EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0025

2012/25/EÚ: Rozhodnutie spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi č. 1/2011 z  11. novembra 2011 , ktorým výbor prijíma svoj rokovací poriadok a prispôsobuje prílohu 1 k dohode, týkajúcu sa podmienok, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy, prílohu 2 týkajúcu sa technických noriem pre autobusy a autokary a požiadavky týkajúce sa sociálnych ustanovení uvedené v článku 8 dohody

OJ L 8, 12.1.2012, p. 38–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/25(1)/oj

12.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY INTERBUS O MEDZINÁRODNEJ PRÍLEŽITOSTNEJ PREPRAVE CESTUJÚCICH AUTOKARMI A AUTOBUSMI č. 1/2011

z 11. novembra 2011,

ktorým výbor prijíma svoj rokovací poriadok a prispôsobuje prílohu 1 k dohode, týkajúcu sa podmienok, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy, prílohu 2 týkajúcu sa technických noriem pre autobusy a autokary a požiadavky týkajúce sa sociálnych ustanovení uvedené v článku 8 dohody

(2012/25/EÚ)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na dohodu Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (1), a najmä na jej články 23 a 24,

keďže:

(1)

Podľa článku 23 ods. 3 dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (ďalej len „dohoda“) sa od výboru žiada, aby ustanovil svoj rokovací poriadok.

(2)

V súlade s článkom 24 ods. 2 písm. c) dohody je výbor zodpovedný za prispôsobenie prílohy 1 k dohode týkajúcej sa podmienok, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy, a prílohy 2 k dohode týkajúcej sa technických noriem pre autobusy a autokary. Spoločný výbor je zodpovedný v súlade s článkom 24 ods. 2 písm. e) dohody aj za prispôsobenie požiadaviek týkajúcich sa sociálnych ustanovení uvedených v článku 8 dohody s cieľom zahrnúť do nich nové opatrenia prijaté v rámci Únie,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Týmto sa prijíma rokovací poriadok spoločného výboru stanovený v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa prispôsobuje príloha 1 k dohode týkajúca sa podmienok, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy, a príloha 2 k dohode týkajúca sa technických noriem pre autobusy a autokary a požiadavky týkajúce sa sociálnych ustanovení uvedené v článku 8 dohody, ako sú stanovené v prílohe II k tejto dohode.

V Bruseli 11. novembra 2011

predseda

Sz. SCHMIDT

tajomník

G. PATRIS


(1)  Ú. v. ES L 321, 26.11.2002, s. 13.


PRÍLOHA I

Rokovací poriadok spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi

Článok 1

Názov spoločného výboru

Spoločný výbor zriadený podľa článku 23 dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi, ďalej len „výbor“.

Článok 2

Predsedníctvo

1.   Výboru v mene Európskej únie predsedá zástupca Európskej komisie (ďalej len „Komisia“).

2.   Povinnosti predsedu výboru plní vedúci delegácie Únie, v prípade potreby jeho zástupca.

3.   Predseda riadi prácu výboru.

Článok 3

Delegácie

1.   Zmluvné strany, pre ktoré dohoda nadobudla platnosť (ďalej len „zmluvné strany“), vymenujú svojich zástupcov do výboru. Delegáciu Únie tvoria zástupcovia Komisie, ktorým pomáhajú zástupcovia členských štátov.

2.   Každá zmluvná strana vymenuje vedúceho svojej delegácie, v prípade potreby jeho zástupcu.

3.   Každá zmluvná strana môže vymenovať nových zástupcov do výboru. Každá takáto zmena sa bezodkladne písomne oznámi tajomníkovi výboru.

4.   Zástupcovia Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach výboru ako pozorovatelia. Predseda so súhlasom ostatných vedúcich delegácií môže na zasadnutie výboru pozvať osoby, ktoré nie sú členmi delegácií, aby poskytli informácie k osobitným otázkam.

5.   Zmluvné strany najmenej týždeň pred zasadnutím oznámia tajomníkovi výboru zloženie svojich delegácií.

Článok 4

Sekretariát

1.   Zástupca Komisie poskytuje výboru sekretariát. Tajomníka menuje predseda výboru a vykonáva svoje povinnosti do menovania nového tajomníka. Predseda oznámi ďalším zmluvným stranám meno tajomníka a súvisiace informácie.

2.   Tajomník je zodpovedný za komunikáciu medzi delegáciami vrátane postupovania dokumentov a dozerá na plnenie úloh sekretariátu.

Článok 5

Zasadnutia výboru

1.   Výbor zasadá na požiadanie aspoň jednej zmluvnej strany. Zvoláva ho predseda.

2.   Predseda zasiela vedúcim ostatných delegácii oznam o zvolaní zasadnutia spolu s návrhom programu a dokumentmi na zasadnutie najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom zasadnutia.

3.   Zmluvná strana môže požiadať predsedu, aby skrátil lehotu uvedenú v odseku 2 s prihliadnutím na naliehavosť konkrétnej záležitosti.

4.   Zasadnutia výboru nie sú verejné, ak vedúci delegácií nerozhodnú inak.

5.   Výbor zasadá v Bruseli, ak sa zmluvné strany nedohodnú zasadať inde.

Článok 6

Program

1.   Predseda, ktorému pomáha tajomník, pripravuje návrh programu na každé zasadnutie a po porade s vedúcimi ostatných delegácií stanoví dátum a miesto zasadnutia. Predseda zasiela predbežný program ostatným vedúcim delegácií najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom zasadnutia. K programu sa pripájajú všetky potrebné pracovné dokumenty.

2.   Lehota stanovená v odseku 1 sa neuplatňuje v prípade naliehavých zasadnutí zvolaných v súlade s článkom 5 ods. 3.

3.   Každá zmluvná strana môže do predbežného programu navrhnúť doplniť jeden alebo viacero bodov najneskôr 24 hodín pred začiatkom zasadnutia. Žiadosti o zaradenie bodov do programu spolu s odôvodnením sa písomne zasielajú predsedovi.

4.   Výbor na začiatku zasadnutia schvaľuje program. Výbor môže rozhodnúť, že sa do programu zaradí bod, ktorý nie je uvedený v predbežnom programe.

Článok 7

Prijímanie aktov

1.   Výbor prijíma rozhodnutia na základe jednomyseľného súhlasu zúčastnených zmluvných strán v súlade s článkom 23 ods. 5 a 6 dohody. Odporúčania, a najmä tie, ktoré sa uvádzajú v článku 24 ods. 2 písm. g) dohody, sa prijímajú konsenzom delegácií zastúpených zmluvných strán. Rozhodnutia a odporúčania majú v názve slovo „rozhodnutie“ alebo „odporúčanie“, za ktorým nasleduje poradové číslo, dátum prijatia a označenie podľa obsahu.

2.   Rozhodnutia a odporúčania výboru podpisuje predseda a tajomník. Tajomník ich odosiela ostatným vedúcim delegácií.

3.   Každá zmluvná strana môže rozhodnúť o uverejnení ktoréhokoľvek aktu, ktorý výbor prijal.

4.   Akty výboru sa v prípade súhlasu vedúcich delegácií môžu prijímať písomným postupom. Predseda predkladá návrh aktu ostatným vedúcim delegácií, ktorí v odpovedi uvádzajú, či návrh prijímajú, či navrhujú zmeny a doplnenia návrhu alebo či požadujú viac času na zváženie návrhu. Ak sa návrh schváli, predseda finalizuje rozhodnutie alebo odporúčanie v súlade s odsekmi 1 a 2.

5.   Odporúčania a rozhodnutia sa vypracujú v angličtine, francúzštine a nemčine, pričom všetky tri znenia sú autentické. Každá zmluvná strana zodpovedá za správny preklad odporúčaní a rozhodnutí do svojho úradného jazyka alebo jazykov. Preklad do ostatných jazykov Únie vykoná Komisia.

Článok 8

Zápisnice

1.   Tajomník v mene predsedu vypracuje návrh zápisnice z každého zasadnutia výboru do 15 pracovných dní od ukončenia zasadnutia.

2.   Zápisnice vo všeobecnosti uvádzajú ku každému bodu programu:

údaje o dokumentoch predložených výboru,

vyhlásenia zaznamenané na žiadosť zmluvnej strany,

prijaté rozhodnutia, odporúčania a závery.

3.   Návrh zápisnice sa v súlade s písomným postupom uvedeným v článku 7 ods. 4 predkladá výboru na schválenie. Ak sa tento postup neukončí, výbor schváli zápisnicu na svojom nasledujúcom zasadnutí.

4.   Po schválení výborom zápisnicu podpisuje predseda a tajomník; zápisnicu uchováva tajomník. Tajomník odosiela kópiu ostatným vedúcim delegácií.

Článok 9

Dôvernosť informácií

Bez ohľadu na ustanovenie o uverejnení aktov uvedené v článku 7 ods. 3 sú dokumenty výboru a priebeh diskusií počas zasadnutia predmetom služobného tajomstva.

Článok 10

Výdavky

1.   Každá zmluvná strana znáša výdavky, ktoré jej vzniknú v súvislosti s účasťou na zasadnutiach výboru.

2.   Výbor rozhoduje o úhrade výdavkov, ktoré vzniknú expertom v súvislosti s misiami, na ktoré ich povolá predseda v súlade s článkom 3 ods. 4.

Článok 11

Korešpondencia

Všetka korešpondencia, ktorú prijíma alebo posiela predseda výboru, sa posiela tajomníkovi výboru. Tajomník posiela kópiu korešpondencie súvisiacej s dohodou všetkým delegáciám.

Článok 12

Jazyky

Výbor rozhoduje o tom, ktoré jazyky sa použijú na zasadnutiach výboru a v dokumentoch. Zmluvná strana, ktorá organizuje zasadnutie, nie je povinná poskytovať tlmočenie do iných jazykov.


PRÍLOHA II

Prispôsobenie prílohy 1 k dohode týkajúcej sa podmienok, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy, prílohy 2 k dohode týkajúcej sa technických noriem platných pre autobusy a autokary a požiadaviek týkajúcich sa sociálnych ustanovení uvedených v článku 8 dohody  (1)

1.   Prispôsobenie prílohy 1 k dohode týkajúcej sa podmienok, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy

K aktom uvedeným v prílohe 1 k dohode sa dopĺňajú tieto akty Únie:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51)“.

2.   Prispôsobenie prílohy 2 k dohode týkajúcej sa technických noriem platných pre autobusy a autokary

1.

V článku 1 prílohy 2 k dohode sa písmená a), b), c) a d) nahrádzajú takto:

„a)

testy spôsobilosti motorových a ich prípojných vozidiel:

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/40/ES zo 6. mája 2009 o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 12),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 1), zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/26/ES (Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2003, s. 37);

b)

zariadenia obmedzujúce rýchlosť:

smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27), naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES (Ú. v. ES L 327, 4.12.2002, s. 8);

c)

maximálne povolené rozmery a maximálne povolené hmotnosti:

smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59), naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES (Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 47),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22. júla 1997 týkajúca sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1), zmenená a doplnená smernicou Komisie 2003/19/ES (Ú. v. EÚ L 79, 26.3.2003, s. 6);

d)

záznamové zariadenie v cestnej doprave:

nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 1266/2009 (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2009, s. 3) alebo ekvivalentné pravidlá ustanovené dohodou AETR vrátane jej protokolov.“

2.

Článok 2 prílohy 2 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

a)

za prvý odsek a pred tabuľku sa vkladá tento text:

 

„Emisie výfukových plynov:

smernica Rady 88/77/EHS z 3. decembra 1987 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených pre používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom určených pre používanie vo vozidlách (Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 33), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2001/27/ES (Ú. v. ES L 107, 18.4.2001, s. 10),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2005, s. 1), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/74/ES (Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 51),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1);

 

Dym:

smernica Rady 72/306/EHS z 2. augusta 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa opatrení, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel (Ú. v. ES L 190, 20.8.1972, s. 1), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/21/ES (Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 25);

 

Hlukové emisie:

smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prípustnej hladiny zvuku a výfukovom systéme motorových vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/34/ES (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 49);

 

Brzdový systém:

smernica Rady z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o brzdových zariadeniach určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 37), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2002/78/ES (Ú. v. ES L 267, 4.10.2002, s. 23);

 

Pneumatiky:

smernica Rady 92/23/EHS z 31. marca 1992 o pneumatikách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáži (Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 95), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/11/ES (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2005, s. 42);

 

Zariadenia pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu:

smernica Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/89/ES (Ú. v. EÚ L 257, 25.9.2008, s. 14);

 

Palivové nádrže:

smernica Rady 70/221/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o nádržiach na kvapalné palivá a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 23), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/20/ES (Ú. v. EÚ L 48, 18.2.2006, s. 16);

 

Spätné zrkadlá:

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES z 10. novembra 2003 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS (Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/27/ES (Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 44);

 

Bezpečnostné pásy – inštalácia:

smernica Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 95), naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/40/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 146);

 

Bezpečnostné pásy – kotvové úchytky bezpečnostných pásov:

smernica Rady 76/115/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kotvových úchytiek bezpečnostných pásov motorových vozidiel (Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 6), naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/41/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 149);

 

Sedadlá:

smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o vnútornom zariadení motorových vozidiel (pevnosť sedadiel a ich uchytenie) (Ú. v. ES L 221, 12.8.1974, s. 1), naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/39/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 143);

 

Konštrukcia interiéru (prevencia rizika šírenia požiaru):

smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/28/ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 1);

 

Vnútorné usporiadanie (núdzové východy, prístupnosť, rozmery sedadiel, pevnosť nadstavby atď.):

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a smernica 97/27/ES (Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1).“

b)

tabuľka sa nahrádza touto tabuľkou:

„Položka

Predpis EHK-OSN/posledná séria zmien a doplnení

Akt Únie

(pôvodný – najnovší)

Emisie výfukových plynov

49/01

49/02, schválenie A

49/02, schválenie B

smernica 88/77/EHS

smernica 2001/27/ES

smernica 2005/55/ES

smernica 2008/74/ES

nariadenie (ES) č. 595/2009

Dym

24/03

smernica 72/306/EHS

smernica 2005/21/ES

Hlukové emisie

51/02

smernica 70/157/EHS

smernica 2007/34/ES

Brzdový systém

13/11

smernica 71/320/EHS

smernica 2002/78/ES

Pneumatiky

54

smernica 92/23/EHS

smernica 2005/11/ES

Zariadenia pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu

48/01

smernica 76/756/EHS

smernica 2008/89/ES

Palivové nádrže

34/02

67/01

110

smernica 70/221/EHS

smernica 2006/20/ES

Spätné zrkadlá

46/01

smernica 2003/97/ES

smernica 2005/27/ES

Bezpečnostné pásy – inštalácia

16/06

smernica 77/541/EHS

smernica 2005/40/ES

Bezpečnostné pásy – kotvové úchytky

14/07

smernica 76/115/EHS

smernica 2005/41/ES

Sedadlá

17/08

80/01

smernica 74/408/EHS

smernica 2005/39/ES

Konštrukcia interiéru

(prevencia rizika šírenia požiaru)

118

smernica 95/28/ES

Vnútorné usporiadanie

(núdzové východy, prístupnosť, rozmery sedadiel)

107.02

smernica 2001/85/ES

Ochrana proti prevráteniu

66.01

smernica 2001/85/ES“

3.   Prispôsobenie požiadaviek týkajúcich sa sociálnych ustanovení uvedených v článku 8 dohody

1.

Vzhľadom na zahrnutie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES sa článok 8 prílohy 2 k dohode, príloha IIa k dohode a príloha IIb k dohode vypúšťajú.

2.

Akty Únie uvedené v článku 8 dohody sa nahrádzajú týmito aktmi Únie (2):

„—

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1), naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1073/2009 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88),

nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8), naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EÚ) č. 1266/2009 (Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2009, s. 3),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35), naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2009/5/ES (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 45),

smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35),

smernica 2003/59/ES Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).“


(1)  Aktualizácia aktov zohľadňuje nové opatrenia, ktoré Európska únia prijala do 31. decembra 2009.

(2)  Aktualizácia aktov zohľadňuje nové opatrenia, ktoré Európska únia prijala do 31. decembra 2009.


Top