EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1205

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1205/2011 z  22. novembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 Text s významom pre EHP

OJ L 305, 23.11.2011, p. 16–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 150 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1205/oj

23.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/16


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1205/2011

z 22. novembra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 7. októbra 2010 zmeny a doplnenia IFRS 7 Finančné nástroje: ZverejneniaPrevody finančných aktív, ďalej len „zmeny a doplnenia“. Cieľom zmien a doplnení je pomôcť používateľom účtovných závierok lepšie vyhodnotiť rizikovú angažovanosť v rámci prevodov finančných aktív a účinok týchto rizík na finančnú pozíciu účtovnej jednotky. Ich cieľom je podporiť transparentnosť pri vykazovaní prevodových transakcií, a to najmä tých, ktoré zahŕňajú sekuritizáciu finančných aktív.

(3)

Konzultácie so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzujú, že zmeny a doplnenia spĺňajú technické kritériá na prijatie ustanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a nestrannosti stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 Finančné nástroje: Zverejnenia sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

(2)

IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva sa mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami IFRS 7, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia uvedené v článku 1 od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka, ktorý sa začína po 30. júni 2011.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 243, 11. 9. 2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21. 7. 2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRS 7

Zmeny a doplnenia IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejnenia – Prevody finančných aktív

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

ZMENY A DOPLNENIA IFRS 7

Finančné nástroje: Zverejnenia

PREVODY FINANČNÝCH AKTÍV

42A

Požiadavkami na zverejnenia v odsekoch 42B až 42H týkajúcimi sa prevodov finančných aktív sa dopĺňajú ostatné požiadavky na zverejnenia tohto IFRS. Zverejnenia požadované v odsekoch 42B až 42H predkladá účtovná jednotka v jedinej poznámke k svojej účtovnej závierke. Účtovná jednotka poskytne požadované zverejnenia za všetky prevedené finančné aktíva, ktorých vykazovanie nebolo ukončené, a za akúkoľvek pokračujúcu angažovanosť v prevedenom aktíve, ktorá existuje k dátumu vykazovania bez ohľadu na to, kedy došlo k súvisiacej prevodovej transakcii. Na účely uplatňovania požiadaviek na zverejnenie v týchto odsekoch účtovná jednotka prevedie celé finančné aktívum alebo jeho časť (prevedené finančné aktívum) vtedy a len vtedy, ak buď:

a)

prevedie zmluvné práva na príjem peňažných tokov z finančného aktíva; alebo

b)

si ponechala zmluvné práva na príjem peňažných tokov z tohto finančného aktíva, avšak prevzala zmluvný záväzok platiť peňažné toky jednému alebo viacerým príjemcom v rámci zmluvy.

42B

Účtovná jednotka zverejňuje informácie, ktoré umožnia používateľom jej účtovnej závierky:

a)

pochopiť vzťah medzi prevedenými finančnými aktívami, ktorých vykazovanie nebolo ukončené, v ich úplnosti, ako aj pridružené záväzky; a

b)

vyhodnotiť povahu a súvisiace riziká pokračujúcej angažovanosti účtovnej jednotky vo finančných aktívach, ktorých vykazovanie nebolo ukončené.

42C

Na účely uplatňovania požiadaviek na zverejnenie v odsekoch 42E až 42H má účtovná jednotka pokračujúcu angažovanosť v prevedenom finančnom aktíve vtedy, ak si v rámci prevodu účtovná jednotka ponechá akékoľvek zmluvné práva alebo povinnosti vyplývajúce z prevedeného finančného aktíva alebo ak získa akékoľvek nové zmluvné práva alebo povinnosti súvisiace s prevedeným finančným aktívom. Na účely uplatňovania požiadaviek na zverejnenie v odsekoch 42E až 42H nižšie uvedené nepredstavuje pokračujúcu angažovanosť:

a)

bežné prehlásenia a záruky týkajúce sa podvodného prevodu a pojmov primeranosti, dobrej viery a férového zaobchádzania, ktorými by sa prevod mohol v dôsledku právnych úkonov stať neplatným;

b)

forward, opcia alebo iná zmluva na opätovné nadobudnutie prevedeného finančného aktíva, pri ktorých je zmluvná cena (alebo realizačná cena) reálnou hodnotou prevedeného finančného aktíva; alebo

c)

zmluva, v rámci ktorej si účtovná jednotka ponechá zmluvné práva na príjem peňažných tokov z finančného aktíva, avšak prevezme zmluvný záväzok platiť peňažné toky v prospech jednej alebo viacerých účtovných jednotiek, pričom sú splnené podmienky odseku 19 písm. a) až c) štandardu IAS 39.

Prevedené finančné aktíva, ktorých vykazovanie nie je ukončené v ich úplnosti

42D

Účtovná jednotka mohla previesť finančné aktíva takým spôsobom, že časť prevedených finančných aktív alebo všetky prevedené finančné aktíva nespĺňajú podmienky na ukončenie vykazovania. Aby sa splnili ciele ustanovené v odseku 42B písm. a), účtovná jednotka zverejňuje ku každému dátumu vykazovania pre každú triedu prevedených finančných aktív, ktorých vykazovanie nie je ukončené v ich úplnosti, tieto údaje:

a)

povaha prevedených aktív;

b)

povaha rizík a odmien týkajúcich sa vlastníctva, ktorým je účtovná jednotka vystavená;

c)

opis povahy vzťahu medzi prevedenými aktívami a pridruženými záväzkami vrátane obmedzení v používaní prevedených aktív vykazujúcou účtovnou jednotkou vyplývajúcich z prevodu;

d)

ak protistrana (protistrany) pridružených záväzkov má (majú) možnosť využívať iba prevedené aktíva, zverejní rozpis, v ktorom sa ustanovuje reálna hodnota prevedených aktív, reálna hodnota pridružených záväzkov a čistá pozícia (rozdiel medzí reálnou hodnotou prevedených aktív a pridružených záväzkov);

e)

ak účtovná jednotka pokračuje vo vykazovaní všetkých prevedených aktív, zverejní účtovnú hodnotu prevedených aktív a pridružených záväzkov;

f)

ak účtovná jednotka aj naďalej vykazuje tieto aktíva do rozsahu svojej pokračujúcej angažovanosti [pozri odsek 20 písm. c) bod (ii) a odsek 30 štandardu IAS 39], zverejní celkovú účtovnú hodnotu pôvodných aktív pred prevodom, účtovnú hodnotu aktív, ktorú naďalej vykazuje, a účtovnú hodnotu pridružených záväzkov.

Prevedené finančné aktíva, ktorých vykazovanie je ukončené v ich úplnosti

42E

Aby sa splnili ciele ustanovené v odseku 42B písm. b), keď účtovná jednotka ukončí vykazovanie prevedených finančných aktív v ich úplnosti [pozri odsek 20 písm. a) a c) bod (ii) štandardu IAS 39], no má v týchto aktívach pokračujúcu angažovanosť, účtovná jednotka zverejní pre každý druh pokračujúcej angažovanosti ku každému dátumu vykazovania minimálne tieto údaje:

a)

účtovnú hodnotu aktív a záväzkov, ktoré sú vykázané vo výkaze o finančnej situácií účtovnej jednotky a ktoré predstavujú pokračujúcu angažovanosť účtovnej jednotky vo finančných aktívach, ktorých vykazovanie sa ukončilo, a riadkové položky, v ktorých je vykázaná účtovná hodnota týchto aktív a záväzkov;

b)

reálnu hodnotu aktív a záväzkov, ktoré predstavujú pokračujúcu angažovanosť účtovnej jednotky vo finančných aktívach, ktorých vykazovanie sa ukončilo;

c)

sumu, ktorá najlepšie vystihuje maximálne vystavenie účtovnej jednotky stratám z jej pokračujúcej angažovanosti vo finančných aktívach, ktorých vykazovanie sa ukončilo, a informácie o spôsobe, akým sa toto maximálne vystavenie stratám určuje;

d)

nediskontované peňažné odlivy, ktoré by sa mali alebo mohli požadovať na spätné odkúpenie finančných aktív, ktorých vykazovanie sa ukončilo (napr. realizačná cena v prípade opčnej dohody) alebo iné sumy splatné prijímajúcej strane v súvislosti s prevedenými aktívami. Ak je peňažný odliv premennou, zverejňovaná suma by mala vychádzať z podmienok, ktoré existujú ku každému dátumu vykazovania;

e)

analýzu splatnosti nediskontovaných peňažných odlivov, ktoré by sa mali alebo mohli požadovať na spätné odkúpenie finančných aktív, ktorých vykazovanie sa ukončilo, alebo iných súm splatných prijímajúcej strane v súvislosti s prevedenými aktívami, ktoré ukazujú zostávajúce zmluvné doby splatnosti pokračujúcej angažovanosti účtovnej jednotky;

f)

kvalitatívne informácie, ktoré vysvetľujú a podporujú kvantitatívne zverejnenia požadované v písm. a) až e).

42F

Účtovná jednotka môže agregovať informácie požadované v odseku 42E v súvislosti s konkrétnym aktívom, ak má účtovná jednotka viac ako jeden druh pokračujúcej angažovanosti v tomto finančnom aktíve, ktorého vykazovanie sa ukončilo, a môže ho vykazovať v rámci jedného druhu pokračujúcej angažovanosti.

42G

Účtovná jednotka navyše pre každý druh pokračujúcej angažovanosti zverejňuje tieto údaje:

a)

zisk alebo stratu vykázanú k dátumu prevodu aktív;

b)

vykázaný príjem a výdavok, a to tak v období vykazovania, ako aj kumulatívne, z pokračujúcej angažovanosti účtovnej jednotky vo finančných aktívach, ktorých vykazovanie sa ukončilo (napr. zmeny reálnej hodnoty derivátových nástrojov);

c)

ak celková suma výnosov z prevodovej aktivity (ktorej ukončenie vykazovania je oprávnené) v období vykazovania nie je rovnomerne rozložená počas celého obdobia vykazovania (napr. ak sa podstatná časť celkovej sumy prevodovej aktivity uskutoční v záverečných dňoch obdobia vykazovania):

i)

kedy sa uskutočnila najväčšia prevodová aktivita v danom období vykazovania (napr. v posledných piatich dňoch pred koncom obdobia vykazovania),

ii)

vykázanú sumu (napr. súvisiace zisky alebo straty) z prevodovej aktivity v tejto časti obdobia vykazovania,

iii)

vykázanú sumu (napr. súvisiace zisky alebo straty) z prevodovej aktivity v tejto časti obdobia vykazovania.

Účtovná jednotka poskytne tieto informácie za každé obdobie, za ktoré sa predkladá výkaz komplexného účtovného výsledku.

Doplňujúce informácie

42H

Účtovná jednotka zverejňuje všetky dodatočné informácie, ktoré považuje za nevyhnutné v snahe splniť ciele zverejňovania v odseku 42B.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIE

Pridáva sa odsek 44M.

44M

Štandardom Zverejnenia – prevody finančných aktív (zmeny a doplnenia IFRS 7), vydaným v októbri 2010, sa vypustil odsek 13 a pridali odseky 42A až 42H a B29 až B39. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2011 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia od skoršieho dátumu, zverejní túto skutočnosť. Účtovná jednotka nemusí poskytovať zverejnenia požadované v týchto zmenách a doplneniach za akékoľvek prezentované obdobie, ktoré sa začína pred dátumom prvotného uplatňovania týchto zmien a doplnení.

Dodatok B

Návod na uplatňovanie

Za odsek B28 sa vkladajú nadpisy a odseky B29 až B39.

UKONČENIE VYKAZOVANIA (ODSEKY 42C AŽ 42H)

Pokračujúca angažovanosť (odsek 42C)

B29

Posúdenie pokračujúcej angažovanosti v prevedenom finančnom aktíve na účely požiadaviek na zverejnenia v odsekoch 42E až 42H sa uskutočňuje na úrovni vykazujúcej účtovnej jednotky. Napríklad, ak dcérska spoločnosť prevedie na nespriaznenú tretiu stranu finančné aktívum, v ktorom má materská spoločnosť dcérskej spoločnosti pokračujúcu angažovanosť, dcérska spoločnosť nezahrnie do posúdenia toho, či má pokračujúcu angažovanosť v prevedenom aktíve vo svojej individuálnej účtovnej závierke (t. j. keď dcérska spoločnosť je vykazujúcou účtovnou jednotkou), angažovanosť materskej spoločnosti. Materská spoločnosť by však zahrnula svoju pokračujúcu angažovanosť (alebo pokračujúcu angažovanosť iného člena skupiny) vo finančnom aktíve prevedenom jej dcérskou spoločnosťou do určenia toho, či má pokračujúcu angažovanosť v prevedenom aktíve, vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke (t. j. keď vykazujúcou účtovnou jednotkou je skupina).

B30

Účtovná jednotka nemá pokračujúcu angažovanosť v prevedenom finančnom aktíve vtedy, ak si v rámci prevodu ani neponechá žiadne zmluvné práva alebo povinnosti vyplývajúce z prevedeného finančného aktíva, ani nezíska žiadne nové zmluvné práva alebo povinnosti súvisiace s prevedeným finančným aktívom. Účtovná jednotka nemá pokračujúcu angažovanosť v prevedenom finančnom aktíve, ak nemá ani záujem o budúcu výkonnosť prevedeného finančného aktíva, ani zodpovednosť za žiadnych okolností za uskutočňovanie platieb v súvislosti s prevedeným finančných aktívom v budúcnosti.

B31

Pokračujúca angažovanosť v prevedenom finančnom aktíve môže vyplynúť zo zmluvných ustanovení dohody o prevode alebo osobitnej dohody s prijímajúcou stranou alebo treťou stranou, ktorá sa uzavrela v súvislosti s prevodom.

Prevedené finančné aktíva, ktorých vykazovanie nie je ukončené v ich úplnosti

B32

V odseku 42D sa vyžadujú určité zverejnenia, keď celé prevedené finančné aktíva alebo ich časť nespĺňajú podmienky na ukončenie vykazovania. Tieto zverejnenia sa vyžadujú ku každému dátumu vykazovania, ku ktorému účtovná jednotka naďalej vykazuje prevedené finančné aktíva bez ohľadu na to, kedy k prevodom došlo.

Druhy pokračujúcej angažovanosti (odseky 42E až 42H)

B33

V odsekoch 42E až 42H sa vyžadujú kvalitatívne a kvantitatívne zverejnenia pre každý druh pokračujúcej angažovanosti vo finančných aktívach, ktorých vykazovanie sa ukončilo. Účtovná jednotka agreguje svoju pokračujúcu angažovanosť do takých druhov, ktoré znázorňujú vystavenie účtovnej jednotky rizikám. Napríklad, účtovná jednotka môže agregovať svoju pokračujúcu angažovanosť podľa druhu finančného nástroja (napr. záruky alebo kúpne opcie) alebo podľa druhu prevodu (napr. faktoring pohľadávok, sekuritizácie a požičiavanie cenných papierov).

Analýza splatnosti pre nediskontované peňažné odlivy na spätné odkúpenie prevedených aktív [odsek 42E písm. e)]

B34

Podľa odseku 42E písm. e) musí účtovná jednotka zverejniť analýzu splatnosti nediskontovaných peňažných odlivov na spätné odkúpenie finančných aktív, ktorých vykazovanie sa ukončilo, alebo iných súm splatných prijímajúcej strane v súvislosti s prevedenými finančnými aktívami, ktoré ukazujú zostávajúce zmluvné doby splatnosti pokračujúcej angažovanosti účtovnej jednotky. V tejto analýze sa rozlišujú peňažné toky, ktorých zaplatenie je nevyhnutné (napr. pri forwardových zmluvách), peňažné toky, ktorých zaplatenie sa od účtovnej jednotky môže vyžadovať (napr. upísané predajné opcie), a peňažné toky, pre ktorých zaplatenie sa účtovná jednotka môže rozhodnúť (napr. nakúpené kúpne opcie).

B35

Na určenie primeraného počtu časových pásiem pri príprave analýzy splatnosti požadovanej v odseku 42E písm. e) používa účtovná jednotka vlastný úsudok. Účtovná jednotka môže napríklad ako primerané stanoviť tieto časové pásma splatnosti:

a)

najviac jeden mesiac;

b)

viac ako jeden mesiac a nie viac ako tri mesiace;

c)

viac ako tri mesiace a nie viac ako šesť mesiacov;

d)

viac ako šesť mesiacov a nie viac ako jeden rok;

e)

viac ako jeden rok a nie viac ako tri roky;

f)

viac ako tri roky a nie viac ako päť rokov; a

g)

viac ako päť rokov.

B36

Ak existuje viacero možných splatností, peňažné toky sa zahŕňajú na základe najskoršieho dátumu, v ktorých sa od účtovnej jednotky môže vyžadovať alebo v ktorý sa jej dovolí, aby zaplatila.

Kvalitatívne informácie [odsek 42E písm. f)]

B37

Kvalitatívne informácie požadované v odseku 42E písm. f) zahŕňajú opis finančných aktív, ktorých vykazovanie sa ukončilo, a povahu a účel pokračujúcej angažovanosti, ktorú si účtovná jednotka ponechala po prevode týchto aktív. Zahŕňa aj opis rizík, ktorým je účtovná jednotka vystavená, vrátane:

a)

opisu toho, ako účtovná jednotka riadi riziko prirodzene vyplývajúce z jej pokračujúcej angažovanosti vo finančných aktívach, ktorých vykazovanie sa ukončilo;

b)

toho, či sa od účtovnej jednotky vyžaduje, aby znášala straty prednostne pred ostatnými stranami, a poradie a výšku strát znášaných stranami, ktorých záujmy na aktíve sú v poradí nižšie než záujmy účtovnej jednotky (t. j. jej pokračujúca angažovanosť v aktíve).

c)

opisu akýchkoľvek spúšťacích mechanizmov v súvislosti s povinnosťami poskytovať finančnú podporu alebo spätne odkúpiť prevedené finančné aktívum.

Zisk alebo strata pri ukončení vykazovania [odsek 42G písm. a)]

B38

Na základe odseku 42G písm. a) sa od účtovnej jednotky vyžaduje, aby zverejnila zisk alebo stratu pri ukončení vykazovania finančných aktív, v ktorých má účtovná jednotka pokračujúcu angažovanosť. Účtovná jednotka zverejní, či sa zisk alebo strata pri ukončení vykazovania vyskytli preto, lebo reálne hodnoty komponentov predtým vykázaného aktíva (t. j. záujem na aktíve, ktorého vykazovanie sa ukončilo, a záujem, ktorý si účtovná jednotka ponechala) boli odlišné od reálnej hodnoty predtým vykázaného aktíva ako celku. V takejto situácii účtovná jednotka zverejní, či ocenenia reálnej hodnoty zahŕňali významné vstupy, ktoré nevychádzali s údajov pozorovateľných na trhu, ako sa opisuje v odseku 27A.

Doplňujúce informácie (odsek 42H)

B39

Zverejnenia požadované v odsekoch 42D až 42G nemusia byť dostačujúce na to, aby boli splnené ciele zverejnenia odseku 42B. Ak je to tak, účtovná jednotka zverejní akékoľvek dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na splnenie cieľov zverejnenia. Účtovná jednotka na základe vlastnej situácie rozhodne, koľko dodatočných informácií potrebuje poskytnúť, aby uspokojila informačné potreby používateľov, a aký dôraz dá na rozličné aspekty dodatočných informácií. Je nevyhnutné dosiahnuť rovnováhu medzi preťažením účtovnej závierky neprimerane podrobnými údajmi, ktoré používateľom účtovnej závierky nemusia pomôcť, a znejasnením informácií v dôsledku prílišného zoskupovania.

ZMENA A DOPLNENIE IFRS 1

Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Pridáva sa odsek 39F.

DÁTUM ÚČINNOSTI

39F

Štandardom Zverejnenia – prevody finančných aktív (zmena a doplnenie IFRS 7), vydaným v októbri 2010, sa pridal odsek E4. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2011 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Dodatok E

Krátkodobé výnimky z IFRS

Pridávajú sa odsek E4 a poznámka pod čiarou.

Zverejnenia o finančných nástrojoch

E4

Prvouplatňovateľ môže uplatňovať prechodné ustanovenia uvedené v odseku 44M štandardu IFRS 7. (1)


(1)  Odsek E4 bol pridaný v dôsledku štandardu Zverejnenia – prevody finančných aktív (zmena a doplnenie IFRS 7), vydaného v októbri 2010. S cieľom vyhnúť sa možnému použitiu spätného hodnotenia a zaistiť, aby prvouplatňovatelia neboli znevýhodnení v porovnaní so súčasnými zostavovateľmi podľa IFRS, rada rozhodla, že prvouplatňovatelia by mali mať povolené použiť rovnaké prechodné ustanovenia, ako majú povolené existujúci zostavovatelia účtovných závierok vypracovaných v súlade s IFRS, ktoré sú zahrnuté do štandardu Zverejnenia – prevody finančných aktív (zmeny a doplnenia IFRS 7).


Top