EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0447

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 447/2012 z  21. marca 2012 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ustanovením regulačných technických predpisov na posudzovanie súladu ratingových metodík Text s významom pre EHP

OJ L 140, 30.5.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 296 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/447/oj

30.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/14


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 447/2012

z 21. marca 2012,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach ustanovením regulačných technických predpisov na posudzovanie súladu ratingových metodík

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 4 písm. d),

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009 sa vyžaduje, aby ratingová agentúra používala ratingové metodiky, ktoré sú prísne, systematické a kontinuálne a ktoré podliehajú overovaniu na základe historických skúseností vrátane spätného testovania.

(2)

Toto nariadenie je nevyhnutné na zabezpečenie transparentnosti pri hodnotení, ktoré vykonáva Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (2), ako aj jednotných pravidiel, pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

(3)

ESMA musí posudzovať súlad ratingových agentúr s ustanovením článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009, keď skúma žiadosti o registráciu podľa článku 15 tohto nariadenia. Po registrácii by ESMA mal v rámci svojho priebežného dohľadu posúdiť nepretržitý súlad ratingových agentúr s ustanovením článku 8 ods. 3 vždy vtedy, keď takéto posúdenie považuje za potrebné.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009, a najmä jeho článok 23, neumožňuje orgánu ESMA, Komisii ani iným verejným orgánom členského štátu, aby zasahovali do obsahu úverových ratingov ani do metodík. Toto nariadenie by preto malo stanoviť pravidlá, podľa ktorých by sa tieto metodiky vyhodnocovali, ale nemalo by týmto orgánom poskytovať možnosť rozhodovania o presnosti úverového ratingu vypočítaného podľa týchto metodík.

(5)

V článku 6 ods. 2, keď sa vykladá v spojení s bodom 9 oddielu A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1060/2009, sa požaduje, aby si ratingová agentúra zriadila revíznu funkciu zodpovednú za periodické revidovanie metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov, ako napríklad matematických alebo korelačných predpokladov a všetkých významných zmien v nich alebo ich modifikácií, ako aj vhodnosti týchto metodík, modelov a kľúčových ratingových predpokladov v prípade ich použitia alebo navrhnutia ich použitia na hodnotenie nových finančných nástrojov.

(6)

Toto nariadenie je založené na návrhu regulačných technických predpisov, ktoré orgán ESMA predložil Komisii na schválenie podľa postupu stanoveného v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(7)

Orgán ESMA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého toto nariadenie vychádza, analyzoval potenciálne súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov, založenú v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Orgán ESMA okrem toho v máji 2011 vyhlásil výzvu na predloženie dôkazov s cieľom získať informácie od účastníkov trhu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, ktoré je potrebné uplatňovať pri posudzovaní súladu ratingových metodík s požiadavkami stanovenými v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009.

Článok 2

Preukázanie súladu

Ratingová agentúra musí byť kedykoľvek schopná orgánu ESMA preukázať, že dodržiava požiadavky stanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009, ktoré sa týkajú používania ratingových metodík.

Článok 3

Posudzovanie súladu orgánom ESMA

1.   Popri skúmaní súladu ratingových agentúr s ustanovením článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009 v súvislosti so žiadosťou o registráciu podľa článku 15 tohto nariadenia orgán ESMA preskúma, či každá ratingová agentúra priebežne dodržiava článok 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009, keď to orgán ESMA bude považovať za vhodné.

2.   Orgán ESMA pri skúmaní dodržiavania súladu ratingových agentúr s ustanovením článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1060/2009 použije všetky informácie týkajúce sa vyhodnotenia procesu vývoja, schvaľovania, používania a revízie ratingových metodík.

3.   Orgán ESMA pri stanovovaní primeranej úrovne hodnotenia zváži, či má ratingová metodika preukázateľnú históriu jednotnosti a presnosti pri určovaní úverovej spôsobilosti, a môže zohľadniť metódy overovania ako príslušné štandardné alebo prechodné štúdie určené na testovanie tejto špecifickej metodiky.

Článok 4

Posudzovanie prísnosti ratingovej metodiky

1.   Ratingová agentúra používa a uplatňuje ratingové metodiky, ktoré:

a)

obsahujú transparentné a rozsiahle kontroly a postupy na ich vývoj, ako aj súvisiace povolenia, ktoré umožňujú vhodnú stimuláciu;

b)

zahŕňajú všetky hlavné faktory, ktoré sa považujú za relevantné pri určovaní úverovej spôsobilosti hodnoteného subjektu alebo finančného nástroja, ktorá sa opiera o štatistické a historické skúsenosti alebo dôkazy;

c)

zohľadňujú modelový vzťah medzi hodnotenými subjektmi alebo finančnými nástrojmi rovnakého rizikového faktora a rizikových faktorov, voči ktorým sú ratingové metodiky citlivé;

d)

zahŕňajú spoľahlivé, relevantné a kvalitatívne analytické modely, kľúčové ratingové predpoklady a kritériá v prípade, že sú zavedené.

2.   Ratingová agentúra vypracuje a predloží zoznam s podrobným vysvetlením týchto aspektov, pokiaľ ide o používané ratingové metodiky:

a)

každý kvalitatívny faktor vrátane rozsahu kvalitatívneho odhadu pre tento faktor;

b)

každý kvantitatívny faktor vrátane kľúčových premenných, zdrojov údajov, kľúčových predpokladov, modelových a kvantitatívnych techník.

3.   Podrobné vysvetlenia uvedené v odseku 2 zahŕňajú:

a)

vyhlásenie o význame každého kvalitatívneho alebo kvantitatívneho faktora použitého pri tejto ratingovej metodike, v prípade potreby vrátane opisu a odôvodnenia súvisiacich váh priradených týmto faktorom a ich vplyvu na úverové ratingy;

b)

posúdenie vzťahu medzi kľúčovými predpokladmi použitými pri tejto ratingovej metodike a kritickými rizikovými faktormi, ktoré vyplývajú z makroekonomických alebo finančných údajov, a

c)

hodnotenie vzťahu medzi kľúčovými predpokladmi používanými pri ratingovej metodike a volatilitou ratingov, ktorú táto metodika postupne vyvolala.

4.   Ratingová agentúra využíva ratingové metodiky a súvisiace analytické modely, kľúčové ratingové predpoklady a kritériá, ktoré okamžite začleňujú zistenia alebo výsledky pochádzajúce z internej revízie alebo monitorovacieho skúmania, ktoré uskutočnil jeden alebo viacero z týchto subjektov:

a)

nezávislí členovia administratívy alebo dozornej rady ratingovej agentúry;

b)

osoba poverená revíznou funkciou ratingovej agentúry;

c)

akákoľvek iná relevantná osoba alebo výbor, ktoré monitorujú a kontrolujú ratingové metodiky.

Článok 5

Posudzovanie systematickosti ratingovej metodiky

1.   Ratingová agentúra používa ratingovú metodiku a súvisiace analytické modely, kľúčové ratingové predpoklady a kritériá, ktoré sa systematicky uplatňujú pri formulovaní všetkých úverových ratingov v danej triede aktív alebo trhovom segmente, pokiaľ neexistuje objektívny dôvod na odklon od nich.

2.   Ratingová agentúra používa ratingovú metodiku, ktorá dokáže okamžite začleniť zistenia vyplývajúce z každej revízie jej primeranosti.

Článok 6

Posudzovanie kontinuity ratingovej metodiky

Ratingové agentúry používajú ratingové metodiky, ktoré sú navrhnuté a ktoré sa vykonávajú spôsobom, ktorý im umožňuje:

a)

ich ďalšie používanie, pokiaľ neexistuje objektívny dôvod na zmenu alebo zrušenie ratingovej metodiky;

b)

schopnosť okamžite začleniť akékoľvek zistenia vyplývajúce z priebežného monitorovania alebo z revízie, najmä v prípade, keď by takéto zmeny podmienok na štrukturálnom makroekonomickom alebo finančnom trhu mohli ovplyvniť úverové ratingy vypracované prostredníctvom tejto metodiky;

c)

porovnať úverové ratingy v rámci rôznych tried aktív.

Článok 7

Posudzovanie, či ratingová metodika podlieha overovaniu na základe historických skúseností vrátane spätného testovania

1.   Ratingová agentúra používa ratingové metodiky, ktoré majú podporu v kvantitatívnych dôkazoch odlišujúceho charakteru ratingovej metodiky.

2.   Ratingová agentúra používa ratingové metodiky, ktoré opisujú:

a)

historickú dôkladnosť a predikčnú schopnosť úverových ratingov vydaných na základe príslušnej metodiky v primeranom časovom horizonte a v rámci jednotlivých tried aktív;

b)

mieru odchýlky predpokladov použitých v ratingovom modeli od skutočnej miery nesplácania a straty.

3.   Overovanie ratingovej metodiky sa zameriava na:

a)

preskúmanie citlivosti ratingovej metodiky voči zmenám ktoréhokoľvek z jej podkladových predpokladov vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov;

b)

vykonanie vhodného a primeraného hodnotenia historických úverových ratingov vypracovaných prostredníctvom tejto ratingovej metodiky;

c)

používanie spoľahlivých údajov vrátane primeraného rozsahu vzoriek údajov;

d)

primerané zohľadnenie hlavných geografických oblastí hodnotených subjektov alebo finančných nástrojov pre každú hodnotenú ratingovú kategóriu, ako sú štruktúrované finančné produkty, ratingy krajín, ratingy spoločností a finančných inštitúcií, poisťovní, verejných financií.

4.   Ratingová agentúra zavedie postupy, ktoré zabezpečia, aby sa zistili a primerane odstránili systémové ratingové anomálie, ktoré sa zdôraznili pri spätnom testovaní.

5.   Ratingová agentúra do procesu revízie ratingových metodík zahrnie:

a)

pravidelnú revíziu úverového ratingu a výkonnosti hodnotených subjektov a finančných nástrojov;

b)

testovanie na vzorkách a bez vzoriek;

c)

historické informácie o overovaní alebo spätnom testovaní.

Článok 8

Výnimka

V prípade obmedzených kvantitatívnych dôkazov na podporu predikčnej schopnosti ratingovej metodiky je ratingová agentúra vyňatá z dodržiavania článku 7 tohto nariadenia, ak:

a)

zabezpečí, že ratingové metodiky budú citlivými prognózami úverovej spoľahlivosti;

b)

bude priebežne, zlučiteľným spôsobom a v rámci rôznych trhových segmentov uplatňovať interné postupy;

c)

má zavedené procesy na zaistenie toho, aby sa identifikovali a náležite riešili systémové ratingové anomálie zistené spätným testovaním.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. marca 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.


Top