EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1152

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1152/2012 z  21. novembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

OJ L 343, 14.12.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 337 - 338

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1152/oj

14.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/30


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1152/2012

z 21. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Rybárske plavidlá Únie majú rovnaký prístup do vôd a k zdrojom Únie, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti rybolovu.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 (3) sa stanovuje výnimka z pravidla rovnakého prístupu tak, že sa členským štátom povoľuje, aby rybolov vo vodách do 12 námorných míľ od svojich pobrežných línií obmedzili na určité plavidlá.

(3)

Komisia v súlade s nariadením (ES) č. 2371/2002 predložila 13. júla 2011 Európskemu parlamentu a Rade správu o dojednaniach o prístupe k zdrojom rybného hospodárstva v pásme do 12 námorných míľ. Uvedená správa dospela k záveru, že režim prístupu je veľmi stabilný a že uspokojivo funguje od roku 2002.

(4)

Zavedené pravidlá obmedzujúce prístup k zdrojom rybného hospodárstva v pásme 12 námorných míľ mali pozitívny vplyv na ochranu tak, že obmedzili rybolovné úsilie v najcitlivejšej časti vôd Únie. Týmito pravidlami sa takisto zachovali tradičné rybolovné činnosti, od ktorých vo veľkej miere závisí sociálny a hospodársky rozvoj určitých pobrežných spoločenstiev.

(5)

Výnimka nadobudla účinnosť 1. januára 2003 a jej platnosť skončí 31. decembra 2012. Jej platnosť by sa mala predĺžiť až do prijatia nového nariadenia na základe návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva.

(6)

Nariadenie (ES) č. 2371/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   Vo vodách do 12 námorných míľ od základných čiar, ktoré sú ich výsostnými vodami alebo vodami spadajúcimi do ich súdnej právomoci, majú členské štáty od 1. januára 2013 do 31. decembra 2014 povolenie vyhradiť rybolov pre rybárske plavidlá, ktoré tradične lovia v týchto vodách z prístavov na priľahlom pobreží. Tým nie sú dotknuté dojednania pre rybárske plavidlá Únie plaviace sa pod vlajkou ostatných členských štátov v rámci existujúcich susedských vzťahov medzi členskými štátmi a dojednania uvedené v prílohe I, v ktorej sú pre každý členský štát stanovené zemepisné oblasti v rámci pobrežných pásiem ostatných členských štátov, kde sa vykonávajú rybolovné činnosti, a dotknuté druhy.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 21. novembra 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 89.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 13. novembra 2012.

(3)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.


Top