Zoznam prepočítavacích koeficientov uplatniteľných na úlovky rýb s odrezanými hlavami/celých rýb a/alebo rýb bez vnútorností/celých rýb sa uvádza v dodatku 5.

4.   Tolerancia odchýlok

Na základe reprezentatívnej vzorky nemôže byť rozdiel medzi úlovkami nahlásenými v rybárskom denníku a výsledkom posúdenia týchto úlovkov počas inšpekcie alebo vykládky vyšší ako:

9 % v prípade rybolovu rýb v čerstvom stave,

4 % v prípade rybolovu nepelagických druhov, ktoré sa zmrazia,

2 % v prípade rybolovu pelagických druhov, ktoré sa zmrazia.

5.   Vedľajšie úlovky

Vedľajšie úlovky sú stanovené v technických listoch, ktoré sú súčasťou tohto protokolu. Ustanovenia právnych predpisov týkajúce sa vedľajších úlovkov sa uvedú na vydaných povoleniach. Za každé prekročenie percentuálneho podielu povolených vedľajších úlovkov sa ukladá sankcia.

6.   Nedodržanie povinnosti nahlasovania úlovkov

Bez toho, aby boli dotknuté sankcie stanovené týmto protokolom, má nedodržanie ustanovení týkajúcich sa hlásení o úlovkoch za následok automatické pozastavenie povolenia, až kým si vlastník plavidla nesplní svoje povinnosti.

7.   Hlásenia o súhrnných úlovkoch

Do konca každého prebiehajúceho štvrťroku oznámi Európska únia Mauritánii elektronickou cestou súhrnné množstvá rýb ulovených jej plavidlami vo všetkých kategóriách za predchádzajúci štvrťrok.

Údaje sú rozdelené podľa mesiacov, typu rybolovu, plavidla a každého druhu rýb.

Prepočítavacie koeficienty uplatniteľné na rybolov pelagických druhov rýb s odrezanými hlavami/celých rýb a/alebo rýb bez vnútorností/celých rýb určených na spracovanie sa uvádzajú v dodatku 5.

KAPITOLA V

VYKLÁDKY A PREKLÁDKY

1.   Vykládky

1.1.

Flotila loviaca druhy žijúce pri dne má povinnosť vykonať vykládku.

1.2.

Na žiadosť vlastníka sa flotile loviacej krevety v obdobiach veľkého tepla, najmä v auguste a septembri, udeľujú osobitné výnimky.

1.3.

Povinnosť vykonať vykládku nezahŕňa povinnosť skladovania a spracovania úlovkov.

1.4.

Flotila na rybolov pelagických druhov v čerstvom stave má povinnosť vykonať vykládku v medziach prijímacej kapacity spracovateľských zariadení v Nouadhibou a na základe preukázaného dopytu na trhu.

1.5.

Na poslednú plavbu (plavba, ktorá predchádza výstupu z mauritánskych rybolovných oblastí na obdobie aspoň troch mesiacov) sa povinnosť vykládky nevzťahuje. V prípade plavidiel loviacich krevety predstavuje toto obdobie dva mesiace.

1.6.

Kapitán plavidla Európskej únie oznámi faxom alebo e-mailom prístavným orgánom v Nouadhibou (PAN), orgánom námorného dozoru a v kópii delegácii Európskej únie najmenej 48 hodín vopred (resp. 24 hodín v prípade čerstvých úlovkov) dátum vykládky a uvedie tieto informácie:

a)

názov rybárskeho plavidla, ktoré má vykonať vykládku;

b)

predpokladaný dátum a čas stanovené k vykládky;

c)

množstvo [vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti každého druhu, ktoré sa má vyložiť alebo preložiť (označené jeho trojmiestnym abecedným kódom FAO)].

V reakcii na uvedené oznámenie oznámi orgán dohľadu do nasledujúcich 12 hodín faxom alebo e-mailom kapitánovi alebo jeho zástupcovi s kópiou Delegácii Európskej únie svoj súhlas.

1.7.

Plavidlo Európskej únie, ktoré vykladá úlovky v niektorom z mauritánskych prístavov, je oslobodené od všetkých daní alebo poplatkov rovnocennej povahy, okrem prístavných daní a poplatkov, ktoré sa za rovnakých podmienok uplatňujú na aj mauritánske plavidlá.

Produkty rybolovu podliehajú hospodárskemu colnému režimu v súlade s platnými mauritánskymi právnymi predpismi. Sú preto oslobodené od každého colného postupu a cla alebo od dane rovnocennej povahy pri vstupe do mauritánskeho prístavu alebo pri ich vývoze a sú považované za tovar v „dočasnom tranzite“ („dočasné skladovanie“).

Vlastník plavidla rozhoduje o mieste určenia produktov svojho plavidla. Môžu sa spracovať, skladovať v colnom sklade, predať v Mauritánii alebo vyviesť (v devízach).

Predaj v Mauritánii určený na mauritánsky trh podlieha rovnakým daniam a poplatkom, ako sa uplatňujú na mauritánske produkty rybolovu.

Zisky sa môžu vyviesť bez ďalších poplatkov (oslobodenie od cla a daní rovnocennej povahy).

2.   Prekládky

2.1.

Každé plavidlo s mraziarenským zariadením na rybolov pelagických druhov, ktoré môže podľa potvrdenia o zhode vykonávať prekládku, podlieha s výnimkou poslednej plavby povinnosti vykonať prekládku pri bóji 10 v kotvisku autonómneho prístavu Nouadhibou.

2.2.

Plavidlo Európskej únie, ktoré prekladá úlovky v autonómnom prístave Nouadhibou, je oslobodené od všetkých daní alebo poplatkov rovnocennej povahy, okrem prístavných daní a poplatkov, ktoré sa za rovnakých podmienok uplatňujú aj na mauritánske plavidlá.

2.3.

Na poslednú plavbu (plavba, ktorá predchádza výstupu z mauritánskych rybolovných oblastí na obdobie aspoň troch mesiacov) sa povinnosť prekládky nevzťahuje.

2.4.

Mauritánska strana si vyhradzuje právo odmietnuť prekládku, ak prepravné plavidlo vykonávalo nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov tak v rámci mauritánskej rybolovnej oblasti ako aj mimo nej.

KAPITOLA VI

KONTROLA

1.   Vstupy do mauritánskej rybolovnej oblasti a výstupy z nej

1.1.

S výnimkou plavidiel na lov tuniakov, plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine a plavidiel na rybolov pelagických druhov (ktorých lehoty podliehajú ustanoveniam kapitoly XI tejto prílohy), musia plavidlá Európskej únie, ktoré vykonávajú činnosť na základe tejto dohody, povinne oznamovať:

a)

vstupy:

Treba ich oznámiť najmenej 36 hodín vopred a poskytnúť tieto informácie:

polohu plavidla v čase oznámenia,

deň, dátum a približnú hodinu vstupu do mauritánskych rybolovných oblastí,

pri plavidlách, ktoré predtým oznámili, že sú držiteľmi povolenia na rybolov v inej rybolovnej oblasti subregiónu, úlovky jednotlivých druhov rýb na palube v čase oznámenia. V tomto prípade budú mať orgány dohľadu prístup k rybárskemu denníku týkajúcemu sa tejto inej rybolovnej oblasti a dĺžka prípadnej kontroly nesmie presiahnuť lehotu stanovenú v bode 4 tejto kapitoly.

b)

výstupy:

Treba ich oznámiť najmenej 48 hodín vopred a poskytnúť tieto informácie:

polohu plavidla v čase oznámenia,

deň, dátum a približnú hodinu výstupu z mauritánskych rybolovných oblastí,

úlovky jednotlivých druhov rýb na palube v čase oznámenia.

1.2.

Vlastníci plavidiel oznámia orgánom dohľadu vstupy svojich plavidiel do mauritánskych rybolovných oblastí a výstupy z nich faxom, e-mailom alebo doručovateľskou službou na čísla faxu a adresu uvedené v dodatku 1 k tejto prílohe. V prípade ťažkostí s týmito spôsobmi komunikácie sa informácie môžu výnimočne poskytnúť prostredníctvom Európskej únie.

Každá zmena kontaktných čísiel a adries sa oznámi Komisii prostredníctvom delegácie Európskej únie v lehote 15 dní pred nadobudnutím jej platnosti.

1.3.

Počas svojej prítomnosti v mauritánskych rybolovných oblastiach musia plavidlá Európskej únie nepretržite kontrolovať medzinárodné volacie frekvencie (VHF kanál 16 alebo HF 2 182 KHz).

1.4.

Po prijatí hlásení o výstupe z rybolovnej oblasti si mauritánske orgány vyhradzujú právo rozhodnúť o vykonaní kontroly pred výstupom plavidiel, a to na základe náhodného výberu v kotvisku prístavu v Nouadhibou alebo v Nouakchott.

Tieto kontrolné operácie by nemali trvať dlhšie ako 6 hodín v prípade plavidiel na rybolov pelagických druhov (kategórie 7 a 8) a viac ako 3 hodiny v prípade plavidiel ostatných kategórií.

1.5.

Nedodržanie ustanovení uvedených v predchádzajúcich bodoch má za následok tieto sankcie:

a)

po prvý raz:

odklonenie plavidla, ak je to možné,

vyloženie nákladu na palube a jeho zabavenie v prospech štátnej pokladnice,

plavidlo zaplatí pokutu rovnajúcu sa minimálnej sadzbe stanovenej v mauritánskych právnych predpisoch.

b)

po druhý raz:

odklonenie plavidla, ak je to možné,

vyloženie nákladu na palube a jeho zabavenie v prospech štátnej pokladnice,

plavidlo zaplatí pokutu rovnajúcu sa maximálnej sadzbe stanovenej v mauritánskych právnych predpisoch,

povolenie sa zruší na zostávajúce obdobie jeho platnosti.

c)

po tretí raz:

odklonenie plavidla, ak je to možné,

vyloženie nákladu na palube a jeho zabavenie v prospech štátnej pokladnice,

úplné odňatie povolenia,

zákaz vykonávať činnosť v Mauritánii pre kapitána a plavidlo.

1.6.

V prípade plavidla porušujúceho pravidlá ministerstvo informuje Komisiu a vlajkový členský štát, aby sa mohli uplatniť sankcie stanovené v predchádzajúcom bode.

2.   Inšpekcia na mori

Inšpekciu plavidiel Európskej únie, ktoré majú povolenia na rybolov, vykonávajú na mori v mauritánskej oblasti mauritánske plavidlá a inšpektori, ktorí sa dajú jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou rybolovu.

Pred tým, ako vstúpia mauritánski inšpektori na palubu, informujú plavidlo Európskej únie o svojom rozhodnutí vykonať inšpekciu. Inšpekciu vykonajú najviac dvaja inšpektori, ktorí budú musieť pred vykonaním inšpekcie preukázať svoju totožnosť a kvalifikáciu ako inšpektori.

Mauritánski inšpektori neostanú na palube plavidla Európskej únie dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh spojených s inšpekciou. Inšpekciu budú viesť tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, na jeho rybolovnú činnosť a náklad. Inšpekcia by nemala trvať dlhšie ako tri hodiny v prípade plavidiel na rybolov pelagických druhov a jeden a pol hodiny v prípade ostatných kategórií.

Počas inšpekcií na mori, prekládok a vykládok uľahčuje kapitán plavidla Európskej únie vstup mauritánskych inšpektorov na palubu a ich prácu, predovšetkým manévrovaním, ktoré inšpektori považujú za potrebné.

Na záver každej inšpekcie vypracujú mauritánski inšpektori správu o inšpekcii. Kapitán plavidla Európskej únie má právo doplniť do správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a kapitán plavidla Európskej únie.

Pred opustením plavidla odovzdajú mauritánski inšpektori jednu kópiu správy o inšpekcii kapitánovi plavidla Európskej únie. Mauritánia zašle kópiu správy o inšpekcii Európskej únii do 4 dní po inšpekcii.

3.   Inšpekcia v prístave

Inšpekciu plavidiel Európskej únie, ktoré vykladajú alebo prekladajú svoje úlovky z mauritánskych rybolovných oblastí, v prístave vykonávajú mauritánski inšpektori, ktorí sa dajú jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou rybolovu.

Inšpekciu vykonajú najviac dvaja inšpektori, ktorí budú musieť pred vykonaním inšpekcie preukázať svoju totožnosť a kvalifikáciu ako inšpektori. Mauritánski inšpektori neostanú na palube plavidla Európskej únie dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh spojených s inšpekciou a inšpekciu budú viesť tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, na jeho činnosť vykládky alebo prekládky a na jeho náklad. Inšpekcia nesmie trvať dlhšie ako vykládka alebo prekládka.

Na konci každej inšpekcie vypracuje mauritánsky inšpektor správu o inšpekcii. Kapitán plavidla Európskej únie má právo doplniť do správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a kapitán plavidla Európskej únie.

Mauritánsky inšpektor odovzdá hneď po skončení inšpekcie kapitánovi plavidla Európskej únie kópiu správy o inšpekcii. Mauritánia zašle kópiu správy o inšpekcii Európskej únii do 24 dní po inšpekcii.

4.   Systém vzájomného pozorovania kontrol na súši

Obidve strany rozhodnú o zavedení systému vzájomného pozorovania kontrol na súši. Na tento účel určia zástupcov, ktorí sa budú zúčastňovať na kontrolných operáciách a inšpekciách vykonávaných príslušnými vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi a môžu predkladať pripomienky k vykonávaniu tohto protokolu.

Títo zástupcovia musia mať:

odbornú kvalifikáciu,

dostatočné pracovné skúsenosti v oblasti rybolovu,

byť dôkladne oboznámení s ustanoveniami dohody a tohto protokolu.

Keď sa zástupcovia zúčastňujú na inšpekciách, tieto inšpekcie vedú vnútroštátne kontrolné orgány a títo zástupcovia nemôžu z vlastnej iniciatívy vykonávať kontrolné právomoci, ktoré sú zverené vnútroštátnym úradníkom.

Keď títo zástupcovia sprevádzajú vnútroštátnych úradníkov, majú prístup na plavidlá a do priestorov a k dokumentom, ktoré sú predmetom inšpekcie týmito úradníkmi, aby mohli zozbierať údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi, potrebné na plnenie si svojich povinností.

Zástupcovia sprevádzajú vnútroštátne kontrolné orgány pri ich kontrolách v prístavoch na palube kotviacich plavidiel, na verejných dražbách, vo veľkoskladoch s čerstvými morskými živočíchmi, v chladiarenských skladoch a v ostatných priestoroch súvisiacich s vykládkou a skladovaním rýb pred prvým predajom na území, kde dochádza k prvému uvedeniu na trh.

Zástupcovia každé 4 mesiace vypracujú a predložia správu o kontrolách, na ktorých sa zúčastnili. Táto správa sa predloží príslušným orgánom. Tieto orgány poskytnú kópiu správy druhej zmluvnej strane.

Obidve strany sa rozhodli vykonať aspoň dve inšpekcie za rok striedavo v Mauritánii a v Európe.

4.1.   Dôvernosť

Zástupca pri vzájomných kontrolných operáciách berie ohľad na majetok a zariadenia na palube plavidiel a ďalšie zariadenia a zároveň zachováva dôvernosť všetkých dokumentov, ku ktorým má prístup. Obidve strany sa dohodli zachovávať pri vykonávaní kontrol najvyšší stupeň dôvernosti.

Zástupca oznámi výsledky svojej práce výlučne svojim príslušným orgánom.

4.2.   Lokalizácia

Tento program sa uplatňuje v prístavoch Európskej únie, v ktorých prebieha vykládka, a v mauritánskych prístavoch.

4.3.   Financovanie

Každá zo zmluvných strán uhradí náklady svojho zástupcu na operáciách vzájomnej kontroly vrátane nákladov na dopravu a pobyt.

KAPITOLA VII

SATELITNÝ SYSTÉM MONITOROVANIA PLAVIDIEL (VMS)

Satelitné monitorovanie plavidiel Európskej únie sa vykonáva systémom dvojitého prenosu v rámci trojuholníka, ktorý sa pokusne zavádza na celú dobu platnosti tohto protokolu podľa týchto pravidiel:

1)

plavidlo EÚ – FMC (stredisko monitorovania rybolovu) vlajkového štátu – FMC Mauritánie

2)

plavidlo EÚ – FMC Mauritánie – FMC vlajkového štátu

1.   Spôsoby prenosu

Každá správa o polohe musí obsahovať tieto informácie:

a)

identifikáciu plavidla;

b)

poslednú zemepisnú polohu plavidla (zemepisnú dĺžku, zemepisnú šírku), pričom odchýlka polohy musí byť menšia ako 500 metrov a intervalom spoľahlivosti merania 99 %;

c)

dátum a hodinu zaznamenania polohy;

d)

rýchlosť a smerovanie plavidla.

FMC vlajkového štátu a FMC Mauritánie zabezpečia automatické spracovanie a prípadne elektronický prenos správ o polohe. Správy o polohe sa musia zaznamenávať zabezpečeným spôsobom a uchovávať počas troch rokov.

2.   Prenos údajov plavidlom v prípade poruchy systému VMS

Kapitán zabezpečí, aby bol systém VMS jeho plavidla neustále plne funkčný a aby sa správy o polohe správne odosielali do strediska FCM vlajkového štátu.

V prípade technickej poruchy alebo poruchy prístroja na nepretržité satelitné monitorovanie, ktorý sa nachádza na palube rybárskeho plavidla, kapitán tohto plavidla bezodkladne pošle faxom informácie uvedené v bode 5 kontrolnému stredisku vlajkového štátu a mauritánskemu FMC. Za týchto okolností je potrebné posielať celkovú správu o polohe každé 4 hodiny. Celková správa o polohe obsahuje hlásenia o polohe tak, ako ich zaznamenal kapitán plavidla v hodinových intervaloch za podmienok stanovených v bode 5.

Kontrolné stredisko vlajkového štátu ihneď pošle tieto hlásenia mauritánskemu FMC. Chybné zariadenie sa opraví alebo vymení najneskôr do 5 dní. Po uplynutí tejto lehoty bude predmetná loď povinná opustiť mauritánske rybolovné oblasti alebo sa vrátiť do niektorého z mauritánskych prístavov. V prípade vážneho technického problému, ktorý si vyžaduje dodatočnú lehotu, sa na žiadosť kapitána môže poskytnúť najviac 15-dňová výnimka. V takom prípade sa naďalej na všetky plavidlá uplatňujú ustanovenia uvedené v bode 7 a všetky plavidlá, s výnimkou plavidiel na lov tuniakov, sa musia vrátiť do prístavu, aby nalodili mauritánskeho vedeckého pozorovateľa.

3.   Zabezpečená komunikácia správ o polohe medzi FMC vlajkového štátu a Mauritániou

FMC vlajkového štátu automaticky odovzdáva správy o polohe príslušných plavidiel FMC Mauritánie a naopak. Strediská FMC vlajkového štátu a Mauritánie si vymenia svoje kontaktné elektronické adresy a bez meškania sa navzájom informujú o každej zmene týchto adries.

Prenos správ o polohe medzi strediskami FMC vlajkového štátu a Mauritánie sa vykonáva elektronicky prostredníctvom zabezpečeného komunikačného systému.

Mauritánske stredisko FMC informuje bez meškania elektronickou cestou stredisko FMC vlajkového štátu a Európsku úniu o akomkoľvek prerušení pri prijímaní po sebe nasledujúcich správ o polohe plavidla, ktoré má oprávnenie na rybolov, v prípade, že príslušné plavidlo neoznámilo svoje výstup z mauritánskych rybolovných oblastí.

4.   Porucha komunikačného systému

Mauritánia sa uistí o kompatibilite svojho elektronického vybavenia s vybavením FMC vlajkového štátu a bez meškania informuje Európsku úniu o každej poruche v komunikácii a prijímaní správ o polohe s cieľom nájsť technické riešenie v čo najkratšom čase. Prípadný spor sa predloží zmiešanej komisii.

Kapitán sa bude považovať za zodpovedného za každú dokázanú manipuláciu so systémom VMS plavidla, ktorá by mala za cieľ narušiť jeho fungovanie, alebo sfalšovať správy o polohe. Každý priestupok bude podliehať sankciám stanoveným v protokole.

KAPITOLA VIII

PRIESTUPKY

1.   Správa o kontrole a protokol o priestupku

Správu o kontrole, v ktorej sa musia uviesť okolnosti a dôvody, ktoré viedli k priestupku, musí podpísať kapitán plavidla, ktorý v nej môže uviesť svoje výhrady, a orgány dohľadu mu odovzdajú jednu kópiu tejto správy. Týmto podpisom nie sú dotknuté práva na obhajobu a prostriedky obhajoby, ktoré môže kapitán uplatniť vo veci priestupku, ktorý sa mu vyčíta.

Orgány dohľadu vypracujú protokol o priestupku verne a na základe prípadných priestupkov zistených a zapísaných v správe o kontrole vypracovanej po kontrole plavidla.

Počas kontroly sa musí zohľadniť potvrdenie o zhode vlastností plavidla z technickej kontroly (kapitola II).

2.   Oznámenie o priestupku

V prípade priestupku zašlú orgány dohľadu zástupcovi plavidla poštou protokol o priestupku spolu so správou o kontrole. Orgány dohľadu o tom hneď informujú Európsku úniu.

V prípade priestupku, ktorý nemožno vyriešiť na mori, musí kapitán na žiadosť orgánu dohľadu doviesť svoje plavidlo do prístavu Nouadhibou. V prípade priestupku uznaného kapitánom, ktorý možno vyriešiť na mori, plavidlo pokračuje v rybolove.

V obidvoch prípadoch môže po vyriešení zisteného priestupku plavidlo pokračovať v rybolove.

3.   Vyriešenie priestupku

V súlade s týmto protokolom sa priestupky môžu vyriešiť zmierovacím konaním alebo súdnym konaním.

Pred tým, ako sa prijme akékoľvek opatrenie voči plavidlu, kapitánovi, posádke alebo nákladu, okrem opatrení určených na zachovanie dôkazov, Mauritánia zorganizuje na žiadosť Európskej únie do troch (3) pracovných dní po oznámení o zadržaní plavidla, informačné stretnutie na objasnenie skutočností, ktoré viedli k zadržaniu plavidla a na vysvetlenie ďalších možných krokov. Tohto informačného stretnutia sa môžu zúčastniť zástupca vlajkového štátu a zástupca vlastníka plavidla.

Orgány dohľadu potom zvolajú zmierovací výbor. Všetky informácie o priebehu zmierovacieho alebo súdneho konania týkajúce sa priestupkov plavidiel Európskej únie sa bez meškania oznámia Európskej únii. V prípade potreby môžu na základe výnimky udelenej predsedom zmierovacieho výboru zastupovať vlastníka plavidla v danom výbore dve osoby.

Zaplatenie prípadnej pokuty sa musí uskutočniť prevodom najneskôr do 30 dní po uzavretí zmieru. Ak chce plavidlo vyplávať z mauritánskych rybolovných oblastí, platba sa musí realizovať pred týmto vyplávaním. Príjmový doklad štátnej pokladnice alebo kópia bankového príkazu prostredníctvom systému SWIFT potvrdeného Centrálnou bankou Mauritánie (BCM) v dňoch pracovného pokoja slúži ako dôkaz zaplatenia pokuty na prepustenie plavidla.

V prípade, že sa vec nevyrieši zmierovacím konaním, ministerstvo spis bezodkladne postúpi prokurátorovi republiky. V súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov vlastník plavidla zloží bankovú záruku na úhradu prípadných pokút. Uvoľnenie plavidla prebehne 72 hodín od dátumu zloženia záruky. Banková záruka nie je vratná pred skončením súdneho konania. Ministerstvo ju uvoľní vlastníkovi plavidla hneď po tom, ako sa prípad uzavrie bez jeho odsúdenia. Rovnako aj v prípade odsúdenia vedúceho k uloženiu pokuty sa platba tejto pokuty uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorými sa predovšetkým ustanovuje, že banková záruka sa uvoľní po vykonaní platby do 30 dní po vynesení rozsudku.

Plavidlu sa umožní odplávať a jeho posádke sa povolí opustiť prístav:

buď po splnení povinností, ktoré vyplývajú zo zmierovacieho konania

alebo po zložení bankovej záruky uvedenej v odseku 5 a po jej prijatí ministerstvom, kým sa neskončí súdne konanie.

KAPITOLA IX

NALODENIE MAURITÁNSKYCH NÁMORNÍKOV

1.

S výnimkou plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov, ktoré povinne nalodia jedného (1) mauritánskeho námorníka na plavidlo a plavidiel na lov tuniakov udicami, ktoré povinne nalodia troch (3) mauritánskych námorníkov na plavidlo, nalodí každé plavidlo Európskej únie povinne počas skutočnej prítomnosti v mauritánskych rybolovných oblastiach na palubu 60 % mauritánskych námorníkov, ktorých si slobodne vyberie zo zoznamu zostaveného ministerstvom, pričom dôstojníci nie sú do tohto počtu zahrnutí. V prípade, že sú na plavidlo nalodení mauritánski dôstojníci v zácviku, ich počet od sa odpočíta od celkového počtu mauritánskych námorníkov.

2.

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca oznámi ministerstvu mená mauritánskych námorníkov nalodených na palubu príslušného plavidla s poznámkou o ich zaradení v posádke.

3.

Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlá Európskej únie. Ide predovšetkým o slobodu združovania a o skutočné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

4.

Pracovné zmluvy mauritánskych námorníkov, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom, sú vypracované medzi zástupcami vlastníkov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odbormi, alebo ich zástupcami v spojení s príslušným orgánom Mauritánie. V týchto zmluvách sa námorníkom zaručujú výhody režimu sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, pričom zahŕňajú poistenie pre prípad úmrtia, choroby a úrazu.

5.

Vlastník plavidla alebo jeho zástupca musí do dvoch mesiacov od vydania povolenia poslať priamo ministerstvu kópiu uvedenej zmluvy riadne potvrdenú príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu.

6.

Platy mauritánskych námorníkov platia vlastníci plavidiel. Platy sa určia pred vydaním povolenia na základe vzájomnej dohody medzi vlastníkmi lodí alebo ich zástupcami a dotknutými mauritánskymi námorníkmi alebo ich zástupcami. Platové podmienky uplatniteľné na mauritánskych námorníkov však nemôžu byť horšie ako tie, ktoré sa uplatňujú na mauritánsku posádku a musia dodržiavať alebo byť výhodnejšie ako normy MOP.

7.

Ak sa jeden alebo viacero námorníkov zamestnaných na palube nenalodí pred plánovaným odchodom, plavidlo môže vyplávať po tom, ako informuje príslušné orgány prístavu nalodenia o nedostatočnom počte požadovaných námorníkov a po tom, ako doplní svoju posádku. Príslušné orgány o tom informujú orgán dohľadu.

8.

Vlastník plavidla je povinný prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby na jeho plavidle bol nalodený počet námorníkov požadovaný touto dohodou najneskôr pri ďalšom vyplávaní.

9.

V prípade nenalodenia mauritánskych námorníkov z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v predchádzajúcom bode, sú vlastníci plavidiel Európskej únie povinní v lehote najviac 3 mesiacov zaplatiť za každý deň rybolovu v mauritánskej rybolovnej oblasti paušálnu sumu 20 EUR za každého námorníka.

10.

Platba za nenalodenie námorníkov sa uskutoční v závislosti od skutočného počtu dní rybolovu a nie v závislosti od dĺžky obdobia povolenia.

11.

Táto suma sa použije na školenie mauritánskych námorníkov – rybárov a bude uhradená na účet uvedený v kapitole I Všeobecné ustanovenia tejto prílohy.

12.

Európska únia zasiela polročne k 1. januáru a 1. júlu každého roka ministerstvu zoznam mauritánskych námorníkov nalodených na palubu plavidiel Európskej únie, s poznámkou o ich zápise do registra námorníkov a označením plavidiel, na ktoré sa uvedení námorníci nalodili.

13.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 7, má opakované nedodržanie povinnosti nalodiť stanovený počet mauritánskych námorníkov vlastníkmi plavidiel za následok automatické pozastavenie povolenia na rybolov pre dané plavidlo, až kým si jeho vlastník uvedenú povinnosť nesplní.

KAPITOLA X

VEDECKÍ POZOROVATELIA

Na palube plavidiel Európskej únie sa týmto zavádza systém vedeckého pozorovania.

1.

Pre každú kategóriu rybolovu určia obidve strany aspoň dve plavidlá ročne, ktoré musia na svoju palubu nalodiť mauritánskeho vedeckého pozorovateľa, s výnimkou plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov, v prípade ktorých je nalodenie pozorovateľa podmienené žiadosťou ministerstva. V každom prípade môže byť na palube plavidla prítomný súčasne iba jeden pozorovateľ.

Čas prítomnosti vedeckého pozorovateľa na palube plavidla sa rovná jednej plavbe. Avšak na výslovnú žiadosť jednej z dvoch strán sa toto nalodenie pozorovateľa môže predĺžiť na viaceré plavby v závislosti od priemerného trvania plavieb plánovaných pre dané plavidlo.

2.

Ministerstvo informuje Európsku úniu o menách menovaných vedeckých pozorovateľov, ktorí majú požadované doklady aspoň sedem pracovných dní pred plánovaným dátumom ich nalodenia.

3.

Všetky náklady spojené s činnosťou vedeckých pozorovateľov, vrátane ich platu, odmien a príplatkov, znáša ministerstvo.

4.

Ministerstvo prijme všetky opatrenia pre nalodenie a vylodenie vedeckého pozorovateľa.

Podmienky pobytu vedeckého pozorovateľa na palube zodpovedajú podmienkam pre dôstojníkov plavidla.

Vedecký pozorovateľ disponuje všetkými nástrojmi potrebnými na vykonávanie svojich funkcií. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, prístup k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na rybolovné činnosti plavidla, t. j. rybárskeho denníka, dodatkového rybárskeho denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie vykonávania jeho úloh pri pozorovaní.

5.

Každý vedecký pozorovateľ sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci určenému dátumu svojho nalodenia. Ak sa vedecký pozorovateľ nedostaví, kapitán plavidla o tom informuje ministerstvo a Európsku úniu. V takom prípade má plavidlo právo opustiť prístav. Ministerstvo však môže bez odkladu a na svoje náklady nalodiť nového vedeckého pozorovateľa bez toho, aby bola narušená rybolovná činnosť plavidla.

6.

Vedecký pozorovateľ musí mať:

odbornú kvalifikáciu,

zodpovedajúce skúsenosti v odvetví rybolovu a musí byť dôkladne oboznámený s ustanoveniami tohto protokolu.

7.

Vedecký pozorovateľ dbá na dodržiavanie ustanovení tohto protokolu plavidlami Európskej únie, ktoré vykonávajú činnosť v mauritánskej rybolovnej oblasti.

Vypracuje k tomu správu. Predovšetkým však:

pozoruje rybolovné činnosti plavidiel,

zaznamenáva polohu plavidiel vykonávajúcich rybolovné činnosti,

odoberá biologické vzorky v rámci vedeckých programov,

vypracúva súpis použitých rybárskych výstrojov a veľkosti ôk použitých sietí.

8.

Všetky úlohy pozorovateľa sú obmedzené na rybolovné činnosti a súvisiace činnosti, ktoré sa riadia týmto protokolom.

9.

Vedecký pozorovateľ:

prijíma všetky opatrenia potrebné na to, aby podmienky jeho nalodenia, ani jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili rybolovné činnosti ani týmto činnostiam nebránili,

používa nástroje a meracie postupy schválené na meranie veľkosti ôk sietí použitých na základe tohto protokolu,

berie ohľad na majetok a zariadenia na palube a na dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria uvedenému plavidlu.

10.

Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla vedecký pozorovateľ vypracuje správu podľa vzoru, ktorý je uvedený v dodatku 9 k tejto prílohe. Podpíše ju za prítomnosti kapitána, ktorý do nej môže doplniť alebo nechať doplniť akékoľvek poznámky, ktoré bude považovať za užitočné, a potvrdí ich svojím podpisom. Kópia tejto správy sa odovzdá kapitánovi plavidla pri vylodení vedeckého pozorovateľa, ako aj ministerstvu a Európskej únii.

KAPITOLA XI

PLAVIDLÁ ZAMERIAVAJÚCE SA NA DRUHY MIGRUJÚCE NA VEĽKÉ VZDIALENOSTI

1.

S výnimkou prvého a posledného roka platnosti tohto protokolu sa povolenia pre plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov, plavidlá na lov tuniakov udicami a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine vydávajú na obdobia zhodné s kalendárnym rokom.

Po predložení dokladu o zaplatení zálohovej platby ministerstvo vydá povolenie a zapíše príslušné plavidlo do zoznamu plavidiel oprávnených na rybolov. Tento zoznam sa zašle orgánom dohľadu a Európskej únii.

2.

Každé plavidlo, ktoré po prvýkrát vykonáva rybolovnú činnosť na základe rámci dohody, sa ešte pred tým ako získa povolenie, musí podrobiť kontrolám ustanoveným platnými právnymi predpismi. Tieto kontroly je možné vykonať v cudzom prístave, na ktorom sa strany dohodli. Všetky náklady spojené s takouto kontrolou znáša vlastník plavidla.

3.

Plavidlá, ktoré sú držiteľmi povolení na rybolov v krajinách subregiónu, môžu vo svojich žiadostiach o povolenie uviesť krajinu, druhy a obdobie platnosti svojich povolení, aby sa uľahčili viacnásobné vstupy do rybolovnej oblasti a výstupy z nej.

4.

Povolenia sa vydajú po prevode na účet určený v kapitole I paušálnej sumy zodpovedajúcej zálohovej platbe uvedenej v technických listoch protokolu. V prvom a poslednom roku platnosti protokolu sa táto paušálna suma určí úmerne k času platnosti povolenia.

Pokiaľ ide o parafiškálnu daň, musí sa zaplatiť úmerne k času strávenému v mauritánskej rybolovnej oblasti. Mesačné platby sa považujú za platby za 30-dňové obdobia skutočného rybolovu. Týmto ustanovením sa zachováva nedeliteľnosť tejto dane, ktorá je teda splatná za každé začaté mesačné obdobie.

Plavidlo, ktoré v priebehu roka vykonávalo rybolov 1 až 30 dní, je povinné zaplatiť daň za jeden mesiac. Druhá mesačná platba tejto dane bude splatná po prvom 30-dňovom období atď.

Doplnkové mesačné platby sa musia uhradiť najneskôr do 10 dní po 1. dni každého doplnkového obdobia.

5.

Na plavidlách sa musí viesť rybársky denník v súlade so vzorom pripojeným v dodatku 3 k tejto prílohe za každé obdobie rybolovu strávené v mauritánskych vodách. Vyplní sa aj vtedy, ak nie sú žiadne úlovky.

6.

S výhradou preverení, ktoré by chcela prípadne vykonať Mauritánia, Európska únia odovzdá ministerstvu do 15. júna každého roka zúčtovanie poplatkov za predchádzajúci rybársky hospodársky rok na základe hlásení o úlovkoch vypracovaných každým vlastníkom plavidla a potvrdených vedeckými inštitúciami zodpovednými za preverovanie údajov o úlovkoch v členských štátoch, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) a IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches).

7.

Plavidlá na lov tuniakov a plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine dodržiavajú všetky odporúčania prijaté Medzinárodnou komisiou pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT).

8.

Za posledný rok uplatňovania protokolu sa zúčtovanie poplatkov za predchádzajúci rybársky hospodársky rok oznámi do 4 mesiacov od dátumu skončenia platnosti protokolu.

9.

Konečné zúčtovanie sa odovzdá príslušným vlastníkom lodí, ktorí majú lehotu 30 dní odo dňa, kedy ministerstvo oznámi a schváli sumy, aby si splnili svoje finančné záväzky voči svojim príslušným orgánom. Platba v EUR v prospech Štátnej pokladnice na účet uvedený v kapitole I sa uskutoční najneskôr mesiac a pol od uvedeného oznámenia.

Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako výška zálohovej platby uvedenej v bode 3, zvyšnú zodpovedajúcu sumu už vlastník plavidla nemôže dostať späť.

10.

3 hodiny pred každým vstupom do oblasti a výstupom z nej sú plavidlá povinné oznámiť priamo mauritánskym orgánom elektronicky a, ak to nie je možné, rádiovým spojením svoju polohu a úlovky držané na palube.

Adresy a rádiové frekvencie sa oznámia orgánom dohľadu.

11.

Plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov na žiadosť mauritánskych orgánov a po dohode s príslušnými vlastníkmi plavidiel nalodia na palubu na dohodnuté obdobie vedeckého pozorovateľa.

TECHNICKÉ LISTY

KATEGÓRIA RYBOLOVU 1:

RYBÁRSKE PLAVIDLÁ NA LOV KÔROVCOV S VÝNIMKOU LANGUSTY A KRABA

1.   

Rybolovná oblasť

a)

severne od rovnobežky 19°00 s. š.:

20°46,30 s. š

17°03,00 z. d.

20°40,00 s. š.

17°07,50 z. d.

20°40,00 s. š.

17°07,50 z. d.

19°49,00 s. š.

17°07,50 z. d.

19°49,00 s. š.

16°57,00 z. d.

19°18,70 s. š.

16°46,50 z. d.

19°00,00 s. š.

16°22,00 z. d.

b)

južne od rovnobežky 19°00,00 s. š. po rovnobežku 16°04,00 s. š., vo vzdialenosti 6 námorných míľ meranej od pobrežia pri odlive v prípade plavidiel s osobitným povolením a 8 námorných míľ od pobrežia pri odlive v prípade ostatných plavidiel.

2.   

Povolený výstroj

Hlbokomorská vlečná sieť na krevety vrátane tŕnitej reťaze a iné selektívne zariadenia.

Tŕnitá reťaz je integrálnou súčasťou vybavenia hlbokomorských vlečných sietí s výložníkmi. Skladá sa z jednej dĺžky siete, ktorá má oká s maximálnym priemerom 12 mm a je upevnená medzi vlečnými doskami na začiatku spodného lana.

Povinné používanie selektívnych zariadení podlieha rozhodnutiu zmiešanej komisie na základe vedeckého spoločného vedeckého, technického a ekonomického posúdenia.

Zdvojenie vaku siete je zakázané.

Zdvojenie sietí, ktoré tvoria vak vlečnej siete, je zakázané.

Ochranné kryty sú povolené.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

50 mm

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade hlbomorských kreviet sa musí minimálna veľkosť merať od špičky prednej časti hlavy po koniec chvosta. Špička prednej časti hlavy nadväzuje na pancier, ktorý sa nachádza v prednej stredovej časti cephalotoraxu.

Hlbokomorské krevety:

kreveta ružová alebo Gamba (Parapeneus longirostrus)06 cm

Pobrežné krevety:

biela kreveta alebo Langostino (Penaeus notialis) a sivá kreveta (Penaeus kerathurus) 200 ks/kg

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

Povolené

Nepovolené

10 % rýb

Langusty

5 % krabov

Hlavonožce

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov aj tých druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

5 000

5 000

Poplatok

620 EUR/t

620 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom dvojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 1 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého dvojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov', je obmedzený na 36:

50 % z celkového počtu plavidiel, ktoré vykonávajú rybolov v tej istej chvíli v mauritánskych rybolovných oblastiach môže byť oprávnených pracovať naraz počas rovnakého obdobia v oblasti situovanej západne od línie vo vzdialenosti 6 míľ meranej od pobrežia pri odlive južne od rovnobežky 19°00,00 s. š.

Ak táto hranica 50 % predstavuje maximálne 10 plavidiel, povolenie loviť západne od línie vo vzdialenosti 6 míľ meranej od pobrežia pri odlive južne od rovnobežky 19°00,00 s. š. získajú všetky plavidlá.

V povolení udelenom plavidlu na dobu dvoch mesiacov sa spresní, či je toto plavidlo oprávnené loviť ryby od línie 6 námorných míľ od pobrežia pri odlive južne od rovnobežky 19°00,00 s.š.

Severne od rovnobežky 19°00,00 s. š. budú všetky plavidlá s povolením „na lov kreviet“ oprávnené loviť na západ od línie, ktorej súradnice sú spresnené v bode 1 tohto listu.

7.   

Biologický pokoj

Dve (2) obdobia v dĺžke dvoch (2) mesiacov: máj – jún a október – november.

Každá zmena obdobia biologického pokoja sa po vedeckom stanovisku bez meškania oznámi Európskej únii.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 2:

PLAVIDLÁ S VLEČNÝMI SIEŤAMI (BEZ MRAZIARENSKÉHO ZARIADENIA) A PLAVIDLÁ S LOVNÝMI ŠNÚRAMI NA HLBOKOMORSKÝ LOV TRESKY ČIERNEJ

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19° 15’60 s. š.: východne od línie spájajúcej tieto body:

20° 46,30 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 11,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 36,00 z. d.

20° 03,00 s. š.

17° 36,00 z. d.

19° 45,70 s. š.

17° 03,00 z. d.

19° 29,00 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 49,60 z. d.

(b)

Južne od rovnobežky 19° 15,60 s. š. po rovnobežku 17° 50,00 s. š.: západne od línie 24 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

(c)

Južne od rovnobežky 17° 50,00 s. š.: západne od línie 18 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

(d)

Počas období biologického pokoja rybolovu hlavonožcov:

(1)

Medzi Cap Blanc a Cap Timiris je výlučná zóna určená týmito bodmi:

20° 46,00 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 46,00 s. š.

17° 47,00 z. d.

20° 03,00 s. š.

17° 47,00 z. d.

19° 47,00 s. š.

17° 14,00 z. d.

19° 21,00 s. š.

16° 55,00 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 49,60 z. d.

(2)

Južne od rovnobežky 19°15′60″ s. š. (Cap Timiris) a k rovnobežke 17°50′00″ s. š. (Nouakchott) je rybolov zakázaný za líniou 24 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

(3)

Južne od rovnobežky 17° 50,00 s. š. (Nouakchott) je rybolov zakázaný za líniou 18 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

lovná šnúra na hlbokomorský lov,

hlbokomorská vlečná sieť na lov tresky

Zdvojenie vaku siete je zakázané.

Zdvojenie sietí, ktoré tvoria vak vlečnej siete, je zakázané.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

70 mm (sieť)

4.   

Minimálne veľkosti

1)

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4)

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

Plavidlá s vlečnými sieťami: 25 % rýb

Hlavonožce a kôrovce

Plavidlá s lovnými šnúrami: 50 % rýb

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov druhov, ktoré nie sú uvedené vyššie.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

4 000

4 000

Poplatok

90 EUR/t

90 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 1 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov, je obmedzený na 11.

7.   

Biologický pokoj

V prípade potreby zmiešaná komisia určí obdobie biologického pokoja na základe vedeckého stanoviska spoločného vedeckého výboru.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 3:

RYBÁRSKE PLAVIDLÁ NA LOV HLBOKOMORSKÝCH DRUHOV OKREM TRESKY ČIERNEJ A S INÝMI VÝSTROJMI AKO VLEČNÉ SIETE

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19°48,50 s. š.: od línie 3 míľ meraných od základnej čiary Cap Blanc-Cap Timiris.

(b)

Južne od rovnobežky 19° 48,50 s. š. po rovnobežku 19° 21, 00 s. š., západne od poludníka 16° 45,00 z. d.

(c)

Južne od rovnobežky 19°21’00 s. š. od línie 9 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

(d)

Počas období biologického pokoja rybolovu hlavonožcov:

(1)

Medzi Cap Blanc a Cap Timiris:

20° 46,00 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 46,00 s. š.

17° 47,00 z. d.

20° 03,00 s. š.

17° 47,00 z. d.

19° 47,00 s. š.

17° 14,00 z. d.

19° 21,00 s. š.

16° 55,00 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 49,60 z. d.

(2)

Južne od rovnobežky 19° 15,60 s. š. (Cap Timiris) je rybolov zakázaný za líniou 9 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Dlhá lovná šnúra

Upevnené tenatové siete s maximálnym spádom 7 m a maximálnou dĺžkou 100 m. Monofilamenty z polyamidu sú zakázané.

Udica

Vrše

Záťahová sieť na lov návnad.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

120 mm pre tenatové siete

20 mm pre sieť na lov na živú návnadu

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže na základe vedeckého stanoviska určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

10 % z celkového množstva v rámci povoleného cieľového druhu alebo cieľovej skupiny druhov (vyjadrené v živej hmotnosti)

 

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov tých druhov, ktoré nie sú uvedené vyššie.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

2 500

2 500

Poplatok

105 EUR/t

105 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 1 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov, je obmedzený na 9.

7.   

Biologický pokoj

V prípade potreby zmiešaná komisia určí obdobie biologického pokoja na základe vedeckého stanoviska spoločného vedeckého výboru.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.

Záťahová sieť sa bude používať iba na lov návnad, ktoré sa majú použiť na lov udicou alebo vršami.

Použitie rybárskej siete sa povoľuje najviac 7 plavidlám s individuálnou tonážou menšou ako 135 GT.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 4:

KRABY

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19° 15,60 s. š.: západne od línie spájajúcej tieto body:

20° 46,30 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 11,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 36,00 z. d.

20° 03,00 s. š.

17° 36,00 z. d.

19° 45,70 s. š.

17° 03,00 z. d.

19° 29,00 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 51,50 z. d.

19° 15,60 s. š.

16° 49,60 z. d.

(b)

Južne od rovnobežky 19° 15,60 s. š. po rovnobežku 17° 50 s. š.: západne od línie 18 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Kôš na kraby

3.   

Minimálna veľkosť ôk

60 mm (sieťovina)

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade kôrovcov sa musí minimálna veľkosť merať od špičky prednej časti hlavy po koniec chvosta. Špička prednej časti hlavy označuje predĺženie panciera, ktorý sa nachádza v prednej stredovej časti cephalotoraxu (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú uvedené vyššie.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

Ryby, hlavonožce a kôrovce iné ako cieľový druh

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

200

200

Poplatok

310 EUR/t

310 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 1 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Maximálny počet povolených košov na kraby je 500 na povolenie.

7.   

Biologický pokoj

Dve (2) obdobia v dĺžke dvoch (2) mesiacov: máj – jún a október – november.

O každej zmene obdobia biologického pokoja rozhoduje zmiešaná komisia na základe vedeckých stanovísk.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 5:

PLAVIDLÁ NA LOV TUNIAKOV ZÁŤAHOVOU SIEŤOU

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

severne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 30 námorných míľ meraných od základnej línie Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

južne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 30 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Záťahová sieť

3.   

Minimálna veľkosť ôk

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka)

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú uvedené v dodatku 4.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

Iné druhy ako daný cieľový druh alebo cieľová skupina druhov

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov aj druhov, ktoré nie sú uvedené v rybárskom denníku prijatom ICCAT.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Počet povolených plavidiel

22 plavidiel so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Paušálny ročný poplatok:

1 750 EUR za plavidlo so záťahovými sieťami na lov tuniakov za 5 000 ton úlovkov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti a pridružených druhov rýb

Proporcionálny poplatok na úlovky

35 EUR/t

7.   

Biologický pokoj

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 6:

PLAVIDLÁ NA LOV TUNIAKOV UDICAMI A PLAVIDLÁ S LOVNÝMI ŠNÚRAMI NA LOV NA HLADINE

1.   

Rybolovná oblasť

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine

(a)

severne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 30 námorných míľ meraných od základnej línie Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

južne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 30 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

Plavidlá na lov tuniakov udicami

(a)

severne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 15 námorných míľ meraných od základnej línie Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

južne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 12 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

Lov na živú návnadu

(a)

severne od rovnobežky 19° 48,50 s. š. západne od línie 3 námorných míľ meraných od základnej línie Cap Blanc-Cap Timiris

(b)

južne od rovnobežky 19° 48,50 s. š. po rovnobežku 19° 21,00 s. š.: západne od poludníka 16° 45,00 z. d.

(c)

južne od rovnobežky 19° 21,00 s. š.: západne od línie 3 námorných míľ meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Plavidlá na lov tuniakov udicami: Udica a vlečná sieť (na rybolov na živú návnadu)

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov na hladine: Lovné šnúry na lov na hladine

3.   

Minimálna veľkosť ôk

16 mm (lov na živú návnadu)

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa musí minimálna veľkosť merať od špičky prednej časti hlavy po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú uvedené v dodatku 4.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

Iné druhy ako daný cieľový druh alebo cieľová skupina druhov

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov druhov, ktoré nie sú uvedené vyššie.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Počet povolených plavidiel

22 plavidiel na lov tuniakov udicami alebo plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine

Paušálny ročný poplatok:

2 500 EUR za plavidlo na lov tuniakov udicami a

3 500 EUR za plavidlo na lov s lovnými šnúrami na lov na hladine,

za 10 000 ton úlovkov rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti a pridružených druhov rýb

Proporcionálny poplatok na úlovky

25 EUR/t za plavidlo na lov tuniakov udicami

35 EUR/t na lov s lovnými šnúrami na hladine

7.   

Biologický pokoj

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.

Lov na živú návnadu

Rybolov na návnadu sa obmedzí na počet dní v mesiaci, ktorý určí zmiešaná komisia. Začiatok a koniec tejto činnosti treba oznámiť orgánu dohľadu.

Obe zmluvné strany sa dohodnú na praktických podmienkach s cieľom umožniť tejto kategórii loviť alebo zbierať živú návnadu potrebnú na činnosti týchto plavidiel. V prípade, že sa tieto činnosti vykonávajú v citlivých oblastiach alebo s nezvyčajnými výstrojmi, tieto podmienky sa určia na základe odporúčaní IMROP a po dohode s orgánmi dohľadu.

Žraloky

(1)

V súlade s odporúčaniami ICCAT a FAO v tejto oblasti sa zakazuje rybolov druhov obroň sťahovavý (Cetorhinus maximus), žralok biely (Carcharodon carcharias), piesočný žralok tigrovitý (Carcharias taurus) a psohlav húfny (Galeorhinus galeus).

(2)

V súlade s odporúčaniami ICCAT 04-10 a 05-05, ktoré sa týkajú žralokov ulovených v súvislosti s loviskami riadenými ICCAT.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 7:

PLAVIDLÁ S VLEČNÝMI SIEŤAMI S MRAZIARENSKÝMI ZARIADENIAMI NA RYBOLOV PELAGICKÝCH DRUHOV

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19°00 s. š.: oblasť vymedzená líniou spájajúcou tieto body:

20°46,30 s. š.

17°03,00 z. d.

20°36,00 s. š.

17°11,00 z. d.

20°36,00 s. š.

17°35,00 z. d.

20°00,00 s. š.

17°03,00 z. d.

19°34,00 s. š.

17°00,00 z. d.

19°21,00 s. š.

16°52,00 z. d.

19°10,00 s. š.

16°41,00 z. d.

19°00,00 s. š.

16°39,50 z. d.

(b)

Južne od rovnobežky 19°00,00 s. š. po rovnobežku 16°04,00 s. š. vo vzdialenosti 20 námorných míľ, meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Pelagická vlečná sieť:

Vak pelagickej alebo polo-pelagickej vlečnej siete sa môže spevniť sieťou s rozmerom oka po natiahnutí minimálne 400 mm a slučkami umiestnenými vo vzdialenosti najmenej jeden a pol metra (1,5 m) od seba okrem slučky v zadnej časti vlečnej siete, ktorá nemôže byť umiestnená menej ako 2 metre od otvoru vytvoreného vaku. Zosilnenie alebo zdvojenie vaku akýmkoľvek iným prostriedkom je zakázané a do vlečnej siete sa v žiadnom prípade nesmú chytať iné druhy, ako sú povolené cieľové malé druhy pelagických rýb.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

40 mm

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od predného konca hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

3 % z celkového množstva v rámci povoleného cieľového druhu alebo skupiny cieľových druhov (vyjadrené v živej hmotnosti)

Kôrovce alebo hlavonožce okrem kalmárov

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov druhov, ktoré nie sú uvedené v dodatku 4.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

300 000

300 000

Poplatok

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 5 000 EUR na plavidlo, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov, je obmedzený na 19.

7.   

Biologický pokoj

Obidve strany sa môžu na základe vedeckého stanoviska spoločného vedeckého výboru v rámci zmiešanej komisie dohodnúť na stanovení obdobia biologického pokoja.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.

Prepočítavacie koeficienty uplatniteľné na rybolov malých druhov pelagických rýb sú stanovené v dodatku 5.

Nevyužité rybolovné možnosti z kategórie 8 sa môžu použiť na maximálne 2 povolenia za mesiac.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 8:

PLAVIDLÁ NA RYBOLOV PELAGICKÝCH DRUHOV V ČERSTVOM STAVE

1.   

Rybolovná oblasť

(a)

Severne od rovnobežky 19° 00,00 s. š.: západne od línie spájajúcej tieto body:

20° 46,30 s. š.

17° 03,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 11,00 z. d.

20° 36,00 s. š.

17° 35,00 z. d.

20° 00,00 s. š.

17° 30,00 z. d.

19° 34,00 s. š.

17° 00,00 z. d.

19° 21,00 s. š.

16° 52,00 z. d.

19° 10,00 s. š.

16° 41,00 z. d.

19° 00,00 s. š.

16° 39,50 z. d.

(b)

Južne od rovnobežky 19°00,00 s. š. po rovnobežku 16°04,00 s. š. vo vzdialenosti 20 námorných míľ, meraných od pobrežia pri odlive.

2.   

Povolený výstroj

Pelagická vlečná sieť a záťahová vlečná sieť pre priemyselný rybolov:

Vak vlečnej siete sa môže spevniť sieťou s rozmerom oka po natiahnutí minimálne 400 mm a slučkami umiestnenými vo vzdialenosti najmenej jeden a pol metra (1,5 m) od seba okrem slučky v zadnej časti vlečnej siete, ktorá nemôže byť umiestnená menej ako 2 metre od otvoru vytvoreného vaku. Zosilnenie alebo zdvojenie vaku akýmkoľvek iným prostriedkom je zakázané a do vlečnej siete sa v žiadnom prípade nesmú chytať iné druhy, ako sú povolené cieľové malé druhy pelagických rýb.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

40 mm pre plavidlá s vlečnými sieťami a 20 mm pre plavidlá so záťahovými sieťami

4.   

Minimálne veľkosti

V prípade rýb sa minimálna veľkosť musí merať od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka) (pozri dodatok 4).

Zmiešaná komisia môže určiť minimálnu veľkosť druhov, ktoré nie sú nie sú vyššie uvedené.

5.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

3 % z celkového množstva v rámci povoleného cieľového druhu alebo skupiny cieľových druhov (vyjadrené v živej hmotnosti)

Kôrovce a hlavonožce okrem kalmárov

Zmiešaná komisia môže určiť výšku vedľajších úlovkov aj tých druhov, ktoré nie sú vyššie uvedené.

6.   

Rybolovné možnosti / Poplatky

Objem povolených úlovkov (v tonách)

15 000 ton za rok

Ak sa tieto rybolovné možnosti využijú, odpočítajú sa z prídelu 300 000 t stanoveného v kategórii 7.

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Poplatok

123 EUR/t

123 EUR/t

 

Poplatok sa vypočíta po každom trojmesačnom období, na ktoré malo plavidlo povolenie na rybolov, so zohľadnením úlovkov ulovených počas tohto obdobia.

Záloha 5 000 EUR, ktorá sa odpočíta od celkovej výšky poplatku, je podmienkou na udelenie povolenia a uhradí sa na začiatku každého trojmesačného obdobia, počas ktorého bude plavidlo oprávnené vykonávať rybolov.

Počet plavidiel, ktoré majú v rovnakom čase povolenie na rybolov, je obmedzený na 2, čo sa rovná 2 povoleniam na štvrťrok pre plavidlá s vlečnými sieťami s mraziarenskými zariadeniami na rybolov pelagických druhov kategórie 7.

7.   

Biologický pokoj

Obidve strany sa môžu na základe vedeckých stanovísk spoločného zmiešanej komisie v rámci spoločného výboru dohodnúť na stanovení obdobia biologického pokoja.

8.   

Poznámky

Poplatky sú stanovené na celé obdobie uplatňovania protokolu.

Prepočítavacie koeficienty uplatniteľné na rybolov malých druhov pelagických rýb sú stanovené v dodatku 5.


KATEGÓRIA RYBOLOVU 9:

HLAVONOŽCE

1.   

Rybolovná oblasť

p.m.

2.   

Povolený výstroj

p.m.

3.   

Minimálna veľkosť ôk

p.m.

4.   

Vedľajšie úlovky

povolené

nepovolené

p.m.

p.m.

5.   

Povolená tonáž / Poplatky

Obdobie

Rok 1

Rok 2

Objem povolených úlovkov (v tonách)

p.m.

p.m.

Poplatok

p.m.

p.m.

6.   

Biologický pokoj

p.m.

7.   

Poznámky

p.m.

Dodatok 1

DOHODA O RYBOLOVE MAURITÁNIA – EURÓPSKA ÚNIA

ŽIADOSŤ O POVOLENIE NA RYBOLOV

Image

Dodatok 2

Image

Dodatok 3

Image

Dodatok 4

Platné právne predpisy o minimálnych veľkostiach úlovkov na palube

Oddiel III:   Minimálne veľkosti a minimálna hmotnosť druhov

1.

Minimálne rozmery druhov sa musia merať:

pri rybách od špičky prednej časti hlavy až po koniec chvostovej plutvy (celková dĺžka),

pri hlavonožcoch sa meria iba dĺžka tela (plášť) bez chápadiel,

pri kôrovcoch od špičky prednej časti hlavy po koniec chvosta.

Špička prednej časti hlavy nadväzuje na pancier, ktorý sa nachádza v prednej stredovej časti cephalotoraxu. V prípade langusty ružovej musí byť referenčným bodom na účely merania stred medzi čelnými hrotmi.

2.

Minimálne veľkosti a minimálna hmotnosť morských rýb, hlavonožcov a kôrovcov, ktorých rybolov je povolený, sú:

a)

Pri morských rybách:

Sardinela (Sardinella aurita a Sardinella maderensis)

18 cm

Sardinka európska (Sardina pilchardus)

16 cm

Stavrida rodu Trachurus (Trachurus Spp.)

19 cm

Stavrida, stavrida žltá (Decapturus rhonchus)

19 cm

Makrela (Scomber aponicus)

25 cm

Doráda kráľovská (Sparus auratus)

20 cm

Pražma (Sparus coeruleostictus)

23 cm

Zubatica zlatočelá (Sparus auriga), zubatica striebristá (Sparus pagrus)

23 cm

Zubatce n.n.i. (Dentex Spp)

15 cm

Pagel, besugo (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)

19 cm

Plectorhynchus mediterraneus

25 cm

Kanic čierny

25 cm

Šmuha tmavá (Scianea umbra)

25 cm

Šmuha kráľovská (Argirosomus regius) a Pseudotholithus senegalensis

70 cm

Kanicovité (Epinephelus spp.)

40 cm

Krájač skákavý (Pomatomus saltator)

30 cm

Parmica červená (Pseudupeneus prayensis)

17 cm

Parmica (Mugil Spp.)

20 cm

Žralok hladký (Mustellus mustellus), Leptocharias smithi

60 cm

Morské pstruhy, morona (Dicentrarchus punctatus)

20 cm

Morský jazyk (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

20 cm

Morský jazyk (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

30 cm

Merlúza (Merliccius Spp.)

30 cm

Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares) s hmotnosťou nižšou ako

3,2 kg

Tuniak veľkooký (Thunnus obesus) s hmotnosťou nižšou ako

3,2 kg

b)

Pri hlavonožcoch:

Chobotnica obecná (Octopus vulgaris)

500 gr (bez vnútorností)

Kalmar (Loligo vulgaris)

13 cm

Sépia lekárska (Sepia officinalis)

13 cm

Sépia (Sepia bertheloti)

07 cm

c)

Pri kôrovcoch:

Langusta zelená (Panulirus regius)

21 cm

Langusta ružová (Palinurus mauritanicus)

23 cm

Gamba alebo hlbokomorská kreveta (Parapeneus longriostrus)

06 cm

Morský krab (Geyryon maritae)

06 cm

Krevety rodu Penaeus (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)

200 ks/kg

Dodatok 5

Zoznam prepočítavacích koeficientov

PREPOČÍTACIE KOEFICIENTY, KTORÉ SA POUŽIJÚ NA KONEČNÉ PRODUKTY RYBOLOVU ZÍSKANÉ Z MALÝCH DRUHOV PELAGICKÝCH RÝB SPRACOVANÝCH NA PALUBE PLAVIDIEL S VLEČNÝMI SIEŤAMI

Produkcia

Spôsob spracovania

Prepočítavací koeficient

Sardinela

Bez hlavy

Ručné krájanie

1,416

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,675

Bez hlavy, bez vnútorností

Strojové krájanie

1,795

Makrela

Bez hlavy

Ručné krájanie

1,406

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,582

Bez hlavy

Strojové krájanie

1,445

Bez hlavy, bez vnútorností

Strojové krájanie

1,661

Stuhochvost

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,323

Plátky

Ručné krájanie

1,340

Bez hlavy, bez vnútorností (špeciálne rezané)

Ručné krájanie

1,473

Sardinka

Bez hlavy

Ručné krájanie

1,416

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,704

Bez hlavy, bez vnútorností

Strojové krájanie

1,828

Stavridy

Bez hlavy

Ručné krájanie

1,570

Bez hlavy

Strojové krájanie

1,634

Bez hlavy, bez vnútorností

Ručné krájanie

1,862

Bez hlavy, bez vnútorností

Strojové krájanie

1,953

NB: Na účely spracovania rýb na múčku je prepočítavací koeficient stanovený na 5,5 ton čerstvých rýb k jednej tone múčky.

Dodatok 6

Image

Dodatok 7

HRANICE MAURITÁNSKYCH RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ

Súradnice VHZ/protokol

VMS EÚ

1

Ohraničenie na juhu

Šír.

16°

04′

S

Dĺž.

19°

58′

Z

2

Súradnice

Šír.

16°

30′

S

Dĺž.

19°

54′

Z

3

Súradnice

Šír.

17°

00′

S

Dĺž.

19°

47′

Z

4

Súradnice

Šír.

17°

30′

S

Dĺž.

19°

33′

Z

5

Súradnice

Šír.

18°

00′

S

Dĺž.

19°

29′

Z

6

Súradnice

Šír.

18°

30′

S

Dĺž.

19°

28′

Z

7

Súradnice

Šír.

19°

00′

S

Dĺž.

19°

43′

Z

8

Súradnice

Šír.

19°

23′

S

Dĺž.

20°

01′

Z

9

Súradnice

Šír.

19°

30′

S

Dĺž.

20°

04′

Z

10

Súradnice

Šír.

20°

00′

S

Dĺž.

20°

14,5′

Z

11

Súradnice

Šír.

20°

30′

S

Dĺž.

20°

25,5′

Z

12

Ohraničenie na severe

Šír.

20°

46′

S

Dĺž.

20°

04,5′

Z

Dodatok 8

Image

Image

PRÍLOHA 2

FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU UDRŽATEĽNÉHO A ZODPOVEDNÉHO RYBOLOVU

1.   Predmet a sumy

Finančný príspevok je verejná podpora rozvoja, ktorá je nezávislá od obchodnej otázky uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. a) dohody a článku 2 ods. 1 tohto protokolu.

Finančný príspevok uvedený v článku 2 ods. 2 tohto protokolu predstavuje 3 milióny EUR ročne. Jeho cieľom je prispieť k rozvoju udržateľného a zodpovedného rybolovu v mauritánskych rybolovných oblastiach v súlade so strategickými cieľmi ochrany rybolovných zdrojov a lepšieho začlenenia odvetvia do národného hospodárstva.

Finančný príspevok tvoria tri intervenčné osi takto:

 

Opatrenia

Os I:

SPOLUPRÁCA VO VEDECKEJ OBLASTI A ODBORNÁ PRÍPRAVA

Podpora vykonávania plánov rozvoja lovísk (IMROP, ONISPA, ENEMP)

Os II:

DOHĽAD

Podpora činností DSPCM

Os III:

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochrana morského a pobrežného prostredia (PNBA et PND)

2.   Príjemcovia

Príjemcovia tejto podpory sú Ministerstvo rybolovu a Ministerstvo životného prostredia a udržateľného rozvoja. Tieto inštitúcie, ktoré sú príjemcami, úzko spolupracujú s ministerstvom financií.

3.   Vykonávací rámec

Európske únia a Mauritánia sa v rámci zmiešanej komisie ustanovenej článkom 10 dohody po vstupe protokolu do platnosti dohodnú na podmienkach oprávnenosti na túto podporu, právnych základoch, naplánovaní, monitorovaní – hodnotení, ako aj o platobných podmienkach platenia.

4.   Viditeľnosť

Mauritánia sa zaväzuje, že zaistí viditeľnosť opatrení vykonaných prostredníctvom tejto podpory. Na tento účel sa príjemcovia spolupracujú s delegáciou Európskej únie v Nouakchott s cieľom zaviesť „usmernenia pre viditeľnú prezentáciu“ tak, ako ich vymedzila Európska komisia. Každý projekt musí obsahovať najmä klauzulu zaručujúcu viditeľnosť podpory Európskej únie, najmä prostredníctvom uvedenia loga („vlajka EÚ“). Nakoniec sa Mauritánii a Európskej únii oznámi harmonogram inaugurácií.


Top