EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1200

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1200/2011 z  18. novembra 2011 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

OJ L 305, 23.11.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1200/oj

23.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1200/2011

z 18. novembra 2011

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení, ktorú vydali colné orgány členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru podľa kombinovanej nomenklatúry, ale ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, mohol na túto informáciu aj naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry podľa číselného znaku KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2011

Za Komisiu v mene predsedu

Algirdas ŠEMETA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Mechanický, ručne ovládaný prístroj na dávkovanie kvapaliny do nádoby na titračnú analýzu (tzv. „digitálny titrátor“).

Prístroj sa skladá z nastaviteľného mechanického dávkovača s priestorom pre náplň, tlačidla na spúšťanie, mechanického počítadla, tlačidla na vynulovanie stavu počítadla a rukoväte.

Titrátor je presný dávkovací prístroj, ktorý s každým otočením tlačidla na spúšťanie uvoľňuje kvapku používaného titrantu do analyzovanej kvapaliny (analytu). Kvapka obsahuje určité množstvo titrantu. Počet kvapiek, ktoré titrátor uvoľňuje, sa zobrazí na počítadle.

Výsledok analýzy sa určuje na základe reakcie analytu s množstvom uvoľneného titrantu. Množstvo titrantu sa určí vynásobením počtu kvapiek daným množstvom použitého titrantu.

8479 89 97

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením číselných znakov KN 8479, 8479 89 a 8479 89 97.

Pretože prístroj neuvoľňuje kvapalinu nepretržite, je jeho zatriedenie ako čerpadlo pod položku 8413 vylúčené.

Prístroj nevykonáva chemickú analýzu titrantu alebo analytu. Preto je jeho zatriedenie pod položku 9027 ako prístroj na chemické rozbory vylúčené.

Aj keď prístroj k procesu chemickej analýzy prispieva, nemôže sa podľa ustanovenia písm. a) poznámky 2 kapitoly 90 považovať za časť, súčasť alebo príslušenstvo takéhoto prístroja.

Prístroj sa nepoužíva na meranie objemových jednotiek množstva kvapaliny, ktorá prechádza trubicou. Preto je jeho zatriedenie ako prístroj pod položku 9028 vylúčené.

Prístroj počíta kvapky ale nemeria uvoľnené množstvo. Preto je jeho zatriedenie ako prístroj pod položku 9031 vylúčené.

Pretože prístroj nielen počíta celkový počet jednotiek (kvapiek), ale primárne uvoľňuje určitý objem tekutiny, slúži ako byreta s mechanickým počítadlom.

Prístroj sa preto zatrieďuje pod číselný znak KN 8479 89 97 ako ostatné mechanické zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou inde v kapitole 84 nešpecifikované ani nezahrnuté.


Top