EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0895

Rozhodnutie Rady č. 895/2011/EÚ z  19. decembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

OJ L 345, 29.12.2011, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/895/oj

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/17


ROZHODNUTIE RADY č. 895/2011/EÚ

z 19. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 2002/546/ES (2) sa Španielsku až do 31. decembra 2011 povoľuje uplatňovať oslobodenie od dane známej ako „Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias“ (ďalej len „AIEM daň“) na niektoré výrobky, ktoré sa vyrábajú miestne na Kanárskych ostrovoch, alebo zníženie tejto dane. Príloha k uvedenému rozhodnutiu obsahuje zoznam výrobkov, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od AIEM dane alebo jej zníženie. V závislosti od daného výrobku rozdiel v zdaňovaní miestne vyrábaných produktov a iných produktov nesmie prekročiť 5, 15 alebo 25 %.

(2)

Predĺženie obdobia uplatňovania rozhodnutia 2002/546/ES o dva roky je opodstatnené, keďže sa základné prvky odôvodňujúce povolenie udelené podľa tohto rozhodnutia nezmenili. V tejto súvislosti Komisia vo svojej správe Rade z 28. augusta 2008 o uplatňovaní osobitných úprav týkajúcich sa dane AIEM uplatniteľnej na Kanárskych ostrovoch potvrdila, že AIEM daň funguje vyhovujúcim spôsobom a bez toho, aby bolo nutné akokoľvek zmeniť a doplniť rozhodnutie 2002/546/ES.

(3)

Španielske orgány okrem toho vo svojej správe Komisii potvrdzujú, že znevýhodnenia, ktorými sa opodstatnilo schválenie celkového oslobodenia od dane AIEM na určité výrobky produkované miestne na Kanárskych ostrovoch, ako aj jej čiastočného zníženia, stále pretrvávajú.

(4)

Rozhodnutie 2002/546/ES by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 1 ods. 1 prvej vete rozhodnutia 2002/546/ES sa dátum „31. decembra 2011“ nahrádza dátumom „31. decembra 2013“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 19. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko z 1. decembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 179, 9.7.2002, s. 22.


Top