EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0386

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z  19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva Text s významom pre EHP

OJ L 129, 16.5.2012, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 238 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/386/oj

16.5.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 386/2012

z 19. apríla 2012

o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114 a článok 118 prvý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Hospodárska prosperita Únie spočíva na udržateľnej tvorivosti a inováciách. Preto sú pri zabezpečovaní jej budúcej prosperity nevyhnutné opatrenia na ich účinnú ochranu.

(2)

Práva duševného vlastníctva sú dôležitými podnikateľskými aktívami, ktoré prispievajú k zabezpečeniu toho, aby tvorcovia a novátori dostali za svoju prácu spravodlivú odmenu a aby sa chránili ich investície do výskumu a nových myšlienok.

(3)

V rámci úsilia o splnenie cieľov stratégie Európa 2020 vrátane Digitálnej agendy pre Európu je nevyhnutné pristupovať k právam duševného vlastníctva racionálne, harmonizovane a progresívne.

(4)

Neustále zvyšovanie počtu porušení práv duševného vlastníctva je skutočnou hrozbou nielen pre hospodárstvo Únie, ale v mnohých prípadoch aj pre zdravie a bezpečnosť jej spotrebiteľov. Preto, aby sa s týmto javom úspešne bojovalo, sú potrebné účinné, okamžité a koordinované opatrenia na vnútroštátnej, európskej a celosvetovej úrovni.

(5)

V súvislosti s celkovou stratégiou v oblasti práv duševného vlastníctva, uvedenou v uznesení Rady z 25. septembra 2008 o všeobecnom európskom pláne pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (3), vyzvala Rada Komisiu, aby zriadila európske stredisko pre sledovanie falšovania a pirátstva. Komisia preto vytvorila sieť odborníkov z verejného a súkromného sektora a opísala jej úlohy v oznámení s názvom „Zvyšovanie účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu“. Názov Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva by sa mal zmeniť na Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (ďalej len „stredisko pre sledovanie“).

(6)

V tomto oznámení sa uvádza, že stredisko pre sledovanie by malo slúžiť ako ústredné miesto zhromažďovania, monitorovania a poskytovania informácií a údajov súvisiacich so všetkými porušeniami práv duševného vlastníctva. Malo by sa stať platformou spolupráce zástupcov vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán s cieľom vymieňať si myšlienky a odborné poznatky o najlepších postupoch a vydávať odporúčania pre politikov, týkajúce sa spoločných stratégií vymožiteľnosti práv. V oznámení sa bližšie určilo, že stredisko pre sledovanie by hostili a spravovali útvary Komisie.

(7)

Vo svojom uznesení z 1. marca 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (4) Rada vyzvala Komisiu, členské štáty a priemyselné odvetvia, aby stredisku pre sledovanie poskytovali dostupné, spoľahlivé a porovnateľné údaje o falšovaní a pirátstve a aby v rámci tohto strediska spoločne vypracovali a schválili plány získavania ďalších informácií. Rada takisto vyzvala stredisko pre sledovanie, aby každý rok zverejnilo komplexnú výročnú správu, ktorá bude zahŕňať rozsah pôsobnosti, spektrum a hlavné charakteristiky falšovania a pirátstva, ako aj ich dosah na vnútorný trh. Táto výročná správa by sa mala pripravovať na základe príslušných informácií, ktoré poskytnú v tejto súvislosti orgány členských štátov, Komisia a súkromný sektor v rámci obmedzení vyplývajúcich z právnych predpisov o ochrane údajov. Rada tiež uznala, že je dôležité rozvíjať nové konkurenčné obchodné modely, ktoré rozširujú legálnu ponuku kultúrneho a kreatívneho obsahu, a zároveň predchádzať porušovaniu práv duševného vlastníctva a bojovať proti nemu, pretože ide o nevyhnutné prostriedky na podporu hospodárskeho rastu, zamestnanosti a kultúrnej rozmanitosti.

(8)

Vo svojich záveroch z 25. mája 2010 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (5) Rada vyzvala Komisiu, aby stanovila právny základ účasti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (ďalej len „úrad“) na činnostiach súvisiacich s vymožiteľnosťou práv vrátane boja proti falšovaniu, najmä posilnením jeho spolupráce s vnútroštátnymi úradmi pre ochranné známky a so strediskom pre sledovanie. V tomto ohľade sa v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (6) okrem iného ustanovujú určité opatrenia na podporu spolupráce vrátane výmeny informácií medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou.

(9)

Vo svojom odporúčaní z 26. marca 2009 o posilňovaní bezpečnosti a základných slobôd na internete (7) Európsky parlament odporučil Rade, aby zachovala úplný a bezpečný prístup na Internet a súčasne podporovala spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom v oblasti zlepšovania spolupráce pri vymožiteľnosti práva.

(10)

Vo svojom uznesení z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu (8) vyzval Európsky parlament členské štáty a Komisiu, aby rozšírili spoluprácu medzi úradom a vnútroštátnymi úradmi duševného vlastníctva tak, aby zahŕňala aj boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva.

(11)

Vo svojom uznesení z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (9) Európsky parlament naliehavo žiadal Komisiu, aby vzala do úvahy špecifické problémy, s ktorými sa stretávajú malé a stredné podniky, pokiaľ ide o uplatňovanie ich práv duševného vlastníctva, a aby podporovala osvedčené postupy a účinné metódy dodržiavania týchto práv.

(12)

Vo svojom uznesení zo 6. júla 2011 o komplexnom prístupe k ochrane osobných údajov v Európskej únii (10) Európsky parlament vyzval Komisiu, aby zabezpečila plnú mieru harmonizácie a právnu istotu, ktorou sa zabezpečí za každých okolností jednotná a vysoká miera ochrany jednotlivcov.

(13)

Vzhľadom na rozsah úloh pridelených stredisku pre sledovanie je potrebné nájsť riešenie zabezpečenia primeranej a udržateľnej infraštruktúry na plnenie jeho úloh.

(14)

Nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (11) sa ustanovuje administratívna spolupráca medzi úradom a súdmi alebo orgánmi členských štátov a výmena publikácií medzi úradom a ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov. Na tomto základe úrad založil spoluprácu s vnútroštátnymi úradmi, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. V dôsledku toho už úrad do značnej miery získal potrebné skúsenosti a odborné poznatky na poskytnutie primeranej a udržateľnej infraštruktúry v oblasti úloh strediska pre sledovanie.

(15)

Úrad je preto vhodným kandidátom na to, aby bol poverený vykonávaním týchto úloh.

(16)

Uvedené úlohy by sa mali týkať všetkých práv duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/48/ES, keďže ich porušovanie sa často týka celého balíka práv duševného vlastníctva. Okrem toho sú pre celú uvedenú škálu práv duševného vlastníctva potrebné údaje a výmena najlepších postupov, aby sa získal celkový prehľad o stave a umožnilo stanovenie komplexných stratégií na obmedzenie porušení práv duševného vlastníctva.

(17)

Úlohy, ktorými by mal byť úrad poverený, by mali súvisieť s opatreniami v oblasti vymožiteľnosti práv a podávania správ ustanovenými v smernici 2004/48/ES. Úrad by mal teda vnútroštátnym orgánom alebo prevádzkovateľom poskytovať služby, ktoré sa týkajú najmä jednotného vykonávania smernice a ktoré by mohli uľahčiť jej uplatňovanie. Úlohy úradu sa preto musia považovať za úzko späté s predmetmi aktov, ktorými sa vykonáva aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov.

(18)

Stredisko pre sledovanie by sa malo v rámci úradu stať centrom excelentnosti v oblasti informácií a údajov týkajúcich sa porušení práv duševného vlastníctva s využitím odborných poznatkov, skúseností a zdrojov úradu.

(19)

Úrad by mal byť fórom, v rámci ktorého by sa mali stretávať verejné orgány a súkromný sektor, zabezpečujúcim zber, analýzu a šírenie príslušných objektívnych, porovnateľných a spoľahlivých údajov o hodnote práv duševného vlastníctva a porušeniach týchto práv, určujúcim a presadzujúcim najlepšie postupy a stratégie v oblasti vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a zvyšujúcim verejnú informovanosť o dosahu porušení práv duševného vlastníctva. Okrem toho by mal úrad plniť dodatočné úlohy, napríklad prispievať k pochopeniu hodnoty práv duševného vlastníctva, zabezpečovať výmenu informácií o nových konkurenčných obchodných modeloch, ktoré rozširujú legálnu ponuku kultúrneho a kreatívneho obsahu, zvyšovať odbornú spôsobilosť osôb, ktoré sa zúčastňujú na vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva prostredníctvom vhodných opatrení v oblasti odbornej prípravy, rozširovať poznatky o technikách predchádzania falšovaniu a zlepšovať spoluprácu s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. Komisia by mala byť zapojená do činností úradu podľa tohto nariadenia.

(20)

Úrad by mal uľahčovať a podporovať činnosti vnútroštátnych orgánov, súkromného sektora a inštitúcií Únie, týkajúce sa vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, a najmä ich činnosti súvisiace s bojom proti porušovaniu týchto práv. Výkon právomocí úradu podľa tohto nariadenia nebráni členským štátom vo výkone ich právomocí. Úlohy a činnosti úradu podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú na účasť na jednotlivých operáciách alebo vyšetrovaniach vykonávaných príslušnými orgánmi.

(21)

S cieľom vykonávať tieto úlohy čo najúčinnejšie by mal úrad konzultovať a spolupracovať s ďalšími orgánmi na vnútroštátnej, európskej a v prípade potreby medzinárodnej úrovni, vytvárať súčinnosť s činnosťami týchto orgánov a vyhýbať sa akýmkoľvek zdvojeným opatreniam.

(22)

Úrad by mal vykonávať úlohy a činnosti súvisiace s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva s využitím prostriedkov z vlastného rozpočtu.

(23)

Pokiaľ ide o zástupcov súkromného sektora, úrad by mal pri zostavovaní strediska pre sledovanie v súvislosti s jeho činnosťami zahrnúť reprezentatívny výber hospodárskych odvetví vrátane kreatívneho priemyslu, ktoré sú najviac postihnuté porušeniami práv duševného vlastníctva alebo ktoré majú najväčšie skúseností s bojom proti nim, najmä zo zástupcov nositeľov práv vrátane autorov a ďalších tvorcov, ako aj internetových sprostredkovateľov. Malo by sa zabezpečiť aj riadne zastúpenie spotrebiteľov a malých a stredných podnikov.

(24)

Informačné povinnosti, ktoré členským štátom a súkromnému sektoru ukladá toto nariadenie, by nemali vytvárať zbytočné administratívne zaťaženie a mali by predchádzať zdvojovaniu v súvislosti s údajmi, ktoré už členské štáty a zástupcovia súkromného sektora poskytli inštitúciám Únie na základe existujúcich požiadaviek Únie na podávanie správ.

(25)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to poveriť úrad úlohami týkajúcimi sa vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu jeho účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) (ďalej len „úrad“) poveruje úlohami zameranými na uľahčenie a podporu činností vnútroštátnych orgánov, súkromného sektora a inštitúcií Únie v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/48/ES. Pri vykonávaní týchto úloh úrad usporadúva, riadi a podporuje stretnutia odborníkov, orgánov a zainteresovaných strán stretávajúcich sa pod názvom „Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva“ (ďalej len „stredisko pre sledovanie“).

Úlohy a činnosti úradu podľa tohto nariadenia sa nevzťahujú na účasť na jednotlivých operáciách alebo vyšetrovaniach vykonávaných príslušnými orgánmi.

Článok 2

Úlohy a činnosti

1.   Úrad má tieto úlohy:

a)

zlepšovanie chápania hodnoty duševného vlastníctva;

b)

zlepšovanie chápania rozsahu a dosahu porušení práv duševného vlastníctva;

c)

rozširovanie poznatkov o najlepších postupoch verejného a súkromného sektora na ochranu práv duševného vlastníctva;

d)

pomoc pri zvyšovaní povedomia občanov o dosahu porušení práv duševného vlastníctva;

e)

zvyšovanie odbornej spôsobilosti osôb, ktoré sa zúčastňujú na vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva;

f)

rozširovanie poznatkov o technických nástrojoch na predchádzanie porušovania práv duševného vlastníctva a na jeho riešenie vrátane systémov sledovania a stopovania, ktoré pomáhajú rozlíšiť pravé výrobky od falšovaných;

g)

zabezpečenie mechanizmov na podporu zlepšenia online výmeny informácií týkajúcich sa vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva medzi orgánmi členských štátov pôsobiacimi v oblasti týchto práv a podpora spolupráce s týmito orgánmi a medzi nimi;

h)

úsilie podporovať na základe konzultácií s členskými štátmi medzinárodnú spoluprácu s úradmi duševného vlastníctva v tretích krajinách s cieľom vypracovať stratégie a vyvinúť techniky, zručnosti a nástroje na vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva.

2.   V rámci plnenia úloh uvedených v odseku 1 úrad vykonáva tieto činnosti v súlade s pracovným programom prijatým na základe článku 7 a v súlade s právom Únie:

a)

stanovuje transparentnú metodiku zberu, analýzy a podávania správ o nezávislých, objektívnych, porovnateľných a spoľahlivých údajoch týkajúcich sa porušení práv duševného vlastníctva;

b)

zbiera, analyzuje a šíri príslušné objektívne, porovnateľné a spoľahlivé údaje týkajúce sa porušení práv duševného vlastníctva;

c)

zbiera, analyzuje a šíri príslušné objektívne, porovnateľné a spoľahlivé údaje týkajúce sa hospodárskej hodnoty duševného vlastníctva a jeho prínosu k hospodárskemu rastu, prosperite, inováciám, tvorivosti, kultúrnej rozmanitosti, tvorbe pracovných miest vysokej kvality a vývoju produktov a služieb vysokej kvality v rámci Únie;

d)

vykonáva pravidelné hodnotenia a predkladá správy osobitne pre jednotlivé hospodárske odvetvia, zemepisné oblasti, a druhy porušených práv duševného vlastníctva, ktoré okrem iného obsahujú vyhodnotenie dosahu porušení práv duševného vlastníctva na spoločnosť a hospodárstvo, vrátane hodnotenia dosahu na malé a stredné podniky, ako aj zdravie, životné prostredie, ochranu a bezpečnosť;

e)

zbiera, analyzuje a šíri informácie týkajúce sa najlepších postupov medzi zástupcami, ktorí sa stretávajú v rámci strediska pre sledovanie a v prípade potreby vydáva odporúčania, pokiaľ ide o stratégie na základe takýchto postupov;

f)

vypracúva správy a publikácie, ktorých cieľom je zvýšiť informovanosť občanov Únie o dosahu porušení práv duševného vlastníctva a na tento účel organizuje konferencie, podujatia a stretnutia na európskej a medzinárodnej úrovni a pomáha pri organizácii vnútroštátnych a celoeurópskych akcií vrátane online a offline kampaní, a to najmä prostredníctvom poskytovania údajov a informácií;

g)

sleduje rozvoj nových konkurenčných obchodných modelov, ktoré rozširujú legálnu ponuku kultúrneho a kreatívneho obsahu, podporuje výmenu informácií a v tomto ohľade zvyšuje informovanosť spotrebiteľov;

h)

pripravuje a organizuje online a iné formy odbornej prípravy vnútroštátnych úradníkov, ktorí sa zúčastňujú na ochrane práv duševného vlastníctva;

i)

organizuje ad hoc stretnutia odborníkov vrátane stretnutí akademických odborníkov a stretnutí príslušných zástupcov občianskej spoločnosti na podporu svojej činnosti vyplývajúcej z tohto nariadenia;

j)

identifikuje, vyhodnocuje a propaguje technické nástroje pre odborníkov a referenčné techniky vrátane systémov sledovania a stopovania, ktoré pomáhajú rozlíšiť pravé výrobky od falšovaných;

k)

spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou na vytváraní online siete, ktorá uľahčí výmenu informácií týkajúcich sa porušení práv duševného vlastníctva medzi verejnými správami, orgánmi a organizáciami členských štátov, ktoré sa zaoberajú ochranou a vymožiteľnosťou týchto práv;

l)

spolupracuje s ústrednými úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov vrátane Úradu Beneluxu pre ochranu duševného vlastníctva a s ďalšími orgánmi členských štátov pôsobiacimi v oblasti práv duševného vlastníctva a vytvára synergie medzi týmito orgánmi s cieľom rozvíjať a podporovať techniky, zručnosti a nástroje súvisiace s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane programov odbornej prípravy a osvetových kampaní;

m)

na základe konzultácií s členskými štátmi pripravuje programy na poskytovanie technickej pomoci tretím krajinám a pripravuje a realizuje aj osobitné programy odbornej prípravy a podujatia pre úradníkov z tretích krajín, ktorí sa zúčastňujú na ochrane práv duševného vlastníctva;

n)

na žiadosť Komisie vydáva odporúčania o otázkach patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

o)

vykonáva podobné činnosti potrebné na to, aby úrad plnil úlohy uvedené v odseku 1.

3.   Pri vykonávaní úloh a činností uvedených v odsekoch 1 a 2 úrad dodržiava existujúce ustanovenia právnych predpisov Únie o ochrane osobných údajov.

Článok 3

Financovanie

Úrad vždy zabezpečuje, aby sa činnosti, ktorými bol týmto nariadením poverený, vykonávali s využitím prostriedkov z jeho vlastného rozpočtu.

Článok 4

Stretnutia strediska pre sledovanie

1.   S cieľom vykonávať činnosti uvedené v článku 2 ods. 2 úrad aspoň raz ročne prizýva na stretnutia strediska pre sledovanie zástupcov verejných správ, orgánov a organizácií v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú právami duševného vlastníctva, a zástupcov súkromného sektora, s cieľom ich účasti na činnosti úradu podľa tohto nariadenia.

2.   Zástupcovia zo súkromného sektora pozývaní na stretnutia strediska pre sledovanie zahŕňajú širokú, reprezentatívnu a vyváženú vzorku subjektov z Únie a vnútroštátnych subjektov, ktoré zastupujú jednotlivé hospodárske odvetvia vrátane kreatívneho priemyslu, ktoré sú najviac postihnuté porušeniami práv duševného vlastníctva, alebo ktoré majú najviac skúseností s bojom proti nim.

Spotrebiteľské organizácie, malé a stredné podniky, autori a ďalší tvorcovia sú riadne zastúpení.

3.   Úrad vyzve každý členský štát, aby na stretnutia strediska pre sledovanie vyslal aspoň jedného zástupcu zo svojej verejnej správy. V tejto súvislosti členské štáty zabezpečia kontinuitu činnosti strediska pre sledovanie.

4.   Stretnutia uvedené v odseku 1 môžu byť doplnené pracovnými skupinami v rámci strediska pre sledovanie, ktoré budú zložené zo zástupcov členských štátov a zástupcov súkromného sektora.

5.   Ak je to vhodné, okrem stretnutí uvedených v odseku 1, úrad organizuje stretnutia, na ktorých sa zúčastňujú:

a)

zástupcovia verejných správ, orgánov a organizácií v členských štátoch; alebo

b)

zástupcovia súkromného sektora.

6.   Na ktorékoľvek zo stretnutí, na ktoré sa vzťahuje tento článok, sa prizvú poslanci alebo iní zástupcovia Európskeho parlamentu a zástupcovia Komisie, a to podľa potreby buď ako účastníci, alebo ako pozorovatelia.

7.   Mená zúčastnených zástupcov, program a zápisnice zo stretnutí podľa tohto článku sa uverejňujú na webovej stránke úradu.

Článok 5

Informačné povinnosti

1.   V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane právnych predpisov, ktorými sa riadi spracovanie osobných údajov, členské štáty podľa potreby na žiadosť úradu alebo z vlastnej iniciatívy:

a)

informujú úrad o svojich celkových politikách a stratégiách vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a o všetkých ich zmenách;

b)

poskytujú dostupné štatistické údaje týkajúce sa porušení práv duševného vlastníctva;

c)

informujú úrad o dôležitej judikatúre.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov a ochrana dôverných informácií, zástupcovia súkromného sektora stretávajúci sa v rámci strediska pre sledovanie na žiadosť úradu podľa možnosti:

a)

informujú úrad o politikách a stratégiách vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v ich oblasti pôsobenia a o všetkých ich zmenách;

b)

poskytujú štatistické údaje týkajúce sa porušení práv duševného vlastníctva v ich oblasti pôsobenia.

Článok 6

Úrad

1.   Pri vykonávaní úloh a činností stanovených týmto nariadením sa uplatňujú príslušné ustanovenia hlavy XII nariadenia (ES) č. 207/2009.

2.   Predseda úradu uplatnením právomocí udelených na základe článku 124 nariadenia (ES) č. 207/2009, prijíma interné administratívne pokyny a uverejňuje oznámenia, ktoré sú potrebné na splnenie úloh, ktorými bol úrad poverený týmto nariadením.

Článok 7

Obsah pracovného programu a správy o činnosti

1.   Úrad vypracuje ročný pracovný program, ktorý vhodným spôsobom stanoví priority činností podľa tohto nariadenia a program zasadaní strediska pre sledovanie v súlade s politikami a prioritami Únie v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva a v spolupráci so zástupcami strediska pre sledovanie uvedenými v článku 4 ods. 5 písm. a).

2.   Pracovný program uvedený v odseku 1 sa pre informáciu predloží správnej rade úradu.

3.   Správa o činnosti ustanovená v článku 124 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 207/2009 obsahuje aspoň tieto informácie o úlohách úradu a činnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia:

a)

prehľad hlavných činností vykonaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka;

b)

výsledky dosiahnuté v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, v prípade potreby spolu so správami týkajúcimi sa jednotlivých odvetví, obsahujúcimi analýzu stavu v jednotlivých priemyselných odvetviach a sektoroch produktov;

c)

celkové posúdenie plnenia úloh úradu stanovených v tomto nariadení a v pracovnom programe vypracovanom v súlade s odsekom 1;

d)

prehľad činností, ktoré by chcel úrad vykonať v budúcnosti;

e)

pripomienky k vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a prípadným budúcim politikám a stratégiám, vrátane spôsobu zlepšovania účinnej spolupráce s členskými štátmi a medzi nimi;

f)

celkové posúdenie riadneho zastúpenia všetkých subjektov uvedených v článku 4 ods. 2 v stredisku pre sledovanie.

Pred predložením správy o činnosti Európskemu parlamentu, Komisii a správnej rade konzultuje predseda úradu o príslušných častiach správy so zástupcami strediska pre sledovanie, uvedenými v článku 4 ods. 5 písm. a).

Článok 8

Hodnotenie

1.   Komisia prijme do 6. jún 2017 správu o hodnotení uplatňovania tohto nariadenia.

2.   V hodnotiacej správe sa posudzuje vykonávanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o jeho vplyv na vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu.

3.   Pri príprave hodnotiacej správy Komisia konzultuje s úradom, s členskými štátmi a so zástupcami stretávajúcimi sa v rámci strediska pre sledovanie o otázkach uvedených v odseku 2.

4.   Komisia zašle hodnotiacu správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a vedie o nej širokú konzultáciu medzi zainteresovanými stranami.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 19. apríla 2012

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

M. BØDSKOV


(1)  Ú. v. EÚ C 376, 22.12.2011, s. 62.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. februára 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. marca 2012 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 253, 4.10.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 56, 6.3.2010, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 140, 29.5.2010, s. 22.

(6)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 16.

(7)  Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 206.

(8)  Ú. v. EÚ C 50 E, 21.2.2012, s. 48.

(9)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(10)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(11)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2009, s. 1.


Top