EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0852

2011/852/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  15. decembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/363/ES o opatreniach na ochranu zdravia zvierat proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku [oznámené pod číslom K(2011) 9248] Text s významom pre EHP

OJ L 335, 17.12.2011, p. 109–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 294 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; Nepriamo zrušil 32014D0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/852/oj

17.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/109


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/363/ES o opatreniach na ochranu zdravia zvierat proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku

[oznámené pod číslom K(2011) 9248]

(Text s významom pre EHP)

(2011/852/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (3), a najmä na jej článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2005/363/ES z 2. mája 2005 o opatreniach na ochranu zdravia zvierat proti africkému moru ošípaných na Sardínii v Taliansku (4) sa prijalo ako reakcia na závažný opakovaný výskyt afrického moru ošípaných u domácich ošípaných a diviakov na ostrove Sardínia v Taliansku, na ktorom sa rozšírila endemická infekcia.

(2)

Týmto rozhodnutím sa zakazuje odosielanie živých ošípaných, ich spermy, vajíčok a embryí, ako aj bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa zo Sardínie.

(3)

V súlade s článkom 4 ods. 3 smernice 2002/99/ES sa však v rozhodnutí stanovujú určité výnimky, pokiaľ ide o odosielanie určitých výrobkov z bravčového mäsa získaného z ošípaných pochádzajúcich z chovov, ktoré sa nachádzajú mimo rizikových oblastí vymedzených v prílohe I k príslušnému rozhodnutiu a ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na biologickú bezpečnosť.

(4)

Počas posledných týždňov informovalo Taliansko Komisiu o značnom náraste počtu a územného rozšírenia ohnísk afrického moru ošípaných v siedmich z ôsmich provincií Sardínie, pričom postihnuté boli aj veľké komerčné chovy ošípaných.

(5)

Súčasný vývoj nákazy na Sardínii môže ohroziť stáda ošípaných v iných regiónoch Talianska a v iných členských štátoch vzhľadom na uvádzanie bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa, ako aj iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa na trh. Je preto potrebné rozšíriť rizikové oblasti uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2005/363/ES na celý región Sardínie. V dôsledku toho, keďže podmienky stanovené v článku 5 ods. 2 písm. b) rozhodnutia 2005/363/ES nemôžu byť ďalej plnené, platnosť výnimky udelenej Taliansku týkajúcej sa odosielania bravčového mäsa zo Sardínie do oblastí mimo Sardínie sa pozastavuje. To isté platí pre výnimku udelenú podľa článku 6 uvedeného rozhodnutia, ktorou sa povoľuje odosielanie výrobkov z bravčového mäsa a iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa zo Sardínie do oblastí mimo Sardínie.

(6)

Rozhodnutie 2005/363/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2005/363/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. decembra 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 118, 5.5.2005, s. 39.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Všetky oblasti Sardínie.“


Top