EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1386

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1386/2011 z  19. decembra 2011 , ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy

OJ L 345, 29.12.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 10 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1386/oj

29.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1386/2011

z 19. decembra 2011,

ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 349,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 704/2002 z 25. marca 2002 dočasne pozastavujúcim autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovozy určitých priemyselných výrobkov a otvárajúcim a spravujúcim autonómne colné kvóty Spoločenstva na dovozy určitých produktov rybolovu na Kanárske ostrovy (3) sa platnosť pozastavení ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pre niektoré druhy kapitálového tovaru na obchodné alebo priemyselné použitie má skončiť 31. decembra 2011.

(2)

Španielska vláda požiadala v septembri 2010 v mene vlády Kanárskych ostrovov o predĺženie pozastavenia autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pre istý počet výrobkov v súlade s článkom 349 zmluvy. Svoju žiadosť odôvodnila tým, že vzhľadom na odľahlosť uvedených ostrovov hospodárske subjekty znášajú mimoriadne nepriaznivé ekonomické a obchodné znevýhodnenia, ktoré majú negatívny vplyv na demografické trendy, zamestnanosť, sociálny a ekonomický rozvoj.

(3)

Nedávna hospodárska kríza vážne zasiahla odvetvie priemyslu a stavebníctva Kanárskych ostrovov. Pokles vo výstavbe zasiahol všetky pomocné odvetvia priemyslu, ktoré od neho závisia. Nepriaznivé finančné podmienky mali vážny dosah na mnohé oblasti podnikania. Okrem toho prudký nárast nezamestnanosti v Španielsku ešte prehĺbil pokles v domácom dopyte vrátane dopytu po priemyselných výrobkoch.

(4)

Nezamestnanosť na Kanárskych ostrovoch počas uplynulých desiatich rokov presahovala národný priemer v Španielsku a od roku 2009 sa na Kanárskych ostrovoch zaznamenala najvyššia úroveň z celej krajiny (Eurostat: Regionálne štatistiky – miera nezamestnanosti, podľa regiónov NUTS 2, 1999 – 2009). Navyše viac ako polovica priemyselnej výroby na Kanárskych ostrovoch sa spotrebúva tam, čo je obzvlášť vážne, pretože dopyt tam zaznamenal výraznejší pokles.

(5)

S cieľom poskytnúť dlhodobú perspektívu investorom a umožniť hospodárskym subjektom, aby dosiahli úroveň priemyselných a obchodných činností, ktorou by sa stabilizovalo hospodárske a sociálne prostredie na Kanárskych ostrovoch, je teda vhodné predĺžiť obdobie úplného pozastavenia autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pre niektoré druhy tovaru, ako sa uvádza v prílohe II a prílohe III k nariadeniu (ES) č. 704/2002, na obdobie 10 rokov.

(6)

Okrem toho v tej istej súvislosti španielske orgány požiadali o pozastavenie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka pre tri nové výrobky v rámci položiek s číselnými znakmi KN 3902 10, 3903 11 a 3906 10. Táto žiadosť sa prijala, keďže tieto pozastavenia posilnia hospodárstvo Kanárskych ostrovov.

(7)

Aby sa zabezpečilo, že uvedené colné opatrenia budú využívať iba hospodárske subjekty so sídlom na území Kanárskych ostrovov, pozastavenia by mali byť podmienené konečným použitím daných výrobkov v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4), a nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5).

(8)

V prípade narušenia obchodu a s cieľom zaistiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa vykonávacie právomoci mali preniesť na Komisiu, aby sa jej umožnilo dočasne zrušiť toto pozastavenie. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (6).

(9)

Zmeny a doplnenia kombinovanej nomenklatúry nemusia viesť k žiadnym zásadným zmenám povahy pozastavenia ciel. Na účely vykonania potrebných zmien, doplnení a technických úprav v zozname tovaru, na ktorý sa pozastavenie uplatňuje, by sa preto právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala delegovať na Komisiu. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(10)

S cieľom zabezpečiť kontinuitu opatrení stanovených v nariadení (ES) č. 704/2002 je nutné uplatňovať opatrenia ustanovené v tomto nariadení od 1. januára 2012,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. januára 2012 do 31. decembra 2021 sa úplne pozastavujú clá podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné na dovozy kapitálového tovaru na obchodné alebo priemyselné použitie na Kanárske ostrovy, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN uvedené v prílohe I.

Uvedený tovar sa bude používať v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 2913/92 a nariadenia (EHS) č. 2454/93 najmenej počas 24 mesiacov od momentu, ako ho hospodárske subjekty so sídlom na Kanárskych ostrovoch prepustia do voľného obehu.

Článok 2

Od 1. januára 2012 do 31. decembra 2021 sa úplne pozastavujú clá podľa Spoločného colného sadzobníka uplatniteľné na dovoz surovín, dielov a súčiastok, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN uvedené v prílohe II a ktoré sa použili na priemyselné spracovanie alebo údržbu na Kanárskych ostrovoch.

Článok 3

Pozastavenie ciel uvedené v článkoch 1 a 2 je podmienené konečným použitím v súlade s článkami 21 a 82 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a kontrolami ustanovenými v článkoch 291 až 300 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

1.   Pokiaľ má Komisia dôvody domnievať sa, že pozastavenia ustanovené týmto nariadením viedli k narušeniu obchodu s konkrétnym výrobkom, môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa dočasne odvolá pozastavenie na obdobie najviac 12 mesiacov. Tieto vykonávacie akty sa musia prijať v súlade s postupom kontroly uvedeným v článku 8.

Dovozné clá na výrobky, pre ktoré sa dočasne odvolalo pozastavenie, sa zaistia zábezpekou a prepustenie daných výrobkov do voľného obehu na Kanárskych ostrovoch je podmienené poskytnutím takejto zábezpeky.

2.   Ak Rada v súlade s postupom uvedeným v zmluve a v rámci obdobia 12 mesiacov rozhodne, že pozastavenie by sa malo s konečnou platnosťou zrušiť, sumy ciel zaistených zábezpekami sa vyberú definitívne.

3.   Ak sa počas dvanásťmesačnej lehoty neprijme žiadne konečné rozhodnutie v súlade s odsekom 2, zábezpeky sa uvoľnia.

Článok 5

Komisia je v súlade s článkom 6 oprávnená prijímať delegované akty týkajúce sa zmien, doplnení a technických úprav príloh I a II, ktoré sú potrebné v dôsledku zmien a doplnení kombinovanej nomenklatúry.

Článok 6

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 1. januára 2012.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 môže Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie v ňom uvedenej právomoci. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Rade hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku.

Článok 7

Európsky parlament je informovaný o tom, že Komisia prijala delegovaný akt, o akýchkoľvek námietkach vznesených v súvislosti s týmito aktmi a o odvolaní delegovania právomocí Radou.

Článok 8

1.   Komisii pomáha Výbor pre Colný kódex zriadený článkom 247a ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Týmto výborom je výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. KOROLEC


(1)  Stanovisko z 15. novembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 22. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 111, 26.4.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.


PRÍLOHA I

Druhy kapitálového tovaru na obchodné alebo priemyselné použitie, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2011, s. 1).


PRÍLOHA II

Suroviny, diely a súčiastky určené na poľnohospodárske účely, priemyselné spracovanie alebo údržbu, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

 

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1006/2011 z 27. septembra 2011, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2011, s. 1).


Top