EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0448

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 448/2012 z  21. marca 2012 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v oblasti regulačných technických predpisov na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri zriadenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy Text s významom pre EHP

OJ L 140, 30.5.2012, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 173 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Zrušil 32015R0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/448/oj

30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/17


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 448/2012

z 21. marca 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 v oblasti regulačných technických predpisov na predkladanie informácií, ktoré ratingové agentúry sprístupňujú v centrálnom registri zriadenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 4 písm. c),

keďže:

(1)

V článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa vyžaduje, aby ratingové agentúry sprístupňovali určité informácie o historických výkonnostných parametroch v centrálnom registri zriadenom Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“). Tieto informácie sa musia poskytnúť v štandardnej forme podľa požiadaviek orgánu ESMA, pričom ESMA ich sprístupní verejnosti a zároveň uverejní súhrnné informácie o hlavnom zistenom vývoji. Tieto požiadavky sa musia doplniť v oblasti predkladania požadovaných informácií vzhľadom na štruktúru, formát, metódu a obdobie vykazovania.

(2)

Ratingové agentúry patriace do skupiny ratingových agentúr so sídlom v Únii môžu centrálnemu registru informácie poskytovať osobitne. Z dôvodu vysoko integrovanej funkčnej organizácie ratingových agentúr na úrovni Únie a s cieľom uľahčiť pochopenie štatistických údajov by však ratingové agentúry mali byť podnecované, aby informácie do centrálneho registra poskytovali globálne za celú skupinu.

(3)

V systéme centrálneho registra sa údaje o úverových ratingoch zhromažďujú a uschovávajú centrálne. S cieľom pomôcť účastníkom trhu lepšie posúdiť spoľahlivosť úverových ratingov, a tým im pomôcť prijímať investičné rozhodnutia, by centrálny register mal dobrovoľne prijímať aj úverové ratingy vydané ratingovými agentúrami z tretích krajín, v Únii však nepotvrdené, ak tieto ratingové agentúry patria do tej istej skupiny ratingových agentúr.

(4)

S cieľom uľahčiť pochopenie produkovaných štatistických údajov by oznamované údaje o úverových ratingoch mali obsahovať všetky údaje za minimálne obdobie desiatich rokov pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 1060/2009. Ratingová agentúra by nemala byť povinná informovať o týchto údajoch, ak dokáže, že sú vzhľadom na svoj rozsah a zložitosť neprimerané.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov predložených orgánom ESMA Komisii na schválenie podľa postupu stanoveného v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2).

(6)

Orgán ESMA v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 realizoval otvorené verejné konzultácie k návrhom regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov. Orgán ESMA však nevykonal analýzu nákladov a prínosov, keďže ju považoval za neprimeranú vplyvu návrhu regulačných technických predpisov, a to vzhľadom na skutočnosť, že Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere (CESR) zriaďuje centrálny register od roku 2010 a návrh technických predpisov sa zaoberá prevádzkou existujúceho systému, a nie uplatňovaním zásadných nových požiadaviek, preto sa neočakávalo, že orgánu ESMA alebo ratingovým agentúram z toho budú vyplývať veľké dodatočné náklady,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá predkladania informácií vrátane štruktúry, formátu, metódy a obdobia vykazovania, ktoré musia ratingové agentúry sprístupňovať v centrálnom registri v súlade:

a)

s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009;

b)

s bodom 1 časti II oddielu E prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009.

KAPITOLA II

ŠTRUKTÚRA INFORMOVANIA

Článok 2

Zásady predkladania informácií

1.   Ratingová agentúra predkladá nasledujúce druhy správ centrálnemu registru zriadenému orgánom ESMA:

a)

správy s kvalitatívnymi údajmi v zmysle článku 7 a článku 9 a

b)

správy s ratingovými údajmi v zmysle článku 8 a článku 10.

2.   Ratingová agentúra zodpovedá za presnosť, úplnosť a dostupnosť oznamovaných údajov. Zabezpečuje včasné predkladanie správ pomocou informačných kanálov uvedených v článku 11 a postupu informovania uvedeného v článku 13.

3.   Ak ratingová agentúra patrí do skupiny ratingových agentúr, členovia skupiny môžu poveriť jedného zo svojich členov predkladaním správ s požadovanými informáciami v mene skupiny. Pri predkladaní správ s informáciami v mene skupiny poverený člen skupiny identifikuje seba a členov skupiny, v mene ktorých informácie predkladá.

Článok 3

Predkladané ratingy

1.   Ratingová agentúra predkladá údaje o úverových ratingoch za každé obdobie informovania, kým sa tento úverový rating nezruší.

2.   Ratingová agentúra informuje o vyžiadaných aj nevyžiadaných ratingoch. Určí, či je rating vyžiadaný, alebo nevyžiadaný.

3.   K informovaniu vykonávanému ratingovou agentúrou v mene skupiny ratingových agentúr môže patriť informovanie o údajoch ratingových agentúr tretích krajín patriacich do rovnakej pridruženej skupiny, ktoré sa v Únii nepotvrdzujú. Ak ratingová agentúra o týchto údajoch neinformuje, poskytne vysvetlenie vo svojej správe o kvalitatívnych údajoch.

4.   Ratingová agentúra informuje o údajoch týkajúcich sa úverových ratingov za minimálne obdobie desiatich rokov pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 1060/2009. Ratingová agentúra, ktorá do 7. decembra 1999 nevydala úverové ratingy, informuje o údajoch za obdobia vykazovania nasledujúce po prvom dátume vydania úverového ratingu. Ratingová agentúra nemusí informovať o údajoch za obdobia vykazovania, ktoré predchádzajú jej registrácii alebo osvedčeniu podľa nariadenia (ES) č. 1060/2009, ak dokáže, že informovanie o týchto údajoch je vzhľadom na ich rozsah a zložitosť neprimerané.

5.   Ratingová agentúra informuje o nasledujúcich druhoch ratingov:

a)

ratingy spoločností;

b)

ratingy štruktúrovaných finančných produktov;

c)

ratingy krajín a ratingy verejných financií.

Článok 4

Ratingy spoločností

1.   Ratingová agentúra informuje o údajoch týkajúcich sa ratingov spoločností na základe emitenta.

2.   Ratingová agentúra môže, ale nemusí ratingy dcérskej spoločnosti podniku považovať za samostatné. Táto ratingová agentúra vysvetlí politiku, ktorú zvolila.

3.   Pri informovaní o ratingoch spoločností ratingová agentúra klasifikuje ratingy v rámci jedného z odvetví uvedených v poli 18 tabuľky 1 prílohy II.

4.   V prípade dostupnosti informuje aj o ratingových údajoch spoločností týkajúcich sa krátkodobých a dlhodobých ratingov. V prípade dlhodobých ratingov informuje o ratingoch emitenta. Ak rating emitenta nie je k dispozícii, informuje o ratingoch dlhodobých nezabezpečených dlhových nástrojov. Ak sú k dispozícii ratingy cudzej a miestnej meny, informuje len o ratingoch cudzej meny.

Článok 5

Ratingy štruktúrovaných finančných produktov

1.   Pod podmienkou osobitných charakteristík stanovených v odsekoch 2 a 3 ratingové agentúry informujú o dlhodobých ratingoch štruktúrovaných finančných produktov na základe emitenta.

2.   Ratingová agentúra informuje o dlhodobých ratingoch štruktúrovaných investičných nástrojov a podobných štruktúrach na základe emitenta.

3.   Ratingová agentúra informuje o krátkodobých ratingoch komerčných dlhopisov krytých aktívami na základe emitenta.

4.   Pri informovaní o ratingoch štruktúrovaných finančných produktov ratingová agentúra klasifikuje ratingy v rámci jednej z týchto tried aktív:

a)

Cenné papiere kryté aktívami. Do tejto triedy aktív patria podtriedy aktív, ako napríklad pôžičky na automobil/loď/lietadlo, študentské pôžičky, spotrebné úvery, pôžičky na zdravotnú starostlivosť, pôžičky na stavbu domu, filmové pôžičky, pôžičky na nákup spotrebných materiálov, lízingy na zariadenia, pohľadávky z kreditných kariet, daňové záložné práva, problémové úvery, úverové dlhopisy, pôžičky na karavany a obchodné pohľadávky.

b)

Cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie. Do tejto triedy aktív patria podtriedy aktív, ako napríklad rizikové cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie, nerizikové cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie a americká hypotéka.

c)

Cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na komerčné účely. Do tejto triedy aktív patria podtriedy aktív, ako napríklad retailové pôžičky alebo pôžičky na kancelárske nehnuteľnosti, nemocničné pôžičky, pôžičky pre ústavy starostlivosti, pôžičky na skladovacie zariadenia, hotelové pôžičky, pôžičky pre opatrovateľské domovy, priemyselné pôžičky a pôžičky na bývanie pre viac rodín.

d)

Zabezpečené dlhové obligácie. Do tejto triedy aktív patria podtriedy aktív, ako napríklad zabezpečené záväzky z pôžičky, zabezpečené obligácie dlhopisov, zabezpečené syntetické obligácie, zabezpečené dlhové obligácie s jednou splátkou, zabezpečené obligácie fondov, zabezpečené dlhové obligácie cenných papierov krytých aktívami a zabezpečené dlhové obligácie zabezpečených dlhových obligácií.

e)

Komerčné obligácie kryté aktívami.

f)

Ostatné štruktúrované finančné nástroje, ktoré nepatria do predchádzajúcich tried aktív, ako napríklad štruktúrované kryté dlhopisy, štruktúrované investičné nástroje, poistné cenné papiere a spoločnosti s derivátovými produktmi.

5.   Ratingová agentúra určí, do ktorej triedy a podtriedy aktív (ak je to vhodné) patria jednotlivé hodnotené nástroje.

6.   Na účely poľa 17 tabuľky 1 prílohy II je kódom krajiny použitým pre nástroj kód krajiny sídla väčšiny podkladových aktív. Keď sa nedá určiť sídlo väčšiny podkladových aktív, hodnotený nástroj sa klasifikuje ako „medzinárodný“.

Článok 6

Ratingy krajín a ratingy verejných financií

1.   Ratingová agentúra informuje o údajoch týkajúcich sa ratingov krajín a ratingov verejných financií na základe emitenta. Ratingová agentúra klasifikuje ratingy v rámci jedného z nasledujúcich odvetví:

a)

štátne ratingy miestnej meny;

b)

štátne ratingy cudzej meny;

c)

ratingy na nižšej ako národnej úrovni a ratingy na úrovni obcí, ako napríklad štáty a miestne samosprávy;

d)

ratingy nadnárodných organizácií, ako napríklad inštitúcií, ktoré zriadilo, vlastní a riadi viac štátnych akcionárov vrátane organizácií, na ktoré sa vzťahuje kódex U (činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení) podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskych spoločenstvách (ďalej len „NACE“) (3);

e)

ratingy verejných subjektov vrátane subjektov, na ktoré sa vzťahujú kódy NACE, a to O (verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie), P (vzdelávanie) a Q (zdravotníctvo a sociálna pomoc).

2.   V rámci každého odvetvia informuje o krátkodobých a dlhodobých ratingoch emitenta. Ak rating emitenta nie je k dispozícii, informuje o ratingoch dlhodobých dlhov.

3.   Na účely poľa 17 tabuľky 1 prílohy II platí, že ak nemožno určiť krajinu emisie v prípade nadnárodných organizácií uvedených v odseku 1 písm. d), hodnotený emitent sa klasifikuje ako „medzinárodný“.

KAPITOLA III

FORMÁT INFORMOVANIA

Článok 7

Kvalitatívne údaje

1.   Ratingová agentúra predkladá správy o kvalitatívnych údajoch vo formáte uvedenom v tabuľke 1 prílohy I. Ratingová agentúra informuje najmä o kvalitatívnych údajoch vo vlastnej ratingovej škále, pričom vysvetľuje jednotlivé charakteristiky a význam každého ratingu. Ratingová agentúra môže informovať až v šiestich ratingových škálach. O akejkoľvek kombinácii časového horizontu a druhu ratingu sa môže informovať len pomocou jednej ratingovej škály.

2.   Ak ratingová agentúra vydá ratingy pre určitý časový horizont a druh ratingu pomocou viacerých ratingových škál, v správach o kvalitatívnych údajoch informuje len o ratingovej škále použitej pre početnú väčšinu takýchto ratingov. O ratingoch sa neinformuje v správach o ratingových údajoch, keď sa pri nich použila ratingová škála, o ktorej sa podľa tohto odseku neinformovalo.

3.   Ratingová škála obsahuje neurčený počet všeobecných ratingových kategórií, ktoré môžu obsahovať podkategórie s neurčeným počtom stupňov. Ratingová agentúra informuje o ratingových kategóriách aj stupňoch, ak sú dostupné.

Článok 8

Ratingové údaje

1.   Ratingová agentúra informuje v správach o ratingových údajoch uvedených v článku 3 vo formáte uvedenom v tabuľke 1 prílohy II.

2.   Na účely poľa 12 tabuľky 1 prílohy II informuje ratingová agentúra o zlyhaní ratingu vtedy, ak sa vyskytne jedna z týchto udalostí:

a)

rating naznačuje, že podľa definície zlyhania ratingovej agentúry došlo k zlyhaniu;

b)

rating bol zrušený v dôsledku platobnej neschopnosti hodnoteného subjektu alebo v dôsledku dlhovej reštrukturalizácie;

c)

akákoľvek iná udalosť, pri ktorej ratingová agentúra považuje hodnotený subjekt alebo hodnotený nástroj za zlyhaný, závažne poškodený alebo podobne.

3.   Všetky oznámené ratingy, ktoré sa počas konkrétneho obdobia vykazovania zrušili, musia byť doplnené o odôvodnenie zrušenia na základe poľa 11 tabuľky 1 prílohy II. Ratingy, ktoré boli zrušené do 7. septembra 2010, môžu byť zaradené do kategórie „Koniec ratingu z iných príčin“.

Článok 9

Zmeny a zrušenia kvalitatívnych údajov

1.   Ratingová agentúra informuje o zmenách a zrušeniach kvalitatívnych údajov, o ktorých informovala, ak je to nevyhnutné na to, aby:

a)

zohľadnila zmeny kvalitatívnych údajov;

b)

opravila faktické chyby v informovaní o ratingovej škále.

2.   Pri zmenách kvalitatívnych údajov (s výnimkou údajov o ratingovej škále) ratingová agentúra odošle novú správu obsahujúcu aktualizované údaje. Ratingová agentúra odošle novú správu o kvalitatívnych údajoch iba vtedy, ak sa vyskytla zmena v akýchkoľvek údajoch, pričom sa informuje iba o zmenených údajoch. V prípade zmeny metodológie ratingová agentúra predloží aktualizované kvalitatívne údaje a môže sa odvolať na dodatočné informácie o historických zmenách metodológie uvedené na svojej webovej stránke.

3.   Ak dôjde k zmene ratingovej škály, ktorá sa obmedzuje na označenia kategórií alebo stupňov, ratingová agentúra odošle správu o kvalitatívnych údajoch obsahujúcu aktualizovaný záznam o predchádzajúcej ratingovej škále (identifikovanej podľa jedinečného ratingového identifikátora), ktorým sa príslušne upravujú označenia alebo opisy. Ostatné polia týkajúce sa ratingovej škály sa začlenia do správy bez zmien. Ratingová agentúra použije polia uvedené v tabuľke 1 prílohy I.

4.   Ak sa vyskytne závažná zmena ratingovej škály, ratingová agentúra oznámi novú ratingovú škálu a vykoná tieto kroky:

a)

odošle kvalitatívny súbor s aktualizovaným záznamom o predchádzajúcej ratingovej škále, ktorým sa upravuje koncový dátum platnosti na dátum konca predchádzajúceho obdobia vykazovania. Ratingová agentúra použije polia uvedené v tabuľke 1 prílohy I;

b)

ratingová agentúra informuje o novej ratingovej škále s novým jedinečným identifikátorom a dátumom začiatku platnosti prvého obdobia vykazovania, pre ktoré platí;

c)

po prijatí súboru so spätnou väzbou z centrálneho registra, v ktorom sa potvrdzuje prijatie novej ratingovej škály, odošle súbory s ratingovými údajmi zodpovedajúce prvému obdobiu vykazovania, na ktoré sa vzťahuje nová ratingová škála.

5.   Ak sa ratingová škála zruší, ratingová agentúra vykoná tieto kroky:

a)

zrušenie sa uskutoční pred predložením správy ratingovej agentúry centrálnemu registru o ratingových údajoch týkajúcich sa tejto ratingovej škály. Ak už o ratingových údajoch informovala, musí zrušiť všetky ratingové údaje používajúce predchádzajúcu ratingovú škálu;

b)

ratingová agentúra odošle súbor s kvalitatívnymi údajmi obsahujúci zrušenie ratingovej škály. Ratingová agentúra použije polia uvedené v tabuľke 2 prílohy I.

Článok 10

Zrušenie ratingových údajov a historické informovanie o ratingových údajoch

1.   Ak sa v ratingových údajoch, o ktorých sa informovalo, zistia faktické chyby, ratingová agentúra informuje o zrušení týchto ratingových údajov a zrušené ratingové údaje nahradí.

2.   Ak sa ratingové údaje rušia, ratingová agentúra prijme jedno z týchto opatrení:

a)

v prípade ratingového záznamu aktuálneho obdobia vykazovania ratingová agentúra použije polia uvedené v tabuľke 2 prílohy II. Po zrušení pôvodného záznamu odošle novú verziu záznamu;

b)

v prípade ratingového záznamu predchádzajúceho obdobia vykazovania môže ratingová agentúra zrušiť pôvodné ratingové údaje pre všetky obdobia vykazovania pomocou polí uvedených v tabuľke 2 prílohy II vrátane dôvodu zrušenia a potom môže pomocou postupu opísaného v článku 3 ods. 4 nahradiť pôvodnú verziu záznamu vo všetkých obdobiach.

3.   Pri retroaktívnom informovaní o ratingových údajoch ratingová agentúra pridá do ratingových polí historické obdobie vykazovania o ratingu a odôvodnenie informovania o historických ratingových údajoch, ako je to uvedené v poliach 24 a 25 tabuľky 1 prílohy II.

KAPITOLA IV

METÓDA INFORMOVANIA

Článok 11

Informačné kanály a prenos údajov

1.   Pri informovaní centrálneho registra o údajoch ratingová agentúra použije informačné nástroje systému centrálneho registra.

2.   Všetky súbory odoslané do centrálneho registra a súbory z neho prijaté sú vo formáte XML kompatibilnom so schémami XSD vydanými orgánom ESMA.

3.   Ratingová agentúra pomenuje súbory podľa konvencie pomenovania stanovenej orgánom ESMA.

4.   Ratingová agentúra uchováva súbory odoslané do centrálneho registra a z neho prijaté v elektronickej podobe minimálne päť rokov. Orgánu ESMA sa sprístupnia na požiadanie.

Článok 12

Zásady výmeny súborov a obdobia vykazovania

1.   Ratingová agentúra odosiela všetky súbory týkajúce sa konkrétneho obdobia vykazovania počas ďalšieho predpublikačného obdobia do centrálneho registra. Táto požiadavka sa týka súborov s kvalitatívnymi údajmi aj súborov s ratingovými údajmi.

2.   Obdobie vykazovania trvá šesť mesiacov, od 1. januára do 30. júna alebo od 1. júla do 31. decembra. Predpublikačné obdobie tvoria tri mesiace po ukončení príslušného obdobia vykazovania, čiže od 1. januára do 31. marca alebo od 1. júla do 30. septembra. Začiatok a koniec predpublikačného obdobia a obdobia vykazovania sa určujú v stredoeurópskom čase (CET).

3.   Ratingová agentúra najskôr odošle kvalitatívne údaje. Súbory s ratingovými údajmi odošle až po prijatí súboru so spätnou väzbou z centrálneho registra, ktorým sa overujú kvalitatívne údaje.

4.   Počas každého predpublikačného obdobia ratingová agentúra predkladá centrálnemu registru súbory s ratingovými údajmi obsahujúce všetky informácie uvedené v tabuľkách 1, 2 a 3 prílohy II. O zrušení ratingových údajov sa informuje podľa článku 10.

5.   Keď ratingová agentúra prvýkrát informuje centrálny register, prepošle súbor s kvalitatívnymi údajmi obsahujúci všetky kvalitatívne údaje podľa tabuliek 1, 2 a 3 prílohy I. Potom ratingová agentúra informuje iba o nových ratingových škálach, aktualizáciách a zrušeniach kvalitatívnych údajov podľa článku 9.

6.   Okrem prvého informovania centrálneho registra ratingová agentúra odošle podľa článku 3 ods. 4 aj správu o historických údajoch. Toto informovanie sa uskutoční v chronologickom poradí období vykazovania, pričom sa začne s prvým obdobím.

Článok 13

Postup informovania

1.   Ratingová agentúra zabezpečí, aby informácie odosielané do centrálneho registra zodpovedali jej interným záznamom. Počas predpublikačného obdobia sa všetky príslušné súbory odošlú v chronologickom poradí a v tomto období sa tiež opravia všetky chyby.

2.   Centrálny register odošle ratingovej agentúre súbor so spätnou väzbou pre každý údajový súbor a v ňom buď potvrdí prijatie a správne načítanie súboru, alebo informuje ratingovú agentúru o zistených chybách. Ak centrálny register zistí chybu, ratingová agentúra včas odošle opravy takto:

a)

pri chybách súboru ratingová agentúra opraví chybu podľa uvedenia v súbore so spätnou väzbou a opätovne odošle celý súbor;

b)

pri chybách obsahu ratingová agentúra opraví chybu podľa uvedenia v súbore so spätnou väzbou a opätovne odošle iba opravené záznamy.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

Zoznam polí pre súbor s kvalitatívnymi údajmi

Tabuľka 1:   Zoznam polí činnosti pre prvé oznámenie a aktualizáciu súboru s kvalitatívnymi údajmi

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

CRA Name

Názov používaný na identifikáciu ratingovej agentúry vo webovom rozhraní usmernení CEREP. Musí zodpovedať názvu používanému ratingovou agentúrou pri registračnom procese a všetkých ostatných postupoch dohľadu v rámci orgánu ESMA. Ak jeden člen skupiny ratingových agentúr informuje za celú skupinu, uvedie sa názov odkazujúci na skupinu ratingových agentúr.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

2.

CRA Description

Stručný opis ratingovej agentúry.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

3.

CRA Methodology

Opis ratingovej metodológie ratingovej agentúry. Ratingová agentúra má možnosť opísať jedinečné vlastnosti svojej ratingovej metodológie.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

4.

Solicited and unsolicited ratings policies

Opis politiky uplatňovanej ratingovou agentúrou na vyžiadané a nevyžiadané ratingy. Ak existuje viac politík, zadajú sa príslušné druhy ratingov uplatňované pre každú politiku.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

5.

Subsidiary ratings policy

Opis politiky týkajúcej sa informovania o ratingu dcérskych spoločností.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien. Týka sa len ratingových agentúr vydávajúcich ratingy spoločností.

6.

Geographical reporting scope

Informácie o tom, či ide o globálne pokrytie. Ak nejde o globálne pokrytie, ratingová agentúra vysvetlí prečo.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

Na určenie globálneho alebo iného pokrytia sa použijú značky Global/Non global XML. V prípade výberu Non global je povinné vedľajšie pole, v ktorom sa vysvetlí dôvod.

7.

Definition of default

Opis definície zlyhania, ktorý uplatňuje ratingová agentúra.

Povinné pri prvom informovaní alebo v prípade zmien.

8.

Rating scale identifier

Jedinečne identifikuje osobitnú ratingovú škálu ratingovej agentúry.

Povinné, ak je potrebné o ratingovej škále informovať alebo ju aktualizovať.

9.

Rating scale validity start date

Dátum, od ktorého je ratingová škála platná (BOP). Zodpovedá platnému dátumu začiatku obdobia vykazovania v systéme. Dátum sa nesmie prekrývať s ratingovou škálou, o ktorej sa už pre ten istý rozsah informovalo.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601

(RRRR-MM-DD).

10.

Rating scale validity end date

Dátum posledného dňa platnosti ratingovej škály (EOP). Zodpovedá platnému dátumu konca obdobia vykazovania v systéme. Ak nie je známy konkrétny dátum konca platnosti alebo je tento dátum v budúcnosti, uvedie sa v tvare 9999-01-01. Dátum sa nesmie prekrývať s ratingovou škálou, o ktorej sa už pre ten istý rozsah informovalo.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601

(RRRR-MM-DD).

11.

Time horizon

Určuje uplatniteľnosť ratingovej škály na základe časového horizontu. Platná je kombinácia druhu ratingu a časového horizontu.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

„L“, ak sa ratingová škála vzťahuje na dlhodobé ratingy.

„S“, ak sa ratingová škála vzťahuje na krátkodobé ratingy.

12.

Rating type

Určuje uplatniteľnosť ratingovej škály na základe druhu ratingu. Platná je kombinácia druhu ratingu a časového horizontu.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

„C“, ak sa ratingová škála vzťahuje na ratingy spoločností.

„S“, ak sa ratingová škála vzťahuje na ratingy krajín a ratingy verejných financií.

„T“, ak sa ratingová škála vzťahuje na ratingy štruktúrovaných finančných produktov.

13.

Rating category label

Určuje osobitnú ratingovú kategóriu v rámci ratingovej škály.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

14.

Rating category description

Definícia ratingovej kategórie v ratingovej škále.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

15.

Rating category value

Pozícia ratingovej kategórie v ratingovej škále, pričom stupne sa považujú za podkategórie.

Povinné, ak sa informuje o identifikátore ratingovej škály.

Radovou číslovkou je celé číslo s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 20. Ratingové kategórie musia byť uvedené v postupnom poradí. Pre každý rating musí byť minimálne jedna ratingová kategória.

16.

Notch label

Určuje osobitný stupeň v rámci ratingovej škály. Stupne predstavujú ďalšie podrobnosti o ratingovej kategórii.

Povinné, ak sa v ratingovej škále uvádza stupeň.

17.

Notch description

Definícia stupňa v ratingovej škále.

Povinné, ak sa v ratingovej škále uvádza stupeň.

18.

Notch value

Pozícia stupňa v ratingovej škále. Hodnota stupňa je hodnota priradená ku každému ratingu s cieľom určiť rating na začiatku a na konci každého obdobia.

Povinné, ak sa v ratingovej škále uvádza stupeň.

Hodnotou stupňa je celé číslo s minimálnou hodnotou 1 a maximálnou hodnotou 99. Hodnoty musia byť uvedené v postupnom poradí. Na každú osobitnú ratingovú kategóriu sa vzťahuje neurčený počet stupňov.


Tabuľka 2:   Pole na zrušenie ratingových škál

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Rating scale identifier

Identifikátor ratingovej škály, ktorá sa má zrušiť.

Povinné.


Tabuľka 3:   Zoznam technických polí pre súbor s kvalitatívnymi údajmi

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Language

Určuje jazyk súboru.

Povinné.

ISO 639-1.

2.

CRA unique identifier

Interne používaný kód systému na identifikáciu ratingovej agentúry. Musí to byť identifikačný kód spoločnosti (BIC) pridelený ratingovej agentúre odosielajúcej súbor.

Povinné.

ISO 9362.

3.

Version

Verzia formátu XML Schema Definition (XSD) použitá na vytvorenie súboru.

Povinné.

Presné číslo verzie.

4.

Creation date

Dátum vytvorenia súboru.

Povinné.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601

(RRRR-MM-DD).

5.

Creation time

Čas vytvorenia súboru. Uvádza sa miestny čas ratingovej agentúry, ktorá vytvorila súbor, a vyjadruje sa v koordinovanom svetovom čase UTC +/– hodín.

Povinné.

Formát času podľa normy ISO 8601

(HH:MM:SS).

6.

Creation time offset

Určuje hodiny posunu miestneho času vytvorenia súboru pred hodinami UTC alebo po nich. Samostatné vedľajšie pole s hodnotami (+/–) HH, ktoré sa upravia o letný čas.

Povinné.


PRÍLOHA II

Zoznam polí pre súbor s ratingovými údajmi

Tabuľka 1:   Zoznam polí činnosti pre súbor s ratingovými údajmi

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Rating identifier

Jedinečný identifikátor ratingu, ktorý sa nesmie časom meniť.

Povinné.

2.

Rating name

Názov alebo opis ratingu. Určuje rating, hodnotený nástroj či eminenta.

Nepovinné.

3.

Internal instrument identifier

Jedinečný kód na identifikáciu hodnoteného finančného nástroja. Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

Týka sa len ratingov štruktúrovaných finančných produktov [nie štruktúrovaných investičných nástrojov (SIV)].

4.

Standard instrument identifier

Medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN) hodnoteného nástroja. Nesmie sa časom meniť.

Nepovinné.

Týka sa len ratingov štruktúrovaných finančných produktov (nie SIV).

Kód podľa ISO 6166.

5.

Internal issuer identifier

Jedinečný identifikátor emitenta (alebo materskej spoločnosti emitenta). Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

Týka sa len ratingov spoločností, ratingov krajín, ratingov verejných financií a ratingov SIV.

6.

Standard issuer identifier

Jedinečný identifikačný kód spoločnosti (BIC) emitenta. Nesmie sa časom meniť.

Nepovinné.

Týka sa len ratingov spoločností, ratingov krajín, ratingov verejných financií a ratingov SIV.

Kód podľa ISO 9362.

7.

Rating BOP

Hodnota stupňa na začiatku obdobia vykazovania. Je rovnaká ako hodnota dátumu konca platnosti ratingu z predchádzajúceho obdobia okrem prípadov, keď sa v ratingovej škále uskutočnia zmeny.

Povinné.

Týka sa len ratingov existujúcich na začiatku obdobia vykazovania.

8.

Rating EOP

Hodnota stupňa na konci obdobia vykazovania.

Povinné.

Týka sa len ratingov existujúcich na konci obdobia vykazovania.

9.

New rating

Označuje, že rating bol vytvorený prvýkrát počas obdobia vykazovania.

Povinné.

10.

Withdrawal

Označuje, že rating bol počas obdobia vykazovania zrušený. Po zrušení sa o tomto konkrétnom ratingu už v ďalších obdobiach vykazovania neinformuje.

Povinné, ak bol rating zrušený počas obdobia vykazovania.

11.

Withdrawal reason

Dôvod, pre ktorý sa záznam nachádza v poli Zrušenie.

Povinné, ak sa informuje o poli Zrušenie.

„1“ v prípade nesprávnych alebo nedostatočných informácií o emitentovi/emisii.

„2“ v prípade bankrotu hodnoteného subjektu alebo jeho dlhovej reštrukturalizácie.

„3“ v prípade reorganizácie hodnoteného subjektu vrátane zlúčenia alebo akvizície hodnoteného subjektu.

„4“ v prípade konca platnosti dlhovej obligácie.

„5“ v prípade automatického zneplatnenia ratingu z dôvodu obchodného modelu ratingovej agentúry.

„6“ v prípade konca platnosti ratingu z iných dôvodov.

12.

Default

Určuje, či hodnotený emitent alebo nástroj počas obdobia vykazovania zlyhali, ako je to uvedené v článku 9 ods. 2

Povinné.

13.

Solicited/Unsolicited

Úverový rating sa považuje za nevyžiadaný, ak sa tento rating neinicioval na žiadosť emitenta alebo hodnoteného subjektu. Úverový rating sa považuje za vyžiadaný, ak ho inicioval emitent, hodnotený subjekt alebo jeho zástupca.

Povinné.

„S“ v prípade vyžiadaného ratingu.

„U“ v prípade nevyžiadaného ratingu.

„N“ v prípade, ak táto informácia nebola k dispozícii v obdobiach vykazovania do 7. septembra 2010.

14.

Location of the issuance of the rating

Určuje, kto rating vydáva.

Povinné.

„I“, ak rating vydáva v EÚ ratingová agentúra zaregistrovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009.

„E“ v prípade ratingu potvrdeného v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

„T“ v prípade ratingu vydaného certifikovanou ratingovou agentúrou v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1060/2009 v znení zmien a doplnení.

„N“ v prípade, ak táto informácia nebola k dispozícii v obdobiach vykazovania do 7. septembra 2010.

„O“ v ostatných prípadoch.

15.

Time horizon

Určuje, či je rating krátkodobý, alebo dlhodobý. Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

„S“, ak je rating krátkodobý.

„L“, ak je rating dlhodobý.

16.

Rating type

Určuje, či ide o rating spoločnosti, rating krajiny, rating verejných financií alebo rating štruktúrovaného finančného produktu. Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

„C“, ak ide o rating spoločnosti.

„S“, ak ide o rating krajiny alebo rating verejných financií.

„T“, ak ide o rating štruktúrovaného finančného produktu.

17.

Country

Kód krajiny hodnoteného emitenta/nástroja.

Povinné.

ISO 3166-1. Kód ZZ sa použije na identifikáciu kategórie Medzinárodný.

18.

Industry

Odvetvie emitenta.

Povinné.

Týka sa ratingov spoločností.

„FI“ v prípade, ak ide o finančnú inštitúciu, a to aj úverovú inštitúciu alebo investičnú firmu.

„IN“, ak ide o poisťovňu.

„CO“, ak ide o emitenta-spoločnosť, ktorá sa nepovažuje za finančnú inštitúciu ani poisťovňu.

19.

Sector

Udáva podkategórie ratingu krajín a ratingu verejných financií.

Povinné.

Týka sa ratingu krajín a ratingu verejných financií.

„FC“, ak ide o štátny rating cudzej meny.

„SL“, ak ide o štátny rating miestnej meny.

„SM“, ak ide o rating na nižšej ako národnej úrovni a rating na úrovni obcí.

„SO“, ak ide o rating nadnárodnej organizácie.

„PE“, ak ide o rating verejného subjektu.

20.

Asset class

Určuje hlavné triedy aktív pre ratingy štruktúrovaných finančných produktov.

Povinné.

Týka sa ratingov štruktúrovaných finančných produktov.

„ABS“, ak ide o cenné papiere kryté aktívami.

„RMBS“, ak ide o cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na bývanie.

„CMBS“, ak ide o cenné papiere zabezpečené hypotekárnymi úvermi na komerčné účely.

„CDO“, ak ide o zabezpečené dlhové obligácie.

„ABCP“, ak ide o komerčné obligácie kryté aktívami.

„OTH“ v ostatných prípadoch.

21.

Sub-asset

Určuje podtriedy aktív pre ratingy ABS, RMBS a CDO.

Povinné.

Týka sa definovaných tried aktív ratingov štruktúrovaných finančných produktov.

V prípade ABS:

„CCS“, ak ide o cenné papiere kryté pohľadávkami z kreditných kariet.

„ALB“, ak ide o cenné papiere kryté pôžičkou na automobil.

„OTH“ v ostatných prípadoch ABS.

V prípade RMBS:

„HEL“, ak ide o americkú hypotéku.

„PRR“, ak ide o rizikové RMBS.

„NPR“, ak ide o nerizikové RMBS.

V prípade CDO:

„CFH“, ak ide o peňažný tok alebo hybridné CDO/CLO.

„SDO“, ak ide o syntetické CDO/CLO.

„MVO“, ak ide o CDO s trhovou hodnotou.

22.

Vintage year

Udáva rok vydania hodnoteného nástroja. Nesmie sa časom meniť.

Povinné.

Týka sa ratingov štruktúrovaných finančných produktov.

23.

Responsible CRA unique identifier

Identifikačný kód spoločnosti (BIC) priradený subjektu zodpovednému za hodnotenie, t. j. v prípade:

ratingu vydaného v EÚ ratingová agentúra zaregistrovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009, ktorá rating vydala,

potvrdeného ratingu ratingová agentúra zaregistrovaná v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009, ktorá rating potvrdila,

ratingu vydaného ratingovou agentúrou certifikovanou v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009 certifikovaný subjekt,

ratingu vydaného v tretej krajine, ale nepotvrdeného ratingovou agentúrou zaregistrovanou v súlade s nariadením (ES) č. 1060/2009, ratingová agentúra tretej krajiny, ktorá rating vydala.

Povinné.

ISO 9362.

24.

Historical reporting period of the rating

Určuje obdobie vykazovania ratingu, ak sa vyskytlo v minulosti. Použije sa, ak sa o ratingu informuje počas publikovaného obdobia na opravu faktických chýb.

Nepovinné.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

25.

Reason for historical rating reporting

Dôvod, prečo sa o ratingu informuje za predchádzajúce obdobie vykazovania.

Povinné, ak sa informuje o poli Historické obdobie vykazovania ratingu.


Tabuľka 2:   Zoznam polí na zrušenie ratingových údajov

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Rating identifier

Oznámenie existujúceho identifikátora ratingu, ktorý sa má zrušiť.

Povinné.

2.

Reason for Historic Cancellation

Dôvod, prečo sa rating za všetky predchádzajúce obdobia vykazovania ruší.

Nepovinné.

Povinné v prípade úplného zrušenia (zrušenie ratingu za všetky obdobia).


Tabuľka 3:   Zoznam technických polí pre súbor s ratingovými údajmi

Číslo

Identifikátor poľa

Opis

Druh

Norma

1.

Language

Určuje jazyk súboru.

Povinné.

ISO 639-1.

2.

CRA unique identifier

Interne používaný kód systému na identifikáciu ratingovej agentúry. Musí to byť identifikačný kód spoločnosti (BIC) pridelený ratingovej agentúre odosielajúcej súbor.

Povinné.

ISO 9362.

3.

Version

Verzia formátu XML Schema Definition (XSD) použitá na vytvorenie súboru.

Povinné.

Presné číslo verzie.

4.

Creation date

Dátum vytvorenia súboru.

Povinné.

Formát dátumu podľa normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

5.

Creation time

Čas vytvorenia súboru. Uvádza sa miestny čas ratingovej agentúry, v ktorom sa vytvoril súbor, a vyjadruje sa v koordinovanom svetovom čase UTC +/– hodín.

Povinné.

Formát času podľa normy ISO 8601 (HH:MM:SS).

6.

Creation time offset

Určuje hodiny posunu miestneho času vytvorenia súboru pred hodinami UTC alebo po nich. Samostatné vedľajšie pole s hodnotami (+/–) HH, ktoré sa upravia o letný čas.

Povinné.

7.

Reporting period

Určuje obdobie vykazovania súboru. Zodpovedá dátumu začiatku obdobia.

Povinné.

Formát dátumu BOP podľa normy ISO 8601 (RRRR-MM-DD).

8.

Number of records

Celkový počet záznamov o ratingoch v súbore vrátane oznámení a zrušení ratingov.

Povinné.


Top