EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1303

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1303/2011 z  9. decembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

OJ L 330, 14.12.2011, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 187 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1303/oj

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1303/2011

z 9. decembra 2011

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá interpretácie kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Výbor pre colný kódex nevydal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Gél na zmiernenie bolesti, obsahujúci tieto zložky:

izopropylalkohol

vodu

bylinný výťažok (Ilex paraguariensis)

polyméry kyseliny akrylovej (karbomér)

trietanolamín

mentol

gáfor

oxid kremičitý

metylparabén

glycerín

propylénglykol

tartrazín (E102)

brilantná modrá FCF (E133)

Množstvá zložiek nie sú na obale výrobku uvedené.

Na obale sa uvádza, že výrobok sa používa na dočasné zmiernenie menších bolestí svalov a kĺbov a obtiaží spojených s artritickou bolesťou, bolesťou chrbta, natiahnutím svalu a vytknutím členka.

3824 90 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, doplnkovou poznámkou 1 k 30. kapitole a znením číselných znakov KN 3824, 3824 90 a 3824 90 97.

Výrobok neslúži ani na terapeutické použitie, pretože nemá liečivý účinok pri zdravotných ťažkostiach ani nelieči choroby, ani na preventívne použitie, pretože nemá preventívny ani ochranný účinok pred chorobou. Navyše výrobok nespĺňa požiadavky doplnkovej poznámky 1 k 30. kapitole. Zatriedenie ako liek do položky 3004 je preto vylúčené.

Výrobok sa nepovažuje za kozmetický prípravok ani líčidlo, pretože sa nepoužíva na starostlivosť o pokožku. Hoci má výrobok po nanesení na pokožku chladivý účinok, v skutočnosti na pokožku nijako nepôsobí. Zatriedenie do položky 3304 je preto vylúčené.

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 3824 90 97 ako ostatné produkty alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví, inde nešpecifikované ani nezahrnuté.


Top