EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1295

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1295/2011 z  13. decembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1284/2009, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike

OJ L 330, 14.12.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 201 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1295/oj

14.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/1


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1295/2011

z 13. decembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1284/2009, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215 ods. 1,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/706/SZBP z 27. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/638/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 1284/2009 (2) boli v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2009/788/SZBP (3) (neskôr nahradenou rozhodnutím 2010/638/SZBP (4)) uložené určité osobitné reštriktívne opatrenia voči Guinejskej republike v reakcii na násilný zásah bezpečnostných síl proti politickým demonštrantom v Conakry 28. septembra 2009.

(2)

Rozhodnutie 2010/638/SZBP bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2011/706/SZBP s cieľom upraviť okrem iného rozsah opatrení týkajúcich sa vojenského vybavenia a vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu.

(3)

Niektoré aspekty uvedených opatrení patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je na ich vykonávanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä v záujme zabezpečenia ich jednotného uplatňovania hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 1284/2009 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1284/2009 sa nahrádza takto:

„1.   Odchylne od článkov 2 a 3 môžu príslušné orgány členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe III v riadne odôvodnených prípadoch povoliť:

a)

predaj, dodanie, presun alebo vývoz vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, pod podmienkou, že je určené výhradne na humanitárne alebo ochranné účely alebo pre programy Organizácie Spojených národov (OSN) a Európskej únie zamerané na inštitucionálny rozvoj alebo pre operácie Európskej únie a OSN v oblasti krízového riadenia;

b)

predaj, dodanie, presun alebo vývoz nesmrtiaceho vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, pokiaľ je určené výhradne na to, aby polícia a žandárske jednotky Guinejskej republiky pri udržiavaní verejného poriadku mohli používať len vhodnú a primeranú silu;

c)

financovanie, poskytovanie finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb v súvislosti s vybavením alebo programami a operáciami uvedenými v písmenách a) a b);

d)

financovanie, poskytovanie finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb v súvislosti s nesmrtiacim vojenským vybavením určeným výlučne na humanitárne alebo ochranné účely, pre programy OSN a Európskej únie zamerané na inštitucionálny rozvoj alebo pre operácie Európskej únie a OSN v oblasti krízového riadenia;

e)

financovanie, poskytovanie finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb v súvislosti s nesmrtiacim vojenským vybavením určeným výhradne na to, aby polícia a žandárske jednotky Guinejskej republiky pri udržiavaní verejného poriadku mohli používať len vhodnú a primeranú silu;

f)

financovanie, poskytovanie finančnej a technickej pomoci, sprostredkovateľských a iných služieb v súvislosti s nebojovými vozidlami, pri ktorých výrobe sa použili materiály poskytujúce balistickú ochranu alebo ktoré sú týmito materiálmi vybavené a ktoré sú určené výlučne na účely ochrany personálu Európskej únie a jej členských štátov v Guinejskej republike.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2011

Za Radu

predseda

M. CICHOCKI


(1)  Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2011, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2009, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 10.


Top