EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1153

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1153/2011 z  30. augusta 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha Ib k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o technické požiadavky na vakcináciu proti besnote Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 296, 15.11.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Zrušil 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2011/1153/oj

15.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 296/13


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1153/2011

z 30. augusta 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha Ib k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokiaľ ide o technické požiadavky na vakcináciu proti besnote

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (1), a najmä na jeho článok 19a ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 998/2003 sa stanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, uvedených v častiach A a B prílohy I k uvedenému nariadeniu, medzi členskými štátmi. Stanovuje sa v ňom, že uvedené zvieratá musí sprevádzať pas, v ktorom sa osvedčuje, že na danom zvierati bola vykonaná platná vakcinácia proti besnote podľa prílohy Ib. V nariadení (ES) č. 998/2003 sa takisto stanovuje, že technické požiadavky na vakcináciu proti besnote stanovené v prílohe Ib sa môžu meniť a dopĺňať prostredníctvom delegovaných aktov.

(2)

V prílohe Ib k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa stanovuje, že vakcináciu proti besnote možno pokladať za platnú len vtedy, ak, inter alia, dátum vakcinácie nepredchádza dátumu zavedenia mikročipu uvedenému v pase alebo sprievodnom veterinárnom osvedčení. Zviera označené dobre čitateľným tetovaním aplikovaným pred 3. júlom 2011 sa však tiež pokladá za označené v súlade s uvedeným nariadením. V záujme prehľadnosti právnych predpisov Únie je preto potrebné zmeniť a doplniť prílohu Ib k nariadeniu (ES) č. 998/2003 tak, aby sa v nej stanovilo, že vakcinácia proti besnote sa môže pokladať za platnú, ak, inter alia, dátum vakcinácie proti besnote nepredchádza dátumu zavedenia mikročipu alebo aplikácie tetovania.

(3)

Príloha Ib k nariadeniu (ES) č. 998/2003 by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bod 2 písm. b) v prílohe Ib k nariadeniu (ES) č. 998/2003 sa nahrádza takto:

„b)

dátum uvedený v písm. a) nesmie predchádzať dátumu zavedenia mikročipu alebo aplikácie tetovania uvedenému:

i)

v oddiele III ods. 2 alebo 5 pasu, alebo

ii)

v príslušnom oddiele sprievodného veterinárneho osvedčenia;“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. augusta 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 146, 13.6.2003, s. 1.


Top