EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0896

Rozhodnutie Rady č. 896/2011/EÚ z  19. decembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania a ročnú kvótu, na ktorú sa vzťahuje znížená sadzba spotrebnej dane

OJ L 345, 29.12.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Nepriamo zrušil 32014D0189

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/896/oj

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/18


ROZHODNUTIE RADY č. 896/2011/EÚ

z 19. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania a ročnú kvótu, na ktorú sa vzťahuje znížená sadzba spotrebnej dane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2007/659/EC z 9. októbra 2007, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane z „tradičného“ rumu vyrobeného v jeho zámorských departmánoch (2), sa Francúzsku povoľuje uplatňovať v prípade „tradičného“ rumu vyrobeného vo francúzskych zámorských departmánoch a predávaného na území kontinentálneho Francúzska zníženú sadzbu spotrebnej dane, ktorá môže byť nižšia než minimálna sadzba spotrebnej dane na alkohol ustanovená v smernici Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (3), ale nesmie byť nižšia o viac ako 50 %, než je bežná vnútroštátna sadzba spotrebnej dane z alkoholu. „Tradičný“ rum, na ktorý sa uplatňuje znížená sadzba spotrebnej dane, sa teraz vymedzuje v bode 1 písm. f) prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (4). Znížená sadzba spotrebnej dane je obmedzená na ročnú kvótu 108 000 hektolitrov čistého alkoholu. Platnosť uvedenej výnimky uplynie 31. decembra 2012.

(2)

So zámerom prispôsobiť podmienky rozhodnutia 2007/659/ES článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a berúc do úvahy, že „tradičný“ rum sa vyrába len v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinique a Réunion, by sa preto v tomto rozhodnutí, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/659/ES, malo odkazovať výhradne na tieto štyri najvzdialenejšie regióny.

(3)

Francúzske orgány zaslali 29. júna 2010 Komisii správu v súlade s článkom 4 rozhodnutia 2007/659/ES. Táto správa zahŕňa dve žiadosti. Po prvé, francúzske orgány požadujú zvýšenie ročnej kvóty zo 108 000 hektolitrov na 125 000 hektolitrov čistého alkoholu s cieľom zohľadniť vývoj na trhu s rumom v Únii. Po druhé, žiadajú, aby sa obdobie uplatňovania rozhodnutia 2007/659/ES predĺžilo o jeden rok, teda do 31. decembra 2013, aby sa toto obdobie zosúladilo s obdobím uplatňovania rozhodnutia o štátnej pomoci v rovnakej veci prijatého Komisiou 27. júna 2007 (5) (ďalej len „rozhodnutie o štátnej pomoci“).

(4)

Z informácií poskytnutých francúzskymi orgánmi vyplýva, že množstvo „tradičného“ rumu uvedeného na trh so zníženou sadzbou spotrebnej dane sa od prijatia rozhodnutia 2007/659/ES zvýšilo z 96 100 hektolitrov čistého alkoholu v roku 2007 na 105 700 hektolitrov v roku 2010, čo predstavuje ročný nárast o 3,2 %. Ak by tento vývoj pokračoval, množstvo „tradičného“ rumu uvedené na trh by dosiahlo približne 109 100 hektolitrov čistého alkoholu v roku 2011, 112 600 hektolitrov čistého alkoholu v roku 2012 a 116 200 hektolitrov čistého alkoholu v roku 2013, čím by sa kvóta 108 000 hektolitrov čistého alkoholu stanovená v rozhodnutí 2007/659/ES prekročila.

(5)

V odôvodnení 9 rozhodnutia 2007/659/ES sa zdôrazňuje, že keďže je na trhu v kontinentálnom Francúzsku potrebné podporiť konkurencieschopnosť „tradičného“ rumu zo zámorských departmánov, aby sa zabezpečilo fungovanie sektora výroby rumu z cukrovej trstiny v týchto departmánoch, malo by sa prehodnotiť množstvo tradičného rumu s pôvodom v zámorských departmánoch, na ktoré sa môže uplatniť znížená sadzba spotrebnej dane pri uvoľnení do spotreby na uvedenom trhu. Ročná kvóta vo výške 108 000 hektolitrov stanovená v rozhodnutí 2007/659/ES by sa preto mala zvýšiť na 120 000 hektolitrov vrátane kvóty na rok 2011, aby sa tak pri zohľadnení zvýšenia predpokladaného na tento rok zachovala kontinuita. Uvedené zvýšenie kvóty by obsahovalo aj ročný nárast vo výške 4,3 %, čo je o trochu viac ako zvýšenie o 3,2 % zaznamenané v rokoch 2007 – 2010.

(6)

Taktiež je potrebné predĺžiť obdobie uplatňovania rozhodnutia 2007/659/ES o jeden rok, aby sa ukončilo v rovnakom čase ako rozhodnutie o štátnej pomoci.

(7)

Rozhodnutie 2007/659/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2007/659/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Odchylne od článku 110 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Francúzsku na jeho kontinentálnom území povoľuje predĺžiť uplatňovanie nižšej sadzby spotrebnej dane z ‚tradičného‘ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinique a Réunion, ako je plná sadzba spotrebnej dane z alkoholu stanovená v článku 3 smernice 92/84/EHS.“

3.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Výnimka uvedená v článku 1 sa vzťahuje len na rum vymedzený v bode 1 písm. f) prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (6), ktorý je vyrobený v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinique a Réunion z cukrovej trstiny vypestovanej na mieste výroby, s obsahom iných prchavých látok ako etylalkohol a metylalkohol s hmotnosťou 225 gramov na hektoliter čistého alkoholu alebo viac a s obsahom alkoholu 40 % alebo viac.

4.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Znížená sadzba spotrebnej dane uplatniteľná na výrobok uvedený v článku 2 sa obmedzuje na ročnú kvótu 108 000 hektolitrov čistého alkoholu v období do 31. decembra 2010. V období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013 sa obmedzí na ročnú kvótu 120 000 hektolitrov.“

5.

V článku 5 sa dátum „31. decembra 2012“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 19. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko z 1. decembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 13.10.2007, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 29.

(4)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ C 15, 22.1.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.“


Top