EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1387

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1387/2011 zo 14. decembra 2011 , ktorým sa opravuje fínske, francúzske, maďarské, poľské, portugalské, slovenské, španielske a talianske znenie nariadenia (ES) č. 951/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru

OJ L 345, 29.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1387/oj

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1387/2011

zo 14. decembra 2011,

ktorým sa opravuje fínske, francúzske, maďarské, poľské, portugalské, slovenské, španielske a talianske znenie nariadenia (ES) č. 951/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 85 a článok 161 ods. 3 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Po zmene a doplnení nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 (2) nariadením Komisie (ES) č. 1055/2009 (3) sa zistilo, že fínske, francúzske, maďarské, poľské, portugalské, slovenské, španielske a talianske znenie nariadenia (ES) č. 951/2006 obsahuje v článku 7b ods. 3 chybu týkajúcu sa dátumu začiatku podávania žiadostí o vývozné povolenia.

(2)

Nariadenie (ES) č. 951/2006 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 7b ods. 3 nariadenia (ES) č. 951/2006 sa nahrádza takto:

„3.   Žiadosti o vývozné povolenia sa podávajú každý týždeň od pondelka do piatka odo dňa uplatňovania nariadenia, ktorým sa stanovuje množstvové obmedzenie podľa článku 61 prvého odseku písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 do pozastavenia vydávania povolení v súlade s článkom 7e tohto nariadenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2009, s. 64.


Top