EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0901

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 901/2012 z  2. októbra 2012 , ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO)]

Ú. v. EÚ L 268, 3.10.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/901/oj

3.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 268/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 901/2012

z 2. októbra 2012,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra ako chráneného zemepisného označenia (CHZO), ktorú predložilo Slovinsko 29. októbra 2004, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Niekoľko fyzických a právnických osôb v Rakúsku podalo proti zápisu do registra odôvodnené námietky príslušným rakúskym orgánom v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(3)

Rakúsko podalo proti zápisu do registra námietku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006. Námietka bola na základe článku 7 ods. 3 prvého pododseku písm. a), b) a c) uvedeného nariadenia uznaná za prípustnú.

(4)

Listom z 8. októbra 2009 Komisia vyzvala príslušné členské štáty, aby sa snažili vzájomne dohodnúť v súlade s ich vnútornými postupmi.

(5)

S ohľadom na to, že v stanovenej lehote sa nedospelo k dohode, Komisia by mala prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(6)

Námietka týkajúca sa údajného nesúladu s článkom 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 sa vzťahovala na pôvod surovín, ktorý nie je ani obmedzený oblasťou, ani uvedený; spôsob výroby, ktorý údajne nie je ani špecifický, ani tradičný; údajné neprepojenie dobrého mena výrobku a oblasti výroby a údajné nesprávne používanie názvu regiónu ako zemepisného označenia. Komisia však nijakú zrejmú chybu v súvislosti s týmito prvkami neobjavila. Slovinsko okrem toho predložilo dôkazy o tom, že sa názov „Štajersko prekmursko bučno olje“ používa v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 510/2006.

(7)

Z námietky vyplynulo, že ochranná známka obsahujúca názov „Steirisches Kürbiskernöl“ bola do registra zapísaná pred podaním žiadosti o zápis názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra ako CHZO. Neboli však predložené dôkazy o tom, že by mohlo dochádzať k zavádzaniu spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočnú identitu výrobku uvedeného na trh pod názvom „Štajersko prekmursko bučno olje“. Komisia preto nemôže konštatovať, že by bol zápis názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra v rozpore s článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(8)

Táto ochranná známka sa môže naďalej používať aj napriek zápisu názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra ako CHZO, pokiaľ na základe právnych predpisov o ochranných známkach neexistujú dôvody na to, aby stratila platnosť alebo aby sa zrušila.

(9)

Okrem toho treba uviesť, že názov „Steirisches Kürbiskernöl“ je takisto CHZO, ktoré bolo do registra zapísané prostredníctvom nariadenia Komisie (ES) č. 1263/96 (3). Názvy „Štajersko prekmursko bučno olje“ a „Steirisches Kürbiskernöl“ v ich príslušných pôvodných jazykoch sú zreteľne odlišné, na základe čoho možno konštatovať, že tieto názvy nie sú homonymné. Zápis názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra by preto v zmysle článku 7 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 510/2006 nemal ohroziť existenciu názvu „Steirisches Kürbiskernöl“.

(10)

Keďže sa nedosiahla žiadna dohoda, Komisia by mala prijať rozhodnutie v súlade s článkom 7 ods. 5 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006. Názov „Steierisches Kürbiskernöl“ bol zapísaný do registra skôr ako názov „Štajersko prekmursko bučno olje“. Článok 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 510/2006 chráni názov „Steirisches Kürbiskernöl“ proti jeho používaniu v preklade do iného jazyka. Názov „Štajersko“ sa považuje za doslovný preklad zemepisného názvu „Steirisches“. Okrem toho môžu byť oba názvy pri preklade do tretích jazykov veľmi podobné. Hoci neexistuje dôvod na nezapísanie názvu „Štajersko prekmursko bučno olje“ do registra, je potrebné chrániť skôr nadobudnuté platné práva a zabezpečiť spravodlivé používanie. Zemepisné zložky označenia „Štajersko prekmursko bučno olje“ by sa preto pri uvádzaní výrobku, ktorý zodpovedá špecifikácii výrobku „Štajersko prekmursko bučno olje“, na trh nemali prekladať do iných jazykov. Toto by platilo tak pre používanie takéhoto prekladu na etikete, ako aj v rámci prezentácií alebo reklamy výrobku. Okrem toho pokiaľ ide o etikety, krajina pôvodu by sa mala uvádzať v rovnakom zornom poli ako názov „Štajersko prekmursko bučno olje“ písmenami rovnakej veľkosti, ako sa uvádza tento názov.

(11)

Na základe uvedených skutočností by sa mal názov „Štajersko prekmursko bučno olje“ zapísať do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Označenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Odkazy na regióny Štajerska a Prekmurja sa pri uvádzaní výrobkov, ktoré zodpovedajú špecifikácii označenia uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu, na trh neprekladajú do iných jazykov.

Na etiketách obsahujúcich označenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa uvádza krajina pôvodu v rovnakom zornom poli písmom rovnakej veľkosti, ako sa uvádza toto označenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. októbra 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 72, 26.3.2009, s. 67.

(3)  Ú. v. ES L 163, 2.7.1996, s. 19.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

SLOVINSKO

Štajersko prekmursko bučno olje (CHZO)


Top