EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0899

2011/899/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  21. decembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2011) 9568] Text s významom pre EHP

OJ L 345, 29.12.2011, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 118 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/899/oj

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/28


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/861/ES o prechodných opatreniach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajúcich sa spracovania surového mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky, v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2011) 9568]

(Text s významom pre EHP)

(2011/899/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1) a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 853/2004 sa pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov stanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu. Uvedené predpisy zahŕňajú požiadavky na hygienu týkajúce sa surového mlieka a mliečnych výrobkov.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2009/861/ES (2) sa stanovujú určité odchýlky od požiadaviek stanovených v podkapitolách II a III kapitoly I oddielu IX prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 týkajúce sa prevádzkarní na spracovanie mlieka v Bulharsku, ktoré sa nachádzajú na zozname v uvedenom rozhodnutí. Uvedené rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2011.

(3)

Preto určité prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2009/861/ES môžu, odchylne od príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 853/2004, spracúvať mlieko spĺňajúce a nespĺňajúce požiadavky, pokiaľ sa mlieko spĺňajúce a nespĺňajúce požiadavky spracúva na oddelených výrobných linkách. Okrem toho môžu určité prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu spracúvať mlieko nespĺňajúce požiadavky bez toho, aby disponovali oddelenými výrobnými linkami.

(4)

Bulharsko informovalo Komisiu o tom, že od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2009/861/ES výrazne vzrástol podiel surového mlieka dodaného do prevádzkarní na spracovanie mlieka v uvedenom členskom štáte, ktoré spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 853/2004. Bulharsko tiež vypracovalo akčný plán zameraný na zabezpečenie súladu celého reťazca výroby mlieka v uvedenom členskom štáte s pravidlami EÚ.

(5)

Podľa správy predloženej Bulharskom na základe článku 5 rozhodnutia 2009/861/ES a informácií poskytnutých bulharskými orgánmi 17. októbra 2011 počas zasadania Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat však sektor mlieka v Bulharsku ešte stále nespĺňa požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

(6)

Vzhľadom na súčasnú situáciu a s cieľom predísť tomu, aby úsilie bulharských orgánov vyšlo nazmar, je vhodné predĺžiť uplatňovanie opatrení stanovených v rozhodnutí 2009/861/ES.

(7)

Bulharsko by malo pokračovať v procese, ktorého cieľom je, aby surové mlieko spracované prevádzkarňami uvedenými v prílohách k rozhodnutiu 2009/861/ES spĺňalo požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

(8)

Bulharsko by malo predovšetkým naďalej monitorovať situáciu a pravidelne predkladať Komisii správy o pokroku pri dosahovaní úplného súladu s uvedenými požiadavkami. Na základe záverov uvedených správ by sa mali prijať vhodné opatrenia.

(9)

Rozhodnutie 2009/861/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2009/861/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 2 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“;

2.

v článku 3 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“;

3.

článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Bulharsko každoročne predkladá Komisii správy o pokroku pri dosahovaní súladu s nariadením (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o:

a)

chovy s produkciou mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky;

b)

systém zberu a prepravy mlieka nespĺňajúceho požiadavky.

Prvá výročná správa bude Komisii predložená najneskôr do 31. decembra 2012 a druhá výročná správa najneskôr do 31. októbra 2013.

Správy sa podávajú prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe III.

2.   Komisia dôkladne monitoruje pokrok pri zabezpečovaní súladu surového mlieka spracúvaného prevádzkarňami uvedenými v prílohách I a II s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 853/2004.

Ak Komisia na základe správ predložených Bulharskom zváži, že súlad sa pravdepodobne do 31. decembra 2013 nedosiahne, navrhne vhodné opatrenia na nápravu tejto situácie.“;

4.

v článku 6 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“;

5.

prílohy I a II sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 83.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Zoznam prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktorým sa povoľuje spracúvať mlieko spĺňajúce, ako aj mlieko nespĺňajúce požiadavky podľa článku 2

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

BG 0412010

‚Bi Si Si Handel‘ OOD

gr. Elena

ul. ‚Treti mart‘ 19

2

BG 0612027

‚Mlechen ray – 2‘ EOOD

gr. Vratsa

kv. ‚Bistrets‘

3

BG 0612043

ET ‚Zorov- 91 -Dimitar Zorov‘

gr. Vratsa

Mestnost ‚Parshevitsa‘

4

BG 2012020

‚Yotovi‘ OOD

gr. Sliven

kv. ‚Rechitsa‘

5

BG 2512020

‚Mizia-Milk‘ OOD

gr. Targovishte

Industrialna zona

6

BG 2112001

‚Rodopeya – Belev‘ EOOD

gr. Smolyan,

Ul. ‚Trakya‘ 20

7

BG 1212001

‚S i S – 7‘ EOOD

gr. Montana

‚Vrachansko shose‘ 1

8

BG 2812003

‚Balgarski yogurt‘ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

PRÍLOHA II

Zoznam prevádzkarní na spracovanie mlieka, ktorým sa povoľuje spracúvať mlieko nespĺňajúce požiadavky podľa článku 3

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

1

BG 2412037

‚Stelimeks‘ EOOD

s. Asen

2

0912015

‚Anmar‘ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

3

0912016

OOD ‚Persenski‘

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

4

1012014

ET‘Georgi Gushterov DR‘

s. Yahinovo

5

1012018

‚Evro miyt end milk‘ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

6

1112004

‚Matev-Mlekoprodukt‘ OOD

s. Goran

7

1112017

ET ‚Rima-Rumen Borisov‘

s. Vrabevo

8

1312023

‚Inter-D‘ OOD

s. Kozarsko

9

1612049

‚Alpina -Milk‘ EOOD

s. Zhelyazno

10

1612064

OOD ‚Ikay‘

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

11

2112008

MK ‚Rodopa milk‘

s. Smilyan

obsht. Smolyan

12

2412039

‚Penchev‘ EOOD

gr. Chirpan

ul. ‚Septemvriytsi‘ 58

13

2512021

‚Keya-Komers-03‘ EOOD

s. Svetlen

14

0112014

ET ‚Veles-Kostadin Velev‘

gr. Razlog

ul. ‚Golak‘ 14

15

2312041

‚Danim-D.Stoyanov‘ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

16

2712010

‚Kamadzhiev-milk‘ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N.Kozlevo

17

0712001

‚Ben Invest‘ OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

18

1512012

ET ‚Ahmed Tatarla‘

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

19

2212027

‚Ekobalkan‘ OOD

gr. Sofia

bul ‚Evropa‘ 138

20

2312030

ET ‚Favorit- D.Grigorov‘

s. Aldomirovtsi

21

2312031

ET ‚Belite kamani‘

s. Dragotintsi

22

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev‘

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

23

BG 1512029

‚Lavena‘ OOD

s. Dolni Dębnik

obl. Pleven

24

BG 1612028

ET ‚Slavka Todorova‘

s. Trud

obsht. Maritsa

25

BG 1612051

ET ‚Radev-Radko Radev‘

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

26

BG 1612066

‚Lakti ko‘ OOD

s. Bogdanitza

27

BG 2112029

ET ‚Karamfil Kasakliev‘

gr. Dospat

28

BG 0912004

‚Rodopchanka‘ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

29

0112003

ET ‚Vekir‘

s. Godlevo

30

0112013

ET ‚Ivan Kondev‘

gr. Razlog

Stopanski dvor

31

0212037

‚Megakomers‘ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

32

0512003

SD ‚LAF-Velizarov i sie‘

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

33

0612035

OOD ‚Nivego‘

s. Chiren

34

0612041

ET ‚Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova‘

gr. Vratsa

ul. ‚Ilinden‘ 3

35

0612042

ET ‚Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova‘

gr. Krivodol

ul. ‚Vasil Levski‘

36

1012008

‚Kentavar‘ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

37

1212022

‚Milkkomm‘ EOOD

gr. Lom

ul. ‚Al.Stamboliyski‘ 149

38

1212031

‚ADL‘ OOD

s. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

39

1512006

‚Mandra‘ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

40

1512008

ET ‚Petar Tonovski-Viola‘

gr. Koynare

ul. ‚Hr.Botev‘ 14

41

1512010

ET ‚Militsa Lazarova-90‘

gr. Slavyanovo,

ul. ‚Asen Zlatarev‘ 2

42

1612024

SD ‚Kostovi – EMK‘

gr. Saedinenie

ul. ‚L.Karavelov‘ 5

43

1612043

ET ‚Dimitar Bikov‘

s. Karnare

obsht. ‚Sopot‘

44

1712046

ET ‚Stem-Tezdzhan Ali‘

gr. Razgrad

ul. ‚Knyaz Boris‘23

45

2012012

ET ‚Olimp-P.Gurtsov‘

gr. Sliven

m-t ‚Matsulka‘

46

2112003

‚Milk- inzhenering‘ OOD

gr. Smolyan

ul. ‚Chervena skala‘ 21

47

2112027

‚Keri‘ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

48

2312023

‚Mogila‘ OOD

gr. Godech,

ul. ‚Ruse‘ 4

49

2512018

‚Biomak‘ EOOD

gr. Omurtag

ul. ‚Rodopi‘ 2

50

2712013

‚Ekselans‘ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

51

2812018

ET ‚Bulmilk-Nikolay Nikolov‘

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

52

2812010

ET ‚Mladost-2-Yanko Yanev‘

gr. Yambol,

ul. ‚Yambolen‘ 13

53

BG 1012020

ET ‚Petar Mitov-Universal‘

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

54

BG 1112016

Mandra ‚IPZHZ‘

gr. Troyan

ul. ‚V.Levski‘ 281

55

BG 1712042

ET ‚Madar‘

s. Terter

56

BG 2612042

‚Bulmilk‘ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

57

BG 0912011

ET ‚Alada-Mohamed Banashak‘

s. Byal izvor

obsht. Ardino

58

1112026

‚ABLAMILK‘ EOOD

gr. Lukovit

ul. ‚Yordan Yovkov‘ 13

59

1312005

‚Ravnogor‘ OOD

s. Ravnogor

60

1712010

‚Bulagrotreyd-chastna kompaniya‘ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

61

1712013

ET ‚Deniz‘

s. Ezerche

62

2012011

ET ‚Ivan Gardev 52‘

gr. Kermen

ul. ‚Hadzhi Dimitar‘ 2

63

2012024

ET ‚Denyo Kalchev 53‘

gr. Sliven

ul. ‚Samuilovsko shose‘ 17

64

2112015

OOD ‚Rozhen Milk‘

s. Davidkovo,

obsht. Banite

65

2112026

ET ‚Vladimir Karamitev‘

s. Varbina

obsht. Madan

66

2312007

ET ‚Agropromilk‘

gr. Ihtiman

ul. ‚P.Slaveikov‘ 19

67

BG 1812008

‚Vesi‘ OOD

s. Novo selo

68

BG 2512003

‚Si Vi Es‘ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

69

BG 2612034

ET ‚Eliksir-Petko Petev‘

s. Gorski izvor

70

BG 1812003

‚Sirma Prista‘ AD

gr. Ruse

bul. ‚3-ti mart‘ 51

71

BG 2512001

‚Mladost -2002‘ OOD

gr. Targovishte

bul.‘29-ti yanuari‘ 7

72

0812030

‚FAMA‘ AD

gr. Dobrich

bul. ‚Dobrudzha‘ 2

73

0912003

‚Koveg-mlechni produkti‘ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

74

1412015

ET ‚Boycho Videnov – Elbokada 2000‘

s. Stefanovo

obsht. Radomir

75

1712017

‚Diva 02‘ OOD

gr. Isperih

ul. ‚An.Kanchev‘

76

1712037

ET ‚Ali Isliamov‘

s. Yasenovets

77

1712043

‚Maxima milk‘ OOD

s. Samuil

78

1812005

‚DAV – Viktor Simonov‘ EOOD

gr. Vetovo

ul. ‚Han Kubrat‘ 52

79

2012010

‚Saray‘ OOD

s. Mokren

80

2012032

‚Kiveks‘ OOD

s.Kovachite

81

2012036

‚Minchevi‘ OOD

s. Korten

82

2212009

‚Serdika -94‘ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

83

2312028

ET ‚Sisi Lyubomir Semkov‘

s. Anton

84

2312033

‚Balkan spetsial‘ OOD

s. Gorna Malina

85

2312039

EOOD ‚Laktoni‘

s. Ravno pole,

obl. Sofiyska

86

2412040

‚Inikom‘ OOD

gr. Galabovo

ul. ‚G.S.Rakovski‘ 11

87

2512011

ET ‚Sevi 2000- Sevie Ibryamova‘

s. Krepcha

obsht. Opaka

88

2612015

ET ‚Detelina 39‘

s. Brod

89

2812002

‚Arachievi‘ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska‘

90

BG 1612021

ET ‚Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov‘

s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

91

BG 2012019

‚Hemus-Milk komers‘ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

92

2012008

‚Raftis‘ EOOD

s. Byala

93

2112023

ET ‚Iliyan Isakov‘

s. Trigrad

obsht. Devin

94

2312020

‚MAH 2003‘ EOOD

gr. Etropole

bul. ‚Al. Stamboliyski‘ 21

95

2712005

‚Nadezhda‘ OOD

s. Kliment


Top