EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0991

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 991/2011 z  5. októbra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Južnej Afriky v zoznamoch tretích krajín alebo ich častí v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou Text s významom pre EHP

OJ L 261, 6.10.2011, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 281 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/991/oj

6.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 991/2011

z 5. októbra 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Južnej Afriky v zoznamoch tretích krajín alebo ich častí v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 ods. 1 prvý pododsek a článok 8 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 23 ods. 1 a článok 24 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa stanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (3), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dovozu do Únie, prepravy cez Úniu alebo uskladnenia v nej zásielok mäsových výrobkov a zásielok opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev podľa nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (4).

(2)

V rozhodnutí 2007/777/ES sa tiež uvádzajú zoznamy tretích krajín a ich častí, z ktorých sa takýto dovoz, prevoz a skladovanie má povoliť, stanovujú sa vzorové zdravotné a veterinárne osvedčenia, ako aj pravidlá týkajúce sa pôvodu a spôsobov opracovania, ktoré sa v súvislosti s uvedenými výrobkami vyžadujú.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (5), sa stanovujú podmienky veterinárneho osvedčovania vzťahujúce sa na dovoz do Únie a prepravu cez jej územie, vrátane skladovania počas prepravy, hydiny, násadových vajec, jednodňových kurčiat, vajec bez obsahu špecifikovaných patogénov, mäsa, mletého mäsa a mechanicky separovaného mäsa z hydiny vrátane vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri, vajec a výrobkov z vajec. V uvedenom nariadení sa stanovuje, že uvedené komodity je možné dovážať do Únie len z tých tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, ktoré sú uvedené v časti 1 prílohy I k danému nariadeniu.

(4)

Z dôvodu nedávneho výskytu ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky (highly pathogenic avian influenza, HPAI) v Južnej Afrike sa rozhodnutie 2007/777/ES a nariadenie (ES) č. 798/2008 zmenili a doplnili vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 536/2011 (6), aby sa pre dovoz mäsových výrobkov, opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu a získaných z mäsa vtákov nadradu bežce z farmových chovov a dovoz sušeného mäsa a pasterizovaných mäsových výrobkov zložených z mäsa z pernatej zveri z farmových chovov, vtákov nadradu bežce a voľne žijúcej pernatej zveri alebo obsahujúcich toto mäso z Južnej Afriky stanovili špecifické ošetrenia, ktoré sú dostatočné na elimináciu veterinárnych rizík súvisiacich s týmito komoditami, a zakázal sa dovoz chovných a úžitkových vtákov nadradu bežce a jednodňových kurčiat, násadových vajec a mäsa vtákov nadradu bežce z celého územia Južnej Afriky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 798/2008.

(5)

Južná Afrika predložila Komisii informácie o kontrolných opatreniach prijatých v súvislosti s nedávnym výskytom ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky. Komisia zhodnotila uvedené informácie a epidemiologickú situáciu v nadväznosti na výskyt uvedených ohnísk v Južnej Afrike.

(6)

Okrem toho núdzový tím Únie pre oblasť veterinárnej medicíny vykonal návštevu v Južnej Afrike, aby situáciu zhodnotil a vydal odporúčania na zlepšenie kontroly nákazy.

(7)

S cieľom kontrolovať túto nákazu a zamedziť jej šíreniu Južná Afrika zaviedla politiku depopulácie. Južná Afrika vykonáva činnosti dohľadu nad vtáčou chrípkou, ktoré sa zdajú byť v súlade s požiadavkami stanovenými v časti II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(8)

Pozitívny výsledok hodnotenia nákazovej situácie a epidemiologického vyšetrovania, ktoré uskutočnila Južná Afrika, umožňujú limitovať obmedzenia dovozu mäsa vtákov nadradu bežce do Únie na nákazou postihnutú časť územia Južnej Afriky, na ktorú Južná Afrika uvalila obmedzenia. Obmedzenie dovozu živých vtákov nadradu bežce a ich násadových vajec by však malo byť zachované pre celé územie Južnej Afriky vzhľadom na vyššie riziko možného zavlečenia vírusu do Únie.

(9)

Pokiaľ ide o spôsoby opracovania stanovené v rozhodnutí 2007/777/ES v súvislosti s dovozom určitých mäsových výrobkov, opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev určených na ľudskú spotrebu a dovoz sušeného mäsa a pasterizovaných mäsových výrobkov, spôsoby opracovania uskutočňované pred výskytom ohnísk HPAI by sa mali v prípade komodít pochádzajúcich z časti územia Južnej Afriky bez výskytu nákazy opätovne uplatňovať.

(10)

V časti 1 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa uvádza zoznam území alebo častí území tretích krajín, na ktoré sa z veterinárnych dôvodov vzťahuje regionalizácia. Položka pre Južnú Afriku by mala byť pozmenená tak, aby zohľadňovala novú nákazovú situáciu, pokiaľ ide o HPAI v tejto tretej krajine, a vyplývajúce dôsledky pre obmedzenia dovozu dotknutých komodít do Únie.

(11)

Rozhodnutie 2007/777/ES a nariadenie (ES) č. 798/2008 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Príloha I k nariadeniu (ES) 798/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. októbra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 147, 2.6.2011, s. 1.


PRÍLOHA I

Príloha II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti 1 sa položka týkajúca sa Južnej Afriky nahrádza takto:

„Južná Afrika

ZA

01/2005

Celá krajina

ZA-1

01/2005

Územie celej krajiny okrem:

časti oblasti kontroly slintačky a krívačky, ktorá sa nachádza vo veterinárnych regiónoch Mpumalanga a v Severných provinciách, v okrese Ingwavuma veterinárneho regiónu Natal a v hraničnej oblasti s Botswanou východne od 28° zemepisnej dĺžky a okres Camperdown v provincii KwaZuluNatal.

ZA-2

01/2011

Územie celej krajiny okrem:

časti územia vymedzenej týmito hranicami:

na severe: pohorie Swart Berg,

na juhu: pohorie Outeniqua,

na východe: cesta R339 spájajúca pohorie Swartberg s pohorím Outeniqua, z Barandas cez Uniondale,

na západe: pohorie Gamka spájajúce pohorie Swartberg a rieku Gamka južne smerom k pohoriu Outeniqua.“

2.

V časti 2 sa položka týkajúca sa Južnej Afriky nahrádza takto:

„ZA-0

Južná Afrika (1)

Celá krajina ZA-0

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZA-2

Južná Afrika ZA-2 (1)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX“

3.

V časti 3 sa položka týkajúca sa Južnej Afriky nahrádza takto:

„ZA

Južná Afrika

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Južná Afrika ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX

Južná Afrika ZA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

E

XXX“


PRÍLOHA II

V časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa položka týkajúca sa Južnej Afriky nahrádza takto:

„ZA – Južná Afrika

ZA-0

Celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4“

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

HER

III

ZA-1

Celá krajina okrem ZA-2

RAT

VII

 

 

9.10.2011

 

 

 

ZA-2

Časť územia vymedzená týmito hranicami:

na severe: pohorie Swart Berg,

na juhu: pohorie Outeniqua,

na východe: cesta R339 spájajúca pohorie Swartberg s pohorím Outeniqua, z Barandas cez Uniondale,

západe: pohorie Gamka spájajúce pohorie Swartberg a rieku Gamka južne smerom k pohoriu Outeniqua.

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 

 


Top