EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1208

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1208/2011 z  22. novembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách

OJ L 305, 23.11.2011, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 282 - 285

No longer in force, Date of end of validity: 25/02/2016; Nepriamo zrušil 32016R0247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1208/oj

23.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/53


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1208/2011

z 22. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 103h písm. f) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Na základe skúseností získaných pri riadení programu podpory konzumácie ovocia v školách zriadeného článkom 103ga nariadenia (ES) č. 1234/2007 a s cieľom uľahčiť jeho vykonávanie je potrebné spresniť a zjednodušiť niektoré ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 (2).

(2)

V článku 103ga ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vyžaduje, aby členské štáty prijali sprievodné opatrenia potrebné na dosiahnutie účinnosti svojho programu. Na sprievodné opatrenia sa nevzťahuje pomoc Únie pre program podpory konzumácie ovocia v školách. Preto je potrebné presnejšie odlišovať tieto opatrenia od opatrení v oblasti komunikácie, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie.

(3)

V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 288/2009 sa ustanovuje zoznam nákladov, ktoré sú oprávnené na pomoc Únie. S cieľom zabezpečiť riadne finančné riadenie a kontrolu výdavkov je potrebné jasnejšie stanoviť, ktoré náklady sú oprávnené na pomoc Únie. Na zabezpečenie účinnosti programu je vhodné ustanoviť, že na náklady na zamestnancov sa nebude vzťahovať pomoc Únie, s výnimkou určitých nákladov na zamestnancov, ktoré sú priamo spojené s vykonávaním programu.

(4)

Prax ukázala, že podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o poskytnutie pomoci a úhrada pomoci podľa nariadenia (ES) č. 288/2009 sa ťažko uplatňujú vo vzťahu k subjektom, ktoré by mohli vykonávať úlohy monitorovania, vyhodnocovania a komunikácie v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách, ak sa tieto subjekty nepodieľajú na dodávaní výrobkov. Preto je potrebné objasniť podmienky, za akých bude pomoc poskytovaná, z hľadiska činností súvisiacich s monitorovaním, vyhodnocovaním a komunikáciou.

(5)

S cieľom obmedziť požiadavky na kontrolu, pokiaľ ide o žiadateľov o poskytnutie pomoci, ktorí sú výlučne zodpovední za vykonávanie úloh monitorovania, hodnotenia a komunikácie, je potrebné zjednodušiť pravidlá týkajúce sa kontrol a overovania. Z dôvodu špecifickej povahy týchto úloh je vhodné, aby boli vyňatí z kontrol na mieste a aby podliehali len úplným administratívnym kontrolám.

(6)

V druhej vete článku 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 288/2009 je nesúlad jazykových verzií, pokiaľ ide o vykonávanie programu podpory konzumácie ovocia v školách členskými štátmi. V niektorých jazykových verziách by sa malo objasniť, že ak sa členské štáty rozhodnú vykonávať viac ako jeden program, musia vypracovať stratégiu pre každý program zvlášť.

(7)

Nariadenie (ES) č. 288/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť a opraviť.

(8)

Na účely programovania a s cieľom zabezpečiť, že pravidlá sa nezmenia počas príslušného obdobia, je potrebné uplatňovať zmeny a doplnenia zavedené týmto nariadením od začiatku súčasného obdobia vykonávania programu podpory konzumácie ovocia v školách, t.j. od 1. augusta 2011.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 288/2009

Nariadenie (ES) č. 288/2009 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Členské štáty vo svojej stratégii opíšu sprievodné opatrenia, ktoré príjmu na zabezpečenie úspešného vykonávania svojho programu. Tieto opatrenia majú vzdelávací charakter a sú zamerané na zlepšovanie vedomostí cieľovej skupiny o odvetví ovocia a zeleniny či zdravých stravovacích návykoch a môžu zahŕňať učiteľov a rodičov.“.

(2)

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

(a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Náklady oprávnené na pomoc Únie podľa článku 103ga nariadenia (ES) č. 1234/2007 sú tieto:

a)

náklady na ovocie a zeleninu, spracované ovocie a zeleninu a výrobky z banánov, na ktoré sa vzťahuje program podpory konzumácie ovocia v školách a ktoré boli dodané do vzdelávacieho zariadenia;

b)

súvisiace náklady, t.j. náklady, ktoré priamo súvisia s vykonávaním programu podpory konzumácie ovocia v školách a zahŕňajú výhradne:

i)

náklady na nákup, prenájom a lízing zariadenia, ak sa to ustanovuje v stratégii;

ii)

náklady na činnosti spojené s monitorovaním a hodnotením uvedené v článku 12, ktoré priamo súvisia s programom podpory konzumácie ovocia v školách;

iii)

náklady na komunikáciu, ktoré priamo súvisia s informovaním širokej verejnosti o programe podpory konzumácie ovocia v školách a ktoré zahŕňajú plagát uvedený v článku 14 ods. 1; tieto náklady môžu takisto zahŕňať jedno alebo viac z týchto opatrení a činností spojených s komunikáciou:

informačné kampane prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, elektronickej komunikácie, tlače a podobných komunikačných prostriedkov;

informačné stretnutia, konferencie, semináre a pracovné semináre venované informovaniu širokej verejnosti o programe a podobné udalosti;

informačný a propagačný materiál, ako sú listy, letáky, brožúry, drobné predmety a podobne.“;

ii)

dopĺňa sa tento nový pododsek:

„Daň z pridanej hodnoty (DPH) a výdavky súvisiace s nákladmi na zamestnancov nie sú oprávnené na pomoc Únie podľa článku 103ga nariadenia (ES) č. 1234/2007 s výnimkou nákladov na zamestnancov, ktoré sú súčasťou nákladov súvisiacich s činnosťami uvedenými v prvom pododseku tohto odseku, ak sa tieto činnosti zabezpečujú externe.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Celková výška nákladov podľa odseku 1 prvého pododseku písm. b) bodu iii) predstavuje pevne stanovenú sumu a nepresahuje strop 5 % ročnej výšky pomoci Únie pridelenej príslušnému členskému štátu po konečnom pridelení uvedenom v článku 4 ods. 4.

Celková výška nákladov podľa odseku 1 prvého pododseku písm. b) bodov i) a ii) nepresahuje strop 10 % ročnej výšky pomoci Únie pridelenej príslušnému členskému štátu po konečnom pridelení uvedenom v článku 4 ods. 4.“.

(3)

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Podmienky schvaľovania žiadateľov o pomoc

1.   Príslušný orgán schváli žiadateľa o poskytnutie pomoci pod podmienkou, že žiadateľ sa príslušnému orgánu písomne zaviaže, že:

a)

výrobky financované v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách spĺňajúce podmienky tohto nariadenia sa použijú na spotrebu zo strany žiakov v jeho vzdelávacom zariadení alebo zariadeniach, pre ktoré o pomoc žiada;

b)

použije pomoc na monitorovanie a hodnotenie programu podpory konzumácie ovocia v školách alebo komunikáciu v súlade s účelom programu;

c)

vráti akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na príslušné množstvá v prípade zistenia, že tieto výrobky sa nedistribuovali deťom uvedeným v článku 2, alebo pomoc vyplatenú na výrobky, ktoré nie sú oprávnené podľa tohto nariadenia;

d)

v prípade podvodu alebo závažnej nedbalosti zaplatí sumu, ktorá sa rovná rozdielu pôvodne vyplatenej sumy a sumy, na ktorú má žiadateľ nárok;

e)

sprístupní podkladové dokumenty príslušným orgánom na požiadanie;

f)

sa podrobí akejkoľvek kontrole, o ktorej rozhodol príslušný orgán členského štátu, najmä preskúmaniu záznamov a fyzickej kontrole.

2.   V prípade žiadateľov o poskytnutie pomoci uvedených v článku 6 ods. 2 písm. e) bode ii) sa uplatňuje len odsek 1 písm. b), d) a e) tohto článku.

3.   Žiadatelia o poskytnutie pomoci uvedení v článku 6 ods. 2 písm. c), d) a písm. e) bod i) sa dodatočne písomne zaviažu, že budú viesť záznamy s názvami a adresami vzdelávacích zariadení alebo v prípade potreby orgánov školstva a záznamy o výrobkoch a množstvách predaných alebo dodaných týmto zariadeniam alebo orgánom.

4.   Členské štáty môžu požadovať od žiadateľa ďalšie písomné záväzky.“.

(4)

Článok 8 sa vypúšťa.

(5)

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

(a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Žiadosti o poskytnutie pomoci sa pripravia spôsobom, ktorý určí príslušný orgán členského štátu.

Žiadosti o poskytnutie pomoci predložené žiadateľmi uvedenými v článku 6 ods. 2 písm. a) až d) a písm. e) bode i) obsahujú aspoň tieto údaje:

a)

distribuované množstvá;

b)

názov a adresu alebo identifikačné číslo vzdelávacieho zariadenia alebo orgánu školstva, na ktoré sa informácie uvedené v písmene a) tohto odseku vzťahujú;

c)

počet detí v príslušnom vzdelávacom zariadení patriacich do cieľovej skupiny určenej v stratégii členského štátu;

d)

podkladové dokumenty, ktoré určia členské štáty.“;

(b)

V odseku 3 sa dopĺňa táto veta:

„V prípade žiadostí o poskytnutie pomoci je lehotou pre hodnotiacu správu vypracovanú v súlade s článkom 12 posledný deň prvého mesiaca nasledujúceho po skončení lehoty na vypracovanie hodnotenia uvedenej v článku 12 ods. 2.“

(c)

V odseku 4 sa prvá veta nahrádza takto:

„Sumy nárokované v žiadosti sa podložia písomným dôkazom, ktorý sa uchováva k dispozícii príslušným orgánom.“.

(6)

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

(a)

V odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„V prípade žiadateľov o poskytnutie pomoci uvedených v článku 6 ods. 2 písm. a) až d) a písm. e) bode i) pomoc sa vyplatí len:“;

(b)

Vkladá sa tento nový odsek 1a:

„1a.   V prípade žiadateľov o poskytnutie pomoci uvedených v článku 6 ods. 2 písm. e) bode ii) sa podpora vyplatí až po dodaní príslušného tovaru alebo služieb a po predložení príslušného písomného dôkazu požadovaného príslušnými orgánmi členských štátov.“;

(c)

V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak sa lehota uvedená v článku 10 ods. 3 prekročí o dva mesiace, pomoc sa ďalej zníži o 1 % za každý ďalší deň.“.

(7)

V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty hodnotia vykonávanie svojho programu podpory konzumácie ovocia v školách a posudzujú jeho účinnosť. Do 29. februára 2012 členské štáty informujú Komisiu o výsledkoch tohto hodnotenia za obdobie vykonávania od 1. augusta 2010 do 31. júla 2011. V súvislosti s ďalšími obdobiami vykonávania členské štáty odovzdajú Komisii hodnotiacu správu za predchádzajúce päťročné obdobie vykonávania do konca februára každého piateho roka nasledujúceho po 29. februári 2012.“.

(8)

Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

(a)

Odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„1.   Členské štáty príjmu všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. Tieto opatrenia zahŕňajú úplnú administratívnu kontrolu všetkých žiadostí o poskytnutie pomoci.

2.   V prípade, že žiadateľ o poskytnutie pomoci uvedený v článku 6 ods. 2 písm. a) až d) a písm. e) bode i) požiada o poskytnutie pomoci, administratívne kontroly zahŕňajú kontrolu podkladových dokumentov určených členskými štátmi, ktoré sa týkajú dodávania výrobkov. Administratívne kontroly sa doplnia o kontroly na mieste zamerané najmä na:

a)

záznamy uvedené v článku 7 vrátane finančných záznamov, ako sú faktúry za nákup a predaj a bankové výpisy;

b)

použitie dotovaných výrobkov v súlade s týmto nariadením, najmä ak existujú dôvody na podozrenie z nezrovnalosti.“;

(b)

Vkladá sa tento nový odsek 2a:

„2a.   V prípadoch, ak žiadateľ uvedený v článku 6 ods. 2 písm. e) bode ii) požiada o poskytnutie pomoci, administratívne kontroly zahŕňajú kontrolu dodania tovarov a služieb a pravdivosti nárokovaných výdavkov.“;

(c)

V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Celkový počet kontrol na mieste vykonaných v každom období prebiehajúcom od 1. augusta do 31. júla sa týka najmenej 5 % pomoci rozdelenej na celoštátnej úrovni a najmenej 5 % všetkých žiadateľov uvedených v článku 6 ods. 2 písm. a) až d) a písm. e) bode i).“;

(d)

V prvej vete odseku 6 sa odkaz na písmeno e) nahrádza odkazom na článok 6 ods. 2 písm. e) bod i).

(9)

Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:

(a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade, že sa členské štáty rozhodnú nevyužiť informačný plagát uvedený v odseku 1, vo svojej stratégii jasne vysvetlia, akým spôsobom informujú verejnosť o finančnom príspevku Európskej únie na ich program.“;

(b)

Vkladá sa tento nový odsek 2a:

„2a.   Na webových stránkach alebo v akomkoľvek inom nástroji komunikácie uvedenom v článku 5 ods. 1 písm. b) bode iii) na informovanie o programe členského štátu na podporu konzumácie ovocia v školách je v každom prípade vyobrazená európska zástava a spomenie sa európsky „program podpory konzumácie ovocia v školách“ a finančná pomoc Európskej únie.“.

(10)

V článku 15 ods. 1 druhom pododseku sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

výsledky monitorovania podľa článku 12 ods. 1 na e-mailovú adresu AGRI-HORT-SCHOOLFRUIT@ec.europa.eu;

b)

podrobnosti a závery kontrol na mieste vykonaných podľa článkov 13 a 16 na e-mailovú adresu AGRI-J2@ec.europa.eu.“.

Článok 2

Oprava nariadenia (ES) č. 288/2009

V článku 3 ods. 5 sa druhá veta nahrádza takto:

„Ak sa rozhodnú pre vykonávanie viac ako jedného programu, vypracujú stratégiu pre každý program zvlášť .“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a platnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 38.


Top