EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0898

2011/898/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  21. decembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/852/ES o prechodných opatreniach podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o spracovanie surového mlieka nespĺňajúceho požiadavky v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Rumunsku a stavebno-technické požiadavky na takéto prevádzkarne [oznámené pod číslom K(2011) 9562] Text s významom pre EHP

OJ L 345, 29.12.2011, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 112 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/898/oj

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/22


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/852/ES o prechodných opatreniach podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o spracovanie surového mlieka nespĺňajúceho požiadavky v určitých prevádzkarniach na spracovanie mlieka v Rumunsku a stavebno-technické požiadavky na takéto prevádzkarne

[oznámené pod číslom K(2011) 9562]

(Text s významom pre EHP)

(2011/898/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (1), a najmä na jeho článok 12 druhý odsek,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 852/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov týkajúce sa hygieny potravín, založené okrem iného na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolných bodoch. Stanovuje sa v ňom, že prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia dodržiavať určité postupy založené na uvedených zásadách.

(2)

Nariadením (ES) č. 853/2004 sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa hygieny potravín živočíšneho pôvodu pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a dopĺňajú sa ním pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 852/2004. Pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 852/2004 zahŕňajú stavebno-technické požiadavky na prevádzkarne na spracovanie mlieka a pravidlá stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004 zahŕňajú stavebno-technické požiadavky na takéto prevádzkarne, ako aj hygienické požiadavky týkajúce sa surového mlieka a mliečnych výrobkov.

(3)

V článku 2 rozhodnutia Komisie 2009/852/ES (3) sa stanovuje, že určité stavebno-technické požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 852/2004 a v nariadení (ES) č. 853/2004 sa do 31. decembra 2011 nemajú uplatňovať na prevádzkarne na spracovanie mlieka v Rumunsku uvedené v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

V rozhodnutí 2009/852/ES sa tiež stanovuje, že odchylne od požiadaviek stanovených v nariadení (ES) č. 853/2004 môžu prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v jeho prílohe II spracúvať mlieko spĺňajúce aj nespĺňajúce požiadavky, a to do 31. decembra 2011, pokiaľ sa takéto spracúvanie uskutočňuje na oddelených výrobných linkách.

(5)

Okrem toho sa v rozhodnutí 2009/852/ES stanovuje, že prevádzkarne na spracovanie mlieka uvedené v jeho prílohe III môžu do 31. decembra 2011 spracúvať mlieko spĺňajúce aj nespĺňajúce požiadavky bez toho, aby disponovali oddelenými výrobnými linkami.

(6)

Rumunsko informovalo v septembri 2011 Komisiu, že počnúc januárom 2012 budú všetky prevádzkarne na spracovanie mlieka, ktoré sú v súčasnosti uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2009/852/ES, v súlade so stavebno-technickými požiadavkami stanovenými v nariadeniach (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004. Preto by sa mal vypustiť článok 2 rozhodnutia 2009/852/ES.

(7)

Prílohy II a III k rozhodnutiu 2009/852/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Rumunsko okrem toho informovalo Komisiu o tom, že od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2009/852/ES výrazne vzrástol podiel surového mlieka dodaného do prevádzkarní na spracovanie mlieka v uvedenom členskom štáte, ktoré spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 853/2004. Rumunsko tiež vypracovalo akčný plán zameraný na zabezpečenie súladu celého reťazca výroby mlieka v uvedenom členskom štáte s pravidlami EÚ.

(9)

Podľa správy predloženej Rumunskom na základe článku 6 rozhodnutia 2009/852/ES a informácií poskytnutých rumunskými orgánmi 17. októbra 2011 počas zasadania Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat však sektor mlieka v Rumunsku ešte stále nespĺňa požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

(10)

Vzhľadom na súčasnú situáciu a v snahe zamedziť, aby úsilie rumunských orgánov vyšlo nazmar, je vhodné predĺžiť uplatňovanie opatrení stanovených v rozhodnutí 2009/852/ES.

(11)

Rumunsko by malo pokračovať v procese, ktorého cieľom je, aby surové mlieko spracúvané prevádzkarňami uvedenými v prílohách II a III k rozhodnutiu 2009/852/ES spĺňalo požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

(12)

Rumunsko by malo naďalej monitorovať situáciu a pravidelne predkladať Komisii správy o pokroku pri dosahovaní úplného súladu s uvedenými požiadavkami. Na základe záverov uvedených správ by sa mali prijať vhodné opatrenia.

(13)

Rozhodnutie 2009/852/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2009/852/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa vypúšťa.

2.

V článku 3 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

3.

V článku 4 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

4.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Rumunsko každoročne predkladá Komisii správy o pokroku pri dosahovaní súladu s nariadením (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o:

a)

chovy s produkciou mlieka, ktoré nespĺňa požiadavky;

b)

systém zberu a prepravy mlieka nespĺňajúceho požiadavky.

Prvá výročná správa bude Komisii predložená najneskôr do 31. decembra 2012 a druhá výročná správa najneskôr do 31. októbra 2013.

Správy sa podávajú prostredníctvom formulára uvedeného v prílohe IV.

2.   Komisia dôkladne monitoruje pokrok pri dosahovaní súladu surového mlieka spracúvaného prevádzkarňami uvedenými v prílohách II a III s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 853/2004.

Ak Komisia na základe správ predložených Rumunskom zváži, že súlad sa pravdepodobne do 31. decembra 2013 nedosiahne, navrhne vhodné opatrenia na nápravu tejto situácie.“

5.

V článku 7 sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

6.

Prílohy I, II a III sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 59.


PRÍLOHA

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2009/852/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa vypúšťa.

2.

Prílohy II a III sa nahrádzajú takto:

PRÍLOHA II

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3

Číslo

Veterinárne schvaľovacie číslo

Názov prevádzkarne

Adresa (mesto/obec/okres)

1.

L35

SC DANONE PDPA ROMANIA SRL

București, 032451

2.

MM 1795

SC CALITATEA SRL

Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349

PRÍLOHA III

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 4

Číslo

Veterinárne schvaľovacie číslo

Názov prevádzkarne

Adresa (mesto/obec/okres)

1.

AB 641

SC BIOMILK SRL

Lopadea Nouă, județul Alba, 517395

2.

AB 3386

SC LACTATE C.H. SRL

Sânmiclăuș, județul Alba, 517761

3.

BH 4020

SC MOISI SERV COM SRL

Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431

4.

L136

SC CAMPAEI PREST SRL

Hidișeul de Sus, județul Bihor, 417277

5.

L72

SC LACTOMUNTEAN SRL

Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345

6.

L78

SC ROMFULDA PROD SRL

Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 425100

7.

L107

SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295

8.

L110

SC LECH LACTO SRL

Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105

9.

BN 2399

SC CARMO-LACT PROD SRL

Monor, județul Bistrița-Năsăud, 427175

10.

BN 2120

SC ELIEZER SRL

Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125

11.

L3

SC ABY IMPEX SRL

Șendriceni, județul Botoșani, 717380

12.

L116

SC RAM SRL

Ibănești, județul Botoșani, 717215

13.

L140

S.C. CARMOLACT SRL

Ucea, județul Brasov, 507235

14.

L154

S.C. CAS SRL

Braila, județul Braila, 810224

15.

L148

S.C. LACTAS SRL

Ianca, județul Braila, 815200

16.

CL 0044

SC IANIS DIM SRL

Lehliu Gară, județul Călărași, 915300

17.

L129

SC BONAS IMPORT EXPORT SRL

Dezmir, județul Cluj, 407039

18.

L84

SC PICOLACT PRODCOM SRL

Iclod, județul Cluj, 407335

19.

L149

S.C. COMLACT SRL

Corusu, județul Cluj, 407056

20.

L43

SC LACTOCORV SRL

Ion Corvin, județul Constanța, 907150

21.

L40

SC BETINA IMPEX SRL

Ovidiu, județul Constanța, 905900

22.

L41

SC ELDA MEC SRL

Topraisar, județul Constanța, 907210

23.

L87

SC NICULESCU PROD SRL

Cumpăna, județul Constanța, 907105

24.

L118

SC ASSLA KAR SRL

Medgidia, județul Constanța, 905600

25.

L130

SC MUNTINA PROD SRL

Constanța, județul Constanța, 900735

26.

CT 225

SC MIH PROD SRL

Cobadin, județul Constanța, 907065

27.

CT 256

SC IAN PROD SRL

Târgușor, județul Constanța, 90727

28.

CT 258

SC BINCO LACT SRL

Săcele, județul Constanța, 907260

29.

CT 30

SC EASTERN EUROPEAN FOODS SRL

Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, 907195

30.

CT 15

SC NIC COSTI TRADE SRL

Dorobanțu, județul Constanța, 907211

31.

CT 12203

SC LACTO GENIMICO SRL

Hârșova, județul Constanța, 905400

32.

L82

SC TOTALLACT GROUP SA

Dragodana, județul Dâmbovița, 137200

33.

DJ 80

SC DUVADI PROD COM SRL

Breasta, județul Dolj, 207115

34.

DJ 730

SC LACTIDO SA

Craiova, județul Dolj, 200378

35.

L91

SC COSMILACT SRL

Schela, județul Galați, 807265

36.

GR 5610

SC LACTA SA

Giurgiu, județul Giurgiu, 080556

37.

GJ 231

SC SEKAM PROD SRL

Novaci, județul Gorj, 215300

38.

L49

SC ARTEGO SA

Tg. Jiu, Gorj, 210257

39.

L65

SC KARPATEN MILK

Suseni, județul Harghita, 537305

40.

L124

SC PRIMULACT SRL

Miercurea Ciuc, județul Harghita, 530242

41.

HR 119

SC BOMILACT SRL

Mădăraș, județul Harghita, 537071

42.

HR 625

SC LACTIS SRL

Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, 535600

43.

HR 213

SC PAULACT SA

Mărtiniș, județul Harghita, 537175

44.

L99

SC VALIZVI PROD COM SRL

Gârbovi, județul Ialomița, 927120

45.

IS 1540

SC PROMILCH SRL

Podu Iloaiei, județul Iași, 707365

46.

L18

S.C. EUROCHEESE SRL

Jilava, județul Ilfov, 077120

47.

L47

SC OBLAZA SRL

Bârsana, județul Maramureș, 437035

48.

L85

SC AVI-SEB IMPEX SRL

Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103

49.

L86

SC ZEA SRL

Boiu Mare, județul Maramureș, 437060

50.

L16

SC ROXAR PROD COM SRL

Cernești, județul Maramureș, 437085

51.

L135

SC MULTILACT SRL

Baia Mare, județul Maramureș, 430015

52.

MM 793

SC WROMSAL SRL

Satulung, județul Maramureș, 437270

53.

MM 6325

SC ONY SRL

Larga, județul Maramureș, 437317

54.

L54

SC RODLACTA SRL

Fărăgău, județul Mureș, 547225

55.

L108

SC LACTEX REGHIN SRL

Solovăstru, județul Mureș, 547571

56.

L121

SC MIRDATOD PROD SRL

Ibănești, județul Mureș, 547325

57.

MS 483

SC HELIANTUS PROD

Reghin, județul Mureș, 545300

58.

MS 5554

SC GLOBIVET PHARM SRL

Batoș, județul Mureș, 547085

59.

NT 900

SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL

Bicaz, județul Neamț, 615100

60.

L96

SC PROD A.B.C. COMPANY SRL

Grumăzești, județul Neamț, 617235

61.

L101

SC 1 DECEMBRIE SRL

Târgu Neamț, județul Neamț, 615235

62.

L106

SC RAPANU SR. COM SRL

Petricani, județul Neamț, 617315

63.

L6

SC LACTA HAN PROD SRL

Urecheni, județul Neamt, 617490

64.

L123

SC PROCOM PASCAL SRL

Păstrăveni, județul Neamț, 617300

65.

L100

SC ALTO IMPEX SRL

Provița de Jos, județul Prahova, 107477

66.

L88

SC AGROMEC CRASNA SA

Crasna, județul Sălaj, 457085

67.

L89

SC OVINEX SRL

Sărmășag, județul Sălaj, 457330

68.

L71

SC LACTO SIBIANA SA

Șura Mică, județul Sibiu, 557270

69.

SM 4189

SC PRIMALACT SRL

Satu Mare, județul Satu Mare, 440089

70.

L5

SC NIRO SERV COM SRL

Gura Humorului, județul Suceava, 725300

71.

L36

SC PROLACT PROD COM SRL

Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610

72.

L81

SC RARAUL SA

Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100

73.

SV 1085

SC BUCOVINA SA FALTICENI

Fălticeni, județul Suceava, 725200

74.

SV 1562

SC BUCOVINA SA SUCEAVA

Suceava, județul Suceava, 720290

75.

SV 1888

SC TOCAR PROD SRL

Frătăuții Vechi, județul Suceava, 727255

76.

SV 4909

SC ZADA PROD SRL

Horodnic de Jos, județul Suceava, 727301

77.

SV 6159

SC ECOLACT SRL

Milișăuți, județul Suceava, 727360

78.

TR 27

SC VIOLACT SRL

Putineiu, județul Teleorman, 147285

79.

TR 81

SC BIG FAMILY SRL

Videle, județul Teleorman, 145300

80.

TR 239

SC COMALACT SRL

Nanov, județul Teleorman, 147215

81.

L80

SC INDUSTRIAL MARIAN SRL

Drănceni, județul Vaslui, 737220

82.

VN 231

SC VRANLACT SA

Focșani, județul Vrancea, 620122


Top