EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0834

2011/834/EÚ: Rozhodnutie Komisie z  13. decembra 2011 , ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii

OJ L 330, 14.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 107 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/834/oj

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2011,

ktorým sa ukončuje antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii

(2011/834/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 z 11. júna 2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bol 3. januára 2011 doručený podnet týkajúci sa údajného subvencovania určitého polyetyléntereftalátu (ďalej len „PET“) s pôvodom v Ománe a v Saudskej Arábii (ďalej len „príslušné krajiny“), čo spôsobuje výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu.

(2)

Podnet podal Výbor výrobcov polyetyléntereftalátu v Európe (CPME) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorí predstavujú podstatnú časť, v tomto prípade viac ako 50 %, celkovej výroby určitého PET v Únii, podľa článku 10 základného nariadenia.

(3)

Podnet obsahoval prima facie dôkazy o existencii subvencovania a z toho vyplývajúcej značnej ujmy, ktoré sa považovali za dostatočné na odôvodnenie začatia antisubvenčného konania.

(4)

Pred začatím konania a v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia Komisia oznámila vláde Ománu a vláde Saudskej Arábie, že dostala riadne doložený podnet, podľa ktorého subvencovanie dovozu určitého PET s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii údajne spôsobuje výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu. Ománska a saudskoarabská vláda boli oddelene pozvané na konzultácie s cieľom objasniť situáciu v súvislosti s obsahom podnetu a dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu. Počas konzultácií sa nepodarilo dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu.

(5)

Komisia po porade s poradným výborom začala, prostredníctvom oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) zo 16. februára 2011, antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého PET s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii do Európskej únie.

(6)

Komisia v ten istý deň začala antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu určitého PET s pôvodom v príslušných krajinách do Únie (3).

(7)

Komisia poslala dotazníky výrobnému odvetviu Únie, vývozcom/výrobcom v príslušných krajinách, dovozcom, všetkým známym združeniam, o ktorých sa vie, že sa ich táto záležitosť týka, a orgánom príslušných krajín. Zainteresované strany dostali možnosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania.

(8)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že by na základe osobitných dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

B.   STIAHNUTIE PODNETU A UKONČENIE KONANIA

(9)

Spoločnosť CPME formálne stiahla svoj podnet listom z 12. októbra 2011 zaslaným Komisii.

(10)

V súlade s článkom 14 ods. 1 základného nariadenia možno konanie ukončiť, ak bol podnet stiahnutý, okrem prípadu, keď takéto ukončenie nie je v záujme Únie.

(11)

V tejto súvislosti treba poznamenať, že Komisia nenašla žiadny dôvod, pre ktorý by ukončenie nebolo v záujme Únie, a žiadny takýto dôvod neposkytli ani zainteresované strany. Komisia preto dospela k názoru, že toto konanie by sa malo ukončiť. Zainteresované strany boli náležite informované a dostali možnosť predložiť pripomienky.

(12)

Niektoré zainteresované strany vyjadrili podporu v súvislosti s ukončením konania. Ďalšie zainteresované strany síce podporili ukončenie konania, ale požadovali zverejnenie zistení, ku ktorým sa dospelo počas prešetrovania.

(13)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že Komisia nedospela v súvislosti so svojimi zisteniami k záveru, a preto nemôže zverejniť údaje zhromaždené pred stiahnutím podnetu.

(14)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo k záveru, že neexistujú žiadne závažné dôvody, pre ktoré by nebolo možné toto konanie ukončiť.

(15)

Komisia preto dospela k záveru, že antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu určitého polyetyléntereftalátu (PET) s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii do Únie by sa malo ukončiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Antisubvenčné konanie týkajúce sa dovozu polyetyléntereftalátu s viskozitou 78 ml/g alebo vyššou podľa normy ISO 1628-5 s pôvodom v Ománe a Saudskej Arábii, ktorý je v súčasnosti zaradený pod číselný znak KN 3907 60 20, sa týmto ukončuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. decembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 93.

(2)  Ú. v. EÚ C 49, 16.2.2011, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ C 49, 16.2.2011, s. 16.


Top